337/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
ministerstva financí České republiky
ze dne 19. července 1991,
kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
Ministerstvo financí České republiky podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Ustanovení § 53 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, se vypouští.
Čl. II
Ustanovení § 16 vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, se vypouští.
Čl. III
Ustanovení § 34 vyhlášky ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky č. 55/1979 Sb., se vypouští.
Čl. IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Ing. Špaček v. r.