330/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2019 do 31.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 12. júla 1991
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Prvý oddiel
Základné ustanovenia
§ 1
Obsah pozemkových úprav
(1)
Obsahom pozemkových úprav1) je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.
(2)
Pozemkové úpravy zahŕňajú
a)
zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich iných vecných práv1aa) v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),
b)
technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním právnych pomerov.
§ 2
Dôvody pozemkových úprav
(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, ak
a)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona,
b)
došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav (§ 3),
c)
došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie,
d)
je to potrebné v záujme obnovenia alebo zlepšenia funkcií ekologickej stability v územnom systéme a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny,
e)
má dôjsť k obmedzeniu poľnohospodárskej alebo lesnej výroby z dôvodu vyhlásenia ochranných pásiem, chránených území alebo z iných dôvodov,
f)
sa v katastrálnom území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradného užívania viac ako 25 percent výmery poľnohospodárskej pôdy,
g)
je potrebné riešiť dôsledky živelných pohrôm,1aaa)
h)
je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde,
i)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice,
j)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“),
k)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.
(2)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) až g) a i), nariaďuje ich príslušný okresný úrad.
(3)
Ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 2, povoľuje ich okresný úrad.
(4)
Osídlením sa na účely tohto zákona rozumie sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva.
(5)
Hospodárskym dvorom sa na účely tohto zákona rozumie obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe.
§ 3
Obvod pozemkových úprav
(1)
Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav.
(2)
Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak je to v záujme jeho dosiahnutia, môže sa obvod pozemkových úprav určiť inak. Obvod pozemkových úprav sa určí pri lesných pozemkoch s prihliadnutím na vlastnícke celky tak, aby tieto mohli byť vlastníkom alebo správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) (ďalej len „správca“) racionálne obhospodarované alebo prenajímané.
(3)
Zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne vykonáva komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad. Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu žiadateľa o pozemkové úpravy. Ak je to potrebné, počet členov komisie sa doplní po jednom zástupcovi správcov. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.
§ 4
Obvod projektu pozemkových úprav
(1)
Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode pozemkových úprav.
(2)
Ak sa tým nezmarí účel pozemkových úprav, môžu byť z pozemkových úprav niektoré pozemky vyňaté, najmä pozemky vyhradené pre obranu štátu, vodohospodárske diela, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov, diaľnice, cesty, železnice, cintoríny, stavebné pozemky, dobývacie územia výhradných ložísk, chránené územia a ich ochranné pásma, archeologické lokality a významné časti územného systému ekologickej stability.
(3)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav.
(4)
Do obvodu projektu pozemkových úprav možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie súvislého mapového diela;1ac) postupy uvedené v prvej časti zákona sa na tieto pozemky nepoužijú.
(5)
Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav po rozhodnutí o nariadení alebo povolení pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha. Rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav sa doručuje verejnou vyhláškou. Účastníkovi pozemkových úprav (ďalej len „účastník“), ktorého sa zmena obvodu projektu pozemkových úprav týka, sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu o zmene obvodu projektu pozemkových úprav, ak sú pozemkové úpravy nariadené, nie je prípustný opravný prostriedok.
§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:
a)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),
b)
okresné úrady v sídle kraja,
c)
okresné úrady.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy uskutočňovaný okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja,
b)
rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja vo veciach, ktoré sú zákonom ustanovené len okresnému úradu v sídle kraja,
c)
zostavuje návrh rozpočtu okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov a určuje počty zamestnancov týchto úradov,
d)
spracúva stratégiu a koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
e)
rozhoduje o poskytovaní finančnej podpory štátu na ochranu poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja
a)
vypracúva koncepciu pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
b)
rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou,2)
c)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav (§ 13 ods. 4),
d)
rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu,2a)
e)
udeľuje súhlas k návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej územnej pôsobnosti,
f)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojej pôsobnosti.
(4)
Okresný úrad
a)
organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
b)
rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
c)
zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
d)
zabezpečuje práce spojené s realizáciou spoločných zariadení a opatrení (§ 12 ods. 4) budovaných v rámci pozemkových úprav,
e)
spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
f)
predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
g)
plní úlohy pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám podľa osobitného predpisu,3)
h)
zabezpečuje práce na obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim,
i)
vydáva údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností,
j)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,3a)
k)
rozhoduje v správnom konaní o ochrane poľnohospodárskej pôdy,
l)
vyjadruje sa k zámerom a návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu,
m)
vydáva stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na kratší čas ako jeden rok,
n)
schvaľuje projekt mimoriadnych agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde,
o)
vedie register združení účastníkov pozemkových úprav, ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,
p)
môže vykonávať práce podľa § 25 ods. 1.
(5)
Fyzické osoby, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, sú povinné na základe písomnej výzvy okresného úradu do 15 dní od doručenia výzvy alebo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav informovať okresný úrad o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú, a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v obvode pozemkových úprav a môžu mať vplyv na konanie o pozemkových úpravách.
§ 6
Účastníci pozemkových úprav
(1)
Účastníkmi sú
a)
vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem vlastníkov pozemkov podľa § 4 ods. 4, ak nejde o osoby uvedené v písmene d),
b)
nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
c)
vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
d)
fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
e)
investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c), alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, na žiadosť ktorej sa pozemkové úpravy vykonávajú,
f)
Slovenský pozemkový fond5) (§ 34 až 36),
g)
správca,
h)
obec alebo vyšší územný celok.
(2)
Pôvodným pozemkom je pozemok alebo jeho časť, alebo spoluvlastnícky podiel, s ktorým vstupuje vlastník do konania o pozemkových úpravách a ktorý sa nachádza v obvode projektu pozemkových úprav. Pre určenie druhu pozemku platí stav evidovaný v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu5b) ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav (§ 8), upresnený podľa komisionálneho zistenia v rámci upresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav.
(3)
Ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až e).
(4)
Ten, kto sa stane vlastníkom pozemku v priebehu konania o pozemkových úpravách, nemôže namietať výsledky doterajšieho konania.
(5)
Slovenský pozemkový fond a správca v konaní vo veciach pozemkových úprav vykonávajú práva vlastníka nehnuteľností vo vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu nie je známe.
(6)
Ak je účastník zastúpený splnomocnencom, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.5ba)
(7)
Vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zastupuje v konaní pozemkové spoločenstvo.5bb)
Druhý oddiel
Konanie o začatí pozemkových úprav
§ 7
(1)
Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3 alebo podľa osobitného predpisu.5c) Pozemkové úpravy z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) možno začať len na žiadosť obce. Okresný úrad posudzuje podané požiadavky, a ak sú opodstatnené, začne konanie o pozemkových úpravách.
(2)
Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) na účel
a)
preverenia dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav,
b)
určenia hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav,
c)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu,
d)
zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. j) a k), pričom záujem vlastníkov sa zisťuje a vyhodnocuje len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením alebo v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore; záujem vlastníkov sa preukazuje rovnako ako je uvedené v písmene c).
(3)
Nariadenie prípravného konania zverejní okresný úrad v dotknutých obciach na verejne prístupnom mieste. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)
(4)
V prípravnom konaní okresný úrad najmä
a)
vykoná potrebné zisťovanie,
b)
prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,
c)
prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,
d)
v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov v obvode projektu pozemkových úprav a možnosti ich využitia,
e)
zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,
f)
v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor; prípravný výbor sa nezriaďuje, ak nevzniká združenie účastníkov pozemkových úprav podľa § 23 ods. 4,
g)
obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách,
h)
vyzve Slovenský pozemkový fond alebo správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom mal vlastník pôvodné pozemky pred zmenou štátnej hranice, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i),
i)
vyzve obec, na ktorej území sa nachádza osídlenie alebo jeho časť, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhla pozemky na účely vyrovnania, ktoré obec vlastní, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j), a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v tej istej lehote navrhol pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza prevažná časť osídlenia,
j)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré má vo svojom výlučnom vlastníctve a ktoré sú umiestnené v tom istom katastrálnom území, v ktorom sa nachádza hospodársky dvor, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k),
k)
zisťuje vhodnosť navrhnutých pozemkov na účely vyrovnania pre vykonanie pozemkových úprav.
(5)
Postupy podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) až g) sa nepoužijú vtedy, ak ide o dôvod uvedený v § 2 ods. 1 písm. g).
(6)
Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), okresný úrad prerokuje ich vykonanie s
a)
poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom,
b)
osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu (ďalej len „hospodársky subjekt“).
(7)
Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), j) a k), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov podľa odseku 6 aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.
(8)
Prípravný výbor podľa odseku 4 písm. f) spolupracuje s okresným úradom najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav. Ak predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav nie je zvolené, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách prípravný výbor; okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.
§ 8
Rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav
(1)
Okresný úrad po zhodnotení výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu dôvody podľa § 2 ods. 1, rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 2 alebo rozhodne o povolení pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3. Rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí obsahuje
a)
určenie obvodu pozemkových úprav,
b)
určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z obvodu pozemkových úprav,
c)
lehotu na uskutočnenie prvého zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav,
d)
obmedzenie účastníkov, ak bolo nariadené podľa § 26,
e)
zoznam pozemkov zahrnutých do obvodu projektu pozemkových úprav podľa § 4 ods.4,
f)
pri jednoduchých pozemkových úpravách aj rozsah a skladbu projektovej dokumentácie na vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav s odôvodnením.
(2)
Prílohou rozhodnutia je mapový podklad, ktorý určí okresný úrad.
(3)
Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov pozemkov, ktoré sú v nájme poľnohospodárskeho podniku, lesného podniku alebo hospodárskeho subjektu, aby okresnému úradu a doterajšiemu nájomcovi v určenej lehote oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania; to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik, lesný podnik alebo hospodársky subjekt v likvidácii, v konkurze alebo ak sa pozemkové úpravy vykonávajú z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h).
(4)
Ak je menej ako 50 účastníkov konania, rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav sa im doručí do vlastných rúk. V ostatných prípadoch sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou.6)
(5)
Proti rozhodnutiu o nariadení pozemkových úprav z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 nie je prípustný opravný prostriedok.
(6)
Okresný úrad oznámi v rozhodnutí podľa odseku 1 predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav z dôvodu informovania nájomcov o termíne zániku nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom.
(7)
V katastrálnych územiach, v ktorých nebol zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov, okresný úrad pozemkové úpravy nenariadi ani nepovolí.
§ 8a
Zastavenie konania
(1)
Ak sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav, môže okresný úrad zastaviť konanie. Konanie môže okresný úrad zastaviť aj vtedy, ak nie je zabezpečené financovanie nákladov podľa § 8e alebo ak sa dohodnuté termíny uhrádzania nákladov opakovane neplnia.
(2)
Ak ani po dvakrát opakovanom prepracovaní rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy, okresný úrad konanie zastaví. Pri nariadení pozemkových úprav sa konanie nezastaví.
(3)
Rozhodnutie o zastavení konania sa doručuje verejnou vyhláškou. Proti rozhodnutiu o zastavení konania, ktoré bolo nariadené podľa § 2 ods. 2, sa nemožno odvolať.
§ 8b
Jednoduché pozemkové úpravy
(1)
Okresný úrad môže povoliť alebo nariadiť vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou, ak sa rieši len časť katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. Jednoduché pozemkové úpravy sa môžu vykonávať pre všetky dôvody pozemkových úprav uvedené v § 2 ods. 1. Osobitosti konania z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h) až k) upravujú ustanovenia § 8c až 8h. Okresný úrad v rozhodnutí podľa § 8 môže upraviť rozsah vyhotovených častí s ich odôvodnením.
(2)
Ak okresný úrad nariadi vykonanie pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), úvodné podklady a návrh nového usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracujú pre jednotlivé etapy vyplývajúce z rozsahu a následkov živelnej pohromy.
(3)
Zásady umiestnenia nových pozemkov sa nevyhotovujú, ak sa neposkytuje vyrovnanie podľa § 11 v pozemkoch.
(4)
Prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách sa vykoná podľa § 7.
(5)
Na rozhodnutie o povolení alebo nariadení jednoduchých pozemkových úprav sa vzťahuje § 8 a na zastavenie konania o jednoduchých pozemkových úpravách sa primerane vzťahuje § 8a.
§ 8c
Jednoduché pozemkové úpravy pre poľnohospodárske a lesné využitie pri podstatných zmenách vo vlastníckych a užívacích pomeroch
(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c) alebo nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(3)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, vlastníci prispievajú podľa § 12 ods. 8; ustanovenie § 11 ods. 7 sa nepoužije.
(4)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
§ 8d
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu budúceho použitia pozemkov na iné účely ako hospodárenie na pôde
(1)
Žiadateľ o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. h) musí v prípravnom konaní preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(2)
Budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa navrhovaný obvod projektu pozemkových úprav nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) budúci účel využitia pozemkov v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav musí byť odsúhlasený uznesením zastupiteľstva a žiadateľ musí preukázať splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. c), nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 1 alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalec vychádza z budúceho účelu využitia pozemku. Pri využití pozemkov na jeden účel postačuje pri určení hodnoty pozemku údaj o jednotkovej východiskovej hodnote pozemku podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(5)
Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania pozemkových úprav.
§ 8e
Jednoduché pozemkové úpravy pri investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde
Investor realizujúci stavbu, ktorá svojím zásahom do súčasného usporiadania pozemkov spôsobí po realizácii výstavby obmedzenie obhospodarovania pozemkov podľa § 2 ods. 1 písm. c), požiada okresný úrad o posúdenie vplyvu plánovanej stavby alebo zrealizovanej stavby na obhospodarovanie pozemkov. Okresný úrad po posúdení vplyvu rozhodnutím určí povinnosť zabezpečiť financovanie nákladov na nové usporiadanie pozemkov a potrebné technické opatrenia spojené s novým usporiadaním pozemkov formou pozemkových úprav; zabezpečenie financovania investor preukazuje finančnými prostriedkami na účte alebo schváleným úverom na tento účel.
§ 8f
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v súvislosti s rozsiahlou zmenou štátnej hranice
(1)
Návrh na jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. i) podáva ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí dôvod zmeny štátnej hranice; zároveň zabezpečí rozpočtové prostriedky na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav.
(2)
Obvod jednoduchých pozemkových úprav sa určuje so zohľadnením pôvodného a nového priebehu štátnej hranice. Časť obvodu jednoduchých pozemkových úprav, ktorá sa nachádza na území iného štátu, sa určuje kartometricky.
(3)
Nároky na vyrovnanie za pôvodné pozemky na území mimo Slovenskej republiky môžu byť špecifikované aj na základe kartometrického zisťovania.
(4)
Na pozemky určené na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. h), ktoré sú v obvode projektu pozemkových úprav, vyznačí okresný úrad zákaz nakladania7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav.
(5)
Súčasťou úvodných podkladov je aj súpis nárokov na vyrovnanie za pôvodné pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu; súpis nárokov sa vyhotoví vo forme zjednodušeného registra.6ag)
(6)
Nárok na vyrovnanie za pôvodné pozemky zodpovedá výmere a druhu pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu. Vyrovnanie sa poskytne len v pozemkoch na účely vyrovnania, ktoré poskytuje Slovenský pozemkový fond alebo správca. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere a druhu pozemku, ako mali pozemky, ktoré prešli na územie iného štátu. Ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(7)
Druh pôvodného pozemku pred zmenou štátnej hranice určí komisia zriadená podľa § 3 ods. 3.
(8)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len z výmery pozemkov, ktoré prešli na územie iného štátu.
§ 8g
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho väčšia časť nachádza; prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.
(2)
Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce. Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce,6af) umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva a obec musí preukázať splnenie podmienok podľa osobitného predpisu.6ac)
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nesplnení podmienok podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1, je povinná okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.
(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov pod osídlením a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(6)
Hodnota pozemkov pod osídlením sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza obec, ktorá podala žiadosť podľa odseku 1. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí podľa § 9 ods. 3.
(7)
Vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch na účely vyrovnania alebo v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch. Za pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré prechádzajú do vlastníctva obce, nie je nárok na vyrovnanie.
(8)
Okresný úrad súčasne s výpisom z registra pôvodného stavu doručí vlastníkovi výzvu, aby sa v lehote 30 dní od doručenia výzvy písomne vyjadril, či žiada vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania, alebo v pozemkoch pod osídlením, alebo v peniazoch. Vyjadrenie vlastníka je záväzné a nemožno ho počas konania meniť. Ak sa vlastník v lehote podľa prvej vety písomne nevyjadrí, patrí mu vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania. Ak nie je dostatočná výmera pozemkov na účely vyrovnania, vlastníkom sa poskytne vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania pomerne podľa pomeru ich vzájomných nárokov na vyrovnanie a zvyšok nárokov sa vyrovná v peniazoch.
(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté podľa § 7 ods. 4 písm. i) v prvom rade obcou a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom.
(10)
Vyrovnanie v peniazoch poskytuje obec. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi obcou a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(11)
Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej výmere, ako majú pôvodné pozemky so zohľadnením úbytku výmery na spoločné zariadenia a opatrenia okrem postupu podľa odseku 7 poslednej vety; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú.
(12)
Pozemky pod osídlením, za ktoré vlastníci dostanú vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania alebo vyrovnanie v peniazoch, a pozemky pod osídlením, ktoré sú vo vlastníctve štátu okrem tých, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, alebo tých, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letísk, dráh alebo ciest,6ah) prejdú do vlastníctva obce. Obec nesmie pozemok pod osídlením scudziť ani zaťažiť okrem prevodu pozemku pod obydlím alebo priľahlého pozemku do vlastníctva obyvateľovi tohto obydlia; toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Na účel prevodu pozemku podľa druhej vety obec potvrdí, či ide o obyvateľa obydlia.
(13)
Obec neprevedie vlastníctvo k pozemku pod obydlím alebo priľahlému pozemku obyvateľovi obydlia, voči ktorému je vedené exekučné konanie podľa osobitného predpisu.6ai)
(14)
Obyvateľ obydlia nesmie po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva podľa odseku 12 previesť pozemok pod obydlím alebo priľahlý pozemok na tretiu osobu s výnimkou blízkej osoby podľa § 116 Občianskeho zákonníka alebo príbuznej osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka.
(15)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov pod osídlením.
§ 8h
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. k) podáva vlastník pozemnej stavby6aj) v hospodárskom dvore.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1.
(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní záujmu podľa § 7 ods. 2 písm. d) alebo nepreukázaní zabezpečenia financovania nákladov podľa odseku 2 okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.
(4)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pozemkov v hospodárskom dvore alebo časti hospodárskeho dvora a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.
(5)
Hodnota pozemkov sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.
(6)
Vlastníkom pozemkov v hospodárskych dvoroch sa vyrovnanie poskytuje v pozemkoch. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky; ustanovenia § 11 ods.1 až 6 sa nepoužijú.
(7)
Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, vlastní v obvode projektu pozemkových úprav pozemky, má prednostný nárok na umiestnenie nových pozemkov pod touto pozemnou stavbou.
(8)
Ak vlastník pozemnej stavby, ktorá sa nachádza v obvode hospodárskeho dvora, nevlastní v obvode projektu pozemkových úprav pozemky, pod pozemné stavby v jeho vlastníctve sa prednostne umiestnia pozemky, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 34 ods. 3. Ak v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa § 34 ods. 3, vlastníkmi nových pozemkov pod pozemnými stavbami zostanú pôvodní vlastníci.
(9)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore.
Tretí oddiel
Konanie o pozemkových úpravách
§ 9
Úvodné podklady
(1)
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav okresný úrad začne práce na
a)
prešetrovaní, zameraní a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizovaní význačných lomových bodov hraníc obvodu pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú v rámci operátu obvodu projektu pozemkových úprav,
b)
aktualizovaní bonitovaných pôdnoekologických jednotiek,
c)
vyhotovovaní súpisu údajov o pôvodných nehnuteľnostiach a právnych vzťahov k nim, určení hodnoty pozemkov a trvalých porastov v obvode projektu pozemkových úprav, vyhotovovaní zoznamu vlastníkov a osôb podľa § 6 ods. 1 písm. d), ktoré sú obsahom registra pôvodného stavu,
d)
obstarávaní ďalších podkladov a súborov informácií potrebných na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v obvode pozemkových úprav v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci návrhu miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(2)
Okresný úrad v obvode projektu pozemkových úprav zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ktorý sa skladá z údajov o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim ku dňu, ktorý určí okresný úrad; zmeny právnych vzťahov, ku ktorým došlo po schválení registra pôvodného stavu, okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu na základe údajov katastra nehnuteľností.6b)
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav sa určí podľa druhu pozemku vedeného v katastri nehnuteľností spresneného na základe komisionálneho zistenia (§ 3 ods. 3) v rámci spresňovania druhov pozemkov v obvode pozemkových úprav (§ 6 ods. 2) a podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek.
(4)
Ak ide o pozemky uvedené v § 4 ods. 4, hodnota pozemku a hodnota trvalého porastu na ňom sa neurčuje.
(5)
Bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou je klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na určitom stanovišti. Na účely pozemkových úprav sa vyhotovuje mapa hodnoty pozemkov.
(6)
Ak sa pri vyrovnaní v nových pozemkoch zachová druh pôvodného pozemku (§ 6 ods. 2), hodnota trvalých porastov sa nemusí určiť.
(7)
Ak pri vyrovnaní v nových pozemkoch nie sú zachované druhy pôvodných pozemkov, hodnota trvalých porastov na nich, ktorá je obsahom registra nového stavu (§ 12a), sa určí podľa § 43 ods. 2.
(8)
Hodnota pozemkov, na ktorých sú vybudované spoločné zariadenia a opatrenia a ktoré sa stanú súčasťou návrhu plánu spoločných zariadení a opatrení, určí sa podľa druhu a bonity priľahlých pozemkov. To sa vzťahuje aj na spoločné zariadenia a opatrenia plánované v projekte pozemkových úprav.
(9)
Okresný úrad vypracuje na účely pozemkových úprav návrh miestneho územného systému ekologickej stability6d) ako podklad na všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav je súčasťou návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Ak bol pre územie v obvode pozemkových úprav vyhotovený a schválený dokument miestneho územného systému ekologickej stability, podkladom pre všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je tento dokument.
(10)
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia pozemkových úprav a potrebám ďalšieho konania o pozemkových úpravách. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav obsahujú
a)
prehodnotenie alebo určenie regulatívu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorý je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, najmenej v rozsahu podľa odseku 11 a z toho vyplývajúceho verejného záujmu podľa § 1,
b)
návrhy spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode projektu pozemkových úprav s cieľom, aby sa v nej vzájomne zlaďovali priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia,6e)
c)
vymedzenie chránenej časti krajiny, ak nevznikajú podľa osobitného predpisu.6f)
(11)
V rámci všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa vykonávajú prieskumy a rozbory
a)
dopravných pomerov a technického vybavenia územia,
b)
územných vplyvov rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
c)
rozhraničenia lesnej pôdy a poľnohospodárskej pôdy, najvhodnejšieho spôsobu využitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, zachovania a zvyšovania jej úrodnosti a produkčných schopností a ochrany pred znehodnotením,
d)
požiadaviek na tvorbu miestneho systému ekologickej stability, požiadaviek na ochranu prírody a jednotlivých prírodných zdrojov a pamiatkovej starostlivosti,
e)
potreby úpravy vodného režimu,
f)
zmien v štruktúre poľnohospodárskych podnikov a lesných podnikov,
g)
súvislosti so susednými katastrálnymi územiami alebo obvodmi pozemkových úprav.
(12)
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav predloží okresný úrad na prerokovanie združeniu účastníkov, obci a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení.
(13)
Za všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav sa považujú aj schválené lesné hospodárske plány.6a)
(14)
Okresný úrad predloží správe katastra technickú dokumentáciu6fa) o priebehu hranice obvodu projektu pozemkových úprav, ktorá sa prevezme do katastra nehnuteľností.
(15)
Ak hranica obvodu projektu pozemkových úprav prechádza pozemkom evidovaným na katastrálnej mape, pozemok sa rozdelí na základe rozhodnutia o povolení alebo nariadení pozemkových úprav.
(16)
Ak tento zákon neustanovuje inak, pri riešení pozemkových úprav na nepoľnohospodárskej pôde a nelesnej pôde6fb) začatých po 1. septembri 2004 sa na určenie hodnoty pozemku použije osobitný predpis6fc) okrem pozemkov uvedených v odseku 8 a pozemkov, ktoré pred nariadením alebo povolením pozemkových úprav tvorili poľnohospodársku pôdu alebo lesné pozemky.
§ 10
Prerokúvanie úvodných podkladov
(1)
Okresný úrad zverejní register pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí register pôvodného stavu združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch vlastníka a porastoch na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 6 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote.
(2)
Účastníci môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Pri rozhodovaní o námietkach vlastníkov proti výpisu z registra pôvodného stavu, ktoré sa týkajú sporu o vlastníctvo, alebo ak niekto tvrdí, že je vlastníkom pozemkov a toto vlastnícke právo nemôže preukázať príslušnou listinou, okresný úrad mu odporučí obrátiť sa na súd určovacou žalobou. Ak sa na súd obráti, do jeho rozhodnutia okresný úrad vyznačí v registri pôvodného stavu vlastníka vedeného na liste vlastníctva. Pri duplicitnom vlastníctve k pozemku sa rieši nové usporiadanie pozemku tak, že sa nemení hodnota a výmera nového pozemku, okrem kritérií podľa § 11 a platných zásad umiestnenia nových pozemkov; výpisy z registra pôvodného stavu sa doručujú vlastníkom vedeným na liste vlastníctva. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku a porastov na nich, rozhodne o nich okresný úrad. Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad register pôvodného stavu schváli. Na schválenie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18) Schválenie registra pôvodného stavu sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(4)
Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doručí ho združeniu účastníkov. Proti návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.
(5)
Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
(6)
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.
(7)
Schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav podľa odseku 6 nahrádzajú na účely výstavby spoločných zariadení a opatrení rozhodnutie o umiestnení stavby,6h) ak ide o prípady uvedené v § 12 ods. 4 písm. a) až d), rozhodnutie o využívaní územia6i) vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy6j) a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.6k)
(8)
Ak ide o nariadené pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), postupnosť spracúvania etáp úvodných podkladov sa riadi potrebami odstraňovania dôsledkov, prevenciou následkov a časovým harmonogramom stanoveným komisiou podľa odseku 9. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní; lehota na podanie námietok voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav je 30 dní odo dňa ich zverejnenia alebo doručenia.
(9)
Ak ide o pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. g), schvaľuje všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad na základe odporúčania komisie, ktorú zriaďuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra. Schválením všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav vzniká štátu, obci alebo inej osobe, ktorá spravuje majetok štátu alebo obce, právo uskutočňovať vo verejnom záujme výstavbu v projekte pozemkových úprav navrhnutých spoločných zariadení a opatrení.
(10)
Schválený register pôvodného stavu a schválené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia doručí okresný úrad združeniu účastníkov.
§ 11
Vyrovnanie
(1)
Za pozemky podliehajúce pozemkovým úpravám patrí vlastníkom pozemkov vyrovnanie zodpovedajúce hodnote ich pozemkov a trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú; vyrovnanie patrí aj vlastníkom spoluvlastníckych podielov, pričom okresný úrad musí zohľadniť úbytky pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 8.
(2)
Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom pozemkov a vlastníkom spoluvlastníckych podielov na iných pozemkoch (ďalej len „nový pozemok"). Okresný úrad pri výbere nových pozemkov prihliada na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov. Prihliada sa najmä na
a)
prírodné podmienky,
b)
vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov,
c)
pomer jednotlivých druhov pozemkov7) (kultúr) v obvode pozemkových úprav,
d)
vlastnosti a bonitu jednotlivých pozemkov,
e)
záujmy ochrany životného prostredia,
f)
územnoplánovaciu dokumentáciu.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Pri zmene druhu pozemku z dôvodov riešenia protieróznych opatrení a iných opatrení navrhnutých vo všeobecných zásadách funkčného usporiadania územia sa za pôvodný druh pozemku považuje navrhovaný stav. Nové určenie hodnoty takéhoto pozemku sa vykoná v rámci aktualizácie registra pôvodného stavu.
(4)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel hodnoty nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch. Pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav si môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných pozemkov a nových pozemkov až do výšky 25 % v zásadách umiestnenia nových pozemkov. Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.
(5)
Nové pozemky vlastníka sú primerané, ak rozdiel výmery pôvodných pozemkov a nových pozemkov vlastníka nepresahuje 5 % výmery pôvodných pozemkov po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia. S písomným súhlasom vlastníka možno v jeho neprospech prekročiť prípustný rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch. Pri celkovej výmere do 200 m2 sa toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka.
(6)
Ak s tým vlastník súhlasí, nemusia byť pri vyrovnaní dodržané kritériá uvedené v odseku 3.
(7)
Ak je potrebné pre spoločné zariadenia a opatrenia vyčleniť nevyhnutnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov alebo inej pôdy, použijú sa najprv pozemky vo vlastníctve štátu a potom pozemky obce. Ak nie je dostatok výmery pozemkov vo vlastníctve štátu a obce v uvedenom poradí, postupuje sa podľa § 12 ods. 8. Ak sú pozemkové úpravy povolené, štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov7a) a následne sa postupuje podľa § 12 ods. 8.
(8)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 vrátane trvalých porastov na nich, sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi Slovenským pozemkovým fondom a vlastníkom pozemkov v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(9)
Ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k lesným pozemkom celkovej výmery vlastníka do 2 000 m2 vrátane lesných porastov na nich sa poskytne v peniazoch. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi správcom a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav.
(10)
Ak sa pozemok nachádza za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany a nie je vo vlastníctve štátu a vlastník požiada o vyrovnanie v peniazoch, postupuje sa podľa osobitného predpisu;7b) tento postup sa vzťahuje len na prípady uvedené v odsekoch 8 a 9.
(11)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Po doručení tohto súhlasu okresnému úradu nemožno súhlas odvolať. Pozemky, za ktoré žiada vlastník vyrovnanie v peniazoch podľa odsekov 8 až 10, sa nesmú previesť ani zaťažiť. To neplatí, ak ich nadobudol Slovenský pozemkový fond alebo správca podľa odseku 17. Na návrh okresného úradu správa katastra vyznačí poznámku o zákaze vlastníka nakladať s týmito pozemkami okrem prípadov uvedených v odseku 17. Ak je pozemok zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa vyrovnanie vlastníkovi po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch.
(12)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť iné vecné právo k pozemku.1aa) Pri zriadení iného vecného práva okresný úrad určí mieru zohľadnenia ujmy v rozdeľovacom pláne. Okresný úrad v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) zriadi záložné právo v prospech Slovenského pozemkového fondu; Slovenský pozemkový fond môže začať výkon tohto záložného práva7bb) najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia vlastníctva k pozemkom.7bc)
(13)
Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, môžu sa rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7c)
(14)
Okresný úrad môže na účely pozemkových úprav rozhodnutím podľa § 14 ods. 4 zriadiť alebo zrušiť podielové spoluvlastníctvo k pozemku.
(15)
Pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársku pôdu alebo ostatnú pôdu vo výmere do 400 m2, ktoré nemožno sceliť s ostatnými pozemkami vlastníka a za ktoré nebol uplatnený nárok na vyrovnanie v peniazoch, zlúčia sa do celku s ostatnými pozemkami alebo spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov a určí sa ich spoluvlastnícky podiel; pri zlučovaní pozemkov do týchto celkov sa dbá na to, aby nedochádzalo k zlučovaniu spoluvlastníckych podielov známych vlastníkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, so spoluvlastníckymi podielmi vlastníkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond alebo správca. Pri určení druhu pozemku na novom pozemku sa vychádza z prevažujúceho druhu pozemku pôvodného pozemku; hodnota trvalého porastu sa pritom nezohľadňuje. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 400 m2, ak ide o pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia alebo ak sa z celkovej výmery vlastníka vytvárajú samostatné susedné pozemky oddelené hranicou druhu pozemku, alebo ak nie je možné vytvoriť väčší pozemok z dôvodu členitosti terénu, alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. h) až k).
(16)
Ak ide o lesné pozemky, najmenšia výmera pozemkov na opatrenia podľa odseku 15 je 2 000 m2. Pozemok môže mať menšiu výmeru ako 2 000 m2, ak ide o pozemok určený na spoločné zariadenia a opatrenia alebo s ohľadom na rozmiestnenie ostatných lesných pozemkov7ca) alebo ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. i) a j).
(17)
Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu na účel pozemkových úprav môže kúpiť pozemky7e) alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom v obvode pozemkových úprav uvedených v odsekoch 8 a 9 na účel vytvorenia väčších celkov alebo pre potreby štátu, ak ich vlastníci ponúknu na predaj alebo ak vlastníci súhlasia s predajom. Štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu alebo správcu môže kupovať aj ďalšie pozemky, ak ich vlastníci ponúknu na odpredaj. Cena pozemku a trvalého porastu na ňom sa určí podľa osobitného predpisu.7d)
(18)
Okresný úrad prerokuje s vlastníkom jeho návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov. Podľa výsledkov prerokovaných pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3 a podľa schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a miestnych podmienok okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov.
(19)
Vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené spoločné zariadenia a opatrenia, okrem pozemkov uvedených v odseku 21, nadobudne obec, v ktorej obvode sa pozemky nachádzajú, za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby spoločných zariadení a opatrení. Ak ide o špecifické spoločné zariadenie a opatrenie, okresný úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, vlastníctvo pozemkov tvoriacich spoločné zariadenie a opatrenie odsúhlasia vlastníci, ktorí na tieto prispeli podľa veľkosti podielu v zásadách umiestnenia nových pozemkov.
(20)
Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia nemožno scudziť ani zaťažiť. Možno ich použiť len na účely upravené osobitným predpisom.7f) Toto obmedzenie sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Okresný úrad môže rozhodnutím obmedzenie zrušiť, ak je to potrebné pre rozvoj územia a v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou; podmienkou je zachovanie prístupu k pozemkom a zachovanie funkcií vodohospodárskych zariadení. Obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí, pričom zaťaženie z tohto dôvodu nesmie obmedziť účel spoločného zariadenia a opatrenia; to platí aj pre územia, kde boli pozemkové úpravy vykonané.
(21)
Pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability7g) regionálneho a nadregionálneho charakteru, ako aj pozemky na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení slúžiacich vodnému hospodárstvu, najmä malých vodných nádrží, úprav tokov, závlahových zariadení a odvodňovacích zariadení poskytuje štát. Vlastníkom týchto pozemkov je štát okrem prípadov, ak okresný úrad určí iného vlastníka na základe jeho súhlasu v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav a správu vykonáva organizácia poverená štátom alebo organizácia podľa osobitných predpisov.7ga) Ak štát v obvode pozemkových úprav nevlastní pozemky v takom rozsahu, aby mohli byť pokryté aj požiadavky pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru, poskytne v rámci pozemkov určených projektom pozemkových úprav pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru najmä pozemky pre osobitne chránené časti prírody a krajiny; vlastníctvo k ostatným pozemkom určeným pre územný systém ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru zostane zachované podľa pôvodného stavu s tým, že sa môžu sceliť len v území tvoriacom systém ekologickej stability.
(22)
Obmedzenie vyplývajúce z osobitných predpisov7h) preberá na seba vlastník nového pozemku.
(23)
Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy. Návrh zásad sa zverejní verejnou vyhláškou a doručí sa známym vlastníkom do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doručí združeniu účastníkov.
(24)
Ak sú pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 a na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve štátu alebo obce, alebo vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice a vodné plochy vybudované do 24. júna 1991 alebo iné stavby podľa osobitného predpisu5c), môže Slovenský pozemkový fond alebo správca poskytnúť vlastníkovi iný pozemok vo vlastníctve štátu alebo vyrovnanie v peniazoch podľa osobitného predpisu.7d). Určenie druhu pozemku sa vykoná podľa druhu pozemku v čase pred jeho zastavaním.
(25)
Pri vyrovnaní za trvalé porasty podľa § 9 ods. 7 nový vlastník, ktorý nadobudne trvalé porasty, v lehote určenej v rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav zaplatí hodnotu trvalého porastu Slovenskému pozemkovému fondu. V lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkovi, ktorému nárok vznikol podľa § 9 ods. 7.
(26)
Ak sa v katastrálnom území, v ktorom prebieha konanie o pozemkových úpravách, nenachádzajú pozemky vo vlastníctve štátu v rozsahu potrebnom pre spoločné zariadenia a opatrenia, Slovenský pozemkový fond použije prednostne postup podľa odseku 17.
(27)
Na pozemky štátu a obce, ktoré sú určené pre spoločné zariadenia a opatrenia podľa odseku 7, vyznačí okresný úrad zákaz nakladania7i) na základe právoplatného rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav. Po schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia okresný úrad oznámením spresní obmedzenie podľa skutočnej potreby pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia.
(28)
Slovenský pozemkový fond, správca a obec oznámia okresnému úradu rozsah pozemkov, ktoré potrebujú na zabezpečenie požiadaviek, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej na pokrytie potreby pozemkov pre stavby budované vo verejnom záujme, o ktorých sa rozhodlo pred nariadením pozemkových úprav. Na pozemky, ktoré obec vlastní alebo nadobudne počas konania o pozemkových úpravách, určené pre verejné zariadenia a opatrenia a ktoré budú riešené v pozemkových úpravách, sa postup podľa odseku 7 nepoužije.
§ 12
Projekt pozemkových úprav
(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) a po nadobudnutí platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 23) okresný úrad vypracuje projekt pozemkových úprav.
(2)
Projekt pozemkových úprav sa skladá
a)
zo sprievodnej správy, ktorá obsahuje rekapituláciu konania o pozemkových úpravách,
b)
z úvodných podkladov (§ 9),
c)
z návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav, ktorý obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na
1.
zásady umiestnenia nových pozemkov,
2.
plány verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plány spoločných zariadení a opatrení (odsek 4) v nadväznosti na návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia na účel pozemkových úprav,
3.
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch.
(3)
Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, sú:
a)
zariadenia na rekreáciu,
b)
športové zariadenia,
c)
zariadenia na dodávku pitnej vody,
d)
čistenie odpadových vôd,
e)
skládky tuhého komunálneho odpadu,
f)
cestné komunikácie okrem poľných ciest a lesných ciest,
g)
ďalšie verejné zariadenia a opatrenia.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:
a)
cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby (mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),
b)
protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),
c)
opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky, sprievodná zeleň),
d)
vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),
e)
ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.
(5)
Okresný úrad po dohode s obcou v projekte pozemkových úprav vymedzí plochy na iné činnosti, ako je poľnohospodárska výroba, ak to vyžaduje súčasný stav alebo budúci rozvoj obce, a určí sa postup ich využitia.
(6)
Okresný úrad prerokuje návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi pozemkov a z prerokovania vyhotoví zápis. Ak sa vlastník opakovane bez ospravedlnenia rokovania nezúčastní, považuje sa návrh nového usporiadania pozemkov za prerokovaný.
(7)
Súčasťou projektu pozemkových úprav je plán využitia súčasných a zriaďovania nových zariadení a opatrení slúžiacich verejným alebo spoločným hospodárskym záujmom účastníkov a obci. Obsahuje najmä usporiadanie druhov pozemkov primerané prírodným podmienkam a funkčnej spätosti prírodných procesov v určitom krajinnom priestore, úpravu cestnej siete a úpravu vodohospodárskych pomerov, zúrodňovanie, zachovanie a tvorbu krajinnej zelene, ochranu archeologických nálezísk, podmienky pre poľovnú zver, spoločné pasienky a opatrenia potrebné na umožnenie obhospodarovania nových pozemkov, ich zveľadenie, ochranu pred škodlivými účinkami iných prírodných faktorov (napr. veternej a vodnej erózie) a civilizačných vplyvov, ako aj na ochranu životného prostredia pred škodlivými účinkami poľnohospodárskych technológií. Plán podľa prvej vety obsahuje aj návrh postupu realizácie navrhnutých spoločných zariadení a opatrení podľa ich potrebnosti a naliehavosti po ukončení pozemkových úprav.
(8)
Potrebu pozemkov na spoločné zariadenia a opatrenia znášajú všetci účastníci okrem vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch, a to podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav (§ 11 ods. 3). Obdobne sa postupuje pri prírastku alebo úbytku výmery pozemkov v dôsledku nového merania, pričom povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na vlastníkov, ktorí súhlasili s vyrovnaním v peniazoch. Pozemky určené na spoločné zariadenia a opatrenia z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. g) poskytuje štát. Pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia poskytuje ten, komu prejdú do vlastníctva alebo správy nové pozemky určené na verejné zariadenia a opatrenia.
(9)
Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu [§ 9 ods. 1 písm. c)] a zásad umiestnenia nových pozemkov (§ 11 ods. 23). Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu má grafickú časť (umiestnenie nových pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu a zoznam vyrovnaní v peniazoch).
(10)
Projekt pozemkových úprav sa spracúva tak, aby bol dostatočným podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a aby obsahoval údaje potrebné na zápis do katastra nehnuteľností.
§ 12a
Pred zverejnením rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 13 ods. 1 okresný úrad aktualizuje obvod projektu pozemkových úprav a register pôvodného stavu tak, aby údaje v registri pôvodného stavu a údaje v registri nového stavu boli v súlade.
§ 13
Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav a zoznamu vyrovnaní v peniazoch
(1)
Okresný úrad doručí rozdeľovací plán podľa § 12 ods. 9 združeniu účastníkov a zverejní ho na obvyklom mieste v obci na 30 dní. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu.
(2)
Účastníci a združenie účastníkov môžu podať okresnému úradu proti rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho plánu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.
(3)
Ak nie sú podané námietky, okresný úrad rozdeľovací plán, plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav schváli.
(4)
Okresný úrad prerokuje podané námietky do 90 dní odo dňa ich doručenia so združením účastníkov a s účastníkmi. Ak sa účastník, ktorý podal námietku, opakovane bez ospravedlnenia prerokovania nezúčastní, námietka sa po prerokovaní so združením účastníkov postúpi na okresný úrad v sídle kraja, ktorý o nej rozhodne.
(5)
Ak sa námietky pri prerokúvaní nevybavia, okresný úrad ich predloží na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja, ktorý o nich rozhodne.
(6)
Ak sú pozemkové úpravy povolené podľa § 2 ods. 3, rozdeľovací plán a plán spoločných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav schváli okresný úrad po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad umiestnenia nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada. Podmienkou schválenia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav je súhlas účastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Za súhlas sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená.
(7)
Ak sú pozemkové úpravy nariadené podľa § 2 ods. 2, súhlas účastníkov s projektom pozemkových úprav nie je potrebný. Okresný úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav schváli po prerokovaní a vybavení námietok alebo po rozhodnutí o námietkach súvisiacich s nedodržaním zásad umiestnenia nových pozemkov alebo podmienok primeranosti ustanovených zákonom. V ostatných prípadoch sa na námietku neprihliada.
(8)
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)
Štvrtý oddiel
Vykonanie projektu pozemkových úprav
§ 14
(1)
Po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav okresný úrad nariadi jeho vykonanie. K nariadeniu pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
(2)
Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresný úrad určí termín, ku ktorému sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pozastaví správa katastra na základe výzvy okresného úradu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 90 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav. Lehotu podľa druhej vety môže okresný úrad primerane skrátiť pri jednoduchých pozemkových úpravách.
(3)
Ak to vyžaduje verejný záujem a nezmarí sa tým účel pozemkových úprav, môže okresný úrad po schválení projektu pozemkových úprav meniť alebo dopĺňať rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Zmeny sa prerokúvajú s účastníkmi, ktorých sa zmena týka. Na riešenie zmien a doplnkov sa primerane použijú ustanovenia § 12.
(4)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí nadobudne sa vlastníctvo9) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu; dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené. Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav a rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú listinami, na ktorých základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.10) Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav oznámi verejnou vyhláškou okresný úrad. Proti rozhodnutiu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav sa nemožno odvolať.
(5)
Projekt pozemkových úprav je záväzný pre
a)
všetkých účastníkov pozemkových úprav,
b)
rozhraničenie pozemkov medzi lesným pôdnym fondom a poľnohospodárskou pôdou,
c)
zmeny druhu pozemku.
(6)
Projekt pozemkových úprav je podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a tvorbu lesných hospodárskych plánov. Pre výstavbu spoločných zariadení a opatrení uvedených v § 12 ods. 4 písm. a) až d) nahrádza schválený projekt pozemkových úprav rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o umiestnení stavby, vypracované v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a rozhodnutie o vyňatí lesného pozemku.
(7)
V záujme plynulého prechodu hospodárenia v novom usporiadaní môže okresný úrad na žiadosť vlastníka schváliť umiestnenie nových pozemkov a začatie hospodárenia na nich už po schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav, ak ide o vlastníka, ktorého nárok na vyrovnanie je nesporný alebo v jeho nespornej časti. Schválenie umiestnenia nových pozemkov sa oznamuje verejnou vyhláškou.
(8)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným nehnuteľnostiam a registrácia vinohradov podľa osobitného predpisu.10a) Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností, upravenú podľa § 13 ods. 1.
(9)
Právo na uzavretie zmluvy o nájme pozemkov podľa odseku 8 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem, okrem doterajšieho nájomcu, aj mladý poľnohospodár10b) alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,10e) a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky. Slovenský pozemkový fond prednostne prenajme mladému poľnohospodárovi10b) alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) prenajať pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.
(10)
Ak Slovenský pozemkový fond postupuje podľa odseku 9, môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere
a)
101 až 500 ha najviac o 3 %,
b)
501 až 700 ha najviac o 5 %,
c)
701 až 1 500 ha najviac o 7 %,
d)
1 501 ha a viac najviac o 10 %.
(11)
Mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku nesmie pozemky, ktoré získal do nájmu podľa odseku 9, dať do podnájmu.
(12)
Ak špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu vykonáva aj doterajší nájomca, Slovenský pozemkový fond nepoužije postup podľa odseku 9 a nezníži výmeru pozemkov podľa odseku 10. Slovenský pozemkový fond doterajšiemu nájomcovi nezníži výmeru ani na pozemkoch zaradených do viacročného záväzku podľa osobitného predpisu.10f)
(13)
Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku prestane spĺňať podmienky na uzavretie nájomnej zmluvy podľa odseku 9, poruší povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo poruší ustanovenia tohto zákona, Slovenský pozemkový fond od nájomnej zmluvy odstúpi.
Šiesty oddiel
Preukazovanie vlastníctva k pozemkom
§ 17
Ak pri zostavovaní registra pôvodného stavu okresný úrad zistí pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, vykonáva práva vlastníka k týmto pozemkom v konaní o pozemkových úpravách Slovenský pozemkový fond alebo správca. Zoznam týchto pozemkov je osobitnou časťou registra pôvodného stavu.
Siedmy oddiel
Náklady pozemkových úprav
§ 18
(1)
Náklady spojené s pozemkovými úpravami nariadenými správnym orgánom podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát.
(2)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení pri pozemkových úpravách vykonaných podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) uhrádza štát, obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(3)
Náklady spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení schválených pozemkovými úpravami podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h), j) a k) uhrádza obec, vyšší územný celok, fyzická osoba alebo právnická osoba.
(4)
Spoločné zariadenia a opatrenia plánované a vykonané v rámci pozemkových úprav vlastní vlastník pozemku.
(5)
Potvrdenie o súlade projektovej dokumentácie a realizácie spoločných zariadení a opatrení so schváleným plánom podľa § 13, obstarávaných inou osobou ako je ministerstvo, vydáva na žiadosť tejto osoby okresný úrad. Na vydanie potvrdenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.18)
(6)
Náklady spojené s činnosťou združenia účastníkov pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) hradí obec. Členovia tohto združenia môžu na túto činnosť prispieť finančnou čiastkou obci na osobitný účet. Nevyčerpané finančné prostriedky po ukončení pozemkových úprav sú príjmom obce.
(7)
Ak účastník porušením tohto zákona spôsobí zvýšenie nákladov na vypracovanie projektu pozemkových úprav, je povinný ich uhradiť. Výšku nákladov po prerokovaní so združením účastníkov určí okresný úrad.
§ 19
(1)
Náklady na údržbu a prevádzku spoločných zariadení a opatrení uhrádza ich vlastník.
(2)
Ak spoločné zariadenia a opatrenia slúžia aj tretím osobám, ktorými sú majitelia rekreačných zariadení a priemyselných podnikov, prispievajú tieto osoby na náklady uvedené v odseku 1. Ak nedôjde k dohode o výške príspevku, určí ho na návrh vlastníka spoločného zariadenia a opatrenia okresný úrad.
(3)
Na náklady uvedené v odseku 1 prispieva štát z prostriedkov na podporu poľnohospodárstva, rozvoj oblastí a ochranu a tvorbu životného prostredia. V rámci takto určenej sumy môže štát prevziať záruku na úver poskytnutý osobám uvedených v odsekoch 1 a 2. Podrobnosti o príspevku štátu na náklady uvedené v odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Pri posudzovaní požiadaviek na štátnu podporu opatrení na ochranu, využitie a zveľaďovanie pôdy z prostriedkov uvedených v odseku 3 sa posudzujú prednostne opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť v katastrálnych územiach, kde je schválený projekt pozemkových úprav podľa tohto zákona, ak nie sú zreteľahodné dôvody pre iný postup.
§ 20
Náklady na pozemkové úpravy, povolené podľa § 2 ods. 3, vrátane nákladov na činnosť združenia účastníkov pozemkových úprav uhradí s výnimkou osobných a vecných nákladov štátnych orgánov ten, na koho žiadosť boli pozemkové úpravy vykonané. To platí aj pri dôvodoch pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. c).
§ 21
Ak je na dosiahnutie účelu pozemkových úprav nevyhnutné premiestniť hospodárske budovy alebo zničiť či znehodnotiť iné hospodárske hodnoty, nahradia sa zvýšené náklady alebo ujma ich vlastníkovi podľa § 18 a 20. To neplatí na postupy, pri ktorých sa vyčleňovali iné pozemky do dočasného náhradného užívania, ak vlastníkovi nemohli byť vyčlenené vlastné pozemky.
§ 22
Prevody vlastníctva k nehnuteľnostiam vykonané na základe tohto zákona sú oslobodené od poplatkov a daní inak s nimi spojených. Obdobne sú oslobodené úkony podľa tohto zákona od správnych poplatkov.
Ôsmy oddiel
Združenie účastníkov
§ 23
(1)
Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav [§ 8 ods. 1 písm. c)]. Združenie účastníkov najmä
a)
spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania,
b)
v určenom rozsahu sa podieľa na financovaní projektu pozemkových úprav, ak nejde o prípady, keď náklady uhrádza v celom rozsahu štát podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) .
(2)
Výsledky hlasovania orgánov združenia účastníkov pri plnení jeho úloh neobmedzujú použitie opravných prostriedkov jednotlivých účastníkov v konaní o pozemkových úpravách.
(3)
Pred ustanovením združenia účastníkov môže okresný úrad a obec zvolať účastníkov na prerokovanie obvodu pozemkových úprav, pozemkov z nich vyňatých a dôvodov pozemkových úprav.
(4)
Združenie účastníkov nevznikne, ak počet vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav je menší ako desať. V takých prípadoch práva a povinnosti združenia účastníkov vyplývajúce z tohto zákona vykonávajú priamo jednotliví účastníci.
§ 24
(1)
Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva okresný úrad a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.6)
(2)
Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.
(3)
Na činnosť združenia účastníkov dohliada okresný úrad. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 až 9, pri výmere nad 500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva sa volí jeden až traja náhradníci, ktorí sa ujímajú funkcie, ak členstvo niektorému členovi zanikne.
(4)
Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo okresný úrad. Okresný úrad je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia.
(5)
Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie.
(6)
Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná.
(7)
Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov.
(8)
Združenie účastníkov zaniká uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.
(9)
Združenie účastníkov sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na príslušnom okresnom úrade.
(10)
Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov združenia účastníkov,
b)
sídlo združenia účastníkov,
c)
orgány združenia účastníkov,
d)
dátum zápisu a výmazu,
e)
dátum vzniku a zániku združenia.
(11)
Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.
Deviaty oddiel
Spoločné ustanovenia o pozemkových úpravách
§ 25
(1)
Práce pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách vykonávajú fyzické osoby, ak majú oprávnenie podľa § 25a, a právnické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby s takýmto oprávnením a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy s ministerstvom, s ústredným orgánom štátnej správy podľa § 8f, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané podľa § 2 ods. 1 písm. i), alebo s inou osobou, na ktorej žiadosť sú pozemkové úpravy povolené.
(2)
Práce spojené s projektovou dokumentáciou a realizáciou spoločných zariadení a opatrení vykonávajú fyzické osoby a právnické osoby, ak spĺňajú podmienky na tieto činnosti podľa osobitného predpisu16) a majú na výkon týchto prác uzatvorené zmluvy so štátom, obcou, vyšším územným celkom, fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby podľa odseku 1 sú pri prácach pri príprave úvodných podkladov, vyhotovení a vykonaní projektu pozemkových úprav, prácach spojených s realizáciou v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení a pri ostatných úkonoch v konaní o pozemkových úpravách povinné postupovať v súčinnosti s okresným úradom. Na tento účel sú povinné
a)
postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa na vykonávanie pozemkových úprav,
b)
vykonávať svoju činnosť účelne, hospodárne a nestranne,
c)
v lehote určenej okresným úradom poskytovať vyjadrenia k vykonaným úkonom,
d)
poskytovať okresnému úradu na požiadanie všetky údaje z projektu pozemkových úprav.
(4)
Za nesplnenie povinností podľa odseku 3 uloží okresný úrad pokutu 500 eur, pri opakovanom nesplnení povinnosti do jedného mesiaca ďalšiu pokutu. Ak ani po tejto sankcii fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1 nesplní povinnosť, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 3 písm. a). Pri opakovanom porušení povinností fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa odseku 1 podá okresný úrad návrh ministerstvu na odobratie osvedčenia vydaného podľa § 25a. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Geodetické činnosti na vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav sa overia autorizačne podľa osobitného predpisu.16a) Úradné overenie geodetických činností sa vykoná po vytýčení a označení lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav okresným úradom.
(6)
Ak práce podľa odseku 1 vykonáva okresný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov, nahrádza oprávnenie vydané ministerstvom na projektovanie pozemkových úprav splnenie kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu.16b)
(7)
Orgány a organizácie dotknuté pozemkovými úpravami poskytujú bezplatne okresnému úradu a osobe oprávnenej podľa odseku 1 potrebné úradné podklady a informácie z oblasti katastra nehnuteľností, lesného hospodárstva, územného plánovania, ekológie. Potrebné podklady a informácie poskytujú aj účastníci. Okresný úrad môže obstarať aj vypracovanie znaleckého posudku.
(8)
Zamestnanci okresného úradu a osoby uvedené v odsekov 1 a 2 a ich zamestnanci sú pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnení vstupovať na pozemky v obvode pozemkových úprav alebo na pozemky s nimi súvisiace, vykonávať na nich potrebné práce a umiestňovať na nich geodetické značky.
§ 25a
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav
(1)
Oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25 ods. 1 sa preukazuje osvedčením.
(2)
Žiadateľ o vydanie osvedčenia podľa odseku 1 v žiadosti uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží
a)
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na záhradníctvo a krajinné inžinierstvo alebo prírodovedného smeru so zameraním na životné prostredie a geografiu, banskomeračského zamerania hlbinného zamerania; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,
b)
doklad o odbornej praxi v oblasti pozemkových úprav v trvaní najmenej troch rokov,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb)
(4)
Ak ministerstvo zistí, že žiadateľ v žiadosti o vydaní osvedčenia neuviedol všetky údaje podľa odsekov 2 a 3, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní chýbajúce údaje doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote chýbajúce údaje nedoplní, ministerstvo konanie zastaví.
(5)
Ministerstvo vydá osvedčenie podľa odseku 1 fyzickej osobe, ktorá
a)
je bezúhonná; za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktoré sa požaduje vydanie osvedčenia,
b)
úspešne vykonala skúšku po absolvovaní odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1.
(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Odbornú prípravu zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.
(8)
Skúška podľa odseku 5 písm. b) sa vykonáva pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.
(9)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Ak účastník na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dvakrát, najneskôr do jedného roka odo dňa prvého vykonania skúšky.
(10)
Držiteľ osvedčenia musí každých desať rokov opakovať odbornú prípravu a vykonanie skúšky.
(11)
Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne, ak
a)
prestane spĺňať podmienku podľa odseku 5 písm. a),
b)
sa nezúčastnila na opakovanej odbornej príprave a skúške podľa odseku 10,
c)
oznámila písomne ministerstvu skončenie činnosti, na ktorú jej bolo osvedčenie vydané.
(12)
Evidenciu osvedčení podľa odseku 1 vedie ministerstvo.
(13)
Ministerstvo odoberie oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav na základe návrhu okresného úradu podľa § 25 ods. 4 alebo z vlastného podnetu, ak osoba opakovane porušila povinnosť podľa § 25 ods. 3.
§ 26
Po nariadení prípravného konania až do schválenia projektu pozemkových úprav možno rozhodnúť o obmedzení účastníkov pozemkových úprav, najmä meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo zrušiť vodohospodárske zariadenia, stavby na dotknutých pozemkoch, vinice, chmeľnice, ovocné sady, stromovú zeleň v krajine, prevádzať pozemky z poľnohospodárskeho do lesného pôdneho fondu a robiť podobné zásahy do usporiadania pôdneho fondu len so súhlasom okresného úradu. Rozsah týchto obmedzení určí okresný úrad rozhodnutím. Ak boli vykonané zmeny v rozpore s rozhodnutím o obmedzení, nemusia sa tieto zmeny v konaní o pozemkových úpravách zohľadňovať. Ak rozhodnutie o obmedzení účastníkov pozemkových úprav nie je súčasťou rozhodnutia podľa § 8, oznamuje sa verejnou vyhláškou. Obmedzenia sa nevzťahujú na vlastníkov pozemkov uvedených v § 4 ods. 4.
§ 27
(1)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 1 písm. a) a d) až g) zabezpečuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.16c) Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav vykonávaných podľa § 2 ods. 1 písm. i) zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy podľa § 8f podľa osobitného predpisu.16c)
(2)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, realizácie spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. a), d) až g) a i) zabezpečuje ministerstvo, obec alebo vyšší územný celok podľa osobitného predpisu.16c)
(3)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 2 ods. 3 zabezpečuje ten, na ktorého žiadosť sú pozemkové úpravy povolené.
(4)
Obstarávanie projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 3 zabezpečuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom spoločného zariadenia alebo opatrenia.
(5)
Obstarávanie úvodných podkladov, vyhotovenia a vykonania projektu pozemkových úprav a ostatných úkonov v konaní o pozemkových úpravách, projektovej dokumentácie, prác spojených s budovaním spoločných zariadení a opatrení a inžinierskej činnosti a ich realizáciu pri pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. c), zabezpečuje investor stavby (§ 8e).
§ 28
Okresný úrad nariadi do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona prípravné konanie z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a) v každom katastrálnom území v jeho územnom obvode.
§ 29a
V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,5c) sa konanie o nariadení pozemkových úprav riadi týmto zákonom s odchýlkami podľa osobitného predpisu.5c)
§ 30
(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia pre konanie vo veciach pozemkových úprav všeobecné predpisy o správnom konaní.18)
(2)
Konanie o pozemkových úpravách musí byť z dôvodu účelnosti a hospodárnosti spojené s postupom orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností pri zakladaní a vedení katastra nehnuteľností v súlade so skutočným stavom.19)
§ 31
Všeobecne záväzné právne predpisy o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva20) zostávajú nedotknuté.
TRETIA ČASŤ
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND
§ 34
(1)
Zriaďuje sa Slovenský pozemkový fond (ďalej len „pozemkový fond“). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje sa do podnikového registra. Sídlom pozemkového fondu je Bratislava. Pozemkový fond môže zriaďovať územné organizačné útvary a určovať ich sídla.
(2)
Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.
(3)
Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom.22a) Pozemkový fond nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy22b) okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami,22c) ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy.22b) Podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(4)
Na účely spravovania nehnuteľností podľa odseku 3 pozemkový fond za podmienok ustanovených osobitnými predpismi23) a týmto zákonom
a)
prevádza bezplatne do vlastníctva oprávnených osôb pozemky alebo im poskytne finančnú náhradu, ak im nemožno podľa týchto predpisov vydať pôvodné pozemky, uzatvára zmluvy o výmene pozemkov s vlastníkmi, na pozemkoch ktorých je zriadená záhradková alebo chatová osada, a poskytuje ďalšiu súčinnosť pri uplatňovaní práv oprávnených osôb; povinnosti právnických osôb, ktoré pozemok držia, nie sú tým dotknuté,
b)
do schválenia privatizačného projektu či v súlade s ním, prípadne, ak ide o pozemky podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3, prenajíma nehnuteľný majetok na poľnohospodárske využitie a hospodárenie v lesoch,
c)
je účastníkom pozemkových úprav ohľadne majetku uvedeného v odseku 3,
d)
nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu;23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.
(5)
Pozemkový fond prenajíma podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky vydaného podľa odseku 3 aj nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy (§ 17).
(6)
Ak sa pri vyčleňovaní ucelených lesných častí podľa osobitného predpisu23a) zistia pozemky, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorého miesto pobytu nie je známe, alebo ak vlastník svoje právo neuplatnil, zastupuje týchto vlastníkov pozemkový fond alebo správca.
(7)
Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.
(8)
Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)
(9)
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec alebo vyšší územný celok, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
(10)
Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie formou nájomných bytov vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce.
(11)
Ak na pozemkoch uvedených v odseku 10 budú výstavbu nájomných bytov zabezpečovať neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo bytové družstvá, ktoré budú vlastníkmi týchto bytov, uzavrie pozemkový fond s týmito osobami zmluvu o výpožičke 23fa) na uvedené pozemky na 99 rokov. Obdobne sa postupuje aj pri výpožičke pozemkov občianskym združeniam, na ktorých sa nachádzajú telovýchovné zariadenia a športové zariadenia týchto združení.
(12)
Nehnuteľnosti podľa odsekov 9 a 10 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva do vlastníctva obce alebo ich dá do užívania zmluvou o výpožičke osobám podľa odseku 11 na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve o prevode pozemku alebo zmluve o výpožičke pozemkov sa dohodne, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g)alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane plniť dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby alebo nájomného domu. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ alebo vypožičiavateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(13)
Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.
(14)
Pozemkový fond za štát a neznámych vlastníkov koná pred súdom vo veciach nehnuteľností uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti uvedených v osobitnom predpise23h) a pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné; obdobne postupuje správca vo veciach lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy.
(15)
Pozemkový fond môže vlastníka poľnohospodárskeho pozemku, ktorý tento pozemok neobhospodaruje a chce ho prenajať, na jeho žiadosť zastupovať v zmluvných vzťahoch súvisiacich s nájmom. Za zastupovanie má pozemkový fond právo požadovať úhradu v sume najviac 20 percent z nájomného.
(16)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kupovať pozemky, na ktorých boli zriadené hospodárske dvory alebo boli zriadené stavby na združených pozemkoch potrebné pre činnosť družstva do 24. júna 1991, za cenu podľa jednotkovej východiskovej hodnoty pozemkov na základe klasifikácie obce podľa osobitného predpisu.23ha)
(17)
Pozemkový fond na svojej internetovej stránke zverejní zmluvu23hb) podľa osobitných predpisov, ktorej je účastníkom, do piatich pracovných dní od jej podpisu zmluvnými stranami. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné číslo sa nezverejňuje.23hc)
(18)
Pozemkový fond zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov,23hd) podľa katastrálnych území. Územný organizačný útvar pozemkového fondu zverejní údaje o takých pozemkoch aj iným vhodným spôsobom.
(19)
Pozemkový fond prevedie žiadateľovi náhradné pozemky v poradí, v akom sú žiadosti o vydanie pozemkov doručené do sídla pozemkového fondu.
(20)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc) poľnohospodársky pozemok alebo pozemok podľa odseku 16, ku ktorému banka so 100 % majetkovou účasťou štátu vykonáva záložné právo;23he) postup podľa osobitného predpisu sa nepoužije.23hea) Ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa pri výkone záložného práva nepoužije.
(21)
Pozemkový fond použije pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.23)
(22)
Ak pozemkový fond nemôže pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 použiť na plnenie úloh23) a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,23hf) môže ho predať osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku, živočíšnu alebo špeciálnu rastlinnú výrobu a spĺňa ďalšie podmienky podľa osobitného predpisu na prenájom23hg) a má trvalý pobyt alebo sídlo
a)
v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b)
v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c)
v treťom poradí na území Slovenskej republiky.
(23)
Pri návrhu na vklad podľa osobitného predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie o tom, že pri kúpe pozemku sa postupovalo podľa poslednej vety odseku 20.
(24)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam mladých poľnohospodárov10b) alebo poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku,10d) ktorí prejavili záujem o prenájom pozemkov podľa § 14 ods. 9 alebo podľa osobitného predpisu,23hi) podľa dátumu doručenia prejavenia záujmu do sídla pozemkového fondu. Pozemkový fond mladého poľnohospodára10b) alebo poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého podniku10c) alebo mikropodniku10d) zo zoznamu vymaže po uzavretí nájomnej zmluvy podľa § 14 ods. 9 alebo po opakovanom odmietnutí pozemkov ponúknutých pozemkovým fondom.
§ 34a
(1)
Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Pozemkový fond je povinný predložiť vláde návrh svojho rozpočtu do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín. Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu; tým nie sú dotknuté povinnosti pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.23i)
(2)
Pozemkový fond nemôže prijímať úvery alebo pôžičky ani vstupovať do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.
(3)
Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody (ďalej len „výbor“)
(4)
Pozemkový fond predkladá výročnú správu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí
a)
sociálny fond,23k)
b)
fond reprodukcie,
c)
rezervný fond,
d)
účelový fond.
(6)
Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu a z rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu reprodukcie možno použiť na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu.
(7)
Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na financovanie
a)
výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,
b)
výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo schválených vládou Slovenskej republiky v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu.
(8)
Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky účelového fondu možno použiť len v súlade s osobitnými predpismi.23l)
§ 34b
(1)
Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spravuje, výdavky určené osobitnými predpismi23m) a v rozsahu určenom rozpočtom pozemkového fondu aj výdavky spojené s jeho prevádzkovou činnosťou.
(2)
Ak pozemkový fond užíva na svoju prevádzkovú činnosť majetok vo vlastníctve štátu, spravuje ho podľa osobitného predpisu.23n)
(3)
Pozemkový fond odpisuje23o) majetok určený na svoju prevádzkovú činnosť. Iný majetok pozemkový fond neodpisuje.
§ 34c
(1)
Pozemkový fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.23p)
(2)
Pozemkový fond účtuje oddelene o nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa § 34 ods. 3, pričom pozemky vo vlastníctve štátu oceňuje na tento účel v priemerných cenách podľa osobitného predpisu.23r)
§ 34e
(1)
Ak je na účely výkonu činnosti pozemkového fondu potrebné získavať alebo použiť dokumenty alebo údaje vrátane osobných údajov a referenčných údajov23rd) alebo preukázať skutočnosti, je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,23re) správca alebo prevádzkovateľ registra fyzických osôb,23rf) správca alebo prevádzkovateľ informačného systému katastra nehnuteľností23rg) a správca iného informačného systému verejnej správy povinný takéto dokumenty, údaje alebo skutočnosti bezodplatne a bezodkladne poskytnúť pozemkovému fondu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, poskytnú sa len, ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na ich poskytnutie súhlas nevyžaduje.
(2)
Dokumenty, údaje a skutočnosti podľa odseku 1 sa pozemkovému fondu poskytujú najmä prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov23rh) a spôsobom podľa osobitného predpisu.23ri) Na účely podľa prvej vety je správca modulu procesnej integrácie a integrácie údajov povinný poskytnúť pozemkovému fondu potrebnú súčinnosť.
§ 35
Orgány pozemkového fondu
(1)
Orgány pozemkového fondu sú:
a)
rada pozemkového fondu (ďalej len „rada“),
b)
generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa (ďalej len „námestník“).
(2)
Funkcie člena rady, generálneho riaditeľa a námestníka sú navzájom nezlučiteľné.
(3)
Členmi rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu.
(4)
Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady má nárok na odmenu, na úhradu cestovných, stravných a ubytovacích výdavkov23s) spojených s činnosťou v rade.
(5)
Odmena člena rady za výkon funkcie je mesačne vo výške vypočítanej ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok, a to:
a)
predseda rady 1,5-násobku,
b)
podpredseda rady jednonásobok,
c)
členovia rady 0,7-násobku.
§ 35a
Rada
(1)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky, z toho jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne združenie miest a obcí, ktoré spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu23sa) (ďalej len „reprezentatívne združenie miest a obcí“), a jedného člena vláde Slovenskej republiky navrhne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,23sb) a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak Národná rada Slovenskej republiky zvolí všetkých členov navrhnutých vládou Slovenskej republiky a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
(2)
Členovia rady si spomedzi seba volia predsedu rady a podpredsedu rady. Činnosť rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje rada.
(3)
Rada je oprávnená vyžadovať od generálneho riaditeľa akékoľvek informácie a nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti pozemkového fondu.
(4)
Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru polročne v termíne určenom výborom.
(5)
Rada
a)
kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,23t)
b)
kontroluje23u) ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c)
prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
e)
prerokúva
1.
právne akty podľa § 35b ods. 2 a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, okrem právnych aktov, ktoré sú uzatvárané na základe právoplatných rozhodnutí súdov,
2.
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
3.
účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
5.
výročnú správu pozemkového fondu,
f)
prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.
(6)
Rada môže požiadať ministerstvo o súčinnosť pri výkone kontroly alebo pri prešetrovaní sťažnosti. Rada môže požiadať o posúdenie činnosti alebo postupu pozemkového fondu nezávislého audítora.
(7)
Členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu alebo podpredsedu zanikajú
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva výboru,
c)
dňom odvolania Národnou radou Slovenskej republiky,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 35b
Štatutárne orgány
(1)
Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riaditeľa a námestníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra vláda Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ a námestník za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde Slovenskej republiky.
(2)
Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za pozemkový fond koná navonok samostatne; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.
(3)
Generálny riaditeľ na základe žiadosti poskytne ministerstvu informácie potrebné pre jeho činnosť v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva.
(4)
Generálneho riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje námestník.
(5)
Generálnemu riaditeľovi alebo námestníkovi zaniká funkcia
a)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak sa s ministrom nedohodne na neskoršom dni,
b)
dňom odvolania vládou Slovenskej republiky,
c)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 36
(1)
Pri plnení úloh podľa § 34 ods. 3 pozemkový fond spolupracuje s Fondom národného majetku Slovenskej republiky24) a so zakladateľmi. Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia na právne úkony pozemkového fondu a na nezlučiteľnosť funkcií primerane ustanovenia osobitných predpisov.24)
ŠTVRTÁ ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZMIERNENÍ NIEKTORÝCH MAJETKOVÝCH KRÍVD
§ 37
(1)
Spoluvlastníckymi podielmi, ktoré sa majú vydať podľa osobitného predpisu25) alebo ku ktorým zaniká užívacie právo,15) sa rozumejú aj užívacie podiely alebo iné práva na spoločných nehnuteľnostiach, na ktoré sa vzťahovali predpisy o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.26) Ak nemožno výšku pôvodných podielov určiť, považujú sa ich podiely za rovnaké. Nie je prekážkou vydania pozemku, ak je zastavaný stavbou vo vlastníctve oprávnenej osoby; v týchto prípadoch na poskytnutie náhrady platia všeobecné predpisy.27)
(2)
Na uplatňovanie nároku na vydanie nehnuteľnosti a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v pozemkových úpravách určia oprávnené osoby (spoluvlastníci) spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) a spôsob jeho konania; na to je potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.
(3)
Pozemky zo spoločných lesných nehnuteľností, ktoré prešli do obhospodarovania podľa osobitného predpisu28) a ktoré sa majú vydať29) vrátane pasienkov zo spoločného lesa, sa vydávajú postupom podľa predpisov o zániku niektorých užívacích práv.30)
§ 38
(1)
Nehnuteľnosti vyňaté z konfiškácie podľa osobitných predpisov31) sa vydajú,32) ak nárok nebol uspokojený podľa týchto predpisov, a to aj vtedy, ak boli pridelené po 28. februári 1948.
(2)
Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak sa tak nestalo už skôr,34) a vydajú sa35) rodinné domčeky s priľahlým dvorom a záhradou, ak pôvodný vlastník alebo iná oprávnená osoba36) v domčeku doteraz býva ako vo vlastnom; o vyňatí rozhodujú a úlohu okresného úradu pri vydávaní nehnuteľností oprávneným osobám plnia okresné úrady.
(3)
Z konfiškácie podľa osobitných predpisov33) sa vynímajú, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2, a vydajú sa35) v rozsahu podľa odseku 1 nehnuteľnosti, ktoré boli skonfiškované na základe rozhodnutia konfiškačnej komisie alebo Zboru povereníkov vydaného po 25. februári 1948 s výnimkou prípadov, ak by išlo o osoby súdne postihnuté podľa osobitných predpisov.37) O vyňatí rozhodujú okresné úrady.
(4)
Ak nehnuteľnosti,38) ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu39) a neboli použité na účely pozemkovej reformy do 25. februára 1948 a sú vo vlastníctve štátu, vydajú sa oprávneným osobám40) podľa odseku 1 s výnimkou prípadov, ak by išlo o osoby súdne postihnuté podľa osobitných predpisov.37)
§ 39
(1)
Osadníkom podľa osobitného predpisu41) alebo právnym nástupcom osôb, ktoré boli osadníkmi alebo nadobúdateľmi, sa prevedie bezplatne do vlastníctva pozemok vo vlastníctve štátu v časti zastavanej obytnými domami a vedľajšími stavbami vo vlastníctve týchto osôb vrátane domov, nádvorí a záhrad do výmery 0,10 ha.
(2)
Osobám uvedeným v odseku 1 sa prevedú bezplatne do vlastníctva poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré užívajú a ku ktorým majú právo podľa osobitného predpisu uvedeného v odseku 1. Rozsah prevádzaného majetku sa určí v konaní o pozemkových úpravách podľa prvej časti tohto zákona.
PIATA ČASŤ
Pôsobnosť niektorých orgánov
§ 41
(1)
Na uplatňovanie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku21) je príslušné
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na prijatie nedoplatku prídelovej ceny, za ktorú oprávnená osoba vec získala,43) kúpnej ceny alebo náhrady, ktorá bola oprávnenej osobe štátom vyplatená,43) náhrady za vyporiadanie pohľadávok peňažných ústavov;44)
b)
ministerstvo na
1.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny,45)
2.
uplatnenie vrátenia kúpnej ceny a na úhradu nákladov účelne vynaložených na nehnuteľnosť,46)
3.
uplatňovanie nárokov štátu voči pôvodnému vlastníkovi na náhradu nákladov, ktoré uhradilo fyzickej osobe podľa bodu 2.,46)
4.
úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ocenením vecí, identifikáciou parciel a vymeraním pozemkov,47)
5.
náhradu za pozemky, ktoré sa podľa osobitného predpisu nevydávajú oprávneným osobám a za ktoré sa neposkytol iný pozemok,48)
6.
rozhodovanie v pochybnostiach o tom, či ide o nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,49)
7.
na uplatnenie nároku povinnej právnickej osoby na poskytnutie sumy uhradenej touto osobou štátu za živý a mŕtvy inventár a zásoby,50)
8.
poskytnutie náhrady hodnoty trvalých porastov.51)
(2)
Podrobnejšiu úpravu postupu pri uplatňovaní nárokov podľa odseku 1 môže vydať vláda Slovenskej republiky nariadením; môže určiť úlohy pozemkového fondu v týchto veciach.
(3)
Orgány štátnej správy, súdy, obce a archívy poskytujú potrebnú súčinnosť pri vybavovaní žiadostí na uplatňovanie nárokov podľa osobitného predpisu.21)
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Ak nezaniklo právo náhradného užívania52) podľa osobitného predpisu53) alebo dohodou zúčastnených strán, zanikne na základe rozdeľovacieho plánu (§ 14 ods. 2).
§ 42a
(1)
Právo oprávnených osôb uvedených v § 37 ods. 1 a 2 nezanikne, ak ho na obvodnom pozemkovom úrade uplatnia v lehote do 31. decembra 1993. Lehoty na predkladanie písomných dôkazov o uplatnenom práve sa spravujú všeobecnými predpismi o správnom konaní;18) dôkazy možno obvodnému pozemkovému úradu predložiť najneskôr do 31. decembra 1995, inak právo zanikne.
(2)
Do vydania nehnuteľností podľa odseku 1 je doterajší vlastník povinný s týmito nehnuteľnosťami nakladať podľa osobitného predpisu.54) Ak oprávnená osoba nepredloží dôkazy podľa odseku 1 alebo ak sa nehnuteľnosti nevydajú z iného dôvodu, doterajšie vlastnícke právo zostáva zachované.
§ 42b
(1)
Ak záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001, pozemkový fond postupuje podľa § 34 ods. 9 a 10.
(2)
Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel zmluvy o prevode nehnuteľností, ktoré podľa tohto zákona môže previesť len do vlastníctva obce (§ 34 ods. 9), tieto zmluvy a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 42c
(1)
Ak sa po schválení vykonania projektu pozemkových úprav zistí, že projekt obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú chybné, okresný úrad rozhodne o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav. V rozhodnutí sa uvedú aj opravy údajov v ostatných správnych rozhodnutiach, ktorých sa zmena týka. Rozhodnutie sa doručuje len účastníkom, ktorých sa zmena týka. Rozhodnúť podľa tohto ustanovenia možno do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.
(2)
Podľa odseku 1 sa nepostupuje, ak došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku na inú osobu; tým nie je dotknuté právo na začatie konania podľa osobitného predpisu.55)
§ 42d
(1)
S prechodom pôsobnosti štátnej správy na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy prechádzajú 1. januára 2004 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z krajských úradov a okresných úradov na krajské pozemkové úrady.
(2)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb, začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okresným úradom alebo krajským úradom dokončí na úseku pozemkových úprav a na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy obvodný pozemkový úrad alebo krajský pozemkový úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad alebo krajský úrad sídlo podľa doterajších predpisov.
§ 42e
Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav nachádza pozemok, na ktorý bol uplatnený reštitučný nárok56) po schválení vykonania projektu pozemkových úprav, rozhodnutie sa vydá postupom podľa osobitného predpisu.56)
§ 42f
Konania o pozemkových úpravách začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ak nebol projekt pozemkových úprav zverejnený v obci na vhodnom mieste (§ 13 ods. 1), dokončia sa podľa ustanovení tohto zákona.
§ 42g
Oceňovanie pozemkov v konaniach o pozemkových úpravách, ktoré sa začali pred 1. januárom 2004, vykoná sa podľa cenových predpisov platných do 31. decembra 2003.
§ 42h
Konania o zjednodušených a zrýchlených postupoch začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa predpisov platných do 1. januára 2008.
§ 42i
Rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov stráca platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia súdu o začatí konkurzného konania57) na majetok poľnohospodárskeho podniku, na ktorý sa vzťahoval zákonný nájom podľa osobitného predpisu,13) alebo schválením vykonania projektu pozemkových úprav, alebo ak došlo k zániku vlastníctva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo ak došlo k odňatiu poľnohospodárskej pôdy, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, alebo bola opakovane uložená pokuta podľa osobitných predpisov.57aa) Rozhodnutie podľa prvej vety stráca platnosť aj vtedy, ak pozemok v náhradnom užívaní bol použitý na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Užívateľ takého pozemku postupuje podľa osobitného predpisu.57a) Pri zániku vlastníckeho práva k pozemku, za ktorý bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania, môže nový vlastník pokračovať v užívaní náhradného pozemku po dohode s vlastníkom takého pozemku. Uvedené dôvody zániku platnosti rozhodnutia platia aj vtedy, ak toto rozhodnutie bolo vydané pred 1. januárom 2008.
§ 42j
(1)
Účastník konania podľa tohto zákona je povinný uvádzať svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
(2)
V schvaľovacích konaniach podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu58) okresný úrad zverejňuje na účely informovania verejnosti a ďalších potrebných úkonov súvisiacich s konaním o pozemkových úpravách meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
§ 42k
Konania o pozemkových úpravách začaté pred 1. januárom 2008, ak nie sú platné zásady umiestnenia nových pozemkov, sa po 1. januári 2008, okrem § 42h, dokončia podľa tohto zákona.
§ 42l
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 10 ods. 3 a 6 a § 13 ods. 3 až 7 nemá odkladný účinok.
§ 42m
Ak ide o účet (§ 18 ods. 4) zriadený podľa predpisov platných do 1. januára 2008, môže združenie účastníkov pozemkových úprav finančné prostriedky z takéhoto účtu previesť na obec, ak s tým súhlasí väčšina členov predstavenstva (§ 24 ods. 5).
§ 42n
Oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav vydané podľa predpisov platných do 1. januára 2008 sa považujú za osvedčenia podľa tohto zákona.
§ 42o
Pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke do 31. marca 2009 zmluvy23hb) podľa osobitných predpisov, ktorých je účastníkom a ktoré boli uzavreté do 1. septembra 2008.
§ 42p
Orgány pozemkového fondu uvedené v § 35 ods. 1 písm. b) vymenované pred 1. septembrom 2008 sa považujú za orgány pozemkového fondu vymenované v súlade s týmto zákonom.
§ 42q
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010
Fyzické osoby, ktoré vykonávajú projektovanie pozemkových úprav (§ 25a) ako samostatne zárobkovú činnosť, sú do 31. decembra 2010 povinné získať oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu,58a) inak strácajú oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav.
§ 42r
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie a postup pre vydávanie osvedčenia podľa § 25a a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,59) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 42s
Pozemky určené pre spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré prešli schválením vykonania projektu pozemkových úprav do vlastníctva Slovenskej republiky a sú v správe pozemkového fondu, prejdú na základe rozhodnutia okresného úradu do vlastníctva obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú. Ak ide o špecifické spoločné zariadenia a opatrenia, okresný úrad rozhodne o ich prechode do vlastníctva inej osoby ako obce, ktorá s ohľadom na predmet činnosti zabezpečí účel ich použitia.
§ 42t
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014
Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) začaté do 30. apríla 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Pozemkové úpravy vykonávané z dôvodov uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), c) a h) začaté do 30. apríla 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. mája 2014, ak neboli schválené úvodné podklady.
§ 42u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Pozemkový fond postup podľa § 14 ods. 9 a 10 nepoužije na nájomné zmluvy uzavreté do 31. decembra 2014.
(2)
Návrhy nájomných zmlúv, ktoré neboli prerokované radou podľa § 35a ods. 5 písm. f) prvého bodu do 31. decembra 2014, pozemkový fond posúdi podľa § 14 ods. 9 a 10.
§ 42v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)
Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu.60)
(2)
Rozhodnutia podľa § 15 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 strácajú platnosť 31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh podľa osobitného predpisu.61)
(3)
Konania o pozemkových úpravách začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2017, v ktorých sú platné zásady umiestnenia nových pozemkov podľa § 11 ods. 23, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2017.
(4)
V konaniach o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pri pozemkoch podľa osobitného predpisu7ba) začatých a právoplatne neskončených do 31. augusta 2017 sa postupuje podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom od 1. septembra 2017.
(5)
Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2017, návrh podľa § 8f ods. 1 musí byť podaný do 31. augusta 2018.
§ 42w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)
Funkčné obdobie členov rady zvolených podľa zákona účinného do 31. mája 2019 sa skončí uplynutím funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení podľa zákona účinného do 31. mája 2019.
(2)
Do zvolenia členov rady podľa zákona účinného od 1. júna 2019 rada vykonáva svoju činnosť podľa zákona účinného do 31. mája 2019. Voľba členov rady navrhnutých vládou Slovenskej republiky na základe návrhu reprezentatívneho združenia miest a obcí a návrhu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Národnej rade Slovenskej republiky uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; funkčné obdobie týchto členov rady sa skončí uplynutím funkčného obdobia členov rady, ktorí boli zvolení podľa zákona účinného do 31. mája 2019.
§ 43
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podrobnejšie ustanoví
a)
náležitosti návrhu na začatie konania (§ 7 ods. 1),
b)
spôsob vyhotovenia a náležitosti úvodných podkladov (§ 9 ods. 1 až 7 a ods. 9 až 13),
c)
spôsob vyhotovenia a náležitosti projektu pozemkových úprav (§ 12),
d)
podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení (§ 25a).
(2)
Podrobnosti o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav podľa § 9, 11 a 12 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitosti návrhu miestneho územného systému ekologickej stability podľa § 9 ods. 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
(4)
Podmienky, výšku a spôsob príspevkov štátu na opatrenia uvedené v § 19 určuje vláda Slovenskej republiky.
§ 44
Zrušujú sa
1.
zákon č. 43/1930 Zb. a n., ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných v obdobiach 1930-1932 v znení nariadenia SNR č. 59/1947 Zb. SNR o úprave užívania niektorých pastvín v pastevných obdobiach rokov 1947-1951, ako aj predpisy podľa nich vydané, ich meniace a doplňujúce,
2.
nariadenie Sboru povereníkov č. 92/1949 Zb. SNR, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o rozhraničení (rozdelení) pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov,
3.
vládne nariadenie č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov,
4.
vyhláška Povereníctva pôdohospodárstva č. 57/1955 Ú. v., ktorou sa upravuje hospodárenie na spoločných a spoločne užívaných pasienkoch uvedených v § 2 zákona č. 81/1949 Zb. SNR a ostatných pasienkoch,
5.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 27/1958 Ú. v., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k vládnemu nariadeniu o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.
§ 44a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 19 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
1aaa)
§ 3 ods. 2 písm. a) a § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21b ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 6 až 17 zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z.
3)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov, zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
4)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
5)
§ 17 zákona č. 229/1991 Zb.
5ba)
§ 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
5bb)
§ 16 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
5c)
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
6a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.
6ad)
§ 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ae)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
6af)
§ 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6ah)
Čl. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 5 až 6a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ai)
§ 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
6aj)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 14 a 15 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
6d)
6e)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6f)
§ 139a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6fa)
§ 4 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
6fc)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
6j)
§ 9 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7ba)
§ 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
7c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
7d)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.
7ga)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
7h)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
10a)
§ 2 písm. l) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
10b)
Čl. 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
10c)
Čl. 2 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
10d)
Čl. 2 ods. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
10e)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
10f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.
13)
13a)
§ 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
13aa)
15)
16)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16ba)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
16bb)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
16c)
Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 71/1967 Zb.
19)
§ 3 zákona č. 22/1964 Zb.
20)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
21)
Zákon č. 229/1991 Zb.
21a)
Zákon č. 229/1991 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
22)
23)
Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
23b)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
23d)
§ 5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
23e)
§ 8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23f)
§ 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23h)
§ 10 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
23hb)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hc)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
23hd)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23he)
§ 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
23hea)
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23hg)
§ 2 ods. 5 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
23hh)
§ 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
23hi)
§ 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2014 Z. z.
23i)
§ 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z.
23k)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
23l)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
23m)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.
23n)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
23o)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
§ 26 až 33 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
23p)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
23r)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
§ 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
23rd)
§ 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 211/2019 Z. z.
23re)
§ 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
23rf)
§ 23a ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23rg)
§ 20 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
23rh)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23ri)
§ 55 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23s)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
23sa)
§ 3 ods. 2 druhá veta zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
23sb)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov.
23t)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23u)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23v)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
24)
Zákon SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
25)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 229/1991 Zb.Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
26)
Zákon SNR č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov.
28)
Zákon SNR č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov.
30)
§ 22 a § 22a zákona č. 229/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.
31)
§ 1 ods. 11 nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov Slovenského národa v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Sboru povereníkov č. 26/1948 Zb. SNR, ktorým sa upravuje vyňatie pôdohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti z konfiškácie.
32)
33)
§ 1 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. SNR v znení neskorších predpisov.
34)
Napr. uznesenie Predsedníctva SNR z 23. januára 1965 č. 17.
35)
§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.
36)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
37)
Nariadenie SNR č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva.
38)
39)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR, ktorým sa zrušujú nadobudnutia nehnuteľností, spadajúcich pod československú pozemkovú reformu, ktoré sa uskutočnili na území dočasne okupovanom maďarským štátom.
40)
Nariadenie SNR č. 52/1945 Zb. SNR.
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb.
41)
Zákon č. 224/1925 Zb. a n. o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.
42)
Napr. zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby v znení neskorších predpisov.
46)
48)
§ 16 ods. 1 prvá veta zákona č. 229/1991 Zb.§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
49)
50)
51)
52)
§ 9 vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.
53)
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 229/1991 Zb. v spojení s § 46 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
56)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
57)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57a)
§ 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
57aa)
§ 25 a 26 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 38 a 39 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
58)
Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
58a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
59)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60)
Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 12b zákona č. 504/2003 Z. z. v znení zákona č. 153/2017 Z. z.