297/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1991 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
ZÁKON
z 3. júla 1991
o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Náhrada za stratu na zárobku prislúchajúca podľa Zákonníka práce, prípadne podľa prvších predpisov1) pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, upravuje tak, že sa priemerný zárobok rozhodný pre výpočet tejto náhrady zvyšuje o takto určené percentá:
a)
2 % za každý kalendárny rok nasledujúci po vzniku nároku na túto náhradu do 31. decembra 1989,
b)
5 % za kalendárny rok 1990,
c)
5 % za prvý polrok 1991.
(2)
Náhrada podľa odseku 1 písm. a) neprislúcha pracovníkovi za dobu, za ktorú mu na úpravu náhrady za stratu na zárobku
a)
vznikol nárok, prípadne nepožiadal o jej určenie podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,
b)
vznikol nárok podľa nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
(3)
Úprava podľa odseku 1 sa vykoná na žiadosť pracovníka aj v prípadoch, keď po 31. decembri 1971 mu náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti neprislúchala, pretože to neumožňovalo ustanovenie § 195 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 2
(1)
Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti platia aj po úprave vykonanej podľa § 1 ustanovenia § 195 ods. 2 Zákonníka práce a čl. II bod 7 zákona č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
(2)
Na zvýšenie invalidného, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení sa pri úprave náhrady za stratu na zárobku podľa § 1 neprihliada.
(3)
Na úpravu náhrady za stratu na zárobku podľa tohto zákona sa vzťahuje Zákonník práce, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto zákona prislúcha od 1. júla 1991.
§ 4
Zrušuje sa § 202 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 193 a 195 Zákonníka práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Zb. o národnom poistení.
§ 6 zákona č. 58/1956 Zb. o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Zb. o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania.
§ 8 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania.