298/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 10. júla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
Slovenská národna rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa ustanovenie písm. a) vypúšťa. Doterajšie ustanovenia písm. b) až j) sa označujú ako písm. a) až i).
2.
V § 1 ods. 1 sa za ustanovenie písm. i) vkladá ustanovenie písm. j), ktoré znie:
„j)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,“.
3.
§ 2 sa vypúšťa.
4.
V § 3 ods. 2 znie:
„(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na uskutočňovanie štátnej hospodárskej politiky a štrukturálnej politiky vo zverených odvetviach.“.
5.
V § 3 ods. 3 sa ustanovenia písm. g) a h) vypúšťajú. Doterajšie ustanovenie písm. ch) sa označuje ako písm. g).
6.
§ 3 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky je podriadená Slovenská energetická inšpekcia.“.
7.
§ 12 znie:
㤠12
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a cestovný ruch.“.
8.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Ministerstvo dopravy a spojov
(1)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, cestné hospodárstvo vrátane diaľničného hospodárstva a automobilové opravárenstvo,
b)
vodnú dopravu, riadenie organizácií námornej dopravy,
c)
riadenie organizácií civilného letectva.
(2)
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre organizovanie a riadenie spojov.“.
9.
V § 13 sa slová „pre rozvoj vedy“ nahrádzajú slovami „pre vedu a vedeckotechnický rozvoj“.
10.
V § 16 sa z ustanovenia písm. c) vypúšťajú slová „pre cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, vnútroštátnu riečnu dopravu, automobilové opravárenstvo, cestné hospodárstvo“.
11.
V § 30 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „;postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.“.
12.
§ 34 sa vypúšťa.
Čl. II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,
c)
vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,
d)
vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodnom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(3)
Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(4)
Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú pôsobnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
Čl. III
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.