348/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 24. července 1991,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání, se doplňuje takto:
Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
㤠4a
Uchazeči o zaměstnání, se kterým v jeho posledním zaměstnání byla sjednána kratší pracovní doba v důsledku dočasného snižování výroby (služeb) ve vybrané organizaci pro přechodné odbytové nebo finanční potíže způsobené neplněním mezinárodních hospodářských smluv a nepříznivými ekonomickými dopady restrukturalizace,22) přestože tato vybraná organizace má perspektivní výrobní program, se poskytuje hmotné zabezpečení ve výši podle § 4, jako kdyby ke sjednání kratší pracovní doby nedošlo.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1991.
Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.
22)
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže.