404/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 3/1991 Zb. výnos z 12. septembra 1991 č. F 43-6138-7201-120991 o poskytovaní príplatku na úhradu cestovných výdavkov pracovníkom prijatým z Českej republiky do federálnych orgánov na území Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.