362/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 21. srpna 1991
o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Základní ustanovení
Vyhláška upravuje organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách (dále jen „školy“).
§ 2
Období školního vyučování
(1)
Období školního vyučování ve školním roce začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku; člení se na první pololetí a druhé pololetí.
(2)
První pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná 1. února a končí 30. června.
(3)
Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.
(4)
Ve středních odborných školách, středních odborných učilištích, odborných učilištích a učilištích, kde je v učebních plánech v měsíci červenci a srpnu zařazena odborná (umělecká) praxe,1) končí vyučování ve druhém pololetí dříve před termínem stanoveným podle odstavců 2 a 3 o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce odborné (umělecké) praxe.
(5)
V posledním vyučovacím dnu každého pololetí se předává žákům vysvědčení. V závěrečných ročnících středních škol a odborných učilišť se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne vyučování před zahájením maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky nebo absolutoria.2)
(6)
Dojde-li v období školního vyučování k přesunu dnů pracovního klidu na jiné dny,3) vztahuje se tento přesun i na vyučovací dny.
(7)
Na školách uvedených v § 1 se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.
§ 3
Období školních prázdnin
(1)
Období školních prázdnin tvoří podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny a hlavní prázdniny.
(2)
Podzimní prázdniny trvají dva dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října; jejich počátek stanoví pro každý školní rok ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“).
(3)
Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosince na úterý, začínají prázdniny již předcházejícím pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.
(4)
Pololetní prázdniny trvají jeden den a připadají na nejbližší pracovní den po ukončení prvního pololetí. Ředitel školy může podle provozních podmínek školy přesunout tento den tak, aby navazoval na nejbližší sobotu a neděli.
(5)
Jarní prázdniny trvají jeden týden a jejich termín stanoví nejpozději do konce května pro příští školní rok pro školy ve své územní působnosti školský úřad, a to v rozmezí od prvního úplného týdne února do posledního úplného týdne března. Jarní prázdniny se nestanoví v týdnu, na který připadnou velikonoční prázdniny.
(6)
Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu.
(7)
Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce.
§ 4
(1)
Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel školy vyhlásit pro žáky volné dny, a to v jednom školním roce nejvíce čtyři.
(2)
Ředitel internátní speciální školy nebo internátní zvláštní školy nebo internátní pomocné školy zajistí provoz internátu o volných dnech vyhlášených podle odstavce 1.
§ 5
Ředitel školy zajistí v období školních prázdnin a ve volných dnech vyhlášených podle § 4 odstavce 1 podle místních podmínek provoz školní družiny, popřípadě školního klubu a projedná s vedoucím školní jídelny zajištění provozu školní jídelny.
§ 6
Ředitel školy může stanovit po projednání se zástupci rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků, po dohodě se zřizovatelem a se souhlasem ministerstva ze závažných důvodů odlišnou organizaci školního roku; ve středních zdravotnických školách se souhlasem ministerstva zdravotnictví.
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 47/1987 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči.
§ 8
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1991.
Ministr:

Vopěnka v. r.
1)
§ 22 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích.
3)
§ 94 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.