338/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

338
ZÁKON
z 18. júla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa o odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Nehnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 3 tohto zákona sa vyhlasuje k 1. augustu 1991 za vlastníctvo jednotlivých rádov a kongregácií.
(4)
Za vlastníctvo jednotlivých rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého sa ku dňu účinnosti tohto zákona vyhlasuje tiež hnuteľný majetok, ktorý bol k 10. 4. 1950 umiestnený v nehnuteľnostiach uvedených v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Zb. a v prílohe č. 3 tohto zákona, pokiaľ existuje a je známe, kde sa uvedený hnuteľný majetok nachádza.“.
2.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novými odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre nehnuteľný majetok uvedený v § 1 ods. 3, pokiaľ slúži pre potreby archívnictva.
(3)
O vyprataní nehnuteľného majetku uvedeného v § 1 uzavrú rehoľné rády a kongregácie s doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, dohodu. Ak nedôjde k tejto dohode, vzniká rehoľným rádom a kongregáciám nárok na vypratanie nehnuteľností uvedených v prílohách č. 1 a 2 zákona č. 298/1990 Zb. a v prílohe č. 3 tohto zákona, ktoré slúžia na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto zákona, po uplynutí desiatich rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Uzavretie dohody o užívaní bytov a nebytových priestorov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi. Tento záväzok prechádza na všetkých ďalších vlastníkov v uvedenej dobe.
(4)
Ak nedôjde k dohode o výške nájomného a podmienkach jeho platenia medzi doterajšími užívateľmi nehnuteľností, ktorí ich užívajú na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto zákona, a rehoľnými rádmi, kongregáciami a arcibiskupstvom olomouckým, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.“.
Čl. II
V prílohe č. 1 zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v časti – Mužské kláštory v Slovenskej republike Spoločnosť svätého Františka Salezského (saleziánov) – slovenská inšpektória položka č. 44 Rehoľný dom saleziánov Žilina prvý riadok znie: „pozemky č. k. 4437/4 stavebná plocha“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
Príloha č. 3
Mužské kláštory v Českej republike
Rád svätého Augustína – provincia česká
1.
Augustiánsky kláštor Bělá pod Bezdězom
čp. 42 dom so staveb. plochou 242
Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Mladá Boleslav
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Mladá Boleslav na LV 72 pre obec a k. ú. Bělá pod Bezdězom
pozemok: č. k. 91/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – Severočeské papierne š. p. Štětí
Užívateľ: Okresný bytový podnik Mladá Boleslav
Zapísané na SG Mladá Boleslav na LV č. 261 pre obec a k. ú. Mladá Boleslav
2.
Augustiánsky kláštor Česká Lípa
čp. 297 so stavebnou plochou č. k. 944
pozemky č. k. 945 (kaplnka), 946 paša, 947 (kaplnka), 948 (ambit), 949 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Okresné vlastivedné múzeum v Č. Lípe
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Česká Lípa na LV 711 pre obec a k. ú. Česká Lípa
3.
Augustiánsky kláštor Dolný Ročov
čp. 1 so stav. plochou 1/1
pozemky č. k. 1/2 zast. plocha, č. k. 1 záhrada
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Louny
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Louny na LV 84 pre obec a k. ú. Dolný Ročov
4.
Augustiánsky kláštor Domažlice
čp. 119 dom so stav. plochou 61/1
pozemok č. k. 3/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – Mestský národný výbor Domažlice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Domažlice na LV 1 pre obec a k. ú. Domažlice
5.
Augustiánsky kláštor Vrchlabí
čp. 213 dom so stav. plochou 165/2
pozemky č. k. 165/1 (kostol), 67 (záhrada)
Vlastník: čs. štát – správa Krkonošského národného parku
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trutnov na LV 186 pre obec a k. ú. Vrchlabí
6.
Augustiánsky kláštor Svätá Dobrotivá – Zaječov
čp. 1 so stav. plochou 65
pozemky č. k. 402/1 paša, 412/2 ost. plocha, 413/3 záhrada, 413/4 záhrada, 414/1 diel 1, 2 a 3 a záhrada, 414/2 záhrada, 415 ost. plocha, 416 ost. plocha, 1182 ost. plocha, 1183/1 ost. plocha, 402/2 paša
Vlastník: čs. štát – Štátne múzeum čs. telesnej výchovy a športu v Prahe
Užívateľ: čs. štát – Štátne múzeum čs. tel. vých. v Prahe, JRD Buzuluk v Oseku, MNV Zaječov
Zapísané na SG Beroun na LV 384 pre obec a k. ú. Zaječov
Rád svätého Augustína – opátstvo Staré Brno
7.
Augustiánsky kláštor Brno
čp. 907 so stav. plochou 9
Vlastník: čs. štát – Ústav pre výskum stavovcov ČSAV
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 308 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno
pozemky č. k. 5/3 ost. plocha, 5/4 ost. plocha, 6 ost. plocha, 8 ost. plocha, 13 ost. plocha, 16/1 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – správa verejného majetku Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 451 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno
pozemky č. k. 10 ost. plocha, 15 ost. plocha,
Vlastník: čs. štát – Moravské múzeum v Brne
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 352 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno
pozemok č. k. 12 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – Moravské múzeum v Brne
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 249 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno
pozemok č. k. 5/1 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Mestská správa komunikácií Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 246 pre obec Brno a k. ú. Staré Brno
Rád svätého Benedikta – opátstvo Břevnov
8.
Kláštor Benediktínov Břevnov
pozemok č. k. 4 stav. plocha
Vlastník: Sady, lesy a zahradníctvo, š. p. Praha
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 6 pre obec a k. ú. Břevnov sýpka (bez č. p.) na stav. ploche 12/1 už vrátenej
Vlastník: čs. štát – Poľnohospodársky nákup a zásobovanie, koncern
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha 1 na LV 1537 pre obec a k. ú. Břevnov hospodárske budovy na stav. ploche 12/2 už vrátené
Vlastník: čs. štát – Federálne ministerstvo vnútra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 13 pre obec a k. ú. Břevnov
9.
Kláštor Benediktínov Broumov
čp. 1 so stav. plochou 1/1
pozemky č. k. 146 kôlňa, 276 vodáreň, 49 ost. plocha, 140 ost. plocha, 730/2 záhrada, 730/2 záhrada, 730/4 ost. plocha, 141/2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Náchod na LV 888 pre obec a k. ú. Broumov
pozemky 285 stav. plocha so skleníkom, stav. plocha 286 s kôlňou, stav. plocha 451 s domom 251/I, stav. plocha 452 s kôlňou, stav. plocha 453 s domom 226/1, 723 záhrada, 724 záhrada, 725 záhrada, 726/1 záhrada, 726/2 záhrada, 727 záhrada, 728 záhrada
Vlastník: čs. štát – Mestský národný výbor Broumov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Náchod na LV 1 pre obec a k. ú. Broumov
Rád cisterciácky – opátstvo Vyšší Brod
10.
Cisterciácky kláštor Vyšší Brod
čp.
134 – časť so stav. plochou 138/1, čp. 135 so stav. plochou 141, 215 stav. plocha s kôlňou, 1404 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Farby, laky š. p. Praha 9
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kaplice na LV 393 pre obec a k. ú. Vyšší Brod ost. plocha 1406
Vlastník: čs. štát – Riaditeľstvo pôšt Praha
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kaplice na LV 1439 pre obec a k. ú. Vyšší Brod
pozemky č. k. 136 stav. plocha s kôlňou, 1408 záhrada, 1409 záhrada, 1413 ost. plocha, 1415 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Krajské stredisko št. pam. starostlivosti a ochrany prírody Č. Budějovice
Zapísané na SG Kaplice na LV 215 pre obec a k. ú. Vyšší Brod
Rád Bratov kazateľov – provincia česko-slovenská
11.
Dominikánsky kláštor Litoměřice
čp. 92 so stav. plochou 156, čp. 273 so stav. plochou 157,
pozemky č. k. 161 záhrada, č. k. 162 záhrada
Vlastník: čs. štát – Štátny majetok v Litoměřiciach
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Litoměřice na LV 102 pre obec a k. ú. Litoměřice
12.
Dominikánsky kláštor Olomouc
čp. 578 so stav. plochou 8, záhrada č. k. 6
Vlastník: čs. štát – Ľudová škola umenia v Olomouci
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Olomouc na LV 276 pre obec a k. ú. Olomouc – mesto
Rád Malých bratov – františkánov provincie sv. Václava
13.
Františkánsky kláštor Bechyně
čp. 39 so stav. plochou 266/2
pozemky č. k. 268 stav. plocha s pivnicou, 269 stav. plocha, 265 stav. plocha s kôlňou
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Tábor
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tábor na LV 1504 pre obec a k. ú. Bechyně
pozemok č. k. 267 zast. plocha
Vlastník: čs. štát – Domov mládeže Bechyně
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tábor na LV 58 pre obec a k. ú. Bechyně
pozemok č. k. 277 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Bechyně
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tábor na LV 1 pre obec a k. ú. Bechyně
14.
Františkánsky kláštor Dačice
čp. 21/III so stav. plochou 1641/1
pozemky č. k. 1645 ost. plocha, 1642/1 záhrada, 1642/2 záhrada, 1641/2 stav. plocha, 1641/3 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Dačice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 1 pre obec a k. ú. Dačice
pozemky č. k. 1638 stav. plocha, 1639/1 záhrada, 1639/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – Služby, š. p. Dačice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 376 pre obec a k. ú. Dačice
15.
Františkánsky kláštor Hejnice
čp.
1 so stav. plochou č. k. 169
pozemok č. k. 257/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – Severočeské múzeum Liberec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Liberec na LV 610 pre obec a k. ú. Hejnice
pozemok č. k. 257/2 záhrada
Vlastník: MsNV v Hejniciach
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Liberec na LV 1 pre obec a k. ú. Hejnice
16.
Františkánsky kláštor Hořovice
čp. 253 so stav. plochou 5
Vlastník: čs. štát – MsNV Hořovice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Beroun na LV 1 pre obec a k. ú. Hořovice
pozemok č. k. 6 záhrada
Vlastník: čs. štát – Technické služby Hořovice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Beroun na LV 1698 pre obec a k. ú. Hořovice
17.
Františkánsky kláštor Hostinné
čp. 119 so stav. plochou 212
pozemky č. k. 169/3
Vlastník: čs. štát – MsNV Hostinné
Užívateľ: Múzeum Podkrkonošie Trutnov
Zapísané na SG Trutnov na LV 1 pre obec a k. ú. Hostinné
pozemky č. k. 178/1 záhrada, 178/2 záhrada a ost. plocha
Vlastník: čs. štát – KRPA š. p. Hostinné
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trutnov na LV 102 pre obec a k. ú. Hostinné
pozemok č. k. stav. plocha 211 s kostolom
Vlastník: čs. štát – Múzeum Podkrkonošie Trutnov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trutnov na LV 438 pre obec a k. ú. Hostinné
18.
Františkánsky kláštor Cheb
čp. 32 so stav. plochou 231
pozemok č. k. 24 záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV Cheb
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Cheb na LV 2 pre obec a k. ú. Cheb
pozemok č. k. 230 stav. plocha s kostolom
Vlastník: čs. štát – Chebské múzeum v Chebe
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Cheb na LV 73 pre obec a k. ú. Cheb
19.
Františkánsky kláštor Jindřichův Hradec
čp. 98/II so stav. plochou 1721/1
pozemky 1719 záhrada, 1721/2 stav. plocha, 1721/3 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – KÚNZ České Budějovice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 3664 pre obec a k. ú. Jindř. Hradec
pozemok č. k. 1722/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – Technické služby mesta Jindř. Hradec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV 3299 pre obec a k. ú. Jindř. Hradec
20.
Františkánsky kláštor Kadaň
čp. 474 so stav. plochou 1040, 1027 a kaplnkou
pozemky č. k. 1041 záhrada, 1042 záhrada, 1043 záhrada, 1044 ost. plocha, 1045 ost. plocha, 1028 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Kultúrna správa ONV Chomutov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Chomutov na LV 1406 pre obec a k. ú. Kadaň
pozemky č. k. 1029 záhrada, 1031 záhrada, 1030 záhrada, 1039 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra Praha
Užívateľ: čs. štát – Krajská správa ZNB Ústí n. Labem a kult. správa Chomutov
Zapísané na SG Chomutov na LV 69 pre obec a k. ú. Kadaň
21.
Františkánsky kláštor Slaný
čp. 221 so stav. plochou 408, kostol so stav. plochou 407
pozemky č. k. 180 záhrada, 189 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Slaný
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Slaný na LV 1 pre obec a k. ú. Slaný
22.
Františkánsky kláštor Turnov
čp. 65 so stav. plochou 521
pozemky č. k. 523/1 záhrada, 523/2 ost. plocha, 523/3 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Turnov
Užívateľ: ako vlastník a Potraviny Turnov
Zapísané na SG Semily na LV 1 pre obec a k. ú. Turnov
23.
Františkánsky kláštor Votice
čp. 1 so stav. plochou 2/1 – kláštor
pozemok č. k. 1 ost. plocha záhrada
Vlastník: čs. štát – Tesla, Investičná elektronika, koncern Praha
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Benešov na LV 302 pre obec a k. ú. Votice
24.
Františkánsky kláštor Zásmuky
čp. 26 so stav. plochou 170
pozemky 16/1 ovocný sad, 16/2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Zásmuky
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kolín na LV 1 pre obec a k. ú. Zásmuky
pozemok č. k. 171 stav. plocha so stavbou
Vlastník: čs. štát – Okresný podnik služieb Kolín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kolín na LV 477 pre obec a k. ú. Zásmuky
Rád Malých bratov – kapucínov
25.
Kapucínsky kláštor Litoměřice
čp. 206 so stav. plochou 275/1
pozemky č. k. 276 záhrada, 277 záhrada, 2715 paša
Vlastník: čs. štát – MsNV Litoměřice
Užívateľ: Domov mládeže pedagogickej školy a MsNV Litoměřice
Zapísané na SG Litoměřice na LV 1 pre obec a k. ú. Litoměřice
26.
Kapucínsky kláštor Praha 1 – Hradčany
čp. 99 so stav. plochou 414/1
pozemky č. k. 411 ost. plocha, 415/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 11 pre obec Praha a k. ú. Hradčany
pozemky č. k. 409 záhrada, 410 záhrada
Vlastník: čs. štát – Kancelária prezidenta republiky
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 34 pre obec Praha a k. ú. Hradčany
27.
Kapucínsky kláštor Třebíč
čp. 30 so stav. plochou 205
pozemky č. k. 160/3 ost. plocha, 155 záhrada, 157/1 ost. plocha, 157/2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Str. priemyselná škola strojnícka v Třebíči
Užívateľ: ako vlastník a MsNV Třebíč
pozemky č. k. 160/1 záhrada, 160/2 ost. plocha, 207 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Třebíč
Užívateľ: Str. priemyselná škola stroj. Třebíč, ČSTV TJ Třebíč, MsNV Třebíč
Zapísané na SG Třebíč na LV 1 pre obec a k. ú. Třebíč
Rád Malých bratov – minoritov
28.
Minoritský kláštor Český Krumlov
čp. 50 so stav. plochou 760
pozemok č. k. 919/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – OPBH Český Krumlov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Čes. Krumlov na LV 57 pre obec a k. ú. Čes. Krumlov
29.
Minoritský kláštor Krnov
čp. 85 so stav. plochou 188
pozemky č. k. 190 záhrada, 189 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – Čedok š. p. Praha 1
Užívateľ: Interhotel Imperiál Ostrava, OBP Bruntál
Zapísané na SG Bruntál na LV 2474 pre obec Krnov a k. ú. Hor. předměstí
pozemok č. k. 193 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Bruntál
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bruntál na LV 127 pre obec Krnov a k. ú. Horní předměstí
Rytiersky rád Križovníkov s červenou hviezdou – križovníci
30.
Rím. kat. fara Klučenice
čp. 15 na stav. ploche 15/2
pozemok č. k. 38 záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV Příbram
Užívateľ: Rímskokatol. obec Klučenice
Zapísané na SG Příbram na LV 2 pre obec a k. ú. Klučenice
pozemky č. k. 27 stavebná plocha (budova), 28 stavebná plocha (budova), 15/3 stavebná plocha (budova), 15/4 stavebná plocha (budova), 32 ostatná plocha, 33 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNV Klučenice
Užívateľ: ako vlastník, JRD Orlík Klučenice
Zapísané na SG Příbram na l. v. č. pre obec a k. ú. Klučenice
Suverénny maltézsky rytiersky rád (Maltézski rytieri)
31.
Veľkopriorstvo, Praha 1 – Malá Strana
čp. 287 so stav. plochou 241, čp. 485 so stav. plochou 248, čp. 488 so stav. plochou 252
pozemky č. k. 242 ost. plocha, 249 ost. plocha, 250 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – Národné múzeum v Prahe
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 22 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana
pozemok č. k. 251 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 1
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 1 pre obec Praha a k. ú. Malá Strana
Hospitálsky rád sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
32.
Rehoľné domy Brno – Štýřice
čp. 225 na stav. ploche 428, čp. 333 na stav. ploche 417
Vlastník: čs. štát – Podnik bytového hospodárstva ONV I Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV 10 pre obec Brno a k. ú. Štýřice
33.
Rehoľný dom Letovice
čp. 208 na stav. ploche 1320
Vlastník: čs. štát – OPBH Blansko
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Boskovice na LV 36 pre obec a k. ú. Letovice
34.
Kláštor Milosrdných bratov Nové Město nad Metují
čp. 59 na stav. ploche 279/1
pozemky č. k. 278/2 stav. plocha, 280 stav. plocha, 353 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Tesla Rožnov pod Radhoštěm
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Náchod na LV 269 pre obec a k. ú. Nové Město nad Metují
čp. 370 na stav. ploche 279/2
pozemky č. k. 1631 stav. plocha, 1666 stav. plocha
Vlastník: čs. štát – Učňovská škola Nové Město nad Metují
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Náchod na LV 1781 pre obec a k. ú. Nové Město nad Metují
35.
Kostol sv. Šimona a Júdy – Praha 1 – Staré Město
kostol na stav. ploche 967
Vlastník: čs. štát – Symfonický orchester hl. m. Prahy
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 261 pre obec Praha a k. ú. Staré Město
36.
Rehoľný dom Prostějov
čp. 2617 na stav. ploche 4738
pozemky č. k. 4723 ost. plocha. 4724 stav. plocha a iná stavba, 4725 stav. plocha a iná stavba, 4726/1 záhrada, 4726/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – Bytový podnik mesta Prostějova
Užívateľ: čs. štát – OÚNZ Prostějov a vlastník
Zapísané na SG Prostějov na LV 24 pre obec a k. ú. Prostějov
Rád zbožných škôl (piaristi) – provincia českomoravská
37.
Piaristický internát Litomyšl
čp. 8 so stav. plochou 251
pozemky 462/2 záhrada, 462/3 záhrada
Vlastník: čs. štát – Stredná pedagogická škola v Litomyšli
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Svitavy na LV 708 pre obec a k. ú. Litomyšl
pozemok č. k. 463 paša
Vlastník: čs. štát – KNV Hradec Králové, Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody východočeského kraja so sídlom v Pardubiciach
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Svitavy na LV 14 pre obec a k. ú. Litomyšl
Rád premonštrátov – opátstvo Strahov
38.
Premonštrátsky kláštor Milevsko
čp. 558 so stav. plochou 539
Vlastník: čs. štát – Oseva, krajský semenársky podnik Tábor
Užívateľ: JRD Sepekov
Zapísané na SG Písek na LV 26 pre obec a k. ú. Milevsko
pozemok č. k. 1835/2 ost. plocha – verejná zeleň
Vlastník: čs. štát – MsNV Milevsko
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Písek na LV 1 pre obec a k. ú. Milevsko
pozemky č. k. 1835/1 ost. plocha – verejná zeleň, 1847 les – záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV Písek
Užívateľ: čs. štát – MsNV Milevsko a Čs. štát – Lesný závod Milevsko
Zapísané na SG Písek na LV 2 pre obec a k. ú. Milevsko
pozemky č. k. 533/1 stav. plocha bez stavby, stavebná plocha 533/2 bez stavby
Vlastník: čs. štát – ONV Písek
Užívateľ: ako vlastník a JRD Sepekov
Zapísané na SG Písek na evidenčných listoch 1222 a 5020 pre obec a k. ú. Milevsko
39.
Rím. kat. fara Sepekov
čp. 1 na stavebnej ploche 43/1
Vlastník: čs. štát – Štátne židovské múzeum Praha 1
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Písek na LV 518 pre obec a k. ú. Sepekov
40.
Premonštrátsky kláštor Strahov
čp. 128 so stav. plochou 228
Vlastník: čs. štát – Pamätník národného písomníctva na Strahove
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 101 pre obec Praha a k. ú. Hradčany
Rád premonštrátov – opátstvo Teplá
41.
Premonštrátsky kláštor Teplá
stav. plocha 3/11 (iná stavba), 4 ost. plocha – (verejná zeleň), 5 ost. plocha – (verejná zeleň), 6 záhrada, 10 ost. plocha – (manipulačná plocha), 61/2 ost. plocha – (ost. verejná zeleň), 562/2 ost. plocha – (ost. komunikácie), 612/3 vodná nádrž umelá, 629 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Kraj. str. štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Plzni
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Karlove Vary na LV 104 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá
čp. 14 na stav. ploche 6/1 čp. 15 na stav. ploche 5, čp. 16 na stav. ploche 43, stav. plocha 6/2 – (iná stavba)
Vlastník: čs. štát – Agrokombinát Karlove Vary
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG K. Vary na LV 22 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá stav. plocha 40 – (iná stavba)
Vlastník: čs. štát – SEMPRA – Praha
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG K. Vary na LV 98 pre obec Teplá a k. ú. Kláštor Teplá
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi)
42.
Rehoľný dom Frýdek
čp. 145 na stav. ploche 227, čp. 146 na stav. ploche 228
pozemky č. k. 226 ost. plocha, 229 záhrada, 230 záhrada
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Frýdek-Místek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Frýdek-Místek na LV 1084 pre obec Frýdek-Místek a k. ú. Frýdek
Saleziáni dona Bosca
43.
Saleziánsky chlapčenský domov Praha – Kobylisy
čp. 640 so stav. plochou 1/1
pozemky č. k. 2/1 ost. plocha, 2/2 stav. plocha, 3/1 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Stredisko pre hospod. správu škôl a školských zariadení NVP
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 79 pre obec Praha a k. ú. Kobylisy
44.
Saleziánsky ústav Pardubice
pozemky č. k. 2316/82 neplodná pôda, 2316/87 neplodná pôda
Vlastník: čs. štát – MsNV Pardubice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Pardubice na LV 1 pre obec a k. ú. Pardubice
45.
Saleziánsky ústav Don Bosco, Ostrava1
čp. 1949 so stav. plochou 2920/4
pozemky č. k. 2906/2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – MNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Ostrava na LV 340 pre obec Ostrava a k. ú. Mor. Ostrava
Spoločnosť Božského Spasiteľa (Salvatoriáni)
46.
Internát Salvatoriánov Krnov
čp. 712 so stav. plochou 1970
pozemok č. k. 1971 záhrada
Vlastník: čs. štát – Strojosvit š. p. Krnov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bruntál na LV 117 pre obec a k. ú. Krnov
Rád služobníkov Panny Márie – serviti
47.
Kláštor servitov Nové Hrady
čp. 2 na stav. ploche 43/1
pozemky č. k. 43/2 stav. plocha a iná stavba, 45 stav. plocha a iná stavba, 70 ost. plocha, 71 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Nové Hrady
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG České Budějovice na LV 1 pre obec a k. ú. Nové Hrady
Kongregácia Školských bratov (Bratia kresťanských škôl)
48.
Rehoľný dom Svatý Jan pod Skalou
čp. 1 so stav. plochou 18/1
pozemky č. k. 16 stav. plocha, č. k. 18/3 stav. plocha, 30 diel 1 ovocný sad, 30 diel 2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Federálne ministerstvo vnútra Praha
Užívateľ: čs. štát – Správa ZNB hl. m. Prahy a Str. kraja
Zapísané na SG Beroun na LV 333 pre obec Loděnice a k. ú Svatý Jan pod Skalou.
čp. 16 na stav. ploche 1
pozemky č. k. 109 stav. plocha s hospodárskou budovou, 110 stav. plocha s hosp. budovou, 51 ost. plocha, 61 lúka, 62 paša, 63 záhrada, 759 ost. plocha, 992/1 ost. plocha, 992/2 ost. plocha
Vlastník: čs. štát – Ministerstvo vnútra ČR
Užívateľ: Čs. štát – MNV Loděnice
Zapísané na SG Beroun na LV 176 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou
pozemok č. k. 60 les
Vlastník: čs. štát – Operatívna správa Potraviny
Užívateľ: Lesný závod Nižbor – čs. štát – Severočeské št. lesy Benešov
Zapísané na SG Beroun na LV 30 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou
49.
Rím.-kat. fara Svatý Jan pod Skalou
čp. 2 so stav. plochou 26
pozemky č. k. 7/3 ost. plocha, 11 ost. plocha, 69/6 les
Vlastník: čs. štát – MsNV Loděnice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Beroun na LV 1 pre obec Loděnice a k. ú. Svatý Jan pod Skalou
50.
Rehoľný dom Praha 6 – Bubeneč
čp. 83 so stav. plochou 757
pozemok č. k. 758 záhrada
Vlastník: čs. štát – Školská správa ONV v Prahe 6
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 78 pre obec Praha a k. ú. Bubeneč
51.
Johaneum – dom sirôt a učňov, Praha 2 – Salmovská
čp. 1538 so stav. plochou 1889
Vlastník: čs. štát – OPBH Praha 2
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV 11 pre obec Praha a k. ú. Nové Město
Ženské kláštory v Českej republike
Rád sestier Alžbetínok
1.
Kláštor alžbetínok Praha
čp. 448 (kláštor alžbetínok) so stavebnou plochou č. k. 1565
pozemok č. k. 1569/1 záhrada
Vlastník: čs.štát – OÚNZ Praha 2
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha – mesto na LV č.254 pre obec Praha a k. ú. Nové Mesto
2.
Rehoľný dom Brno
čp. 207 (budova) so stavebnou plochou č. k. 762
pozemok č. k. 763 záhrada
Vlastník: čs.štát – Mestská správa ústavu sociálnej starostlivosti Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV č. 25 pre obec Brno a k. ú. Štýřice
3.
Konvent alžbetínok Jablunkov
čp.
395 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1152
čp.
600 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1153 a č. k. 1154
čp. 234 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1158
pozemky č. k. 1151 záhrada, 1141 ostatná plocha, 1155 ostatná plocha, 1159 záhrada, 1157 ostatná plocha, 1165 ostatná plocha, 1167 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Frýdek-Místek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Třinec na LV 1586 pre obec a k. ú. Jablunkov
Institút Blahoslavenej Panny Márie – anglické panny
4.
Rehoľné domy Nýrsko
čp. 302 (budova) so stavebnou plochou č. k. 346
pozemok č. k. 1028/3
Vlastník: čs.štát – FMV
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Klatovy na LV č. 117 pre obec a k. ú. Nýrsko
čp. 314 (budova) so stavebnou plochou č. k. 360
pozemok č. k. 341 paša
Vlastník: čs. štát – Hydinárstvo Xaverov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Klatovy na LV č. 642 pre obec a k. ú. Nýrsko
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského
5.
Rehoľný dom České Budějovice
čp. 193 (budova) so stavebnou plochou č. k. 318
Vlastník: čs.štát – MV ČR
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 525 pre obec a k. ú. České Budějovice
6.
Provinčný dom sliezskej provincie Město Albrechtice
čp.
171 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1361
čp. 174 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1362
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Bruntál
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bruntál na LV č. 138 pre obec a k. ú. Město Albrechtice
čp. 8 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1358
Vlastník: čs. štát – Severomoravské pekárne a cukrárne Ostrava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bruntál na LV č. 172 pre obec a k. ú. Město Albrechtice
7.
Rehoľné domy Moravské Budějovice
čp.
656 (budova) so stavebnou plochou č. k. 867
čp. 907 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1005
pozemky č. k. 1006 stavebná plocha (ostatné budovy), 1833 záhrada
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Třebíč
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Třebíč na LV č. 1009 pre obec a k. ú. Moravské Budějovice
8.
Rehoľné domy Praha 5 – Smíchov
čp. 102 a čp. 304 so stavebnými plochami č. k. 3058 a č. k. 3060, ostatná plocha č. k. 3059 a č. k. 3061 – záhrada
Vlastník: čs. štát – FMV
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 235 pre obec Praha a k. ú. Smíchov
9.
Sirotinec a domov mládeže Praha – Karlín
čp. 15 (budova) so stavebnou plochou č. k. 27
Vlastník: čs. štát – Školská správa ONV Praha 8
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha – mesto na LV č. 30 pre obec Praha a k. ú. Karlín
10.
Rehoľný dom Prachatice
čp. 142 (budova) so stavebnou plochou č. k. 148/1
Vlastník: čs. štát – Domov dôchodcov Prachatice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prachatice na LV č. 1040 pre obec a k. ú. Prachatice
Rád cisterciácky – cisterciánky
11.
Kláštor Porta Coeli Tišnov
pozemok č. k. 2/3 stavebná plocha (kaplnka)
Vlastník: čs. štát – MNV Tišnov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tišnov na LV č. 1 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří
pozemok č. k. 11 ostatná plocha, 13 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Štátny majetok Brno-vidiek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tišnov na LV č. 335 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří
pozemok č. k. 2/4 stavebná plocha (zvonica), 1 ovocný sad, 2/1 ostatná plocha, 6 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Brno
Užívateľ: ako vlastník
Okresné múzeum Ivančice
Zapísané na SG Tišnov na LV č. 383 pre obec Tišnov a k. ú. Předklášteří
Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda
12.
Rehoľné domy Brno – Lerchova ul.
čp. 344 (budova) so stavebnou plochou č. k. 312
pozemok č. k. 313
Vlastník: čs. štát – Ekonomická správa školských a kultúrnych zariadení Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV č. 700 pre obec Brno a k. ú. Stránice
čp. 343 (budova) so stavebnou plochou č. k. 311
pozemok č. k. 310 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Hospodárska správa škol a školských zariadení Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV č. 900 pre obec Brno a k. ú. Stránice
13.
Kláštor sestier Velehrad
pozemky č. k. 547/292
Vlastník: čs. štát – MNV Velehrad
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pre obec a k. ú. Velehrad
pozemok č. k. 547/158 záhrada
Vlastník: čs. štát – Okresná správa ústavnej sociálnej starostlivosti Uherské Hradiště
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Uherské Hradiště na LV č. 619 pre obec a k. ú. Velehrad
Kongregácia Dcér Božskej Lásky
14.
Mariánsky ústav Brno, Lidická 24
čp. 1867 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3675
Vlastník: čs. štát – Závody silnoprúdovej elektrotechniky
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV č. 1331 pre obec Brno a k. ú. Černé Pole
15.
Rehoľný dom Brno, Nábr. kpt. Jaroše 25
čp. 1940 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3605
pozemok č. k. 3606 záhrada
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno – mesto na LV č. 1446 pre obec Brno a k. ú. Černé Pole
16.
Rehoľný dom Perná
pozemky č.k. 241 stavebná plocha (kláštor), 245/1 stavebná plocha (úradná budova)
Vlastník: čs. štát – MNV Perná
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Břeclav na LV č. 1 pre obec a k. ú. Perná
Česká kongregácia sestier dominikánok – dominikánky
17.
Konvent dominikánok Brno
čp. 469 (budova) so stavebnou plochou č. k. 402
pozemok č. k. 403
Vlastník: čs. štát – MV ČR
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno – mesto na LV č. 102 pre obec Brno II a k. ú. Veveří
18.
Rehoľné domy Opava – predmestie
čp.
869 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2611
čp.
1205 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2609/1
čp.
878 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2608/1
pozemky č. k. 2610 záhrada, 2609/2 ostatná plocha – záhrada, 2608/2 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 1789 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie
19.
Rehoľný dom Podivice
čp.
100 (budova) so stavebnou plochou č. k. 143
pozemok č. k. 142 stavebná plocha (stodola)
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Vyškov na LV č. 100 pre obec a k. ú. Podivice
20.
Kláštor dominikánok Střelice u Brna
čp.
312 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2581
čp.
311 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2582
pozemky č. k. 2590 sad, 2595 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Brno – vidiek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno – vidiek na LV č. 1079 pre obec a k. ú. Střelice
21.
Kláštor dominikánok Vlaštovičky u Opavy
pozemky č. k. 32/1 záhrada, 32/3 záhrada, 19 stavebná plocha, 35 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNV Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 1 pre obec Opava a k. ú. Vlaštovičky
Apoštolát františkánskeho sekulárneho rádu
22.
Dom apoštolátu Hrusice
čp.
73 (budova) so stavebnou plochou č. k. 134
Vlastník: čs. štát – FMV
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha-východ na LV č. 669 pre obec a k. ú. Hrusice
pozemok č. k. 1728/1 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNV Hrusice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha-východ na LV č. 1 pre obec a k. ú. Hrusice
Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka v Opave
23.
Rehoľný dom Hradec nad Mor.
pozemky č. k. 1429 lúka, 1428 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – ONV Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 2 pre obec a k. ú. Hradec nad Mor.
24.
Rehoľný dom Kopeček u Olomouce
čp.
115 (budova) so stavebnou plochou 288
pozemky č. k. 290 záhrada, 291 záhrada, 292 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNV Olomouc
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Olomouc na LV č. 1 pre obec Olomouc a k. ú. Kopeček
25.
Rehoľný dom Litovel
čp.
45 (budova) so stavebnou plochou č. k. 327/1
pozemky č. k. 328 stavebná plocha (iná stavba čp. 44), 558
stavebná plocha (iná stavba), 360/1 záhrada, 359/1 záhrada, 360/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – Severomoravské štátne lesy Krnov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Olomouc na LV č. 58 pre obec a k. ú. Litovel
26.
Franciscaneum Opava
pozemok č. k. 2290/3 záhrada
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 51 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie
27.
Rehoľný dom Opava
čp. 1751 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2290/27
pozemky č. k. 2290/24 stavebná plocha (kláštor), 2290/25 záhrada, 2290/22 stav. plocha s budovou
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 51 pre obec Opava a k. ú. Opava-predmestie
28.
Rehoľný dom Tovačov
čp. 94 (budova) so stavebnou plochou č. k. 52/1
Vlastník: čs. štát – ONV Přerov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Přerov na LV č. 2 pre obec a k. ú. Tovačov
29.
Rehoľný dom Zlín
čp. 3242 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3738
Vlastník: čs. štát – Vysoké učenie technické v Brne
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Zlín na LV č. 1584 pre obec a k. ú. Zlín
pozemok č. k. 525/1 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Vysoké učenie technické v Brne
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Zlín na LV č. 584 pre obec a k. ú. Zlín
Kongregácia Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka v Brne
30.
Rehoľný dom Veľký Újezd
čp. 7 (budova) so stavebnou plochou č. k. 11
pozemky č. k. 12 stavebná plocha (márnica), 13 (chlievy), 18/1 (orná plocha), 18/2 záhrada, 18/3 ostatná plocha, 18/4 ostatná plocha, 18/5 ostatná plocha, 18/6 ostatná plocha, 18/7 ostatná plocha, 18/8 ostatná plocha, 18/9 záhrada, 18/10 záhrada, 18/11 ostatná plocha, 18/12 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Třebíč
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Třebíč na LV č. 27 pre obec Kojatice a k. ú. Velký Újezd
31.
Rehoľný dom Žernůvka
čp.
12 (budova) so stavebnou plochou č. k. 15
čp.
2 (budova) so stavebnou plochou č. k. 19
pozemky č. k. 35 orná plocha, 7/1 ovocný sad – ostatná plocha, 12 ovocný sad – ostatná plocha, 15/1 paša, 15/2 paša, 41/1 paša, 46/1 paša, 4/2 ostatná plocha, 7/2 ostatná plocha, 31 ostatná plocha, 41/2 ostatná plocha, 41/3 ostatná plocha, 143 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnej starostlivosti Kouřim
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Tišnov na LV č. 14 pre obec Nelepeč a k. ú. Žernůvka
Kongregácia školských sestier sv. Františka
32.
Dom (predtým dievčenské gymnázium) Chrudim
čp. 291/IV (budova) so stavebnou plochou č. k. 1025
pozemok č. k. 1193/2 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Chrudim
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Chrudim na LV č. 1 pre obec a k. ú. Chrudim
33.
Materinec školských sestier Praha 6
čp. 33 na stavebnej ploche č. k. 633
pozemok 636 (garáže)
Vlastník: čs. štát – Okresný kultúrny dom v Prahe 6
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 76 pre obec a k. ú. Břevnov
čp. 139 na stavebnej ploche č. k. 641
Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 5
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 1685 pre obec a k. ú. Břevnov
pozemok č. k. 625 stavebná plocha (so stavbou)
Vlastník: čs. štát – Sady, lesy a záhradníctvo Praha
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 6 pre obec Praha a k. ú. Břevnov
34.
Rehoľné domy Praha – Vinohrady
čp.
585 na stavebnej ploche č. k. 117
čp.
586 na stavebnej ploche č. k. 116
Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 133 pre obec Praha a k. ú. Vinohrady
35.
Kláštor školských sestier Rokytnice v Orlických horách
čp. 107 na stavebnej ploche č. k. 521
pozemok č. k. 743/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV Rychnov nad Kněžnou
Užívateľ: Okresný ústav sociálnych služieb Kvasiny
Zapísané na SG Rychnov n./Kn. na LV č. 2 pre obec a k. ú. Rokytnice
36.
Kláštor školských sestier Slatiňany
čp. 153 na stavebnej ploche 165
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Chrudim
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Chrudim na LV č. 355 pre obec a k. ú. Slatiňany
37.
Kláštor školských sestier Šlapanice
čp.
1 B na stavebnej ploche č. k. 58
čp.
22 B na stavebnej ploche č. k. 43
čp.
32 na stavebnej ploche č. k. 62
čp.
33 B na stavebnej ploche č. k. 56
čp.
34 B na stavebnej ploche č. k. 44
pozemky č. k. stavebná plocha č. k. 41 záhrada, 105 dreváreň, 47 záhrada, 53/1 sad, 54/2 ostatná plocha, 54/1 sad, 61 rybník, 79/1 sad, 79/2 záhrada, 85 sad, 86 záhrada, 87/1 sad
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Kladno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Slaný na LV č. 154 pre obec a k. ú. Šlapanice
Rád Bosých karmelitánok
38.
Kláštor Bosých karmelitánok Praha – Hradčany
čp. 184 na stavebnej ploche č. k. 124
pozemok č. k. 125 záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV v Prahe 1
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 1 pre obec Praha a k. ú. Hradčany
Kongregácia školských sestier De Notre Dame
39.
Rehoľný dom sv. Jozefa – České Budějovice
čp.
2034 na stavebnej ploche č. k. 4709
čp.
2035 na stavebnej ploche č. k. 4710
čp.
106 (staré) na stavebnej ploche č. k. 4708
pozemok č. k. 4693 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 487 a záznam zmien 17/80 pre obec a k. ú. České Budějovice
40.
Kláštor sestier Hradec Králové
čp. 813 na stavebnej ploche č. k. 942
pozemok č. k. 239/16
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Hradec Králové
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Hradec Králové na LV č. 635 pre obec a k. ú. Hradec Králové
41.
Rehoľný dom Kardašova Řečice
čp.
1 stavebná plocha č. k. 1
čp.
121 stavebná plocha č. k. 4
pozemky 1/1 ostatná plocha, 1/2 ostatná plocha, 3 ostatná plocha, 5 ostatná plocha, 6 ostatná plocha, 7/1 záhrada, 4253 ostatná plocha, 4270 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – OÚNZ – Ústav sociálnych služieb Jindř. Hradec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Jindř. Hradec na LV č. 65 pre obec a k. ú. Kard. Řečice
42.
Rehoľný dom Kašperské Hory
čp. 7 na stavebnej ploche č. k. 60
pozemok č. k. 41 záhrada
Vlastník: čs. štát – ONV Klatovy
Užívateľ: MsNV Kašperské Hory
Zapísané na SG Sušice na LV č. 2 pre obec a k. ú. Kašperské Hory
43.
Rehoľný dom Praha 2 – Nové Město
čp. 530 na stavebnej ploche č. k. 2167
pozemok č. k. 2166 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 174 pre obec Praha a k. ú. Nové Město
44.
Kláštor sestier Praha 4
pozemky č. k. 2030/1 ostatná plocha, 2030/2 ostatná plocha, 2033/2 záhrada, 2033/3 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Školská správa NVP
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Praha na LV č. 787 pre obec Praha a k. ú. Krč
Kongregácia Chudobných školských sestier de Notre Dame – slavkovské
45.
Materinec sestier Slavkov u Brna
čp. 129 na stavebnej ploche 1698
pozemok č. k. 1699 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Krajský inštitút výchovy a vzdelávania v poľnohospodárstve a výžive Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Vyškov na LV č. 2671 pre obec a k. ú. Slavkov u Brna
Kongregácia Sestier Premonštrátok – českomoravská provincia
46.
Rehoľné domy Humpolec
čp. 147 a čp. 681 na stavebnej ploche č. k. 774
pozemky č. k. 214 ostatná plocha, 725 stavebná plocha, 1219 stavebná plocha, 2008 stavebná plocha, 2009 stavebná plocha, 2271 stavebná plocha (garáž)
Vlastník: čs. štát – Agrozet, k. p. Humpolec
Užívateľ: Agrozet Pelhřimov
Zapísané na SG Pelhřimov na LV č. 7 pre obec a k. ú. Humpolec
47.
Rehoľný dom Olšany, okr. Šumperk
čp.
105 na stavebnej ploche č. k. 135
čp.
117 na stavebnej ploche č. k. 149
pozemky č. k. 151/1 záhrada, 386 paša
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb v Šumperku
Užívateľ: ako vlastník a Tesla Brno
Zapísané na SG Šumperk na LV č. 202 pre obec a k. ú. Olšany kaplnka na stavebnej ploche č. k. 148
Vlastník: čs. štát – MNV Olšany
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Šumperk na LV č. 1 pre obec a k. ú. Olšany
48.
Materinec a exercičný dom Kopeček u Olomouce
čp. 152 na stavebnej ploche č. k. 34
pozemky č. k. 35 stavebná plocha, 36 záhrada
Vlastník: čs. štát – Fakultná nemocnica v Olomouci – Detský ústav pre nápravu chýb sluchu Kopeček u Olomouce
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Olomouc na LV č. 14 pre obec Olomouc a k. ú. Kopeček u Olomouce
Kongregácia Sestier Najsvätejšej Sviatosti
49.
Materinec České Budějovice
čp. 1978 na stavebnej ploche č. k. 4618
pozemok č. k. 4623 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV České Budějovice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 1 pre obec a k. ú. České Budějovice
čp. 1979 na stavebnej ploche č. k. 4620
pozemok č. k. 4624/1 ostatná plocha – verejná zeleň
Vlastník: čs. štát – Okresný dom pionierov a mládeže Č. Budějovice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG České Budějovice na LV č. 1658 pre obec a k. ú. České Budějovice
Kongregácia Milosrdných sestier Panny Márie Jeruzalemskej
50.
Materinec Opava
čp. 235 na stavebnej ploche č. k. 231
pozemky č. k. 230 záhrada, 232/4 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Okr. ústav sociálnych služieb Opava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Opava na LV č. 114 pre obec a k. ú. Opava-mesto
Kongregácia sestier sv. Hedvigy
51.
Materinec Břežany, okr. Znojmo
čp. 1 so stavebnou plochou č. k. 112
pozemok č. k. 1280 sad, 1174/1 ostatná plocha – verejná zeleň, 1300 parcela, 1312 parcela
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Znojmo
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Znojmo na LV č. 97 pre obec a k. ú. Břežany
Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža – Choryně
52.
Provinčný dom Kroměříž
stavebná plocha č. k. 2644 s hospodárskou budovou
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Kroměříž
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kroměříž na LV č. 541 pre obec a k. ú. Kroměříž
Kongregácia Tešiteliek Božského srdca Ježišovho
53.
Rehoľný dom Břeclav
čp. 2129 na stavebnej ploche č. k. 1862
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Břeclav na LV č. 433 pre obec a k. ú. Břeclav
54.
Rehoľný dom Kolín
čp. 28/III na stavebnej ploche č. k. 315/1
pozemok 79/1 nepl. pôda
Vlastník: čs. štát – MsNV Kolín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kolín na LV č. 5277 pre obec a k. ú. Kolín
55.
Rehoľný dom Pardubice – Zelené predmestie
čp.
1788 na stavebnej ploche č. k. 3210
pozemok 2404/42 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Pardubice na LV č. 904 pre obec a k. ú. Pardubice
56.
Rehoľný dom Velké Meziříčí
čp. 946 na stavebnej ploche č. k. 841
pozemky č. k. 842 stavebná plocha, 843/2 ostatná plocha, 843/3 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MV ČR
Užívateľ: čs. štát – Krajská správa ZNB Brno
Zapísané na SG Ždár nad Sázavou na LV č. 1564 pre obec a k. ú. Velké Meziříčí
Rád sestier Navštívenia Panny Márie
57.
Kláštorný konvent „Navštívenie Panny Márie“ Chotěšov
čp.
168 so stavebnou plochou č. k. 4/2
čp.
1 so stavebnou plochou č. k. 4/6
pozemky č. k. 5 stavebná plocha so západnou vežou, 6 stavebná plocha s východnou vežou, 17 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Reštaurácie Liberec, š. p.
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Plzeň na LV č. 910 pre obec a k. ú. Chotěšov
čp.
114 so stavebnou plochou č. k. 151/1
Vlastník: čs. štát – OPBH Plzeň-Jih so sídlom v Dobřanoch
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Plzeň na LV č. 231 pre obec a k. ú. Chotěšov
čp.
69 so stavebnou plochou č. k. 7
pozemky č. k. 151/2 dvor, 92/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – Oblastné služby Stod
Užívateľ: Okresný podnik služieb a OPBH Dobřany
Zapísané na SG Plzeň na LV č. 114 pre obec a k. ú. Chotěšov
pozemok č. k. 742/2 – ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MNV Chotěšov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Plzeň na LV č. 1 pre obec a k. ú. Chotěšov
Rád svätej Uršuly Rímskej únie
58.
Kláštor uršulínok Brno
čp.
516 na stavebnej ploche č. k. 236
Vlastník: čs. štát – Technické múzeum Brno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Brno na LV č. 137 pre obec a k. ú. Brno-mesto
59.
Kláštor uršulínok Hostinné
čp.
228 so stavebnou plochou č. k. 240
pozemok č. k. 815/6 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Hostinné
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trutnov na LV č. 1 pre obec a k. ú. Hostinné
pozemky č. k. 239/3 stavebná plocha, 815/1 ostatná plocha, 815/3 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Krkonošské papierne, š. p. Hostinné
Užívateľ: MsNV
Zapísané na SG Trutnov na LV č. 102 pre obec a k. ú. Hostinné
čp.
229 na stavebnej ploche č. k. 403
pozemky č. k. 815/4 ostatná plocha, 815/5 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – Osobitné odborné učilište v Hostinnom
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trutnov na LV č. 511 pre obec a k. ú. Hostinné
60.
Kláštor Uršulínok Kutná Hora
čp.
288 na stavebnej ploche č. k. 1236/1
pozemky č. k. 1239/1 ovocný sad, 1238 stavebná plocha, 1239/2 záhrada, 1239/4 ostatná plocha, 1236/2 ostatná verejná zeleň, 1240 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MsNV Kutná Hora
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 1 pre obec a k. ú. Kutná Hora
čp.
290 so stavebnou plochou č. k. 1244
Vlastník: čs. štát – Štátny majetok, š. p. Čáslav
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 178 pre obec a k. ú. Kutná Hora
čp.
289 na stavebnej ploche č. k. 1248
Vlastník: čs. štát – Agropodnik Kutná Hora
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 1310 pre obec a k. ú. Kutná Hora
pozemok č. k. 1247 záhrada
Vlastník: čs. štát – Okresný bytový podnik Kutná Hora
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Kutná Hora na LV č. 2754 pre obec a k. ú. Kutná Hora
61.
Kláštor uršulínok Liberec
čp. 117/V na stavebnej ploche č. k. 2592
Vlastník: čs. štát – OÚNZ Liberec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Liberec na LV č. 173 pre obec a k. ú. Liberec
62.
Rehoľný dom – škola Olomouc
čp. 707 na stavebnej ploche č. k. 952
Vlastník: čs. štát – MsNV Olomouc
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Olomouc na LV č. 1 pre obec a k. ú. Olomouc-mesto
Mužské kláštory v Slovenskej republike
Rehoľa sv. Bazília Veľkého
1.
Kláštor baziliánov Trebišov
čp. 1145 (budova) so stavebnou plochou 3653
Vlastník: čs. štát - Reštaurácie Trebišov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trebišov na LV č. 790 pre obec a k. ú. Trebišov
Rád sv. Benedikta
2.
Kláštor benediktínov Komárno
čp.
1067 (dom, dvor) so stavebnou plochou 2058
čp.
1066 (dom, dvor) so stavebnou plochou 2961
pozemky č. k. 2059 stavebná plocha, 2062 stavebná plocha, 2060 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Závody ťažkého strojárstva Komárno
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Komárno na LV č. 2557 pre obec a k. ú. Komárno
Rád malých bratov – františkáni
3.
Kláštor františkánov Bratislava
čp. 408 (budova) so stavebnou plochou 64
Vlastník: čs. štát – ONV Bratislava I
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto
4.
Kláštor františkánov Hlohovec
čp.
212 (dom) so stavebnou plochou 530
Vlastník: čs. štát – ONV Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 2 pre obec a k. ú. Hlohovec
čp.
213 (dom) so stavebnou plochou 528
pozemky č. k. 529 ostatná plocha, 526/1 stavebná plocha, 526/2 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – MNV Hlohovec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 2896 pre obec a k. ú. Hlohovec
5.
Kláštor františkánov Nitra
čp. 4 (budova) so stavebnou plochou č. k. 87
pozemok č. k. 84 záhrada
Vlastník: čs. štát – Poľnohospodárske múzeum v Nitre
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na EL č. 5700 pre obec a k. ú. Nitra
6.
Kláštor františkánov Prešov
pozemky č. k. 580 stavebná plocha (kláštor)
579/1 ovocný sad, 576 stavebná plocha, 578 ostatná plocha, 579/2 záhrada
Vlastník: čs. štát – Domov mládeže v Prešove
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prešov na LV č. 944 pre obec a k. ú. Prešov
7.
Kláštor františkánov Trnava
čp. 57 (dom, dvor) so stavebnou plochou č. k. 120
pozemok č. k. 119 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – ONV Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na EL č. 510 a č. 141 pre obec a k. ú. Trnava
Rád bratov kazateľov – dominikánov
8.
Dominikánsky kláštor – Košice
čp. 7595 (budova) so stavebnou plochou č. k. 557
Vlastník: čs. štát – Potraviny Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 190 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred
pozemky č. k. 558 záhrada, 560/2 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Východoslovenské pivovary a sódovkárne Košice
Zapísané na SG Košice na LV č. 1107 pre obec Košice a k. ú. Košice – stred
pozemok č. k. 1453 stavebná plocha (drobná stavba)
Vlastník: čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever
pozemky č.k. 1482 záhrada (škôlka), 1449 zel. v zast., 1451 zel. v zast., 1430 zel. v zast., 1431 zel. v zast., 1434 komunikácia, 1429 záhrada (skleník), 1428 zel. v zast., 1427 záhrada (skleník), 1423 záhrada (skleník), 1424 záhrada (škôlka), 1453 školská kult., 1452 zel. v zast.
Vlastník: čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever
čp.
590 (budova) so stavebnou plochou č. k. 555
pozemok č. k. 556 záhrada
Vlastník: čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 7549 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred
čp.
427 (budova) so stavebnou plochou č. k. 560/1
Vlastník: čs. štát – Školská správa Národného výboru mesta Košíc
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 10071 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred
Tovarišstvo Ježišovo – jezuiti
9.
Kaplnka Bratislava – Staré Mesto
čp.
85 (budova) so stavebnou plochou č. k. 305
čp.
85 so stavebnou plochou č. k. 306
Vlastník: čs. štát – Bytový podnik Bratislava I
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto
10.
Rehoľný dom Ivanka pri Dunaji
pozemky č. k. 189 stavebná plocha (dom č. p. 31), 190 záhrada
Vlastník: čs. štát – MNV Ivanka pri Dunaji
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-vidiek na EL č. 6 pre obec a k. ú. Ivanka pri Dunaji
11.
Rehoľné domy Ivanka pri Dunaji
čp. 42 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1/2
pozemok č. k. 4/6 záhrada
Vlastník: čs. štát – SAV – Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-vidiek na LV č. 302 pre obec a k. ú. Ivanka pri Dunaji
Rád Malých bratov – kapucíni
12.
Kláštor kapucínov Bratislava
pozemok č. k. 706/1 stavebná plocha (budova)
Vlastník: čs. štát – Mestská správa komunikácií
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 255 pre obec Bratislava I a k. ú. Staré Mesto
pozemok č. k. 706/5 stavebná plocha (budova)
Vlastník: čs. štát – Výstavba hl. mesta SR Bratislavy
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 1656 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul – lazaristi
13.
Kláštor lazaristov Banská Bystrica
pozemok č. k. 3337 stavebná plocha (budova)
Vlastník: čs. štát – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Banská Bystrica na LV č. 2662 pre obec a k. ú. Banská Bystrica
pozemky č. k. 3340 záhrada, 3339 záhrada, 3336 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 398 pre obec a k. ú. Banská Bystrica
pozemok č. k. 5542 ostatná plocha
Vlastník: čs. štát – MNV Banská Bystrica
Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 209 pre obec a k. ú. Banská Bystrica
Rád malých bratov – minoritov
14.
Kláštor minoritov Levoča
čp. 66 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1048
pozemky č. k. 1047 stavebná plocha, 1046 záhrada, 1044 stavebná plocha (sklad), 1045 stavebná plocha
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Spišská Nová Ves
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1363 pre obec a k. ú. Levoča
15.
Kláštor minoritov Spišský Štvrtok
čp. 257 (dom, dvor) so stavebnou plochou č. k. 2
pozemky č. k. 88 lúka, 86 záhrada
Vlastník: čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Spišská Nová Ves
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1683 pre obec a k. ú. Spišský Štvrtok
Rád zbožných škôl – piaristi
16.
Kláštor piaristov Trenčín
čp.
7 (dom) so stavebnou plochou č. k. 2/2
pozemky 20/1 stavebná plocha, 20/2 stavebná plocha, 21 stavebná plocha, 22 stavebná plocha a časť pozemku 3242 (pripojená z pôvodných č. k. 19, 2/1, 20/1, 20/2)
Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín
Užívateľ: ako vlastník Galéria M. A. Bazovského Trenčín
Mestský bytový podnik Trenčín
Zapísané na SG Trenčín na EL č. 6, 30, 566 pre obec a k. ú. Trenčín
čp.
7 (budova), so stavebnou plochou č. k. 2/1 a 2/3
Vlastník: Čs. štát – Galéria M. A. Bazovského Trenčín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trenčín na LV č. 45 pre obec a k. ú. Trenčín
pozemok č. k. 2/4 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Trenčín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1 pre obec a k. ú. Trenčín
pozemky č. k. 2/2 stavebná plocha (telocvičňa), 20/2 stavebná plocha, 20/1 stavebná plocha, 21 stavebná plocha (dvor), 22 stavebná plocha
(domy pôvodne čp. 568 a 570)
Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín
Užívateľ: ako vlastník Galéria M. A. Bazovského Mestský bytový podnik Trenčín
Zapísané na SG Trenčín na EL č. 30, 566, 6, 5 pre obec a k. ú. Trenčín
17.
Kláštor piaristov Nitra
pozemky č. k. 1183 stavebná plocha (budova), 1184/2 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Pedagogická fakulta Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na LV č. 3163 pre obec a k. ú. Nitra
pozemky č. k. 1179 stavebná plocha (kláštor), 1177 stavebná plocha, 1176 stavebná plocha, 1180 stavebná plocha (dom)
Vlastník: ONV Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na EL č. 35 pre obec a k. ú. Nitra
pozemky č. k. 1184/1, 1181 a 1182, stavebné plochy
Vlastník: MNV Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na LV č. 143 pre obec a k. ú. Nitra
18.
Kláštor piaristov Jur pri Bratislave
čp.
1 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2 a parcely č. 376/1 a č. 376/2, stavebné plochy
Vlastník: Čs. štát – KNV Bratislava-vidiek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Pezinok na LV 1843 pre obec a k. ú. Jur pri Bratislave
19.
Kláštor piaristov Prievidza
čp. 10 460 (budova) so stavebnou plochou č. k. 2132/1
Vlastník: Čs. štát – Stredná ekonomická škola Prievidza
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prievidza na LV č. 4898 pre obec a k. ú. Prievidza stavebná plocha č. k. 2140
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prievidza na LV č. 58 pre obec a k. ú. Prievidza
Rád premonštrátov
20.
Opátstvo Jasov
čp.
97 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1
pozemky č. k. 2 ostatná plocha, 3 stavebná plocha, 4 záhrada, 5 ostatná plocha, 6 stavebná plocha (iná stavba), 13/1 záhrada, 13/2 stavebná plocha, 14 stavebná plocha (dom), 16 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Košice-vidiek
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice-vidiek na LV č. 610 pre obec a k. ú. Jasov
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi
21.
Kláštor redemptoristov Podolínec
čp.
108 (budova) so stavebnou plochou č. k. 1029/1
pozemky č. k. 1029/2 záhrada, 1030 paša, 1029/4 záhrada, 1029/3 záhrada, 1029/5 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – Osobitná internátna škola Podolínec
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Stará Ľubovňa na LV č. 213 pre obec a k. ú. Podolínec
Spoločnosť sv. Františka Salezského – saleziáni
22.
Rehoľný dom saleziánov Topoľčany
pozemky č. k. 1612 stavebná plocha, 1613 stavebná plocha, 1614 stavebná plocha, 1615 ostatná plocha, 1638 stavebná plocha, 1639 stavebná plocha, 1616 ostatná plocha, 1636 ostatná plocha , 1637 stavebná plocha, 1641 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Zväzarm Topoľčany
TJ Topoľčany
MNV Topoľčany
Zapísané na SG Topoľčany na EL č. 2023, 14, 1636 pre obec a k. ú. Topoľčany
Kongregácia školských bratov
23.
Rehoľný dom Bojná
pozemok č. k. 510/2, časť pozemku č. k. 510/1 a časť pozemku č. k. 1389/15 všetko bez budov – tieto sú identické s pôvodnými pozemkami č. k. 510 a č. k. 512 zapísanými v pozemkovej knihe Bojná vl. č. 269
Vlastník: Čs. štát – ONV Topoľčany odbor školstva
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Topoľčany
pozemky č. k. 508/1 stavebná plocha, 509/1 stavebná plocha, 509/2 stavebná plocha, 509/3 stavebná plocha, 513/1 ostatná plocha, 513/2 ostatná plocha (všetko bez stavieb)
Vlastník: Čs. štát – MNV Bojná
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Topoľčany pre obec a k. ú. Bojná
Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman
24.
Rehoľný dom Bratislava
pozemok č. k. 11 355/2 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodársky projektový ústav
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 521 pre obec Bratislava a k. ú. Nové Mesto
25.
Pavlínsky kláštor Marianka
pozemky č. k. 3 stavebná plocha (budova), 4/1 stavebná plocha, 799/1 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Marianka
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Marianka
Spoločnosť Božieho slova – verbalisti
26.
Misijný dom Nitra – Kalvária
čp. 715 (budova) so stavebnou plochou č. k. 3692
Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na LV č. 2478 pre obec a k. ú. Nitra
pozemok č. k. 3689/3 stavebná plocha (učebňa)
Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na EL č. 6 pre obec a k. ú. Nitra
Rád milosrdných bratov
27.
Kláštor milosrdných bratov s nemocnicou v Bratislave
čp.
2146 (dom) so stavebnou plochou č. k. 8446
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Bratislava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 3676 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava
pozemok č. k. 8449 – zastavaná plocha
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Obchodný dom Kamzík
Zapísané na SG Bratislava na EL. č. 2025 pre obec Bratislava k. ú. Bratislava
pozemky č. k. 8445 a 8447 – zastavané plochy (predtým domy čp. p. II. 253 a II. 733)
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Bytový podnik Bratislava I
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava
pozemok č. k. 8444 – zastavaná plocha (predtým dom č. p. 252)
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: OÚNZ Bratislava, SNP 9
Zapísané na SG Bratislava EL č. 2024 pre obec Bratislava, k. ú. Bratislava
Rád malých bratov – františkánov
28.
Rehoľný dom v Trstenej
čp.
437 (staré č. p. 322) dom so stavebnou plochou 559
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Reštaurácie š. p. Dolný Kubín
Zapísané na SG Dolný Kubín na LV č. 117 pre obec a k. ú. Trstená
Ženské kláštory v Slovenskej republike
Školské sestry de Notre Dame
1.
Rímskokatolícka škola a rehoľný dom Trenčín
čp.
168 so stavebnou plochou č. k. 314
pozemky č. k. 324 zastavaná plocha, 325 nepl. plocha
Vlastník: Čs. štát – gymnázium J. A. Gagarina Trenčín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trenčín na LV 941 pre obec a k. ú. Trenčín
pozemok č. k. 335/1 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – ONV Trenčín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trenčín na LV č. 2 pre obec a k. ú. Trenčín.
2.
Rehoľný dom – študijné stredisko sestier a čakateliek Bratislava
čp.
3097 dom a hospodárska budova so stavebnou plochou
č. k. 7373
Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava 1
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
3.
Kláštor a bývalá škola Nové Mesto nad Váhom
čp.
87 dom so stavebnou plochou č. k. 4010
Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodárske odborné učilište
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1107 pre obec a k. ú. Nové Mesto nad Váhom
čp.
86 dom so stavebnou plochou 4011
Vlastník: Čs. štát – MNV Nové Mesto nad Váhom
Užívateľ: Poľnohospodárske odborné učilište
Zapísané na SG Trenčín na LV č. 1 pre obec a k. ú. Nové Mesto nad Váhom
4.
Kongregačný dom Spišská Nová Ves
čp. 1087 dom, dvor so stavebnou plochou 2818
Vlastník: Čs. štát – MNV Spišská Nová Ves
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 1 pre obec a k. ú. Spišská Nová Ves
5.
Rehoľný dom Topoľčany
čp. 1091 škola, dom so stavebnou plochou č. k. 288
pozemok č. k. 286 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – KÚNZ
Užívateľ: Stredná zdravotnícka škola
Zapísané na SG Topoľčany na LV č. 1743 pre obec a k. ú. Topoľčany
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
6.
Rehoľný dom Nižné Raslavice
čp.
33 dom, dvor so stavebnou plochou 12
čp.
32 dom, dvor so stavebnou plochou 14/3
pozemok č. k. 20/2 záhrada
Vlastník: Čs. štát – MNV Raslavice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bardejov na LV č. 15 pre obec a k. ú. Nižné Raslavice
7.
Rehoľný dom Spišská Nová Ves
čp.
201, dom, dvor so stavebnou plochou 2604
Vlastník: Čs. štát – Stredné odborné poľnohospodárske učilište – Levoča
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Spišská Nová Ves na LV č. 527 pre obec a k. ú. Spišská Nová Ves
8.
Rehoľný dom Nové Zámky
čp.
100 dom so stavebnou plochou 815
Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Nové zámky
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nové Zámky na EL č. 5737 pre obec a k. ú. Nové Zámky
Kongregácia Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa
9.
Kláštor, dvor, záhrada Pruské
čp. 294 dom, dvor so stavebnou plochou 251/1
pozemky č. k. 248 nepl. plocha park, 249/1 stavebná plocha dvor, 249/2 záhrada, 251/2 stavebná plocha dvor, 250 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Poľnohospodárske odborné učilište Pruské Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Považská Bystrica na EL 254 a 1088 pre obec a k. ú. Pruské
10.
Rehoľný dom Horné Orešany
pozemok č. k. 256 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 4 pre obec a k. ú. Horné Orešany
11.
Rehoľný dom Suchá nad Parnou
pozemky č. k. 1617 stavebná plocha s domom pôvodne č. 21, 1618 stavebná plocha, 1619 stavebná plocha pôvodne s domom č. 20 a 1620 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV 161 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou
Sestry Premonštrátky
12.
Rehoľný dom Trnava
čp. 467 dom, dvor so stavebnou plochou 517
pozemok č. k. 518 záhrada
Vlastník: Čs. štát – Západoslovenské hydinárske závody, š. p. Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 4200 pre obec a k. ú. Trnava
13.
Rehoľný dom Vrbové
čp. 667 dom a dvor so stavebnou plochou 1567
pozemok č. k. 1568 ostatné plochy
Vlastník: Čs. štát – MsNV Vrbové
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Piešťany pre obec a k. ú. Vrbové
Kongregácia sestier Dominikánok
14.
Rehoľný dom a záhrada Košice
čp.
I. 512 dom so stavebnou plochou 285/2
Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola technická Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 23 pre obec a k. ú. Košice
Kongregácia školských sestier rádu sv. Františka
15.
Rehoľný dom a záhrada Žilina
čp.
327 dom so stavebnou plochou 1272
Vlastník: Čs. štát – Vysoká škola dopravy a spojov Žilina
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Žilina na LV č. 111 pre obec a k. ú. Žilina
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého
16.
Rehoľný dom Ivanka pri Nitre
čp.
129 so stavebnou plochou 299
čp.
130 so stavebnou plochou 306/1
pozemky č. k. 295/1 ostatná plocha, 259/2 ostatná plocha, 298/1 záhrada, 300 záhrada, 301 zastavaná plocha, 306/2 záhrada
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Nitra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Nitra na LV č. 905 pre obec Nitra a k. ú. Ivanka pri Nitre
Dcéry Božskej lásky
17.
Rehoľný dom Trnava
čp. 413 dom, dvor so stavebnou plochou č. k. 544
pozemok č. k. 545 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – FMNO
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 1313 pre obec a k. ú. Trnava
18.
Rehoľný dom Trnava
čp. 4941 dom so stavebnou plochou č. k. 6433
pozemok č. k. 6434 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav národného zdravia Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV 2467 pre obec a k. ú. Trnava
19.
Rehoľný dom Michalovce
čp.
15 so stavebnou plochou č. k. 98
čp.
16 so stavebnou plochou č. k. 97
pozemky č. k. 95 ostatná plocha, 99 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Michalovce
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Michalovce na EL č. 2505 pre obec a k. ú. Michalovce
20.
Rehoľný dom Prievidza
čp.
10 024 so stavebnou plochou č. k. 2233
pozemok č. k. 2234
Vlastník: Čs. štát – MNV Prievidza
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prievidza na LV č. 1 pre obec a k. ú. Prievidza
čp.
10 022 dom so stavebnou plochou 2231/1
Vlastník: Čs. štát – Žiacky domov Prievidza
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prievidza na LV č. 5231 pre obec a k. ú. Prievidza
21.
Rehoľný dom Veľké Leváre
čp.
13 dom so stavebnou plochou 475
pozemky č. k. 474 záhrada, 473 orná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Veľké Leváre
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Senica na EL 520 pre obec a k. ú. Veľké Leváre
22.
Rehoľný dom Dolná Krupá
čp.
556 dom, dvor so stavebnou plochou 411
pozemok č. k. 405/2 ostatná verejná zeleň
Vlastník: Integra, výrobný podnik zväzu invalidov Banská Bystrica
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 988 pre obec a k. ú. Dolná Krupá
pozemok č. k. 404/2 záhrada
Vlastník: Čs. štát – MNV Dolná Krupá
Zapísané na SG Trnava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Dolná Krupá
Kongregácia dcér sv. Františka z Assisi
23.
Kláštor Bratislava – Prievoz
pozemky č. k. 2886/1 stavebná plocha (kláštor), 2887/1 záhrada, 2887/2 stavebná plocha, 2888 záhrada, 2889/1 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – Mestský ústav národného zdravia Bratislava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na EL 29 pre obec Bratislava a k. ú. Ružinov
Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda
24.
Rehoľný dom Turzovka
čp.
219 (budova) so stavebnou plochou č. k. 86
Vlastník: Čs. štát – ONV Čadca
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Čadca na LV č. 1812 pre obec a k. ú. Turzovka
Inštitút dcér Panny Márie Pomocníčky – saleziánky
25.
Rehoľný dom Dolný Kubín
čp.
1647 dom so stavebnou plochou 190/1
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych vecí Dolný Kubín
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Dolný Kubín na LV 3278 pre obec a k. ú. Dolný Kubín
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža
26.
Rehoľný dom Trnava
pozemok č. k. 31 zastavaná plocha (komplex budov nemocnice)
Vlastník: Čs. štát – Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava-mesto na LV č. 723 pre obec Bratislava a k. ú. Podunajské Biskupice
27.
Rehoľný dom Trnava
pozemok č. k. 7244 stavebná plocha (dom prv čp. 296)
pozemok č. k. 7243 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 1 pre obec a k. ú. Trnava
28.
Rehoľný dom Haniska
pozemok č. k. 314/1 stavebná plocha (budova prv čp. 107)
pozemok č. k. 314/2 záhrada
Vlastník: Čs. štát – MNV Haniska
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 1 pre obec a k. ú. Haniska
29.
Rehoľný dom Bratislava
pozemok č. k. 7678 stavebná plocha (dom prv čp. 81)
Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava I
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
Inštitút IBMN (Anglické panny)
30.
Rehoľný objekt Prešov
pozemky č. k. 3354 stavebná plocha (dom), 3555 záhrada, 3556/1 záhrada
Vlastník: Čs. štát – Okresná pedagogická psychologická poradňa Prešov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 3091 pre obec a k. ú. Prešov
pozemok č. k. 583/1 stavebná plocha (dom)
Vlastník: Čs. štát – gymnázium Prešov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 1530 pre obec a k. ú. Prešov
pozemok č. k. 582/2 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – ONV Prešov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 674 pre obec a k. ú. Prešov
pozemky č. k. 4149 ovocný sad, 4150 stavebná plocha (dom)
Vlastník: Čs. štát – Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež Prešov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 1244 pre obec a k. ú. Prešov
pozemok č. k. 3557 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Krajský pedagogický ústav v Prešove
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 1281 pre obec a k. ú. Prešov
31.
Rehoľný dom Prešov
pozemky č. k. 15 392 stavebná plocha (dom), 15 391 nepl. plocha
Vlastník: Čs. štát – Okresný ústav sociálnych služieb Prešov
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Solivar na LV č. 5055 pre obec a k. ú. Prešov
Rehoľa sv. Alžbety
32.
Kláštor a nemocnica Bratislava
čp.
2157 (budova) so stavebnou plochou 8539
čp.
1015 (budova) so stavebnou plochou 8540/1
čp.
2189 (budova) so stavebnou plochou 8545
pozemky č. k. 8538 stavebná plocha, 8541 stavebná plocha, 8542 stavebná plocha, 8544 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Ústav klinickej onkológie v Bratislave
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 955 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
Milosrdné sestry Satmarky
33.
Rehoľné domy Rožňava
pozemok č. k. 235 stavebná plocha (budovy)
Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Rožňava na EL č. 7 pre obec a k. ú. Rožňava
34.
Kláštor a školská budova Rožňava
pozemok č. k. 232/1 stavebná plocha (budovy)
Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Rožňava na LV č. 1516 pre obec a k. ú. Rožňava
pozemok č. k. 232/2 stavebná plocha (budovy)
Vlastník: Čs. štát – ONV Rožňava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Rožňava na EL č. 7 pre obec a k. ú. Rožňava
35.
Rehoľné domy Levice
pozemok č. k. 5889 stavebná plocha (dom)
Vlastník: Čs. štát – Západoslovenský KNV Bratislava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Levice na EL. č. 5882 pre obec a k. ú. Levice
pozemok č. k. 5890 stavebná plocha (dom)
Vlastník: Čs. štát – Stavebný podnik, š. p. Levice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Levice na LV č. 1762 pre obec a k. ú. Levice
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
36.
Rehoľný dom Malacky
čp.
907 (budova) so stavebnou plochou 2846
pozemok č. k. 2613 záhrada
Vlastník: Čs. štát – MNV Malacky
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Malacky na EL 928 pre obec a k. ú. Malacky
37.
Rehoľný dom Ladce
čp.
335 (budova) so stavebnou plochou 561
pozemky č. k. 558 stavebná plocha, 557 záhrada, 556 záhrada, 555 stavebná plocha, 554 stavebná plocha, 553 stavebná plocha, 560 záhrada, 562 nepl. plocha, 563 nepl. plocha – park, 564 záhrada a 552/2 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Stredoslovenský KNV Banská Bystrica
Užívateľ: Čs. štát – Osobitná internátna učňovská škola
Zapísané na SG Považská Bystrica na LV č. 228 pre obec a k. ú. Ladce
38.
Rehoľné domy Banská Bystrica
pozemky č. k. 3340 záhrada, 3339 záhrada, 3338 stavebná plocha (dom), 5542 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – SPŠ Jozefa Murgaša
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Banská Bystrica na EL č. 398 pre obec a k. ú. Banská Bystrica
39.
Rehoľný dom Nitrianske Pravno
pozemok č. k. 2054/1 stavebná plocha (dom, dvor-prv čp. 500)
Vlastník: Čs. štát – ONV Prievidza
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Prievidza na EL č. 719 pre obec a k. ú. Nitrianske Pravno
40.
Rehoľný dom Košice
pozemok č. k. 1622/1 stavebná plocha (škola)
Vlastník: Čs. štát – ONV Košice IV
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 9385 pre obec Košice a k. ú. Košice-juh
pozemok č. k. 1662/2 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – Stavoinvesta Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 10 385 pre obec Košice a k. ú. Košice-juh
Kongregácia Uršulínok
41.
Rehoľný dom Suchá nad Parnou
čp.
552 (budova) so stavebnou plochou 1570/3
pozemky č. k. 1570/1 vinice, 1570/1 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 500 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou
čp.
31 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1569
Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 500 pre obec a k. ú. Suchá nad Parnou
42.
Rehoľné domy Bratislava
čp.
1079 budova so stavebnou plochou 2839
čp.
1078 budova so stavebnou plochou 2841
pozemky 2838/1 – diel 1 záhrada, 2838/1 diel 2 ostatná plocha, 2838/2 ostatná plocha, 2838/3 záhrada, 2840 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Bytový podnik Bratislava I
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 10 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
43.
Rehoľný dom Bratislava
čp.
40 (dom) so stavebnou plochou č. k. 70
Vlastník: Čs. štát – Národný výbor hl. mesta SR Bratislavy
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na EL č. 2 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
44.
Rehoľné domy Bratislava
čp.
1450 (dom) so stavebnou plochou č. k. 71
pozemky č. k. 72 stavebná plocha, 73 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – ÚNZ mesta Bratislavy
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Bratislava na LV č. 288 pre obec Bratislava a k. ú. Staré Mesto
45.
Kláštor, rehoľny dom, gymnázium Trnava
čp.
231 budova so stavebnou plochou č. k. 690
pozemok č. k. 686 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Slovenská vysoká škola technická Bratislava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 4447 pre obec a k. ú. Trnava
čp.
442 (dom, dvor) so stavebnou plochou 687
čp.
229 (dom, dvor) so stavebnou plochou 688
Vlastník: Čs. štát – MNV Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Trnava na LV č. 4447 pre obec a k. ú. Trnava
46.
Rehoľné domy Košice
čp.
2752 (budova) so stavebnou plochou 251/1
pozemok č. k. 251/2
Vlastník: Čs. štát – Rektorát Univerzity P. J. Šafárika Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 1167 pre obec Košice a k. ú. Košice-sever
čp.
449 (budova) so stavebnou plochou 575
čp.
554 (budova) so stavebnou plochou 576
Vlastník: Čs. štát – Bytové hospodárstvo, š. p. Košice
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 20 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred
čp.
447 (budova) so stavebnou plochou 62
čp.
36 (budova) so stavebnou plochou 63
pozemok č. k. 65 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Národný výbor mesta Košíc
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Košice na LV č. 10 071 pre obec Košice a k. ú. Košice-stred
47.
Rehoľné domy Modra
pozemky č. k. 23/1 stavebná plocha (kláštor čp. 11), 23/2 stavebná plocha (dievčenská škola), 24 záhrada, 25 záhrada, 26 stavebná plocha (kláštor čp. 11)
Vlastník: Čs. štát – MNV Modra
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Pezinok na LV č. 1 pre obec a k. ú. Modra
48.
Rehoľný dom Batizovce
čp.
25 (budova) so stavebnou plochou 286/1
pozemky č. k. 285 stavebná plocha, 287/1 záhrada, 286/2 stavebná plocha, 286/3 stavebná plocha, 286/4 stavebná plocha, 286/5 stavebná plocha, 287/2 stavebná plocha – záhrada, 287/3 stavebná plocha, 287/4 stavebná plocha
Vlastník: Čs. štát – Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých v Batizoviciach
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Poprad na LV č. 291 pre obec a k. ú. Batizovce
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského
49.
Rehoľné domy Piešťany
čp.
1134 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1919/1
čp.
1032 (dom, dvor) so stavebnou plochou 1920/3
pozemok č. k. 1920/2 dvor
Vlastník: Čs. štát – OÚNZ Trnava
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Piešťany na LV č. 2434 pre obec a k. ú. Piešťany
čp.
1133 (dom) so stavebnou plochou 1920/6
pozemky č. k. 1919/5 ostatná plocha, 1919/6 ostatná plocha
Vlastník: Čs. štát – MNV Piešťany
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Piešťany na LV č. 1 pre obec a k. ú. Piešťany
pozemky č. k. 1921/1 záhrada, 1920/5 zast. plocha, 1920/4 zast. plocha, 1921/3 zast. plocha, 1919/2 záhrada
Vlastník: Čs. štát – Technické služby mesta Piešťany
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Piešťany na LV č. 120 pre obec a k. ú. Piešťany
Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa
50.
Rehoľný dom v Bratislave
pozemky č. k. 9001 – zastavaná plocha a č. k. 9003 – zastavaná plocha (predtým dom čp. III-806)
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Mestská správa školských a kultúrnych zariadení
Zapísané na SG Bratislava na EL č. 32 pre obec a k. ú. Bratislava
Kongregácia Sestier dominikánok
51.
Rehoľný dom so záhradou v Košiciach
čp.
513 dom so stavebnou plochou 284, čp. 970 dom so stavebnou plochou 280/1, pozemky č. k. 285/1 a 280/3 zastavané plochy
Vlastník: Čs. štát
Užívateľ: Školská správa Národného výboru mesta Košíc
Zapísané na SG Košice na LV č. 10 071 pre obec a k. ú. Košice-mesto
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
52.
Rehoľné domy Beluša
čp.
138 (budova) so stavebnou plochou 4457
čp.
139 (budova) so stavebnou plochou 1762, 3171 nepl. plocha, 3172 lúka, 3173 vodná plocha, 3174 lúka
Vlastník: Čs. štát – Reštaurácie Pov. Bystrica
Užívateľ: ako vlastník
Zapísané na SG Považská Bystrica na LV č. 234 pre obec a k. ú. Beluša.