384/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 14. srpna 1991
o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
Vláda České republiky nařizuje podle § 24 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti:
§ 1
(1)
Povinný podíl počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatelů s více než 20 zaměstnanci činí
a)
4,5 procenta zaměstnanců, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností, a
b)
0,5 procenta zaměstnanců, kteří jsou občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.1)
(2)
Povinnost zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve stanoveném podílu zaměstnavatel plní též tím, že na základě předchozí dohody odebírá výrobky nebo přijímá jiná plnění od družstev invalidů, podniků s hospodářských zařízení sdružení občanů se změněnou pracovní schopností a jiných zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 60 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (dále jen „zařízení invalidů“); do plnění stanoveného podílu se přitom zahrne počet zaměstnanců zařízení invalidů zabezpečujících tyto zakázky.
§ 2
(1)
Pro účely zjištění, zda byl povinný podíl zaměstnavatele stanovený v § 1 v příslušném kalendářním roce splněn, je rozhodný
a)
skutečný přepočtený průměrný evidenční počet zaměstnanců za kalendářní rok,
b)
průměrný počet zaměstnanců vypočtený jako průměr koncových stavů v jednotlivých čtvrtletích kalendářního roku, pokud zaměstnavatel nezjišťuje počet zaměstnanců podle ustanovení písmene a),
c)
u zaměstnavatele, který není zapsán v podnikovém rejstříku, koncový stav zaměstnanců k poslednímu dni kalendářního roku, pokud nezjišťuje počet zaměstnanců podle ustanovení písmene a) nebo b).
(2)
Pro účely stanovení povinného podílu podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) se zjištěný počet zaměstnanců zaokrouhluje na celá čísla statistickou metodou (od poloviny směrem nahoru).
§ 3
Pokud zaměstnavatel zaměstnává občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením nad povinný podíl stanovený podle § 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, započítává se zaměstnanec, který je občanem se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, pětkrát.
§ 4
Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnávání civilních zaměstnanců Československé armády, ministerstev vnitra a Sboru nápravné výchovy.
§ 5
Pro splnění povinného podílu stanoveného v § 1 tohoto nařízení je v roce 1991 rozhodným obdobím IV. čtvrtletí.
§ 6
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pithart v. r.
1)
§ 21 odst. 3 až 5 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb.