Predpis bol zrušený predpisom 105/1992 Zb.

378/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.1991 do 11.03.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 2. septembra 1991
o sociálnej odkázanosti
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia ustanovuje:
§ 1
Sociálna odkázanosť
(1)
Za sociálne odkázaného sa považuje občan, ktorého príjem nedosahuje úhrn súm určených touto vyhláškou na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť a nemôže si tento príjem zvýšiť zárobkovou činnosťou so zreteľom na svoj vek, zdravotný stav alebo iné vážne dôvody.
(2)
Možnosť zvýšiť si príjem zárobkovou činnosťou sa neskúma u
a)
požívateľa starobného alebo invalidného dôchodku,
b)
občana staršieho ako 65 rokov,
c)
rodiča (osvojiteľa, občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), ktorý sa celodenne stará aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku alebo o staršie dieťa, ktoré nemôže byť umiestnené v predškolskom zariadení, alebo o tri a viac detí do desať rokov veku, alebo o dieťa, ktoré je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
d)
nezaopatreného dieťaťa.
(3)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb sa považuje
a)
900 Kčs mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
1000 Kčs mesačne, ak ide o dieťa od 6 do 10 rokov veku,
c)
1200 Kčs mesačne, ak ide o dieťa od 10 do 15 rokov veku,
d)
1300 Kčs mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa od 15 do 26 rokov veku a
e)
1200 Kčs mesačne u ostatných občanov.
(4)
Ak zdravotný stav občana vyžaduje podľa odporúčania príslušného orgánu štátnej zdravotníckej správy zvýšené náklady na diétne stravovanie, suma potrebná na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana určená v odseku 3 sa zvyšuje o 500 Kčs mesačne.
(5)
Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje
a)
500 Kčs mesačne, ak ide o jednotlivca,
b)
650 Kčs mesačne, ak žijú v spoločnej domácnosti1) dve osoby,
c)
800 Kčs mesačne, ak žijú v spoločnej domácnosti1) tri a viac osôb.
(6)
Ak v spoločnej domácnosti1) žije viac osôb, započítava sa suma potrebná na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť len raz.
(7)
Občana nemožno považovať za sociálne odkázaného, aj keď jeho príjem nedosahuje sumy určené v odsekoch 3 až 5, ak jeho celková sociálna a majetková situácia je taká, že mu môže úplne zaručiť dostatočné zabezpečenie jeho výživy a ostatných základných osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť a takéto zabezpečenie možno od občana požadovať. Od občana však nemožno požadovať predaj alebo nájom nehnuteľnosti, ktorú užíva na primerané trvalé bývanie,2) prípadne predaj alebo nájom poľnohospodárskej pôdy s výmerou nepresahujúcou 400 m2, ktorú užíva pre svoju potrebu.
(8)
Občana, ktorý nemá žiaden príjem alebo ktorého príjem nedosahuje sumy určené v odsekoch 3 až 5 preto, že nie je v pracovnom alebo obdobnom vzťahu, ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, nemožno považovať za sociálne odkázaného, ak nie je vedený na príslušnom územnom orgáne práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie; splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje u občanov uvedených v § 1 ods. 2.
(9)
Motorové vozidlo, ktoré vlastní ťažko zdravotne postihnutý občan a využíva na svoju individuálnu dopravu, sa pri posudzovaní sociálnych a majetkových pomerov nezohľadňuje.
(10)
Nezaopatrenosť dieťaťa sa posudzuje podľa zákona o sociálnom zabezpečení.3)
§ 2
Príjem občana
Pre zistenie príjmu občana sa započítavajú
a)
u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (druha),
b)
u rodičov s nezaopatrenými deťmi príjmy takýchto rodičov a nezaopatrených detí žijúcich v spoločnej domácnosti,
c)
u rodičov, ktorí sú ešte sami nezaopatrenými deťmi, ich vlastné príjmy a príjmy včítane daňovej úľavy, ktoré na ne poberá iná osoba,
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho vlastný príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v spoločnej domácnosti; ak toto dieťa žije v spoločnej domácnosti len s jedným z rodičov, s iným občanom alebo samostatne, vlastný príjem dieťaťa, príjem tohto rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná osoba.
§ 3
(1)
Príjmom občana sú:
a)
príjmy zo zárobkovej činnosti po odpočítaní daní,
b)
príjmy z výnosov nehnuteľností, dividendy a všetky ďalšie výnosy z majetku po odpočítaní daní,
c)
peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce pracovný príjem,
d)
dávky dôchodkového zabezpečenia,
e)
prídavky na deti a výchovné k dôchodkom,
f)
štátny vyrovnávací príspevok, rodičovský príspevok a ďalšie štátne dávky,
g)
hmotné zabezpečenie uchádzačov o zamestnanie,
h)
výživné a príspevok na výživu,
ch)
opakované dávky sociálnej starostlivosti,
i)
ďalšie opakujúce sa alebo pravidelné príjmy včítane daňovej úľavy daňovníka dane zo mzdy, ktorému bol občan uznaný za vyživovanú osobu,
j)
mimoriadne jednorazové príjmy.
(2)
Príjmom občana nie sú:
a)
konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy, jednorazové prospechové štipendium žiaka gymnázia a strednej odbornej školy a odmena žiaka stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa,
b)
zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem, ak zárobok nepresahuje 3400 Kčs,
c)
jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia a sociálnej starostlivosti,
d)
dávky sociálnej starostlivosti poskytované s prihliadnutím na zdravotný stav bez ohľadu na sociálnu odkázanosť,
e)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť a príplatok k prídavkom na deti a k výchovnému k dôchodkom s výnimkou poskytovania opatrovateľskej služby.
(3)
Z príjmu vypočítaného podľa odsekov 1 a 2 sa odpočíta výživné platené iným osobám.
(4)
Príjem sa zisťuje za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o dávku alebo službu sociálnej starostlivosti, prípadne, ak dôjde ku zmene pomerov, ku dňu podania žiadosti.
§ 4
Úhrada nákladov sociálnej starostlivosti
(1)
Úhrada nákladov sa nepožaduje od osoby povinnej výživou voči príjemcovi dávky alebo služby sociálnej starostlivosti, ktorých poskytnutie je podmienené sociálnou odkázanosťou, ak príjem tejto osoby nepresahuje sumu 3400 Kčs mesačne. Táto suma sa zvyšuje za každú osobu, ktorá je na ňu odkázaná výživou a ktorej príjem je nižší než 1200 Kčs mesačne, o sumu rozdielu medzi sumou 1200 Kčs a príjmom tejto osoby. Príjmom sú príjmy uvedené v § 3.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o plnenie vyživovacej povinnosti voči manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu.
(3)
Úhrada nákladov sa nepožaduje, ak povinná osoba riadne platí výživné, s výnimkou úhrady za pobyt dieťaťa v ústave sociálnej starostlivosti pre mládež.
§ 5
(1)
Občanom, ktorí sa považujú za sociálne odkázaných, poskytujú príslušné orgány miestnej štátnej správy4) a obce5) dávky sociálnej starostlivosti6) na zabezpečenie ich výživy a ostatných základných osobných potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť, prípadne zvýšených nákladov na diétne stravovanie. Pritom zohľadňujú celkovú sociálnu a majetkovú situáciu občana.
(2)
Pri rozhodovaní o výške dávky sa prihliada na skutočné náklady na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť posudzovaného občana.
(3)
Dávka alebo služba sociálnej starostlivosti, ktorá je podmienená sociálnou odkázanosťou, sa v odôvodnených prípadoch môže poskytnúť aj pri príjme prevyšujúcom sumy určené v § 1 ods. 3 až 5, ak sú skutočné preukázané náklady na zabezpečenie jeho výživy a ostatných základných osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť odôvodnene vyššie a občan si nemôže tieto náklady uhradiť zárobkovou činnosťou.
§ 6
S pôsobnosťou pre Slovenskú republiku stráca platnosť § 139 až 142 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 260/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 313/1990 Zb.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.