364/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. augusta 1991,
ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Zrušujú sa
1.
vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 56/1979 Zb.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody,
4.
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 179/1982 Zb. o rozsahu a podmienkach zmluvného poistenia socialistických organizácií.
§ 2
Právne vzťahy zo zmluvných poistení, ktoré vznikli podľa predpisov uvedených v § 1 pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa doterajších predpisov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.
Minister:

Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.