372/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky
vydalo podle § 23 odst. 1 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb., výnos ze dne 19. srpna 1991 č. j. 160 069-91-53, kterým se zrušuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR ze dne 16. srpna 1989 č. j. SD/1R-360/89, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v ČSR.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky - Správě pro dopravu.