403/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 8. júla 1964 bol na 48. zasadaní generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce prijatý Dohovor o hygiene v obchode a kanceláriách (č. 120). Ratifikáciu Dohovoru Československou socialistickou republikou zapísal 11. januára 1990 generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce. Podľa svojho článku 21 odseku 3 Dohovor nadobudol pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku platnosť 11. januárom 1991.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Dohovor č. 120
Dohovor o hygiene v obchode a kanceláriách
Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorá bola zvolaná správnou radou Medzinárodného úradu práce do Ženevy a 17. júla 1964 sa zišla na svojom 48. zasadaní,
rozhodnúc prijať niektoré návrhy týkajúce sa hygieny v obchode a kanceláriách, ktoré sú štvrtým bodom rokovacieho poriadku zasadania, a
ustanoviac, že niektoré z týchto návrhov budú mať formu medzinárodného dohovoru,
prijíma 8. júla 1964 tento Dohovor, ktorý sa bude označovať ako Dohovor o hygiene (obchod a kancelárie), 1964:
I. ČASŤ
POVINNOSTI STRÁN
Článok 1
Tento Dohovor platí:
a)
pre obchodné podniky;
b)
pre podniky, zariadenia a správne úrady, v ktorých sú pracovníci zamestnaní hlavne kancelárskou prácou;
c)
pre všetky oddelenia iných podnikov, zariadení a správnych úradov, v ktorých sú pracovníci zamestnaní hlavne obchodnou činnosťou alebo kancelárskymi prácami, pokiaľ nepodliehajú vnútroštátnym zákonom a iným právnym predpisom alebo iným ustanoveniam o hygiene v priemysle, baniach, doprave alebo poľnohospodárstve.
Článok 2
Príslušný úrad môže po prerokovaní s priamo zúčastnenými organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú, vylúčiť z vykonávania všetkých alebo niektorých ustanovení tohto Dohovoru určité skupiny podnikov, zariadení, správnych úradov alebo ich oddelení uvedených v článku 1, ak okolnosti alebo podmienky zamestnania sú také, že vykonávanie všetkých alebo niektorých spomenutých ustanovení by nebolo vhodné.
Článok 3
Vo všetkých prípadoch, keď nie je isté, či sa tento Dohovor vzťahuje na určitý podnik, zariadenie alebo správny úrad, o otázke bude rozhodnuté príslušným úradom po prerokovaní s organizáciami zúčastnených zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú, alebo iným spôsobom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a praxou.
Článok 4
Každý členský štát, ktorý ratifikuje tento Dohovor, sa zaväzuje:
a)
prijať a udržiavať v platnosti zákony a iné právne predpisy, ktoré zabezpečujú vykonávanie všeobecných zásad ustanovených v II. časti; a
b)
zabezpečiť, aby sa ustanovenia odporúčaní o hygiene (obchod a kancelárie), 1964, alebo rovnocenné ustanovenia uplatnili v takom rozsahu, v akom to vnútroštátne podmienky dovoľujú alebo robia žiadúcim.
Článok 5
Zákony a iné právne predpisy uplatňujúce ustanovenia tohto Dohovoru sa vypracujú po prerokovaní so zúčastnenými reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, pokiaľ existujú; rovnako to bude pri všetkých zákonoch a iných právnych predpisoch, ktoré uplatňujú, pokiaľ to vnútroštátne podmienky umožňujú a robia žiadúcim, ustanovenia odporúčaní o hygiene (obchod a kancelárie), 1964, alebo obdobné ustanovenia.
Článok 6
1.
Prostredníctvom vhodnej inšpekcie alebo inými prostriedkami sa majú urobiť opatrenia na zabezpečenie účinného vykonávania zákonov a iných právnych predpisov uvedených v článku 5.
2.
Ak to dovoľujú prostriedky, pomocou ktorých sa uplatňujú ustanovenia tohto Dohovoru, účinné vykonávanie týchto zákonov alebo iných právnych predpisov sa má zabezpečiť zavedením primeraného systému sankcií.
II. ČASŤ
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Článok 7
Všetky priestory užívané pracovníkmi, ako aj vybavenie týchto priestorov, sa majú udržiavať v dobrom stave a čistote.
Článok 8
Všetky priestory užívané pracovníkmi sa majú dostatočne a vhodne vetrať buď prirodzenou, alebo umelou cestou alebo oboma spôsobmi zároveň, a to prívodom čistého alebo vyčisteného vzduchu.
Článok 9
Všetky priestory užívané pracovníkmi majú byť dostatočne a vhodne osvetlené; osvetlenie pracovísk má byť pokiaľ možno prirodzené.
Článok 10
Vo všetkých priestoroch používaných pracovníkmi sa má udržiavať čo najvhodnejšia a najstálejšia teplota, pokiaľ to okolnosti dovoľujú.
Článok 11
Všetky pracoviská majú byť umiestnené a zariadené tak, aby zdravie pracovníkov nebolo vystavené žiadnym škodlivým účinkom.
Článok 12
Pitná voda alebo iný zdravý nápoj má byť v dostatočnom množstve k dispozícii pracovníkom.
Článok 13
Dostatočné a vyhovujúce umyvárne a záchody sa majú zriadiť a udržiavať v dobrom stave.
Článok 14
Pracovníci majú mať k dispozícii dostatočný počet vhodných sedadiel; pracovníci majú mať možnosť používať ich v rozumnej miere.
Článok 15
Majú sa zriadiť a udržiavať v dobrom stave vhodné zariadenia na prezliekanie, odkladanie a sušenie odevov, ktoré sa nenosia pri práci.
Článok 16
Podzemné priestory a priestory bez okien, kde sa bežne vykonáva práca, majú zodpovedať vhodným hygienickým normám.
Článok 17
Pracovníci majú byť chránení vhodnými a vykonateľnými opatreniami proti látkam a postupom vzbudzujúcim odpor, zdraviu škodlivým, jedovatým alebo z akéhokoľvek dôvodu nebezpečným. Ak to vyžaduje povaha práce, príslušný úrad má predpísať používanie individuálnych ochranných pomôcok.
Článok 18
Hluk a vibrácie, ktoré môžu mať škodlivé účinky pre pracovníkov, sa majú obmedziť na najmenšiu možnú mieru vhodnými a vykonateľnými opatreniami.
Článok 19
Každý podnik, zariadenie, správny úrad alebo ich oddelenie, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, má mať podľa svojej veľkosti a predpokladaného rizika
a)
svoju vlastnú ošetrovňu alebo vlastnú stanicu prvej pomoci; alebo
b)
ošetrovňu alebo stanicu prvej pomoci spoločnú s inými podnikmi, zariadeniami, správnymi úradmi alebo ich oddeleniami; alebo
c)
jednu alebo viac skríň, skriniek alebo brašien prvej pomoci.
III. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Formálne ratifikácie tohto Dohovoru budú oznámené generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce a ním zapísané.
Článok 21
1.
Tento Dohovor zaväzuje len členské štáty Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikáciu zapísal generálny riaditeľ.
2.
Nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ zapíše ratifikácie dvoch členských štátov.
3.
Pre každý ďalší členský štát tento Dohovor nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov od dátumu, keď bola zapísaná jeho ratifikácia.
Článok 22
1.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď tento Dohovor po prvý raz nadobudol účinnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý ho zapíše. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď bola zapísaná.
2.
Každý členský štát, ktorý ratifikoval tento Dohovor a ktorý nepoužije právo ho vypovedať podľa tohto článku v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, bude viazaný Dohovorom na ďalšie desaťročné obdobie a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.
Článok 23
1.
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členským štátom Medzinárodnej organizácie práce zápis všetkých ratifikácií a výpovedí, ktoré mu členovia organizácie oznámia.
2.
Keď bude členským štátom Organizácie oznamovať zápis druhej ratifikácie, ktorá mu bola oznámená, generálny riaditeľ upozorní členské štáty Organizácie na dátum, keď tento Dohovor nadobudne účinnosť.
Článok 24
Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Spojených národov na zápis podľa článku 102 Charty Spojených národov úplné údaje o všetkých ratifikáciách a všetkých výpovediach, ktoré zapísal podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.
Článok 25
Vždy, ak to bude považovať za potrebné, Správna rada Medzinárodného úradu práce predloží generálnej konferencii správu o vykonávaní tohto Dohovoru a preskúma, či treba dať na program rokovania generálnej konferencie otázku jeho úplnej alebo čiastočnej revízie.
Článok 26
1.
Ak prijme generálna konferencia nový dohovor revidujúci úplne alebo čiastočne tento Dohovor a ak nový dohovor neustanoví inak:
a)
ratifikácia nového revidujúceho dohovoru členským štátom spôsobí ipso iure okamžitú výpoveď tohto Dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 22, a to s výhradou, že nový revidujúci Dohovor nadobudne účinnosť;
b)
odvtedy, čo nový revidujúci dohovor nadobudne účinnosť, tento Dohovor prestane byť členským štátom otvorený na ratifikáciu.
2.
Tento Dohovor však zostane v platnosti čo do formy a obsahu pre tie členské štáty, ktoré ho ratifikovali a ktoré neratifikovali revidujúci dohovor.
Článok 27
Anglické a francúzske znenia tohto Dohovoru majú rovnakú platnosť.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.