382/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 22. augusta 1991
o použití vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Vojakov v činnej službe Česko-slovenskej armády (ďalej len „vojaci“) možno použiť pri strážení objektov osobitného významu a na ochranu štátnych hraníc.
§ 2
Počty vojakov, objekty osobitného významu a úseky štátnych hraníc určí vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na žiadosť ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predloženú po dohode s ministrom obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 3
(1)
Vojaci pri plnení úloh podľa § 1 majú práva a povinnosti ako policajti Federálneho policajného zboru.1)
(2)
Vojaci preukazujú svoju príslušnosť na plnenie úloh vojenskou rovnošatou s vonkajším označením „POLÍCIA“.2)
§ 4
Spôsob a formu spolupráce Česko-slovenskej armády a Federálneho policajného zboru dohodnú minister vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície.
2)
§ 64 zákona č. 333/1991 Zb.