416/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

416
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 29. júna 1967 bol na 51. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce s tým, že Československá socialistická republika prijíma záväzky, len pokiaľ ide o časť III. Podľa svojho článku 48 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Dohovor č. 128
Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, 1967
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú zvolala správna rada Medzinárodného úradu práce do Ženevy a ktorá sa tam zišla 7. júna 1967 na svojom päťdesiatom prvom zasadaní,
rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa revízie Dohovoru o starobnom poistení (priemysel atď.), 1933; Dohovoru o starobnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933; Dohovoru o invalidnom poistení (priemysel atď.), 1933; Dohovoru o invalidnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933; Dohovoru o pozostalostnom poistení (priemysel atď.), 1933; a Dohovoru o pozostalostnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933, ktoré, sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania,
ustanovujúc, že tieto návrhy budú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma 29. júna 1967 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach, 1967:
I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
V tomto Dohovore
a)
výraz „zákonodarstvo“ zahŕňa všetky predpisy o sociálnom zabezpečení, ako aj zákony a nariadenia;
b)
výraz „ustanovený“ znamená určený vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe;
c)
výraz „priemyselný podnik“ zahŕňa všetky podniky v týchto hospodárskych odvetviach: ťažobný priemysel, výrobný priemysel, stavebníctvo, elektrická energia, plyn, voda a zdravotnícke služby; doprava a skladovanie;
d)
výraz „pobyt“ znamená obvyklý pobyt na území členského štátu a výraz „obyvateľ“ označuje osobu, ktorá obvykle býva na území členského štátu;
e)
výraz „závislý“ znamená stav závislosti, o ktorom sa predpokladá, že existuje v ustanovených prípadoch;
f)
výraz „manželka“ znamená ženu, ktorá je závislá od svojho manžela;
g)
výraz „vdova“ znamená ženu, ktorá bola závislá od svojho manžela v čase jeho smrti;
h)
výraz „dieťa“ zahŕňa:
i)
školopovinné dieťa alebo mladšie ako 15 rokov podľa toho, ktorá veková hranica je vyššia;
ii)
dieťa mladšie, ako je predpísaný vek, ktorý je však vyšší ako vek uvedený v bode i) tohto odseku, ak je učňom alebo študentom alebo ak trpí chronickou chorobou alebo neduhom, ktoré mu znemožňujú akúkoľvek zárobkovú činnosť za ustanovených podmienok, ibaže by vnútroštátne zákonodarstvo vymedzilo výraz „dieťa“ tak, aby zahŕňal každé dieťa vo veku podstatne vyššom, ako je ustanovený vek v bode i) tohto odseku;
i)
výraz „čakacia doba“ znamená príspevkovú dobu alebo dobu zamestnania alebo dobu pobytu alebo akúkoľvek ich kombináciu, podľa toho, čo je ustanovené;
j)
výrazy „príspevkový dôchodok“ a „nepríspevkový dôchodok“ znamenajú dôchodok, ktorého poskytovanie závisí alebo nezávisí od priamej finančnej účasti zabezpečených osôb alebo ich zamestnávateľa alebo od čakacej doby zamestnaneckej činnosti.
Článok 2
1.
Každý členský štát, pre ktorý je v platnosti tento Dohovor, bude vykonávať
a)
b)
aspoň jednu z častí II, III a IV;
c)
príslušné ustanovenia častí V a VI a
2.
Každý členský štát uvedie v ratifikácii, ohľadne ktorých z častí II až IV prijíma záväzky vyplývajúce z Dohovoru.
Článok 3
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže neskôr oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, že prijíma záväzky z tohto Dohovoru, pokiaľ ide o jednu alebo viac z častí II až IV, ktoré neboli uvedené už v jeho ratifikácii.
2.
Záväzky uvedené v odseku 1 tohto článku sa budú považovať za neoddeliteľnú súčasť ratifikácie a budú mať rovnaké účinky od doby, keď došlo k ich oznámeniu.
Článok 4
1.
Členský štát, ktorého hospodárstvo nie je dostatočne vyvinuté, môže uplatniť vyhlásením pripojeným k ratifikácii dočasné výnimky uvedené v týchto článkoch: článok 9, ods. 2; článok 13, ods. 2; článok 16, ods. 2 a článok 22, ods. 2. V každom takom vyhlásení budú uvedené dôvody pre také výnimky.
2.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, uvedie v správach o vykonaní tohto Dohovoru podávaných podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce pre každú uplatnenú výnimku, že
a)
dôvody pre ňu naďalej trvajú alebo že
b)
sa od určeného dátumu vzdáva práva výnimku uplatňovať.
3.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, rozšíri okruh zabezpečených zamestnancov, len čo to okolnosti dovolia.
Článok 5
Pokiaľ členský štát pri vykonávaní ktorejkoľvek z častí II až IV tohto Dohovoru, na ktorú sa vzťahuje jeho ratifikácia, je povinný chrániť ustanovené skupiny osôb, ktoré úhrnom tvoria aspoň určité percento zamestnancov alebo všetkého ekonomicky činného obyvateľstva, musí sa skôr, ako sa zaviaže na vykonávanie tejto časti, presvedčiť, že príslušné percento sa dosiahlo.
Článok 6
Pri vykonávaní častí II, III alebo IV tohto Dohovoru môže každý členský štát prihliadnuť na ochranu vyplývajúcu z poistenia, ktoré, hoci podľa jeho zákonodarstva nie je pre chránené osoby povinné,
a)
je pod dozorom verejných orgánov alebo spravované podľa ustanovených zásad spoločne zamestnávateľmi a pracovníkmi;
b)
zahŕňa podstatnú časť osôb, ktorých zárobok nepresahuje zárobok kvalifikovaného robotníka muža; a
c)
vyhovuje, prípadne spolu s inými spôsobmi ochrany, príslušným ustanoveniam Dohovoru.
II. ČASŤ
Invalidný dôchodok
Článok 7
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie invalidného dôchodku podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 8
Krytá sociálna udalosť zahŕňa neschopnosť na výkon zárobkovej činnosti v ustanovenom rozsahu, ak táto neschopnosť bude pravdepodobne trvalá alebo trvať po uplynutí ustanoveného obdobia dočasnej alebo začiatočnej pracovnej neschopnosti.
Článok 9
1.
Okruh chránených osôb zahŕňa
a)
všetkých zamestnancov včítane učňov; alebo
b)
ustanovené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria najmenej 75 % všetkého ekonomicky činného obyvateľstva; alebo
c)
všetkých obyvateľov alebo obyvateľov, ktorých prostriedky nepresahujú v priebehu sociálnej udalosti hranicu ustanovenú podľa ustanovení článku 28.
2.
Ak je v platnosti vyhlásenie urobené podľa článku 4, okruh chránených osôb bude zahŕňať
a)
ustanovené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria aspoň 25 % všetkých zamestnancov; alebo
b)
ustanovené skupiny zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré tvoria aspoň 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch.
Článok 10
Invalidnou dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:
a)
podľa ustanovení článku 26 alebo článku 27, ak sú chránení zamestnanci alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva;
b)
podľa ustanovení článku 28, ak sú chránení všetci obyvatelia alebo všetci obyvatelia, ktorých prostriedky v priebehu sociálnej udalosti nepresahujú ustanovenú hranicu.
Článok 11
1.
Ak nastane krytá sociálna udalosť, uvedená v článku 10, bude dávka zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá predtým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť 15 rokov príspevkových alebo zamestnania alebo desať rokov pobytu; alebo
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá podľa ustanovených pravidiel splnila pred sociálnou udalosťou čakaciu dobu troch príspevkových rokov a v ktorej mene bol za dobu, po ktorú pracovala, zaplatený ustanovený priemerný ročný počet alebo ročný počet príspevkov.
2.
Ak závisí poskytnutie invalidnej dávky od splnenia určitej minimálnej príspevkovej doby, zamestnania alebo pobytu, krátená dávka musí byť zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá skôr než nastala sociálna udalosť, splnila podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu piatich rokov príspevkových, zamestnania alebo pobytu; alebo
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá podľa ustanovených pravidiel splnila pred sociálnou udalosťou čakaciu dobu troch príspevkových rokov a v ktorej mene bola za dobu, po ktorú pracovala, zaplatená polovica ustanoveného priemerného ročného počtu alebo ročného počtu príspevkov ustanoveného podľa písmena b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti V, avšak percentnou sadzbou nižšia o desať jednotiek, než je uvedené v tabuľke pripojenej ku spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň chránenej osobe, ktorá dovŕšila podľa ustanovených pravidiel päť rokov príspevkových, zamestnania alebo pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti V sa môže vykonať, ak čakacia doba pre dávku zodpovedajúcu krátenej percentnej sadzbe je viac než 5 rokov príspevkových alebo zamestnania alebo pobytu, avšak menej než pätnásť rokov príspevkových alebo zamestnania alebo desať rokov pobytu. Krátená dávka sa poskytuje podľa odseku 2 tohto článku.
5.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa budú pokladať za splnené, ak je dávka vypočítaná podľa časti V zabezpečená aspoň chránenej osobe, ktorá dovŕšila podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu príspevkovú alebo zamestnania; táto doba nesmie byť vyššia ako päť rokov v ustanovenom minimálnom veku, môže sa však zvyšovať v závislosti od stúpajúceho veku až na ustanovený maximálny počet rokov.
Článok 12
Dávka uvedená v článkoch 10 a 11 sa musí poskytovať počas celej doby sociálnej udalosti alebo až do tej doby, keď ju nahradí starobný dôchodok.
Článok 13
1.
Každý členský štát, pre ktorý je v platnosti táto časť Dohovoru, za predpísaných podmienok
a)
bude poskytovať rehabilitačné služby, ktoré by pripravili invalidnú osobu pokiaľ možno sa vrátiť k jej predchádzajúcej činnosti, alebo, ak to nie je možné, vykonávať inú zárobkovú činnosť pre ňu najvhodnejšiu so zreteľom na jej schopnosti a spôsobilosť; a
b)
urobí opatrenia uľahčujúce umiestnenie invalidných osôb do vhodného zamestnania.
2.
Ak je v platnosti vyhlásenie urobené podľa článku 4, môže členský štát upustiť od ustanovení odseku 1 tohto článku.
III. ČASŤ
Starobný dôchodok
Článok 14
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zaručí chráneným osobám poskytovanie starobného dôchodku podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 15
1.
Krytou sociálnou udalosťou je prežitie ustanoveného veku.
2.
Predpísaný vek nesmie presahovať 65 rokov. Príslušné orgány môžu ustanoviť vyšší vek s ohľadom na demografické, ekonomické a sociálne hľadiská, doložené štatisticky.
3.
Ak je ustanovený vek 65 rokov alebo vyšší, zníži sa tento vek za predpísaných podmienok pre osoby, ktoré pracovali pri prácach, ktoré vnútroštátne zákonodarstvo považuje na účely poskytovania starobných dávok za ťažké alebo zdraviu škodlivé.
Článok 16
1.
Okruh chránených osôb zahŕňa
a)
všetkých zamestnancov včítane učňov; alebo
b)
ustanovené skupiny ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvoria spolu najmenej 75 % všetkého ekonomicky činného obyvateľstva; alebo
c)
všetkých obyvateľov alebo obyvateľov, ktorých prostriedky nepresahujú počas sociálnej udalosti hranicu ustanovenú podľa článku 28.
2.
Ak je v platnosti vyhlásenie urobené podľa článku 4, okruh chránených osôb zahŕňa
a)
ustanovené skupiny zamestnancov, ktoré tvoria aspoň 25 % všetkých zamestnancov; alebo
b)
ustanovené skupiny zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré tvoria aspoň 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch.
Článok 17
Starobnou dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto
a)
podľa ustanovení článku 26 alebo článku 27, ak sú chránení zamestnanci alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva;
b)
podľa ustanovení článku 28, ak sú chránení všetci obyvatelia alebo všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú ustanovenú hranicu.
Článok 18
1.
Ak nastane krytá sociálna udalosť, bude dávka uvedená v článku 17 zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá pred tým, než nastala sociálna udalosť, splnila podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť 30 rokov príspevkových alebo zamestnania alebo 20 rokov pobytu; alebo
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá splnila pred sociálnou udalosťou ustanovenú príspevkovú čakaciu dobu a v ktorej mene bol za dobu, po ktorú pracovala, zaplatený ustanovený priemerný ročný počet príspevkov.
2.
Ak závisí poskytnutie starobnej dávky od splnenia určitej minimálnej doby príspevkovej alebo zamestnania, krátená dávka bude zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorá podľa ustanovených pravidiel splnila čakaciu dobu 15 rokov príspevkových alebo zamestnania;
b)
ak sú zásadne chránené všetky ekonomicky činné osoby, chránenej osobe, ktorá pred sociálnou udalosťou splnila ustanovenú príspevkovú čakaciu dobu a v ktorej mene bola za dobu, po ktorú pracovala, zaplatená polovica ustanoveného priemerného ročného počtu príspevkov podľa bodu b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti V, avšak percentnou sadzbou nižšou o desať jednotiek, než je uvedená v tabuľke pripojenej ku spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň chránenej osobe, ktorá dovŕšila podľa ustanovených predpisov desať rokov príspevkových alebo zamestnania alebo päť rokov pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby, uvedenej v tabuľke pripojenej k časti V, môže byť vykonané, ak čakacia doba pre dávky zodpovedajúce krátenej percentnej sadzbe je viac než 10 rokov príspevkových alebo zamestnania alebo päť rokov pobytu, avšak menej než 30 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo 20 rokov pobytu; ak prevyšuje uvedená čakacia doba 15 rokov príspevkových alebo zamestnania, poskytne sa krátená dávka podľa odseku 2 tohto článku.
Článok 19
Dávky uvedené v článku 17 a 18 musia byť poskytované po celú dobu sociálnej udalosti.
IV. ČASŤ
Pozostalostný dôchodok
Článok 20
Každý členský štát, ktorý je viazaný touto časťou Dohovoru, zabezpečí chráneným osobám poskytovanie pozostalostných dávok podľa ďalších článkov tejto časti.
Článok 21
1.
Krytá sociálna udalosť zahŕňa stratu prostriedkov na živobytie, ktorú vdova alebo dieťa utrpeli následkom úmrtia živiteľa rodiny.
2.
Ak ide o vdovu, právo na pozostalostnú dávku môže byť podmienené dosiahnutím ustanoveného veku. Taký vek nesmie byť vyšší, než je vek predpísaný pre starobnú dávku.
3.
Dávka však nemôže byť podmienená vekom, ak vdova
a)
je invalidná tak, ako je ustanovené; alebo
b)
stará sa o nezaopatrené dieťa zosnulého.
4.
Pre nárok bezdetnej vdovy na pozostalostnú dávku môže byť ustanovená minimálna dĺžka trvania manželstva.
Článok 22
1.
Okruh chránených osôb zahŕňa
a)
manželky, deti, a ako môže byť ustanovené, iné osoby závislé od živiteľov, ktorí boli zamestnancami alebo učňami; alebo
b)
manželky, deti, a ako môže byť ustanovené, iné osoby závislé od živiteľov v ustanovených skupinách ekonomicky činného obyvateľstva, ktoré tvorí aspoň 75 % všetkého ekonomicky činného obyvateľstva; alebo
c)
všetky vdovy, všetky deti a všetky iné ustanovené závislé osoby, ktoré stratili živiteľa, sú obyvateľmi a ktorých prostriedky v danom prípade neprevyšujú v priebehu trvania sociálnej udalosti hranicu ustanovenú podľa ustanovení článku 28.
2.
Ak je v platnosti vyhlásenie urobené podľa článku 4, medzi chránené osoby sa zahŕňajú
a)
manželky, deti, a ako môže byť ustanovené, iné osoby závislé od živiteľov v ustanovených skupinách zamestnancov, ktoré tvoria aspoň 25 % všetkých zamestnancov; alebo
b)
manželky, deti, a ako môže byť ustanovené, iné osoby závislé od živiteľov v ustanovených skupinách zamestnancov v priemyselných podnikoch, ktoré tvoria aspoň 50 % všetkých zamestnancov v priemyselných podnikoch.
Článok 23
Dávkou je pravidelne sa opakujúca platba vypočítaná takto:
a)
podľa ustanovení článku 26 alebo článku 27, ak sú chránení všetci zamestnanci alebo skupiny ekonomicky činného obyvateľstva;
b)
podľa ustanovení článku 28, ak sú chránení všetci obyvatelia alebo všetci obyvatelia, ktorých prostriedky po dobu sociálnej udalosti nepresahujú ustanovenú hranicu.
Článok 24
1.
Ak nastane krytá sociálna udalosť, bude dávka uvedená v článku 23 zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu, ktorá môže byť buď 15 rokov príspevkových alebo zamestnania, alebo desať rokov pobytu; ak ide o pozostalostnú dávku vyplácanú vdove, možno namiesto toho požadovať, aby vdova splnila čakaciu dobu pobytu;
b)
ak sú zásadne chránené ženy a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu troch príspevkových rokov za predpokladu, že v mene tohto živiteľa rodiny bol po dobu, po ktorú pracoval, zaplatený ustanovený priemerný ročný počet príspevkov alebo ročný počet príspevkov.
2.
Ak sú pozostalostné dávky podmienené minimálnou príspevkovou dobou alebo dobou zamestnania, krátená dávka bude zabezpečená aspoň
a)
chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu piatich rokov príspevkových alebo zamestnania;
b)
ak sú zásadne chránené manželky a deti všetkých ekonomicky činných osôb, chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny splnil podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu troch príspevkových rokov, za predpokladu, že v mene tohto živiteľa rodiny bola za dobu, po ktorú pracoval, zaplatená polovica ustanoveného priemerného ročného počtu príspevkov alebo ročného počtu príspevkov podľa písmena b) odseku 1 tohto článku.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa považujú za splnené, ak dávka vypočítaná podľa časti V, avšak percentnou sadzbou nižšou o desať jednotiek, než je uvedená v tabuľke pripojenej ku spomenutej časti pre typického požívateľa dávok, je zaručená aspoň každej chránenej osobe, ktorej živiteľ rodiny dovŕšil podľa ustanovených pravidiel päť rokov príspevkových, zamestnania alebo pobytu.
4.
Pomerné krátenie percentnej sadzby uvedenej v tabuľke pripojenej k časti V môže byť vykonané, ak čakacia doba pre dávku, zodpovedajúcu krátenej percentnej sadzbe, je viac než päť rokov príspevkových alebo zamestnania alebo desať rokov pobytu, avšak menej než pätnásť rokov príspevkových alebo zamestnania alebo desať rokov pobytu. Ak je takou čakacou dobou doba príspevková alebo zamestnania, poskytne sa krátená dávka podľa odseku 2 tohto článku.
5.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa budú pokladať za splnené, ak je zabezpečená dávka vypočítaná podľa časti V aspoň každej chránenej osobe, ktorej živiteľ splnil podľa ustanovených pravidiel čakaciu dobu príspevkovú alebo dobu zamestnania; táto doba nesmie byť vyššia ako päť rokov v určenom minimálnom veku, môže sa však zvyšovať v závislosti od stúpajúceho veku až na určený maximálny počet rokov.
Článok 25
Dávky uvedené v článkoch 23 a 24 sa musia poskytovať po celú dobu sociálnej udalosti.
V. ČASŤ
Výpočet pravidelne sa opakujúcich platieb
Článok 26
1.
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné prídavky, ktoré sa vyplácajú počas sociálnej udalosti, musí pri danej sociálnej udalosti u typického požívateľa dávky uvedeného v tabuľke pripojenej k tejto časti, dosahovať najmenej percento v nej uvedené z úhrnu predchádzajúceho zárobku požívateľa dávky alebo jeho živiteľa a sumy rodinných prídavkov vyplácaných chránenej osobe s rovnakými povinnosťami k rodine ako typický požívateľ dávky.
2.
Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny sa vypočíta podľa ustanovených pravidiel; ak sú chránené osoby alebo ich živitelia rodiny zaradení do mzdových tried, môže sa ich prvší zárobok vypočítať podľa základných miezd tried, do ktorých boli zaradení.
3.
Ak je prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny nižší alebo rovnaký ako mzda kvalifikovaného robotníka muža, môže sa pre výšku dávky alebo pre zárobok, ktorý slúži za základ výpočtu dávky, určiť horná hranica, za predpokladu, že bude v súlade s ustanoveniami odseku 1 tohto článku.
4.
Prvší zárobok požívateľa dávky alebo jeho živiteľa rodiny, mzda kvalifikovaného robotníka muža, dávka a rodinné prídavky sa vypočítajú za rovnakú základnú dobu.
5.
Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v primeranom pomere k dávke typického požívateľa.
6.
Na účely tohto článku sa považuje za kvalifikovaného robotníka muža
a)
buď nastavovač alebo sústružník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov; alebo
b)
typický kvalifikovaný robotník určený podľa ustanovení nasledujúceho odseku; alebo
c)
osoba, ktorej zárobok je rovnaký alebo presahuje zárobky 75 % všetkých chránených osôb; tieto zárobky treba podľa toho, čo je ustanovené, zisťovať za ročné alebo kratšie obdobie; alebo
d)
osoba, ktorej zárobok sa rovná 125 % priemerného zárobku všetkých chránených osôb.
7.
Typickým kvalifikovaným robotníkom na účely písmena b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná v najväčšej skupine hospodárskej činnosti s najvyšším počtom hospodársky činných osôb mužského pohlavia, ktoré sú chránené pri sociálnej udalosti prichádzajúcej do úvahy alebo podľa prípadu zo živiteľov rodín chránených osôb v odvetví, ktoré zahŕňa najväčší počet takých chránených osôb alebo živiteľov rodín; na ten účel sa použije medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností prijatá Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov na jej siedmom zasadaní 27. augusta 1948, ktorá je uvedená v prílohe tohto Dohovoru, s prihliadnutím na všetky prípadné neskoršie zmeny.
8.
Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže sa pre každú oblasť vybrať kvalifikovaný robotník muž podľa ustanovení odsekov 6 a 7 tohto článku.
9.
Mzda kvalifikovaného robotníka muža bude určená na základe mzdy za normálny pracovný čas, určená buď kolektívnymi zmluvami, prípadne vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe alebo obyčajou, včítane prípadných drahotných prídavkov; ak sa takto zistené mzdy líšia podľa jednotlivých oblastí a ak sa nepoužije odsek 8 tohto článku, použije sa priemerná mzda.
Článok 27
1.
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok, dávka zvýšená o rodinné príspevky, ktoré sa vyplácajú počas sociálnej udalosti, musia pri danej sociálnej udalosti u typického požívateľa dávky, uvedeného v tabuľke pripojenej k tejto časti dosahovať najmenej percento v nej uvedené z úhrnu mzdy dospelého nekvalifikovaného robotníka muža a sumy rodinných prídavkov vyplácaných chránenej osobe s rovnakými povinnosťami k rodine ako typický požívateľ dávky.
2.
Mzda dospelého nekvalifikovaného robotníka muža, dávka a rodinné prídavky sa vypočítavajú za rovnakú základnú dobu.
3.
Pre ostatných požívateľov dávky sa dávka určí tak, aby bola v priemernom pomere k dávke typického požívateľa.
4.
Na účely tohto článku sa považuje za dospelého nekvalifikovaného robotníka muža
a)
typický nekvalifikovaný robotník v strojárskom priemysle s výnimkou výroby elektrických strojov;
b)
typický nekvalifikovaný robotník, vybraný v súlade s ustanovením nasledujúceho odseku.
5.
Typickým nekvalifikovaným robotníkom na účely bodu b) predchádzajúceho odseku je osoba zamestnaná v najväčšej skupine hospodárskej činnosti s najvyšším počtom hospodársky činných osôb mužského pohlavia, ktoré sú chránené pri sociálnej udalosti, prichádzajúcej do úvahy, alebo podľa prípadu, zo živiteľov rodín chránených osôb v odvetví, ktoré zahŕňa najväčší počet takých chránených osôb alebo živiteľov rodín; na ten účel sa použije medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností prijatá Hospodárskou a sociálnou radou Organizácie Spojených národov na jej siedmom zasadaní 27. augusta 1948, ktorá je uvedená v prílohe tohto Dohovoru, s prihliadnutím na všetky prípadné neskoršie zmeny.
6.
Ak je výška dávok rôzna podľa oblastí, môže byť pre každú oblasť vybraný dospelý nekvalifikovaný robotník muž podľa ustanovení odsekov 4 a 5 tohto článku.
7.
Mzda nekvalifikovaného robotníka muža bude ustanovená na základe mzdy za normálny pracovný čas, určenej buď kolektívnymi zmluvami, prípadne vnútroštátnym zákonodarstvom alebo na jeho základe alebo obyčajou, včítane prípadných drahotných prídavkov; ak sa takto určené mzdy líšia podľa jednotlivých oblastí a ak sa nepoužije odsek 6 tohto článku, použije sa priemerná mzda.
Článok 28
Pri pravidelne sa opakujúcich platbách, na ktoré sa vzťahuje tento článok
a)
výška dávky sa určí podľa určenej stupnice alebo podľa stupnice určenej príslušným verejným orgánom podľa ustanovených pravidiel;
b)
výška dávky smie byť znížená len vtedy, keď ostatné prostriedky rodiny požívateľa dávky presahujú určenú značnú sumu alebo značnú sumu určenú príslušným verejným orgánom podľa ustanovených pravidiel;
c)
úhrn dávky a iných prostriedkov musí po odpočítaní značnej sumy uvedenej v bode b), dostačovať na zabezpečenie zdravých a slušných životných podmienok pre rodinu požívateľa dávky; nesmie byť nižší než dávka vypočítaná podľa ustanovení článku 27;
d)
ustanovenie písmena c) sa považuje za splnené, ak úhrn dávok vyplácaných podľa príslušnej časti prevyšuje aspoň 30 % úhrn dávok, ktorý by sa bol dosiahol pri použití ustanovení článku 27 a ustanovení
Článok 29
1.
Výška peňažných dávok vyplácaných podľa článku 10, článku 17 a článku 23 sa preskúma, ak sa zmení podstatne všeobecná úroveň zárobkov alebo životné náklady.
2.
Každý členský štát oznámi závery, ktoré urobil pri týchto prieskumoch, v správach o vykonávaní tohto Dohovoru predkladaných podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce a uvedie, čo v tomto smere urobil.
TABUĽKA
(príloha časti V)
Pravidelne sa opakujúce platby typickým požívateľom dávok:
Časť Sociálna udalosť Typický požívateľ dávky Percento
II invalidita muž s manželkou a dvoma deťmi 50
III staroba muž s manželkou v dôchodkovom veku 45
IV smrť živiteľa rodiny vdova s dvoma deťmi 45
VI. ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Článok 30
Vnútroštátne zákonodarstvo zabezpečí za predpísaných podmienok zachovanie nadobúdaných práv na príspevkové invalidné, starobné a pozostalostné dôchodky.
Článok 31
1.
Za predpísaných podmienok môže byť zastavená výplata invalidných, starobných alebo pozostalostných dávok, ak je požívateľ zárobkovo činný.
2.
Príspevkové invalidné, starobné alebo pozostalostné dávky sa môžu krátiť, ak zárobok požívateľa prevyšuje určenú sumu; zníženie dôchodku nesmie byť vyššie ako zárobok.
3.
Nepríspevkové invalidné, starobné alebo pozostalostné dávky sa môžu krátiť, ak zárobok dôchodcu alebo jeho iné prostriedky alebo oboje spolu presahujú určenú sumu.
Článok 32
1.
Dávku, na ktorú by chránená osoba mala nárok podľa ktorejkoľvek z častí II až IV tohto Dohovoru, možno zastaviť v určenom rozsahu
a)
po dobu, po ktorú sa zúčastnená osoba zdržiava mimo územia členského štátu, okrem prípadu, a to za určených podmienok, keď ide o príspevkové dávky;
b)
po dobu, po ktorú je zúčastnená osoba vydržiavaná z verejných prostriedkov alebo na účet zariadenia alebo služby sociálneho zabezpečenia;
c)
ak sa zúčastnená osoba pokúsila získať dávku podvodom;
d)
ak sociálna udalosť bola vyvolaná trestným činom, ktorého sa dopustila zúčastnená osoba;
e)
ak sociálna udalosť bola úmyselne vyvolaná hrubým zavinením zúčastnenej osoby;
f)
ak zúčastnená osoba opomenie bez vážnych dôvodov použiť lekárske alebo rehabilitačné služby, ktoré sú jej k dispozícii, alebo ak nedbá na pravidlá určené pre overenie existencie alebo trvanie sociálnej udalosti alebo upravujúce správanie príjemcov dávok; a
g)
pokiaľ ide o pozostalostnú dávku, po dobu, po ktorú vdova žije s mužom ako jeho družka.
2.
Časť inak patriacich dávok sa bude vyplácať osobám, ktoré sú závislé od zúčastnenej osoby, v určených prípadoch a v určenom rozsahu.
Článok 33
1.
Ak má alebo ak by mala inak chránená osoba súčasne nárok na rôzne invalidné, starobné alebo pozostalostné dávky, môžu sa tieto dávky krátiť za určených podmienok a v určenom rozsahu; chránená osoba dostane spolu aspoň toľko, koľko sú najvýhodnejšie dávky.
2.
Ak má alebo ak by mala inak chránená osoba nárok na dávku ustanovenú v tomto Dohovore a ak dostáva inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť, s výnimkou rodinných prídavkov, môžu sa dávky podľa tohto Dohovoru krátiť alebo zastaviť za určených podmienok a v určenom rozsahu za podmienky, že časť dávok, ktorá sa kráti alebo je zastavená, nepresahuje druhú dávku.
Článok 34
1.
Každý žiadateľ musí mať právo odvolať sa pri odopretí dávky alebo v spore o druh alebo výšku dávky.
2.
Bude ustanovené konanie umožňujúce žiadateľovi v danom prípade, aby ho zastupovala kvalifikovaná osoba, ktorú si zvolil, alebo predstaviteľ organizácie zastupujúcej chránené osoby, alebo mu poskytla pomoc.
Článok 35
1.
Každý členský štát prevezme všeobecnú zodpovednosť za náležité poskytovanie dávok poskytovaných podľa tohto Dohovoru a urobí všetky opatrenia potrebné na ten účel.
2.
Členský štát preberá všeobecnú zodpovednosť za dobrú správu zariadení a služieb, ktoré spolupôsobia pri vykonávaní tohto Dohovoru.
Článok 36
Ak správa nie je zverená inštitúcii, ktorá je pod dozorom verejných orgánov, alebo štátnemu úradu, ktorý zodpovedá zákonodarnému zboru, musia sa za určitých podmienok zúčastniť na správe zástupcovia chránených osôb; vnútroštátne zákonodarstvo môže tiež ustanoviť účasť zástupcov zamestnávateľov a verejných orgánov.
VII. ČASŤ
Rôzne ustanovenia
Článok 37
Každý členský štát, ktorého zákonodarstvo zabezpečuje zamestnancov, môže v potrebnom rozsahu vyňať z vykonávania tohto Dohovoru;
a)
osoby vykonávajúce príležitostné práce;
b)
členov zamestnávateľovej rodiny žijúcich s ním, pokiaľ pre neho pracujú;
c)
iné skupiny zamestnancov, ktorých počet nesmie presiahnuť 10 % všetkých iných zamestnancov okrem tých, ktorí sú vyňatí podľa písmen a) a b) tohto článku.
Článok 38
1.
Každý členský štát, ktorého zákonodarstvo zabezpečuje zamestnancov, môže vo vyhlásení pripojenom k ratifikácii prechodne vyňať z vykonávania tohto Dohovoru zamestnancov poľnohospodárskeho sektoru, ktorí ešte nie sú chránení jeho zákonodarstvom v čase ratifikácie.
2.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, uvedie v správach o vykonávaní tohto Dohovoru predkladaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce, v akom rozsahu vykonal alebo hodlá vykonať ustanovenia tohto Dohovoru, pokiaľ ide o zamestnancov poľnohospodárskeho sektoru, a akýkoľvek pokrok pri použití tohto Dohovoru na takých zamestnancov, alebo ak nedošlo k zmenám, ktoré by bolo treba oznámiť, poskytne všetky príslušné vysvetlenia.
3.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, zvýši počet chránených zamestnancov v poľnohospodárskom sektore v takom rozsahu a tak rýchlo, ako to dovoľujú okolnosti.
Článok 39
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, môže vo vyhlásení pripojenom k ratifikácii vyňať z vykonávania tohto Dohovoru:
a)
námorníkov, včítane námorných rybárov,
b)
verejných zamestnancov,
ak sú tieto skupiny zabezpečené osobitnými sústavami, ktoré vcelku poskytujú dávky rovnajúce sa aspoň dávkam ustanoveným týmto Dohovorom.
2.
Ak je v platnosti vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, môže členský štát vyňať osoby patriace do skupiny alebo do skupín vyňatých z vykonávania tohto Dohovoru z počtu osôb, na ktoré sa prihliada pri výpočte percent určených
3.
Každý členský štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa ustanovení odseku 1 tohto článku, môže neskôr oznámiť generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, že prijíma záväzky z tohto Dohovoru pre skupinu alebo pre skupiny vyňaté pri ratifikácii.
Článok 40
Ak má chránená osoba podľa vnútroštátneho zákonodarstva nárok v prípade smrti živiteľa rodiny na inú periodickú dávku, než sú pozostalostné dávky, môžu sa také periodické dávky považovať za pozostalostné dávky na účely vykonávania tohto Dohovoru.
Článok 41
1.
Členský štát, ktorý
a)
prijal záväzky podľa tohto Dohovoru pre časť II, III a IV; a
b)
zabezpečuje percento ekonomicky činného obyvateľstva aspoň o 10 % vyššie, než je percento požadované v článku 9 ods. 1 písm. b), v článku 16 ods. 1 písm. b) a v článku 22 ods. 1 písm. b) alebo plní článok 9 ods. 1 písm. c),článok 16 ods. 1 písm. c) a článok 22 ods. 1 písm. c); a
c)
zabezpečuje aspoň pri dvoch zo sociálnych udalostí uvedených v častiach II, III a IV dávky sumou zodpovedajúcou percentu aspoň o päť jednotiek vyššiemu, než sú percentá uvedené v tabuľke pripojenej k časti V, môže použiť ustanovenie nasledujúceho odseku.
2.
Taký členský štát môže:
a)
nahradiť na účely článku 11 ods. 2 písm. b) a článku 24 ods. 2 písm. b) tam uvedenú dobu troch rokov dobou piatich rokov;
b)
určiť požívateľov pozostalostných dávok spôsobom, ktorý sa líši od spôsobu požadovaného v článku 21, ktorý však zabezpečuje, že celkový počet požívateľov nie je nižší než počet požívateľov, ktorý by vyplýval z vykonávania článku 21.
3.
Každý členský štát, ktorý použil ustanovenie odseku 2 tohto článku, uvedie v správach o vykonávaní tohto Dohovoru predkladaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce stav svojho zákonodarstva a praxe, pokiaľ ide o záležitosti, o ktorých hovorí spomenutý odsek, a pokrok, ktorý sa dosiahol na úplné vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru.
Článok 42
1.
Každý členský štát, ktorý
a)
prijal záväzky podľa tohto Dohovoru pre časti II, III a IV; a
b)
zabezpečuje percento hospodársky činného obyvateľstva aspoň o 10 % vyššie, než je percento požadované v článku 9 ods. 1 písm. b), v článku 16 ods. 1 písm. b) a v článku 22 ods. 1 písm. b) alebo plní článok 9 ods. 1 písm. c), článok 16 ods. 1 písm. c) a článok 22 ods. 1 písm. c),
môže upustiť od plnenia niektorých ustanovení častí II, III a IV pod podmienkou, že celková suma dávok vyplácaných podľa príslušnej časti sa bude rovnať aspoň 110 % celkovej sumy, ku ktorej by sa dospelo pri vykonávaní všetkých ustanovení onej časti.
2.
Každý členský štát, ktorý použil také výnimky, uvedie v správach o vykonávaní tohto Dohovoru predkladaných podľa článku 22 ústavy Medzinárodnej organizácie práce stav svojho zákonodarstva a praxe, pokiaľ ide o tieto výnimky, a pokrok, ktorý sa dosiahol na úplné vykonávanie ustanovení tohto Dohovoru.
Článok 43
Tento Dohovor sa nevzťahuje na
a)
sociálne udalosti, ktoré nastali skôr, než nadobudla účinnosť príslušná časť Dohovoru pre zúčastnený členský štát;
b)
dávky poskytované v dôsledku sociálnych udalostí, ktoré nastali, keď už príslušná časť Dohovoru nadobudla účinnosť pre zúčastnený členský štát, pokiaľ nároky na tieto dávky pochádzajú z doby pred spomenutým dňom začiatku účinnosti.
Článok 44
1.
Tento Dohovor mení za podmienok ustanovených v tomto článku
Dohovor o starobnom poistení (priemysel atď.), 1933,
Dohovor o starobnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933,
Dohovor o invalidnom poistení (priemysel atď.), 1933,
Dohovor o invalidnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933,
Dohovor o pozostalostnom poistení (priemysel atď.), 1933, a
Dohovor o pozostalostnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933.
2.
Právna účinnosť prijatia záväzkov podľa tohto Dohovoru členským štátom, ktorý je viazaný jedným alebo niekoľkými zo spomenutých dohovorov, bude, až tento Dohovor nadobudne účinnosť, pre tento členský štát nasledujúca:
a)
prijatie záväzkov časti II tohto Dohovoru spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď Dohovoru o invalidnom poistení (priemysel atď.), 1933, a Dohovoru o invalidnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933;
b)
prijatie záväzkov časti III tohto Dohovoru spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď Dohovoru o starobnom poistení (priemysel atď.), 1933, a Dohovoru o starobnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933;
c)
prijatie záväzkov časti IV tohto Dohovoru spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď Dohovoru o pozostalostnom poistení (priemysel atď.), 1933, a Dohovoru o pozostalostnom poistení (poľnohospodárstvo), 1933.
Článok 45
1.
Podľa ustanovenia článku 75 Dohovoru o sociálnom zabezpečení (minimálna norma), 1952, sa prestanú nasledujúcej časti spomenutého Dohovoru a jeho príslušné ustanovenia v ostatných častiach vzťahovať na každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, a to dňom, keď tento Dohovor nadobudne pre tento členský štát účinnosť a nie je v platnosti žiadne vyhlásenie podľa článku 38:
a)
časť IX, ak členský štát prijal záväzky z časti II tohto Dohovoru;
b)
časť V, ak členský štát prijal záväzky z časti III tohto Dohovoru;
c)
časť X, ak členský štát prijal záväzky z časti IV tohto Dohovoru.
2.
Ak nie je v platnosti vyhlásenie podľa článku 38, bude sa na účely článku 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení (minimálna norma), 1952, považovať prijatie záväzkov tohto Dohovoru za prijatie záväzkov nasledujúcich častí menovaného dohovoru a jeho príslušných ustanovení v ostatných častiach:
a)
časť IX, ak členský štát prijal záväzky z časti II tohto Dohovoru;
b)
časť V, ak členský štát prijal záväzky z časti III tohto Dohovoru;
c)
časť X, ak členský štát prijal záväzky z časti IV tohto Dohovoru.
Článok 46
Pokiaľ Konferencia neskôr prijme dohovor týkajúci sa jedného alebo niekoľkých predmetov upravených týmto Dohovorom, ustanovenia tohto Dohovoru, ktoré budú uvedené v novom dohovore, sa prestanú vzťahovať na každý členský štát, ktorý ratifikoval nový dohovor, a to dňom, keď spomenutý dohovor pre tento členský štát nadobudne účinnosť.
VIII. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 47
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 48
1.
Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.
3.
Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola jeho ratifikácia zapísaná.
Článok 49
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho alebo jednu alebo niekoľko z častí II až IV vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku počas roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho alebo jednu alebo niekoľko z častí II až IV bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 50
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 51
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 52
Kedykoľvek to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 53
1.
Ak generálna konferencia prijme nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 49, a to s výhradou, že nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť;
b)
odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti vo svojej forme a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 54
Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
Príloha
Medzinárodná typová odvetvová klasifikácia všetkých ekonomických činností (revidované znenie z r. 1968)
PREHĽAD ÚSEKOV, ODDIELOV A TRIED
Oddiel Trieda
Úsek 1: Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov
11 Poľnohospodárstvo a poľovníctvo
111 Rastlinná a živočíšna výroba
112 Služby a práce pre poľnohospodárstvo
113 Lov, odchyt a chov zveri
12 Lesníctvo a ťažba dreva
121 Lesníctvo (pestovanie lesa)
122 Ťažba dreva
13 130 Rybolov
Úsek 2: Ťažba a dobývanie nerastov
21 210 Ťažba uhlia
22 220 Ťažba ropy a zemného plynu
23 230 Ťažba kovových rúd
29 290 Ťažba a dobývanie ostatných nerastov
Úsek 3: Spracovateľský priemysel
31 Výroba potravín, nápojov a tabaku
311-312 Výroba potravín
313 Výroba nápojov
314 Tabaková výroba
32 Textilný, odevný a kožiarsky priemysel
321 Textilná výroba
322 Výroba odevov okrem obuvi
323 Výroba usní, kožených a kožušinových výrobkov a výrobkov z materiálov nahrádzajúcich kožu a kožušiny okrem obuvi a odevov
324 Výroba obuvi okrem celogumenej vyrábanej vulkanizáciou a tvárnením a obuvi z plastických látok
33 Výrobky z dreva včítane nábytku
331 Výrobky z dreva a z korku okrem nábytku
332 Výrobky nábytku a bytového vybavenia okrem kovového
34 Výroba papiera a výrobkov z papiera, polygrafia a nakladateľská činnosť
341 Výroba papiera a výrobkov z papiera
342 Polygrafia, nakladateľská činnosť a príbuzné činnosti
35 Výroba chemikálií a výrobkov z ropy, z uhlia, z gumy a z plastických látok
351 Výroba priemyselných chemikálií
352 Výroba ostatných chemických výrobkov
353 Rafinéria ropy
354 Výroba rôznych výrobkov z ropy a uhlia
355 Gumárenská výroba
356 Výroba inde nezaradených výrobkov z plastických látok
36 Spracovanie nekovových nerastov okrem výrobkov z ropy a z uhlia
361 Hrnčiarska výroba, výroba porcelánu a keramiky
362 Výroba skla a sklenených výrobkov
369 Výroba z ostatných nekovových nerastov
37 Hutníctvo kovov
371 Hutníctvo železa a ocele
372 Hutníctvo neželezných kovov
38 Kovorobná a strojárska výroba
381 Kovorobná výroba okrem výroby strojov a zariadení
382 Strojárska výroba okrem elektrotechniky
383 Výroba elektrických strojov, prístrojov a súčastí
384 Výroba dopravných prostriedkov
385 Výroba odborného a vedeckého zariadenia a prístrojov inde nezaradených a fotografických a optických prístrojov
39 390 Ostatný spracovateľský priemysel
Úsek 4: Výroba elektriny, plynu a vody
41 410 Výroba elektriny, plynu a pary
42 420 Vodárne a zásobovanie vodou
Úsek 5: Stavebníctvo
50 500 Stavebníctvo
Úsek 6: Veľkoobchod, maloobchod, reštaurácie a hotely
61 610 Veľkoobchod
62 620 Maloobchod
63 Reštaurácie a hotely
631 Reštaurácie, kaviarne a ostatné závody
pre stravovanie a občerstvenie
632 Hotely, nocľahárne, tábory a iné
ubytovacie zariadenia
Úsek 7: Doprava, skladové hospodárstvo a spoje
71 Doprava a skladovacie služby
711 Pozemná doprava
712 Vodná doprava
713 Letecká doprava
719 Pridružené dopravné služby
72 720 Spoje
Úsek 8: Peňažníctvo, poisťovníctvo, reality a obchodné služby
81 810 Finančné inštitúcie
82 820 Poisťovníctvo
83 Reality a obchodné služby
831 Reality
832 Obchodné služby (služby pre
podnikateľskú sféru) okrem prenájmu strojov a zariadení
833 Prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
Úsek 9: Verejná správa, sociálne a osobné služby
91 910 Verejná správa a obrana
92 920 Služby sanitárnej povahy, ochrana prostredia a pod.
93 Sociálne a podobné služby pre
spoločnosť
931 Školstvo a vzdelanie
932 Výskumné a vedecké ústavy
933 Lekárske, zubnolekárske a ostatné zdravotnícke a veterinárne služby
934 Sociálno-charitatívne služby
935 Podnikateľské, odborné, stavovské a odborové organizácie
939 Ostatné sociálne a verejné služby
94 Služby pre rekreáciu, odpočinok a kultúru
941 Kinematografia a ostatné služby pre zábavu
942 Knižnice, múzeá, botanické a zoologické záhrady a iné kultúrne činnosti inde nezaradené
949 Zábavné a rekreačné služby inde nezaradené
95 Osobné služby a služby pre domácnosť
951 Opravárenské služby inde nezaradené
952 Práčovne, čistiarne a farbiarne
953 Služby pre domácnosť
959 Rôzne osobné služby
96 960 Medzinárodné organizácie a iné exteritoriálne inštitúcie
Úsek 0: Činností nedostatočne definované (inde nezaradené)
00 000 Činnosti nedostatočne definované (inde nezaradené)
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.