345/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 31. júla 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov
Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 32 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Organizácie môžu v roku 1991 odpísať až 40 % obstarávacej ceny nových strojových základných prostriedkov vyrobených v tuzemsku, ktoré boli objednané, dodané a zaplatené v čase od 1. júla do 31. decembra 1991. Zvyšok obstarávacej ceny sa odpisuje ročnými odpisovými sadzbami.“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „12 %“ nahrádzajú slovami „až 20 %“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

v z. prom. mat. Rudlovčák CSc. v. r.