342/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 10. července 1991,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
Vláda České republiky nařizuje podle § 35 odst. 3 a § 42 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
Čl. I
Vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 14 zní:
㤠14
(1)
Příjemci autorských odměn a odměn výkonných umělců odvádějí kulturním fondům, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3, příspěvek ve výši 2 % hrubé odměny.
(2)
Dědici autorských práv, dosáhnou-li ročních příjmů z autorských odměn více než 50 000 Kčs, odvádějí kulturním fondům příspěvek ve výši 3 %, dosáhnou-li více než 100 000 Kčs ročně, příspěvek ve výši 5 % celkových ročních příjmů.
(3)
Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 se neodvádí z odměn osvobozených od daně z příjmů z literární a umělecké činnosti1) a z odměn, které podléhají dani ze mzdy.
(4)
Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců příslušejí kulturním fondům.“.
2.
§ 15 zní:
㤠15
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti podle zvláštního předpisu2) vyplácející odměnu srazí příspěvek podle § 14 odst. 1 a v případech podle § 14 odst. 2 srazí zálohově příspěvek ve výši 2 %. Sražené částky vyúčtuje a odvede hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků.
(2)
Příjemci autorských odměn, na jejichž odměny se vztahuje ustanovení § 14 odst. 2 o zvýšení příspěvku, jsou povinni poukázat příslušné vybírající organizaci rozdíl mezi příspěvkem zálohově zaplaceným srážkou a příspěvkem, k jehož úhradě jsou povinni, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
(3)
Příspěvky z odměn přijatých od občanů uhradí příjemce odměny přímo organizaci příslušné pro vybírání příspěvků nejpozději do 31. ledna následujícího roku.“.
3.
§ 16 odst. 4 zní:
„(4)
Příspěvky příjemců odměn výkonných umělců pro Český literární fond a pro Český hudební fond vybírá INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů se sídlem v Praze.“.
4.
§ 22 zní:
㤠22
(1)
Za vydání volného díla literárního, vědeckého nebo uměleckého ve formě neperiodické publikace odvádí nakladatel příspěvek ve výši 2,5 % z prodejní ceny jím prodaných výtisků.
(2)
Vydavatel periodického tisku odvádí za uveřejnění volného díla uvedeného v odstavci 1 příspěvek ve výši poloviny obvykle poskytované autorské odměny za shodný způsob užití obdobného díla, které není volné.
(3)
Příspěvkové povinnosti nepodléhají volná díla, jejichž rozmnoženiny jsou šířeny zdarma.“.
Čl. II
Zrušuje se:
1.
vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb. a vyhlášky č. 16/1987 Sb.,
2.
výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 10. září 1970 č. j. 12 469/70, jímž byly vydány směrnice o rozdělení příspěvků příjemců autorských odměn za díla užitá žurnalisticky (reg. v částce 30/1970 Sb.).
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Pithart v. r.
1)
§ 4 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb.
2)
Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.