391/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

391
ZÁKON
České národní rady
ze dne 10. září 1991
o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje platové poměry soudců okresních a krajských soudů a Nejvyššího soudu České republiky, státních notářů, justičních a notářských čekatelů (dále jen „čekatel“).
Plat soudců a státních notářů
§ 2
(1)
Soudcům a státním notářům náleží
a)
základní plat ve výši odpovídající jejich zařazení do platové skupiny a platového stupně,
b)
příplatky podle tohoto zákona.
(2)
Předsedům a místopředsedům okresních a krajských soudů, předsedům senátů a soudcům krajských soudů, kteří rozhodují jako samosoudci, předsedům kolegií a senátů Nejvyššího soudu České republiky a vedoucím státním notářům náleží též funkční příplatek.
(3)
Předsedovi Nejvyššího soudu České republiky náleží pevný plat ve výši 18 000 Kčs měsíčně, místopředsedovi Nejvyššího soudu České republiky ve výši 15 000 Kčs měsíčně.
§ 3
Platové skupiny a platové stupně
(1)
Soudci okresních soudů a státní notáři se zařazují do platové skupiny I, soudci krajských soudů do platové skupiny II a soudci Nejvyššího soudu České republiky do platové skupiny III.
(2)
Soudci a státní notáři se zařazují do dvanácti platových stupňů podle doby započitatelné praxe.
§ 4
Základní plat
Základní plat soudců a státních notářů v jednotlivých platových skupinách a platových stupních činí měsíčně Kčs:
I II III
1. do ukončení 5. roku praxe 6 000 6 200 6 500
2. od počátku 6. roku praxe 7 000 7 200 7 500
3. od počátku 9. roku praxe 7 400 7 600 8 200
4. od počátku 12. roku praxe 7 800 8 000 8 800
5. od počátku 15. roku praxe 8 100 8 400 9 400
6. od počátku 18. roku praxe 8 400 8 800 9 800
7. od počátku 21. roku praxe 8 700 9 200 10 200
8. od počátku 24. roku praxe 9 000 9 600 10 600
9. od počátku 27 roku praxe 9 300 9 900 11 000
10. od počátku 30. roku praxe 9 600 10 200 11 400
11. od počátku 33. roku praxe 9 800 10 500 11 700
12. od počátku 36. roku praxe 10 000 10 800 12 000.
§ 5
Započitatelná praxe
(1)
Do doby praxe rozhodné pro zařazení do příslušného platového stupně (započitatelná praxe) se započítává:
a)
doba přípravné služby čekatele,
b)
doba výkonu funkce soudce a státního notáře,
c)
soudcem nebo státním notářem prokázaná doba jiné právní praxe po získání úplného vysokoškolského vzdělání.
(2)
Doba, po kterou soudce nebo státní notář nemohl vykonávat tuto funkci z důvodů uvedených ve zvláštním zákoně,1) se posuzuje jako doba právní praxe podle odstavce 1 písm. b).
(3)
Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ministr spravedlnosti České republiky započíst jiné doby do doby započitatelné praxe.
(4)
Do doby započitatelné praxe podle odstavce 1 se započítává také
a)
doba nejvýše devíti měsíců výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby nebo mateřské, popřípadě další mateřské dovolené,
b)
doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.
(5)
Soudce a státní notář může postoupit z prvního do druhého platového stupně, jen vykonával-li skutečně funkci podle odstavce 1 písm. b) nejméně po dobu dvou let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v odstavci 4.
§ 6
Funkční příplatek
(1)
Funkční příplatek náleží:
a)
předsedovi okresního soudu s nejvýše 10 senáty ve výši 1600 Kčs měsíčně, s 11 až 20 senáty ve výši 1800 Kčs měsíčně, s 21 až 30 senáty ve výši 2000 Kčs měsíčně, s 31 až 40 senáty ve výši 2200 Kčs měsíčně, a s více než 40 senáty ve výši 2400 Kčs měsíčně,
b)
místopředsedovi okresního soudu s nejvýše 10 senáty ve výši 800 Kčs měsíčně, s 11 až 20 senáty ve výši 900 Kčs měsíčně, s 21 až 30 senáty ve výši 1300 Kčs měsíčně a s více než 40 senáty ve výši 1500 Kčs měsíčně,
c)
předsedovi krajského soudu ve výši 3200 Kčs měsíčně,
d)
místopředsedovi krajského soudu ve výši 1800 Kčs měsíčně,
e)
předsedovi senátu krajského soudu ve výši 1000 Kčs měsíčně,
f)
soudci krajského soudu, který rozhoduje jako samosoudce, ve výši 500 Kčs měsíčně,
g)
předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České republiky ve výši 2200 Kčs měsíčně,
h)
předsedovi senátu Nejvyššího soudu České republiky ve výši 1400 Kčs měsíčně,
i)
vedoucímu státnímu notáři státního notářství s nejvýše 10 státními notáři 1000 Kčs měsíčně, s 11 až 25 státními notáři 1400 Kčs měsíčně, s více než 25 státními notáři ve výši 1600 Kčs měsíčně.
(2)
V případě souběhu náleží soudci pouze ten funkční příplatek, který je pro něho výhodnější.
§ 7
Příplatek za ztížené pracovní podmínky
Soudcům okresních a krajských soudů a státním notářům státních notářství, určených ministerstvem spravedlnosti České republiky, náleží pro výrazně ztížené pracovní podmínky k výkonu funkce příplatek ve výši 500 až 800 Kčs měsíčně.
§ 8
Příplatek za výchovu čekatelů
Soudcům a státním notářům pověřeným výchovou čekatele náleží po dobu výkonu funkce školitele příplatek ve výši 500 Kčs měsíčně. Je-li soudce nebo státní notář pověřen výchovou více než jednoho čekatele, náleží mu příplatek ve výši 800 Kčs.
§ 9
Další plat
(1)
Soudci a státní notáři mají v kalendářním roce, v němž skutečně vykonávali práci v těchto funkcích nejméně po dobu devíti měsíců, nárok na jeden další plat, a to ve výši platu stanoveného podle § 3, 4, 6 až 8, popřípadě ve výši pevného platu podle § 2 odst. 3.
(2)
Plat podle odstavce 1 je splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu platu za měsíc listopad.
(3)
Vznikne-li nárok podle odstavce 1 až v prosinci, je plat podle odstavce 1 splatný ve výplatním termínu stanoveném pro výplatu za měsíc prosinec.
§ 10
Plat při dočasném přidělení a přeložení
(1)
Po dobu dočasného přidělení náleží soudci plat nejméně ve výši dosavadního platu s výjimkou příplatků podle § 7 a 8. Příplatky podle těchto ustanovení náleží soudci, jen vznikne-li mu na ně nárok v místě dočasného přidělení.
(2)
Byl-li soudce dočasně přidělen nebo státní notář přeložen za účelem zastupování nepřítomného soudce nebo státního notáře, vykonávajícího vyšší funkci, náleží mu příplatek za zastupování (§ 11).
§ 11
Příplatek za zastupování
(1)
Zastupuje-li soudce na příkaz předsedy soudu nebo státní notář na příkaz předsedy krajského soudu nepřítomného soudce nebo státního notáře, vykonávajícího vyšší funkci, v plném rozsahu jeho činnosti po dobu delší než čtyři týdny, náleží mu od počátku zastupování funkční příplatek (§ 6) zastupovaného.
(2)
Zastupuje-li soudce za podmínek uvedených v odstavci 1 předsedu nebo místopředsedu Nejvyššího soudu České republiky, náleží mu od počátku zastupování příplatek ve výši rozdílu mezi jeho dosavadním platem a platem zastupovaného.
(3)
Příplatek za zastupování nenáleží, je-li zastupování součástí pracovních povinností soudce nebo státního notáře.
§ 12
Odměna za práci přesčas
V základním platu soudců a státních notářů je přihlédnuto k případné práci přesčas. To neplatí o případné práci přesčas konané v noci nebo v den pracovního klidu.2)
§ 13
Odměna za pracovní pohotovost
Za každou hodinu pracovní pohotovosti náleží soudcům odměna podle zvláštního předpisu.3)
§ 14
Platové vyrovnání
(1)
Jestliže byl soudce zproštěn funkce z důvodu, že jeho zdravotní stav mu nedovoluje řádně vykonávat soudcovské povinnosti, náleží mu po dobu tří měsíců od zániku jeho funkce vyrovnání ve výši dosavadního platu stanoveného podle § 3 až 8, popřípadě ve výši rozdílu mezi dosavadním platem a výdělkem, kterého dosahuje na novém pracovním místě. Vyrovnání mu nenáleží, má-li nárok na starobní důchod, nebo na invalidní důchod. Částka vyrovnání se sníží o částečný invalidní důchod, který byl soudci přiznán.
(2)
Jestliže byl soudce na svou žádost zproštěn funkce nebo uvolněn z funkce, v níž mu náležel funkční příplatek (§ 6), anebo v níž mu náležel pevný plat (§ 2 odst. 3), náleží mu po dobu tří měsíců vyrovnání ve výši rozdílu mezi dosavadním a novým platem. Vyrovnání mu nenáleží, jestliže byl z funkce uvolněn proto, že byl pravomocně kárně postižen.
§ 15
Plat čekatelů
(1)
Čekatelům náleží
a)
v prvních šesti měsících přípravné služby základní plat ve výši 3500 Kčs měsíčně,
b)
od počátku sedmého měsíce přípravné služby do nástupu do funkce soudce nebo státního notáře základní plat ve výši 4500 Kčs měsíčně.
(2)
Čekatelům, kterým byla do doby přípravné služby započtena doba nejméně jednoho roku předchozí právnické činnosti, náleží od počátku přípravné služby základní plat podle odstavce 1 písm. b).
(3)
Ustanovení § 7, 12 a 13 platí pro čekatele obdobně.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 16
(1)
Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží soudci nebo státnímu notáři od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.
(2)
Příplatky podle § 6, 7 a 8 náleží od prvního dne měsíce, v němž došlo ke skutečnosti, která zakládá na tyto příplatky nárok.
§ 17
Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni účinnosti tohoto zákona všechny doby započítané podle předchozích předpisů.
§ 18
Snížit základní plat soudce lze jen na základě pravomocného rozhodnutí podle zákona o kárné odpovědnosti soudců.
§ 19
Další plat podle § 9 náleží i za kalendářní rok, v němž tento zákon nabývá účinnosti.
§ 20
Zrušuje se:
1.
výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 810/90-org., kterým se vydává pro soudce z povolání, státní notáře, justiční a notářské čekatele platový řád, jehož vydání bylo oznámeno pod č. 293/1990 Sb.,
2.
výnos ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 810/90-OOD, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky, jehož vydání bylo oznámeno pod č. 70/1991 Sb.
§ 21
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1991.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
1)
§ 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
2)
§ 91 odst. 1, § 99 a § 116 odst. 1, 2 a 4 zákoníku práce.
3)
Výnos ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 599/91-pers. o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců z povolání krajských a okresních soudů.