321/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

321
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 1991,
ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.
§ 2
Oprávnené organizácie
Oprávnenými znovu vzniknutými telovýchovnými organizáciami, ktoré existovali ako samostatné právnické osoby k 31. marcu 1948, sú:
a)
Česko-Slovenská obec Sokolská a jej župy, telovýchovné jednoty, kluby a spolky,
b)
Slovenský orol,
c)
Klub slovenských turistov,
d)
ostatné znovu vzniknuté dobrovoľné telovýchovné organizácie.
§ 3
Povinné organizácie
Organizáciami, ktoré sú povinné na území Slovenskej republiky vrátiť majetkové práva, sú právni nástupcovia Česko-Slovenského zväzu telesnej výchovy, a to:
a)
Slovenské združenie telesnej kultúry,
b)
telovýchovné jednoty.
§ 4
Majetkové práva
(1)
Majetkovými právami pre účely tohto nariadenia sa rozumejú práva k hnuteľným veciam a nehnuteľným veciam.
(2)
Majetkové práva vyplývajúce z § 1 uplatní oprávnená organizácia u povinnej organizácie.1)
(3)
Majetkové práva sa navracajú znovu vzniknutým oprávneným organizáciám.1)
§ 5
Podmienky navrátenia majetkových práv
(1)
Odňaté majetkové práva sa navracajú na základe písomnej žiadosti oprávnenej organizácie predloženej povinnej organizácii v lehote ustanovenej osobitným zákonom.1) K písomnej žiadosti oprávnená organizácia priloží
a)
doklad o registrácii,2)
b)
súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako aj majetkových práv, podľa stavu k 31. marcu 1948,
c)
pri nehnuteľnom majetku doklad o vlastníctve k 31. marcu 1948, a to výpis z pozemkovej knihy.
(2)
Majetkové práva k hnuteľným veciam sa navracajú len k jestvujúcim pôvodným veciam. Majetkové práva sa navracajú v stave ku dňu účinnosti tohto nariadenia.
§ 6
Spôsob navrátenia majetkových práv
(1)
Povinná organizácia uzavrie s oprávnenou organizáciou do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na navrátenie majetkových práv dohodu o spôsobe navrátenia majetkových práv.
(2)
Ak povinná organizácia uzavrela zmluvu o vykonaní stavebných prác, rekonštrukcie alebo modernizácie vydávanej nehnuteľnosti, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa navrátených majetkových práv, musí byť v dohode o spôsobe navrátenia majetkových práv medzi oprávnenou a povinnou organizáciou obsiahnuté, v akom rozsahu preberá oprávnená organizácia práva a záväzky z tejto zmluvy.
(3)
Pozemok, na ktorom bola zriadená trvalá stavba po 31. marci 1948, zostáva v užívaní organizácie, ktorá zriadila stavbu; na úhradu za užívanie pozemku sa vzťahujú osobitné predpisy.3)
(4)
Stavby, ktoré zásadnou stavebnou úpravou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.
(5)
Oprávnená organizácia predloží príslušnému stredisku geodézie a kartografie do 60 dní od uzavretia dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv návrh na zápis tohto majetku do evidencie nehnuteľností.4)
§ 7
Záverečné ustanovenie
(1)
Povinná organizácia navráti oprávnenej organizácii jej majetkové práva najneskôr do 30 dní od platnosti dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv.
(2)
Povinná organizácia zaobchádza s odňatými majetkovými právami so starostlivosťou riadneho hospodára až do navrátenia majetkových práv oprávnenej organizácii.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 2 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
3)
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. a vyhlášky č. 101/1991 Zb.
4)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.