417/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

417
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. septembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu kontroly Slovenskej republiky;1) člení sa na ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty.
(2)
Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kontroly Slovenskej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.
(3)
Sídla a územnú pôsobnosť inšpektorátov ustanoví Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia je rozpočtovou organizáciou.“.
Poznámka č. 1 pod čiarou znie:
„1)
§ 19 ods. 3 zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. a zákona SNR č. 298/1991 Zb“.
Doterajšia poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa.
2.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje obchodnú činnosť2) na vnútornom trhu, výrobnú alebo inú činnosť slúžiacu na zabezpečovanie potrieb vnútorného trhu a vykonávanie závodného stravovania, stravovania v ústavoch a ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti,3) v školách, školských zariadeniach4) a v študentských domovoch vysokých škôl, organizáciami a občanmi.5)
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje
a)
predaj tovaru, či sa predáva v správnej miere, množstve, hmotnosti, akosti a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom alebo technickou normou,
b)
dodržiavanie cenových predpisov a cien6) pri predaji tovaru a poskytovaní obchodných služieb, verejného stravovania a ubytovania konečnému spotrebiteľovi,
c)
dodržiavanie času predaja, prevádzky a úrovne obsluhy,
d)
dodržiavanie podmienok určených na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti tovaru, dodržiavanie noriem výroby a prípravy jedál a nápojov, podmienok skladovania a dopravy tovaru a požiadaviek na osobnú hygienu a hygienickú bezchybnosť prevádzky,
e)
či sa nepoužívajú neoverené meradlá, ak overeniu podliehajú, alebo meradlá nezodpovedajúce ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, ďalším technickým predpisom, prípadne schválenému typu,7)
f)
dodržiavanie ostatných podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi pre vykonávanie výrobnej, veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti, pre poskytovanie obchodných služieb, služieb verejného stravovania, ubytovacích služieb, služieb cestovných kancelárií a závodného stravovania.
(3)
Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú fyzické a právnické osoby, ktoré podnikateľsky vykonávajú činnosť uvedenú v odseku 1.8)“.
Poznámka č. 2 pod čiarou znie:
„2)
§ 4 a nasl. zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode v znení zákona SNR č. 108/1988 Zb., zákona SNR č. 130/1990 Zb., zákona SNR č. 372/1990 Zb. a zákona SNR č. 524/1990 Zb“.
Poznámka č. 3 pod čiarou znie:
„3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.“.
Poznámka č. 4 pod čiarou znie:
„4)
Zákon SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona č. 32/1984 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 51/1984 Zb.).“.
Poznámka č. 5 pod čiarou znie:
„5)
§ 23 zákona č. 130/1981 Zb.“.
Poznámka č. 6 pod čiarou znie:
„6)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien“.
Poznámka č. 7 pod čiarou znie:
„7)
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách.“.
Poznámka č. 8 pod čiarou znie:
„8)
Napr.:
Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb., v znení zákona č. 82/1966 Zb., zákonného opatrenia č. 13/1967 Zb., zákona č. 69/1967 Zb., zákona č. 72/1970 Zb., zákona č. 138/1970 Zb., zákona č. 144/1975 Zb., zákona č. 165/1982 Zb., zákona č. 98/1988 Zb. a zákona č. 103/1990 Zb.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.“.
Doterajšie poznámky pod čiarou č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 sa vypúšťajú.
3.
V § 3 písm. a) sa za slová „v kontrolovaných organizáciách“ vkladajú slová „a u občanov“.
Časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa.
4.
V § 3 písm. b) časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa. Bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.
5.
V § 3 písm. c) sa vypúšťa.
6.
§ 3 písm. d) znie:
„d)
zovšeobecňuje poznatky z výkonu kontroly a oboznamuje s výsledkami kontroly príslušné orgány, organizácie a verejnosť,“.
7.
V § 3 písm. e) sa vypúšťa.
8.
V § 3 písm. f) text medzi bodkočiarkami znie: „rozbory vykonáva alebo ich vykonanie požaduje na náklady kontrolovaných organizácií a občanov len vtedy, ak bola rozborom zistená nezodpovedajúca akosť kontrolovaného tovaru;“.
9.
V § 3 doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c), písmeno f) ako písmeno d) a písmeno g) ako písmeno e).
10.
V § 4 ods. 1 písm. a) č. 1 za predložku „do“ sa vkladá slovo „prevádzkových“ a pred slovo „organizácií“ sa vkladá slovo „kontrolovaných“.
11.
V § 4 ods. 1 písm. a) č. 2 sa pred slovo „organizácií“ vkladá slovo „kontrolovaných“.
12.
V § 4 ods. 1 písm. a) č. 3 sa vypúšťa.
13.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a nadriadených orgánov“.
14.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípadne nadriadených orgánov,“.
15.
V § 5 ods. 1 sa slová „na desať pracovných dní v roku“ nahrádzajú slovami „na dvanásť pracovných dní v kalendárnom roku“.
Text za prvou vetou znie: „Účasť týchto pracovníkov na kontrole sa považuje za činnosť vo všeobecnom záujme.9) Kontrolný orgán je povinný uhradiť orgánu alebo organizácii, v ktorej bol pracovník v čase uvoľnenia v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, náhradu mzdy za dobu uvoľnenia, pokiaľ sa orgán alebo organizácia nedohodli na upustení od úhrady; rovnako je povinný uhradiť im náhrady cestovných nákladov poskytnutých týmto pracovníkom.10) O podmienkach účasti na kontrole sa vedúci kontrolného orgánu dohodne s príslušným orgánom alebo organizáciou.“.
Poznámka č. 9 pod čiarou znie:
„9)
§ 124 ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 24a ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce, v znení nariadenia vlády ČSFR č. 13/1991 Zb“.
Poznámka č. 10 pod čiarou znie:
„10)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb., vyhlášky č. 241/1988 Zb., vyhlášky č. 251/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 148/1991 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb., vyhlášky č. 251/1990 Zb. a vyhlášky č. 480/1990 Zb.“.
16.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nadriadené orgány“.
17.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prípadne nadriadených orgánov,“.
18.
§ 7 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
používajú neoverené meradlá, ak podliehajú overeniu, alebo meradlá nezodpovedajúce ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, technickým normám, ďalším technickým predpisom, prípadne schválenému typu.“.
19.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpektor môže po preukázateľnom zistení zdravotnej závadnosti tovaru tento na mieste znehodnotiť alebo nariadiť jeho znehodnotenie.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
20.
§ 8 sa vypúšťa.
21.
V § 9 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťa.
Doterajšie písmená c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
22.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „určený sortiment“ a slová „a platné ceny“.
23.
V § 9 ods. 1 sa v poslednej vete suma „5000 Kčs“ nahrádza sumou „20 000 Kčs“.
24.
V § 9 ods. 2 sa slová „v odseku 1 pokutu až do výšky 200 Kčs“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 blokovú pokutu až do výšky 1000 Kčs“.
Na konci odseku 2 sa vkladá poznámka č. 11.
Poznámka č. 11 pod čiarou znie:
„11)
§ 84 a 85 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb.“.
25.
Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:
㤠9a
(1)
Riaditeľ inšpektorátu za porušenie cenových predpisov ukladá pokutu podľa osobitných predpisov.12)
(2)
Pri porušení cenových predpisov sa nepostupuje podľa § 9, 10 a 12“.
Poznámka č. 12 pod čiarou znie:
„12)
§ 15 až 18 zákona č. 526/1990 Zb.“.
26.
§ 10 znie:
㤠10
Inšpektor môže uložiť v blokovom konaní občanovi pokutu až do výšky 1000 Kčs podľa zákona o priestupkoch.11)“.
27.
V § 11 ods. 1 sa slovo „organizácii“ nahrádza slovami „kontrolovanej organizácii“.
28.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
29.
V § 11 ods. 1 v poslednej vete sa suma „50 000 Kčs“ nahrádza sumou „200 000 Kčs“.
30.
§ 13 ods. 1 znie:
„(1)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy, s orgánmi samosprávy obcí, s inými orgánmi vykonávajúcimi kontrolu podľa osobitných predpisov13) a občianskymi združeniami.14)“.
Poznámka č. 13 pod čiarou znie:
„13)
Napr.:
Zákon SNR č. 369/1990 Zb.
Zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona č. 196/1990 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb. a zákona č. 194/1988 Zb.
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
Zákon SNR č. 127/1991 Zb.“.
Poznámka č. 14 pod čiarou znie:
„14)
Zákon č. 83/1990 Zb.“.
31.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
32.
V § 13 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
33.
§ 14 sa vypúšťa.
34.
V § 15 sa slová „Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky“.
35.
§ 16 znie:
㤠16
Ustanovenia tohto zákona, ktoré sa vzťahujú len na pracovníkov kontrolovaných organizácií, sa použijú aj na fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a nezamestnávajú nijakých pracovníkov.“.
36.
V § 18 poznámka č. 5 sa označuje ako poznámka č. 15.
Poznámka č. 15 pod čiarou znie:
„15)
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 20/1966 Zb.
Zákon č. 30/1968 Zb.“.
Čl. II
Ak sa v zákone používa výraz „riaditelia krajských inšpektorátov“, nahrádza sa výrazom „riaditeľ inšpektorátu“.
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii, ako to vyplýva z tohto zákona.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.