300/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. júna 1991
o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa pamiatková rezervácia v meste Podolínec (ďalej len „rezervácia“).
(2)
Územie rezervácie je vymedzené v prílohe tohto nariadenia.
(3)
Územie rezervácie vyznačia orgány geodézie a kartografie v písomných a mapových operátoch evidencie nehnuteľností. Mapové podklady so zakresleným územím rezervácie sú uložené na Mestskom zastupiteľstve v Podolínci, Obvodnom úrade Stará Ľubovňa, na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave a Ústave pamiatkovej starostlivosti v Prešove.
§ 2
(1)
Účelom vyhlásenia rezervácie je zabezpečiť ochranu a obnovu urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta Podolínec.
(2)
Predmetom ochrany je historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, historická zeleň, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky a iné objekty dotvárajúce územie rezervácie.
§ 3
Vyhlásením rezervácie nie sú dotknuté vlastnícke a užívacie vzťahy.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
Čarnogurský v. r.
Príloha nariadenia vlády SR č. 300/1991 Zb.
Vymedzenie územia pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec
Územie pamiatkovej rezervácie je vymedzené hranicou, ktorej východiskový bod je pri kaplnke sv. J. Nepomuckého, na rozhraní parciel č. 1069 a 1058. Hranica prechádza po ulici č. parcely 1058 smerom severovýchodným. Pri parcele č. 517 sa stáča smerom juhovýchodným po ceste – č. parcely 1062 a vyúsťuje na hlavnú komunikáciu – č. parcely 1096, po ktorej prechádza severovýchodným smerom až po komplex budov kostola a kláštora. Na rozhraní parciel č. 1096 a 1028 sa hranica stáča juhovýchodným smerom, pozdĺž oplotenia komplexu, k bývalému mlynskému náhonu – č. parcely 1030 a k rieke Poprad. Hranica pokračuje južným smerom pozdĺž rieky Poprad, pretína cestu č. parcely 1111 smerom do Lomničky. Ďalej pokračuje pozdĺž parku – č. parcely 86, popri oplotení parku – parcela č. 86, hranica pokračuje severovýchodným smerom, pretína mlynský náhon – parcela č. 1099/2 a po parcelách č. 1019 a 1079 pretína hlavnú komunikáciu – parcela č. 1096. Po ceste – č. parcely 1069, smeruje k východiskovému bodu hranice – ku kaplnke sv. J. Nepomuckého.