400/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

400
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 19. září 1991
o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)
Tato vyhláška upravuje poskytování finančního a hmotného zabezpečení cizinců přijatých ke studiu (dále jen „stipendisté“) na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) v rámci mezivládních dohod, a to
a)
nerecipročních stipendistů ministerstva,
b)
recipročních stipendistů,
c)
stipendistů na náklady vysílající strany.
(2)
Pro účely této vyhlášky se finančním zabezpečením cizinců rozumí zvláštní stipendium pro studium na středních a vysokých školách a při postgraduálním studiu (dále jen „stipendium“).
(3)
Tato vyhláška se vztahuje na cizince, kteří jsou navrženi ke studiu vládou vysílající země v rámci mezivládní dohody.
§ 2
Stipendistům se poskytuje stipendium při studiu na středních nebo vysokých školách.
§ 3
(1)
Stipendistům se poskytuje po dobu 12 měsíců ve školním roce měsíční stipendium v této výši:
a)
1500 Kčs při studiu na střední nebo vysoké škole,
b)
1800 Kčs při postgraduálním studiu na vysoké škole.
(2)
Stipendium se cizinci neposkytuje
a)
po dobu jeho nepřítomnosti na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud tato nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů nebo
b)
po dobu přerušení studia.
(3)
Stipendisté jsou povinni veškeré změny týkající se pobytu včetně doby nepřítomnosti ohlásit prostřednictvím přijímací školy ministerstvu.
(4)
V roce, ve kterém stipendisté ukončují studium, se jim poskytuje po ukončení studia pouze jedno měsíční stipendiu, pokud zůstávají na území České a Slovenské Federativní Republiky. Posledním měsícem výplaty je ten, který následuje po měsíci, v němž bylo studium ukončeno.
(5)
Přeruší-li stipendisté studium ze závažných zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium též po dobu pracovní neschopnosti, pokud stipendisté zůstávají na území České a Slovenské Federativní Republiky.
(6)
Recipročním stipendistům je po dobu trvání studijního pobytu poskytováno stipendium ve výši, která je zakotvena v příslušné mezivládní dohodě; ustanovení odstavců 1 a 4 se na ně nevztahují.
§ 4
Hmotné zajištění
(1)
Stipendisté se mohou stravovat a ubytovávat ve školních zařízeních za podmínek stanovených pro studenty, občany České a Slovenské Federativní Republiky.1)
(2)
Náklady spojené s dopravou stipendistů do České republiky a zpět nese vysílající strana, pokud mezivládní dohoda nestanoví jinak.
(3)
Jízdné v místní hromadné dopravě platí stipendisté za stejných podmínek jako studenti, občané České a Slovenské Federativní Republiky.
§ 5
Sociální zabezpečení
(1)
Stipendistům se poskytuje léčebně preventivní péče podle zvláštních předpisů.2)
(2)
Nemocenské a důchodové zabezpečení stipendistů je upraveno zvláštními předpisy.3)
(3)
Na stipendisty se vztahuje úrazové pojištění sjednávané hromadně ministerstvem financí České republiky.
§ 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tato vyhláška se vztahuje též na cizince, kteří byli přijati ke studiu mimo mezivládní dohody do dne účinnosti této vyhlášky; nevztahuje se však na cizince přijaté ke studiu na vlastní náklady.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vopěnka v. r.
1)
Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 6. 1. 1983 č. j. 34699/82-14 o školním stravování, ve znění směrnice ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. 22275/85-40, reg. v částce 3/1983 Sb.
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 59/1989 Sb., o domovech mládeže.
Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. 7. 1982 č. j. 20797/82-35 o ubytování studentů vysokých škol v kolejích, reg. v částce 17/1982 Sb.
Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 13. 7. 1982 č. j. 20798/82-34 o zřizování, zrušování a provozu menz a bufetů vysokých škol, reg. v částce 17/1982 Sb.
2)
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebné preventivní péče, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.