296/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

296
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 17. júna 1970 bola vo Washingtone prijatá Zmluva o patentovej spolupráci a Vykonávací predpis k nej.
So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci bola uložená u depozitára, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, 20. marca 1991.
Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 63 ods. 1 dňom 1. júna 1978. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobúda platnosť na základe svojho článku 63 ods. 2 dňom 20. júna 1991.
Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
ZMLUVA O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
prijatá vo Washingtone 17. júna 1970, zmenená v roku 1979 a 1984
Zmluvné štáty
prajúc si prispieť k pokroku vedy a techniky,
prajúc si zdokonaliť právnu ochranu vynálezov,
prajúc si zjednodušiť a zhospodárniť získanie ochrany pre vynálezy tam, kde sa ochrana požaduje vo viacerých krajinách,
prajúc si uľahčiť a urýchliť prístup verejnosti k technickým informáciám obsiahnutým v listinách opisujúcich nové vynálezy,
prajúc si podporiť a urýchliť hospodársky pokrok rozvojových krajín prijatím opatrení na zvýšenie účinnosti ich národných alebo regionálnych právnych systémov pre ochranu vynálezov, poskytovaním ľahko prístupných informácií o existencii technických riešení zodpovedajúcich ich špecifickým potrebám a uľahčením prístupu k stále vzrastajúcemu rozsahu modernej techniky,
v presvedčení, že spolupráca medzi národmi podstatne uľahčí dosiahnutie týchto cieľov, uzavreli túto Zmluvu.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Zriadenie Únie
(1)
Štáty, ktoré sú členmi Zmluvy (ďalej len „zmluvné štáty“), vytvárajú Úniu pre spoluprácu pri podávaní prihlášok na ochranu vynálezov, pri vykonávaní rešerší k nim a pri ich prieskume, ako aj pre poskytovanie špeciálnych technických služieb. Táto Únia sa nazýva Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu.
(2)
Žiadne ustanovenie Zmluvy nemožno vykladať tak, že by to bolo na úkor práv podľa ustanovení Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva občana krajiny, ktorá je členom tohto dohovoru, alebo toho, kto má v takej krajine pobyt.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak:
(i)
pojmom „prihláška“ sa rozumie prihláška na ochranu vynálezu; všetkými odkazmi na „prihlášku“ sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení patentu na vynález, autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor, úžitkového vzoru, dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález a dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor;
(ii)
odkazmi na pojem „patent“ sa rozumejú odkazy na patent na vynález, na autorské osvedčenie na vynález, na osvedčenie na úžitkový vzor, na úžitkový vzor, na dodatkový patent alebo osvedčenie, na dodatkové autorské osvedčenie na vynález a na dodatkové osvedčenie na úžitkový vzor;
(iii)
pojmom „národný patent“ sa rozumie patent udelený národným úradom;
(iv)
pojmom „regionálny patent“ sa rozumie patent udelený národným alebo medzivládnym orgánom oprávneným udeľovať patenty s účinkami vo viacerých než jednom štáte;
(v)
pojmom „regionálna prihláška“ sa rozumie prihláška na regionálny patent;
(vi)
odkazmi na „národnú prihlášku“ sa rozumejú odkazy na prihlášky o udelení národných patentov a regionálnych patentov s výnimkou prihlášok podaných podľa Zmluvy;
(vii)
pojmom „medzinárodná prihláška“ sa rozumie prihláška podaná podľa Zmluvy;
(viii)
všetky odkazy na „prihlášku“ sa rozumejú odkazy na medzinárodné prihlášky alebo národné prihlášky;
(ix)
všetky odkazy na „patent“ sa rozumejú odkazy na národné patenty a regionálne patenty;
(x)
všetky odkazy na „národné zákonodarstvo“ sa rozumejú odkazy na národné zákonodarstvo zmluvného štátu alebo, ak ide o regionálnu prihlášku alebo o regionálny patent, na zmluvu, ktorá upravuje podávanie regionálnych prihlášok alebo udeľovanie regionálnych patentov;
(xi)
pojmom „dátum priority“ na účely počítania lehôt sa rozumie:
(a)
pri medzinárodnej prihláške, v ktorej bola uplatnená priorita podľa článku 8, dátum podania prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;
(b)
pri medzinárodnej prihláške s niekoľkými uplatnenými prioritami podľa článku 8 dátum podania najstaršej prihlášky, ktorej priorita sa takto uplatňuje;
(c)
pri medzinárodnej prihláške bez uplatnenej priority podľa článku 8 dátum medzinárodného podania takej prihlášky;
(xii)
pojmom „národný úrad“ sa rozumie vládny orgán zmluvného štátu poverený udeľovaním patentov; odkazmi na „národný úrad“ sa rozumejú takisto odkazy na akýkoľvek medzivládny orgán poverený viacerými štátmi udeľovaním regionálnych patentov, ak aspoň jeden z týchto štátov je zmluvným štátom a ak tieto štáty poverili uvedený orgán výkonom povinností a práv, ktoré táto Zmluva a Vykonávací predpis ustanovujú pre národné úrady;
(xiii)
pojmom „určený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu určeného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy I Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;
(xiv)
pojmom „zvolený úrad“ sa rozumie národný úrad štátu zvoleného prihlasovateľom podľa ustanovení hlavy II Zmluvy alebo úrad činný pre tento štát;
(xv)
pojmom „prijímací úrad“ sa rozumie národný úrad alebo medzivládna organizácia, kde sa podala medzinárodná prihláška;
(xvi)
pojmom „Únia“ sa rozumie Medzinárodná únia pre patentovú spoluprácu;
(xvii)
pojmom „Zhromaždenie“ sa rozumie Zhromaždenie Únie;
(xviii)
pojmom „Organizácia“ sa rozumie Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo;
(xix)
pojmom „Medzinárodný úrad“ sa rozumie Medzinárodný úrad Organizácie a po dobu ich existencie Medzinárodné spojené úrady pre ochranu duševného vlastníctva (BIRPI);
(xx)
pojmom „generálny riaditeľ“ sa rozumie generálny riaditeľ Organizácie a po dobu existencie BIRPI – riaditeľ BIRPI.
HLAVA I
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA A MEDZINÁRODNÁ REŠERŠ
Článok 3
Medzinárodná prihláška
(1)
Prihlášky na ochranu vynálezov v ktoromkoľvek zmluvnom štáte sa môžu podávať ako medzinárodné prihlášky podľa tejto Zmluvy.
(2)
Medzinárodná prihláška obsahuje v súlade s touto Zmluvou a Vykonávacím predpisom žiadosť, opis, jeden alebo viac nárokov, jeden alebo viac výkresov (kde to treba) a anotáciu.
(3)
Účelom anotácie je len technická informácia a nemožno ju použiť na iný účel, najmä nie na výklad rozsahu požadovanej ochrany.
(4)
Medzinárodná prihláška musí
(i)
byť v predpísanom jazyku;
(ii)
zodpovedať predpísaným požiadavkám na vonkajšiu úpravu;
(iii)
zodpovedať predpísanej požiadavke jednotnosti vynálezu;
(iv)
byť podrobená úhrade predpísaných poplatkov.
Článok 4
Žiadosť
(1)
Žiadosť musí obsahovať:
(i)
návrh, aby medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy;
(ii)
určenie zmluvného štátu alebo štátov, kde sa požaduje ochrana vynálezu na základe medzinárodnej prihlášky („určené štáty“); ak možno v niektorom určenom štáte získať regionálny patent a ak si prihlasovateľ praje získať radšej regionálny patent než národný, treba to uviesť v žiadosti; ak prihlasovateľ nemôže obmedziť podľa Zmluvy o regionálnom patente svoju prihlášku len na niektoré účastnícke štáty Zmluvy, potom určenie jedného z týchto štátov a požiadavka na udelenie regionálneho patentu sa budú posudzovať ako určenie všetkých spomenutých štátov; ak podľa národného zákonodarstva určeného štátu sa považuje určenie tohto štátu za regionálnu prihlášku, potom také určenie sa bude posudzovať ako požiadavka na udelenie regionálneho patentu;
(iii)
meno a ďalšie predpísané údaje o prihlasovateľovi a zástupcovi (ak je prihlasovateľ zastúpený);
(iv)
názov vynálezu;
(v)
meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, pokiaľ národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov vyžaduje uvedenie týchto údajov pri podaní národnej prihlášky. Inak možno uvedené údaje uviesť buď v žiadosti, alebo v osobitných podaniach zaslaných každému z určených úradov, ktorých národné zákonodarstvo tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr ako pri podaní národnej prihlášky.
(2)
Určenie každého zmluvného štátu podlieha zaplateniu predpísaného poplatku v predpísanej lehote.
(3)
Pokiaľ prihlasovateľ nežiada o iné druhy ochrany podľa článku 43, platí, že určením sa požaduje ochrana spočívajúca v udelení patentu určeným štátom alebo pre určený štát. Na účely tohto odseku neplatí článok 2 (ii).
(4)
Ak v žiadosti nie je uvedené meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo síce tieto údaje vyžaduje, ale dovoľuje ich predloženie neskôr než pri podaní národnej prihlášky. Ak tieto údaje nie sú uvedené v osobitnom podaní, nebude to mať žiadne následky v tých určených štátoch, ktorých národné právo tieto údaje nevyžaduje.
Článok 5
Opis
V opise sa musí vynález vysvetliť dostatočne jasne a úplne tak, aby podľa vynálezu mohol postupovať odborník.
Článok 6
Nároky
Nárok alebo nároky musia definovať predmet, o ktorého ochranu sa žiada. Nároky musia byť jasné a stručné. Musia sa úplne opierať o opis.
Článok 7
Výkresy
(1)
S výhradou ustanovenia ods. (2) (ii) sa výkresy požadujú vtedy, ak sú potrebné pre pochopenie vynálezu.
(2)
V prípade, keď to nie je potrebné pre pochopenie vynálezu, ale povaha vynálezu pripúšťa vysvetlenie pomocou výkresov:
(i)
prihlasovateľ môže pripojiť také výkresy k medzinárodnej prihláške pri podaní;
(ii)
každý určený úrad môže požadovať, aby mu prihlasovateľ také výkresy predložil v určenej lehote.
Článok 8
Uplatnenie priority
(1)
Medzinárodná prihláška môže obsahovať vyhlásenie podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, ktorým sa uplatňuje priorita jednej alebo viacerých prvších prihlášok podaných v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva alebo s účinnosťou pre taký štát.
(2)
(a)
S výhradou ustanovenia pododseku (b) podmienky a účinky priority uplatnené vyhlásením podľa odseku (1) sa spravujú ustanovením článku 4 Stockholmského znenia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.
(b)
Medzinárodná prihláška, pre ktorú sa uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých prvších prihlášok podaných v zmluvnom štáte alebo s účinnosťou pre zmluvný štát, môže obsahovať určenie tohto štátu. V prípade, že sa v medzinárodnej prihláške uplatňuje priorita jednej alebo niekoľkých národných prihlášok podaných v určenom štáte alebo s účinnosťou pre určený štát, alebo priorita medzinárodnej prihlášky, v ktorej bol určený len jeden štát, podmienky a účinky uplatnenia priority v tomto štáte sa spravujú národným právom tohto štátu.
Článok 9
Prihlasovateľ
(1)
Každý občan zmluvného štátu alebo ten, kto má v zmluvnom štáte pobyt, môže podať medzinárodnú prihlášku.
(2)
Zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že sa občanom ktorejkoľvek členskej krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorá nie je účastníkom tejto Zmluvy, a tým, čo majú v takej krajine pobyt, povoľuje podávať medzinárodné prihlášky.
(3)
Pojmy pobytu a občianstva, ako aj aplikáciu týchto pojmov v prípadoch, kde ide o niekoľkých prihlasovateľov alebo keď nejde o tých istých prihlasovateľov pre všetky určené štáty, ustanovuje Vykonávací predpis.
Článok 10
Prijímací úrad
Medzinárodná prihláška sa podáva na ustanovenom prijímacom úrade, ktorý ju preskúma a prerokuje tak, ako je ustanovené v Zmluve a vo Vykonávacom predpise.
Článok 11
Dátum podania a účinky medzinárodnej prihlášky
(1)
Prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodná prihláška došla, a to za predpokladu, že k okamihu jej prijatia zistí, že:
(i)
prihlasovateľ nie je zrejme pozbavený práva, a to z dôvodu pobytu alebo občianstva, podať medzinárodnú prihlášku na prijímacom úrade;
(ii)
medzinárodná prihláška je v predpísanom jazyku;
(iii)
medzinárodná prihláška obsahuje aspoň tieto náležitosti:
(a)
údaj, že ide o medzinárodnú prihlášku
(b)
určenie aspoň jedného zmluvného štátu
(c)
meno prihlasovateľa určeným spôsobom
(d)
časť, ktorá je zjavne opisom
(e)
časť, ktorá je zjavne nárokom alebo nárokmi.
(2)
(a)
Ak prijímací úrad zistí, že medzinárodná prihláška v čase, keď došla, nespĺňala požiadavky uvedené v odseku (1), vyzve prihlasovateľa, aby predložil podľa Vykonávacieho predpisu požadovanú opravu.
(b)
Ak prihlasovateľ tejto výzve podľa Vykonávacieho predpisu vyhovie, prijímací úrad uzná za dátum medzinárodného podania dátum, keď došla požadovaná oprava.
(3)
S výhradou článku 64 (4) má každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky bodov (i) až (iii) odseku (1) a pri ktorej bol uznaný dátum medzinárodného podania, účinky ako riadna národná prihláška v každom určenom štáte od dátumu medzinárodného podania, pričom sa tento dátum považuje za dátum skutočného podania v každom určenom štáte.
(4)
Každá medzinárodná prihláška, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bodoch (i) až (iii) odseku (1), má rovnaké účinky ako riadna národná prihláška podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva.
Článok 12
Odovzdanie medzinárodnej prihlášky Medzinárodnému úradu a orgánu pre medzinárodnú rešerš
(1)
Jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky si ponechá prijímací úrad („prijímacie vyhotovenie“), jedno vyhotovenie („archívne vyhotovenie“) sa odovzdá Medzinárodnému úradu a ďalšie vyhotovenie („rešeršové vyhotovenie“) sa odovzdá príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš uvedenému v článku 16, podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu.
(2)
Archívne vyhotovenie sa považuje za autentické vyhotovenie medzinárodnej prihlášky.
(3)
Medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, ak Medzinárodný úrad nedostane archívne vyhotovenie v predpísanej lehote.
Článok 13
Vyhotovenie medzinárodnej prihlášky pre určené úrady
(1)
Každý určený úrad môže požiadať Medzinárodný úrad, aby mu odovzdal vyhotovenie medzinárodnej prihlášky ešte pred oznámením podľa článku 20 a Medzinárodný úrad odovzdá určenému úradu toto vyhotovenie v čo najkratšom čase po uplynutí jedného roka od dátumu priority.
(2)
(a)
Prihlasovateľ môže odovzdať vyhotovenie svojej medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu kedykoľvek.
(b)
Prihlasovateľ môže kedykoľvek požiadať Medzinárodný úrad, aby odovzdal vyhotovenie jeho medzinárodnej prihlášky ktorémukoľvek určenému úradu, a Medzinárodný úrad zašle toto vyhotovenie určenému úradu v čo najkratšom čase.
(c)
Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu, že si nepraje dostávať vyhotovenie podľa pododseku (b); v tomto prípade tento pododsek sa na uvedený úrad nevzťahuje.
Článok 14
Niektoré nedostatky medzinárodnej prihlášky
(1)
(a)
Prijímací úrad preskúma, či medzinárodná prihláška:
(i)
je podpísaná v súlade s Vykonávacím predpisom;
(ii)
obsahuje predpísané údaje o prihlasovateľovi;
(iii)
obsahuje názov vynálezu;
(iv)
obsahuje anotáciu;
(v)
zodpovedá v rozsahu ustanovenom Vykonávacím predpisom požiadavkám na vonkajšiu úpravu.
(b)
Ak prijímací úrad zistí v tomto smere nejaký nedostatok, vyzve prihlasovateľa, aby opravil medzinárodnú prihlášku v predpísanej lehote; v prípade, že sa tak nestane, bude sa prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.
(2)
Ak medzinárodná prihláška odkazuje na výkresy, ktoré v skutočnosti nie sú k prihláške pripojené, prijímací úrad o tom upovedomí prihlasovateľa, a ten ich môže predložiť v predpísanej lehote; ak tak urobí, považuje sa za dátum medzinárodného podania prihlášky dátum, keď prijímaciemu úradu výkresy došli. Inak platí, že odkaz na výkresy sa neurobil.
(3)
(a)
Ak prijímací úrad zistí, že poplatky podľa článku 3 (4) (iv) neboli zaplatené v predpísaných lehotách alebo sa nezaplatil poplatok podľa článku 4 (2) za žiadny z určených štátov, považuje sa medzinárodná prihláška za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.
(b)
Ak prijímací úrad zistí, že poplatok podľa článku 4 (2) bol v predpísanej lehote zaplatený za jeden alebo viac určených štátov, nie však za všetky, potom určenie tých štátov, za ktoré nebolo v lehote zaplatené, sa považuje za vzaté späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.
(4)
Ak po uznaní dátumu medzinárodného podania prijímací úrad v predpísanej lehote zistí, že niektorá z požiadaviek uvedených v bodoch (i) až (iii) článku 11 (1) nebola k tomuto dátumu splnená, bude sa taká prihláška považovať za vzatú späť a prijímací úrad o tom vydá uznesenie.
Článok 15
Medzinárodná rešerš
(1)
Každá medzinárodná prihláška sa podrobí medzinárodnej rešerši.
(2)
Cieľom medzinárodnej rešerše je zistenie relevantného známeho stavu techniky.
(3)
Medzinárodná rešerš sa vykoná na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy.
(4)
Orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16 zistí podľa svojich možností v maximálnej možnej miere relevantný známy stav techniky a v každom prípade preskúma dokumentáciu ustanovenú vo Vykonávacom predpise.
(5)
(a)
Ak to pripúšťa národné zákonodarstvo zmluvného štátu, na ktorého národnom úrade alebo úrade pre neho činnom podáva prihlasovateľ národnú prihlášku, môže prihlasovateľ takej národnej prihlášky za podmienok ustanovených národným zákonodarstvom žiadať, aby sa na túto prihlášku vykonala rešerš obdobná medzinárodnej rešerši („rešerš medzinárodného typu“).
(b)
Národný úrad zmluvného štátu alebo úrad činný pre tento štát môže, pokiaľ to dovoľuje národné zákonodarstvo tohto štátu, podrobiť rešerši medzinárodného typu všetky národné prihlášky na ňom podané.
(c)
Rešerš medzinárodného typu vykoná orgán pre medzinárodnú rešerš uvedený v článku 16, ktorý by bol príslušný pre vykonanie medzinárodnej rešerše, keby bola národná prihláška medzinárodnou prihláškou a podala sa na úrade uvedenom v pododsekoch (a) a (b). Ak je národná prihláška spísaná v jazyku, v ktorom orgán pre medzinárodnú rešerš prihlášky neprerokúva, rešerš medzinárodného typu sa vykoná na podklade prihlasovateľom predloženého prekladu do jazyka predpísaného pre medzinárodné prihlášky, v ktorom sa tento orgán zaviazal medzinárodné prihlášky prijímať. Národná prihláška a preklad, ak sa požaduje, sa predkladajú vo forme predpísanej pre medzinárodné prihlášky.
Článok 16
Orgán pre medzinárodnú rešerš
(1)
Medzinárodnú rešerš vykonáva orgán pre medzinárodnú rešerš; môže to byť buď národný úrad, alebo medzivládna organizácia, ako Medzinárodný patentový inštitút, ku ktorých úlohám patrí zostavovanie správ o rešeršiach vykonaných v materiáloch ku stavu techniky v súvislosti s vynálezmi, ktoré sú predmetom prihlasovacieho konania.
(2)
Ak pred vytvorením jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš, existuje niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, potom každý prijímací úrad určí orgán alebo orgány pre medzinárodnú rešerš príslušné na vykonanie rešerše na medzinárodné prihlášky podané na tomto úrade, a to v súlade s príslušnou dohodou podľa odseku (3) (b).
(3)
(a)
Orgány pre medzinárodnú rešerš určí Zhromaždenie. Každý národný úrad a každá medzivládna organizácia, ktoré vyhovujú požiadavkám uvedeným v pododseku (c), môžu byť určené ako orgán pre medzinárodnú rešerš.
(b)
Podmienkou určenia je súhlas príslušného národného úradu alebo medzivládnej organizácie a uzavretie dohody medzi takým úradom alebo organizáciou a Medzinárodným úradom, pričom dohodu schvaľuje Zhromaždenie. Dohoda ustanovuje práva a povinnosti strán, najmä právny záväzok spomenutého úradu alebo organizácie, že bude aplikovať a dodržiavať všetky všeobecné pravidlá pre vykonávanie medzinárodnej rešerše.
(c)
Vykonávací predpis ustanovuje minimálne požiadavky, najmä pokiaľ ide o pracovné sily a dokumentáciu, ktoré musí každý úrad alebo organizácia splniť skôr, než dôjde k určeniu, a ktorým musia vyhovovať po celý čas určenia.
(d)
Určenie platí pre určené obdobie a možno ho predĺžiť o ďalšie obdobie.
(e)
Skôr než Zhromaždenie rozhodne o určení niektorého národného úradu alebo medzivládnej organizácie, alebo o predĺžení určenia, alebo skôr než dá súhlas na skončenie určenia, vypočuje Zhromaždenie príslušný úrad alebo organizáciu a zistí názor výboru pre technickú spoluprácu uvedeného v článku 56 hneď po jeho zriadení.
Článok 17
Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš
(1)
Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad s uvedeným orgánom v súlade so Zmluvou a Vykonávacím predpisom.
(2)
(a)
Ak sa orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva:
(i)
že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa rešeršová povinnosť orgánu pre medzinárodnú rešerš podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že rešerš vykonávať nebude, alebo
(ii)
že opis, nároky alebo výkresy nezodpovedajú predpísaným požiadavkám do tej miery, že nemožno vykonať riadnu rešerš, vydá o tom uvedený orgán uznesenie a upovedomí prihlasovateľa a Medzinárodný úrad o tom, že medzinárodná rešeršová správa sa nespracuje.
(b)
Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v odseku (a) nastal len v súvislosti s niektorými nárokmi, budú v medzinárodnej rešeršovej správe tieto nároky označené, zatiaľ čo o ostatných nárokoch sa správa spracuje podľa článku 18.
(3)
(a)
Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodnú rešerš nezodpovedá medzinárodná prihláška požiadavke jednotnosti vynálezu, ustanovenej Vykonávacím predpisom, vyzve orgán prihlasovateľa, aby zaplatil dodatočné poplatky. Orgán pre medzinárodnú rešerš spracuje medzinárodnú rešeršovú správu pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu uvedeného v nárokoch na prvom mieste („hlavný vynález“), a ak sa vyžiadané dodatočné poplatky zaplatili v predpísanej lehote, aj pre tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré sa uvedené poplatky zaplatili.
(b)
Národné zákonodarstvo ktoréhokoľvek určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď národný úrad tohto štátu zistí, že výzvu podľa pododseku (a) urobil orgán pre medzinárodnú rešerš oprávnene a že prihlasovateľ nezaplatil všetky dodatočné poplatky, budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku toho neboli predmetom rešerše, považovať, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, za vzaté späť, pokiaľ prihlasovateľ nezaplatí osobitný poplatok národnému úradu tohto štátu.
Článok 18
Medzinárodná rešeršová správa
(1)
Medzinárodná rešeršová správa sa musí spracovať v predpísanej lehote a predpísanou formou.
(2)
Medzinárodnú rešeršovú správu odovzdá orgán pre medzinárodnú rešerš prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu hneď po spracovaní.
(3)
Medzinárodnú rešeršovú správu alebo rozhodnutie podľa článku 17 (2) (a) treba preložiť podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu. Preklady musí urobiť Medzinárodný úrad alebo musí za ne zodpovedať.
Článok 19
Úprava nárokov v konaní pred Medzinárodným úradom
(1)
Po tom, čo prihlasovateľ dostal medzinárodnú rešeršovú správu, má právo na jednu úpravu nárokov medzinárodnej prihlášky tým, že upravené nároky podá v predpísanej lehote na Medzinárodnom úrade. Súčasne môže predložiť spôsobom ustanoveným vo Vykonávacom predpise stručné oznámenie, v ktorom podá vysvetlenie k úpravám a označí, aký vplyv majú úpravy na opis a výkresy.
(2)
Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.
(3)
Ak národné právo niektorého z určených štátov dovoľuje úpravy nad uvedený rozsah, nedodržanie odseku (2) nemá v tomto štáte žiadne následky.
Článok 20
Postúpenie určeným úradom
(1)
(a)
Medzinárodná prihláška spolu s medzinárodnou rešeršovou správou včítane označenia nárokov podľa článku 17 (2) (b) alebo s rozhodnutím podľa článku 17 (2) (a) sa postúpi každému určenému úradu podľa ustanovení Vykonávacieho predpisu, pokiaľ sa určený úrad tejto požiadavky sčasti alebo úplne nevzdá.
(b)
Postupuje sa tiež preklad (ak je predpísaný) uvedenej správy alebo uznesenia.
(2)
Ak nároky boli upravené podľa ustanovení článku 19 (1), postúpi sa buď plný text nárokov pôvodne podaných aj upravených, alebo plný text nárokov pôvodne podaných s uvedením úprav a takisto prípadné oznámenie podľa článku 19 (1).
(3)
Na žiadosť určeného úradu alebo prihlasovateľa zašle im orgán pre medzinárodnú rešerš, v súlade s ustanovením Vykonávacieho predpisu, kópiu materiálov citovaných v medzinárodnej rešeršovej správe.
Článok 21
Medzinárodné zverejnenie
(1)
Medzinárodný úrad zverejňuje medzinárodné prihlášky.
(2)
(a)
S výhradou ustanovení uvedených v pododseku (b) a článku 64 (3) sa medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky vykoná ihneď po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority takej prihlášky.
(b)
Prihlasovateľ môže požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil jeho medzinárodnú prihlášku kedykoľvek pred uplynutím lehoty uvedenej v pododseku (a). Medzinárodný úrad bude potom postupovať tak, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise.
(3)
Medzinárodná rešeršová správa alebo rozhodnutia uvedené v článku 17 (2) (a) sa musia zverejniť tak, ako je predpísané vo Vykonávacom predpise.
(4)
Jazyk a forma medzinárodného zverejnenia a ostatné podrobnosti sa spravujú ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.
(5)
Medzinárodné zverejnenie sa neuskutoční, ak sa medzinárodná prihláška vzala späť alebo ak sa predpokladá, že sa vzala späť skôr, než sa urobili technické prípravy pre zverejnenie.
(6)
Ak medzinárodná prihláška obsahuje výrazy alebo výkresy, ktoré podľa názoru Medzinárodného úradu odporujú dobrým mravom alebo verejnému poriadku alebo ktoré sú podľa jeho názoru hanlivé podľa Vykonávacieho predpisu, môže Medzinárodný úrad také výkresy, výrazy alebo údaje vylúčiť zo zverejnenia s tým, že uvedie miesto a počet slov alebo výkresov, ktoré boli vylúčené, a dodá na žiadosť jednotlivé vyhotovenia vylúčených miest.
Článok 22
Kópia, preklad a poplatky určeným úradom
(1)
Prihlasovateľ dodá jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky každému určenému úradu (ak už nedošlo k jeho postúpeniu podľa článku 20), ako aj jej preklad (v súlade s predpismi) a zaplatí národný poplatok (ak nejaký je) každému určenému úradu, a to najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority. V prípade, že národné zákonodarstvo určeného štátu vyžaduje meno a ďalšie predpísané údaje o vynálezcovi, ale netreba ich oznámiť už pri podaní prihlášky, je prihlasovateľ povinný, ak tak neurobil v žiadosti, zaslať tieto údaje národnému úradu tohto štátu alebo úradu preň činnému najneskôr do 30 mesiacov od dátumu priority.
(2)
Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vydá rozhodnutie podľa ustanovenia článku 17(2)(a), že sa nespracuje správa o medzinárodnej rešerši, lehota na vykonanie úkonov uvedených v odseku (1) tohto článku je zhodná s lehotou uvedenou v odseku (1).
(3)
Zákonodarstvo každého zmluvného štátu môže na vykonanie úkonov uvedených v odsekoch (1) a (2) určiť dlhšie lehoty, ako sú lehoty tam uvedené.
Článok 23
Odklad národného konania
(1)
Žiadny určený úrad nebude vybavovať medzinárodnú prihlášku ani vykonávať jej prieskum pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22.
(2)
Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad vybavovať medzinárodnú prihlášku a vykonávať jej prieskum kedykoľvek na výslovnú žiadosť prihlasovateľa.
Článok 24
Možnosť straty účinku v určených štátoch
(1)
S výhradou ustanovenia článku 25 v prípade uvedenom v pododseku (ii) stráca medzinárodná prihláška účinok ustanovený v článku 11 (3) v každom určenom štáte a táto strata účinku má rovnaké dôsledky ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte:
(i)
ak prihlasovateľ vezme späť svoju medzinárodnú prihlášku alebo určenie tohto štátu;
(ii)
ak sa medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť podľa ustanovení článkov 12 (3), 14 (1) (b), 14 (3) (a) alebo 14 (4) alebo ak sa považuje za vzaté späť určenie toho štátu podľa ustanovenia článku 14 (3) (b);
(iii)
ak prihlasovateľ nevykoná v príslušnej lehote úkony uvedené v článku 22.
(2)
Bez zreteľa na ustanovenie odseku (1) môže každý určený úrad zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj v tom prípade, keď sa nepožaduje zachovanie takého účinku na základe článku 25 (2).
Článok 25
Preskúmanie určenými úradmi
(1)
(a)
Ak prijímací úrad odmietol uznať dátum medzinárodného podania alebo vydal uznesenie, že medzinárodná prihláška sa považuje za vzatú späť, alebo keď Medzinárodný úrad urobil zistenie podľa článku 12 (3), zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise každému z určených úradov, ktoré prihlasovateľ uvedie.
(b)
Ak prijímací úrad vydal uznesenie, že určenie niektorého štátu sa považuje za vzaté späť, zašle Medzinárodný úrad na žiadosť prihlasovateľa ihneď kópie všetkých dokladov založených v spise národnému úradu tohto štátu.
(c)
Žiadosť uvedenú v pododseku (a) alebo (b) treba podať v predpísanej lehote.
(2)
(a)
S výhradou ustanovenia pododseku (b) a za predpokladu, že prípadný národný poplatok bol zaplatený a prípadne predpísaný preklad predložený v určenej lehote, rozhodne každý určený úrad, či odmietnutie, uznesenie alebo zistenie uvedené v odseku (1) bolo oprávnené podľa ustanovení Zmluvy a Vykonávacieho predpisu; ak zistí, že odmietnutie alebo uznesenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane prijímacieho úradu alebo že zistenie bolo dôsledkom omylu alebo opomenutia na strane Medzinárodného úradu, prerokuje medzinárodnú prihlášku, pokiaľ ide o účinky v štáte určeného úradu tak, ako keby k omylu alebo opomenutiu nedošlo.
(b)
Ak archívne vyhotovenie došlo Medzinárodnému úradu po uplynutí lehoty predpísanej v článku 12 (3) v dôsledku omylu alebo opomenutia na strane prihlasovateľa, platí ustanovenie pododseku (a) iba za okolností uvedených v článku 48 (2).
Článok 26
Možnosť vykonávania opráv na určených úradoch
Žiadny určený úrad nezamietne medzinárodnú prihlášku z toho dôvodu, že sa nesplnili požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, bez toho, aby pred tým dal prihlasovateľovi možnosť opraviť uvedenú prihlášku v rozsahu a v konaní ustanovenom národným zákonodarstvom pre rovnaké alebo obdobné prípady pri národných prihláškach.
Článok 27
Národné požiadavky
(1)
Žiadne národné zákonodarstvo nesmie požadovať, aby medzinárodná prihláška vyhovovala, po stránke formálnej alebo obsahovej, iným alebo ďalším požiadavkám, než ustanovuje táto Zmluva a Vykonávací predpis.
(2)
Ustanovenia odseku (1) sa nedotýkajú ani použitia ustanovenia článku 7 (2) ani nebránia žiadnemu národnému zákonodarstvu, aby po začatí konania o medzinárodnej prihláške na určenom úrade požadovalo predloženie:
(i)
mena fyzickej osoby, ktorá je oprávnená prihlasovateľa ako právnickú osobu zastupovať, pokiaľ prihlasovateľ právnickou osobou je;
(ii)
dokladov, ktoré nie sú súčasťou medzinárodnej prihlášky, ale ktoré sú dôkazom o tvrdeniach alebo vyhláseniach v tejto prihláške urobených, včítane potvrdenia medzinárodnej prihlášky podpisom prihlasovateľa, ak túto prihlášku pri podaní podpísal jeho splnomocnenec alebo zástupca.
(3)
Ak prihlasovateľ nie je pre niektorý určený štát podľa národného práva tohto štátu oprávnený podať národnú prihlášku vynálezu preto, že nie je vynálezcom, môže určený úrad medzinárodnú prihlášku zamietnuť.
(4)
Ak národné zákonodarstvo, pokiaľ ide o formu a obsah národnej prihlášky, ustanoví také požiadavky, ktoré sú z hľadiska prihlasovateľov výhodnejšie než požiadavky ustanovené v Zmluve a Vykonávacom predpise pre medzinárodné prihlášky, môžu národný úrad, súdy alebo iné príslušné orgány tohto štátu alebo pre tento štát činné aplikovať na medzinárodné prihlášky výhodnejšie požiadavky národného zákonodarstva s výnimkou prípadov, keď sám prihlasovateľ trvá na tom, aby sa na jeho medzinárodnú prihlášku aplikovali požiadavky ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.
(5)
Nič v tejto Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby si každý zmluvný štát určil také hmotnoprávne podmienky patentovateľnosti, aké si praje. Najmä ustanovenia tejto Zmluvy a Vykonávacieho predpisu týkajúce sa známeho stavu techniky slúžia výlučne na účely medzinárodného konania a každý zmluvný štát môže teda pri rozhodovaní o patentovateľnosti vynálezu, ktorý je predmetom medzinárodnej prihlášky, aplikovať svoje národné požiadavky, pokiaľ ide o známy stav techniky, a ostatné podmienky patentovateľnosti, pokiaľ nejde o požiadavky na formu a obsah prihlášok.
(6)
Národné právo môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil taký dôkaz o splnení hmotnoprávnych podmienok patentovateľnosti, aký toto právo predpisuje.
(7)
Každý prijímací úrad a každý určený úrad, ktorý začal vybavovať medzinárodnú prihlášku, môže aplikovať svoje národné právo, pokiaľ ide o požiadavky na zastúpenie prihlasovateľa zástupcom oprávneným zastupovať pred týmto úradom a pokiaľ ide o povinnosť prihlasovateľa mať v určenom štáte adresu pre doručovanie.
(8)
Nič v Zmluve a vo Vykonávacom predpise nebráni tomu, aby každý zmluvný štát použil také opatrenia, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojej národnej bezpečnosti, alebo obmedzil na ochranu svojich hospodárskych záujmov právo svojich občanov alebo tých, čo majú v tomto štáte pobyt, podať medzinárodnú prihlášku.
Článok 28
Úprava nárokov, opisu a výkresov na určených úradoch
(1)
Prihlasovateľovi bude daná možnosť, aby upravil nároky, opis a výkresy na každom určenom úrade v predpísanej lehote. Žiadny určený úrad neudelí patent alebo neodmietne udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty s výnimkou výslovného súhlasu prihlasovateľa.
(2)
Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu, ako bol uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže to národné zákonodarstvo určeného štátu pripúšťa.
(3)
Úpravy sa urobia v súlade s národným zákonodarstvom určeného štátu, pokiaľ nie je inak ustanovené Zmluvou a Vykonávacím predpisom.
(4)
Pokiaľ určený úrad vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia sa úpravy urobiť v jazyku prekladu.
Článok 29
Účinky medzinárodného zverejnenia
(1)
Pokiaľ ide o ochranu akýchkoľvek práv prihlasovateľa v určenom štáte, účinky medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky sú v tomto štáte s výhradou ustanovení odsekov (2) až (4) rovnaké ako účinky, ktoré ustanovuje národné právo určeného štátu pre povinné národné zverejnenie národných prihlášok bez prieskumu.
(2)
Ak jazyk, v ktorom sa urobilo medzinárodné zverejnenie, je iný než jazyk, v ktorom je predpísané zverejnenie podľa národného zákonodarstva určeného štátu, môže národné zákonodarstvo takého štátu ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až od doby, keď:
(i)
preklad do druhého jazyka bol zverejnený podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo
(ii)
preklad do druhého jazyka sa sprístupnil verejnosti vyložením na verejné nahliadnutie podľa ustanovení národného zákonodarstva alebo
(iii)
preklad do druhého jazyka odovzdal prihlasovateľ skutočnému alebo prípadnému neoprávnenému užívateľovi vynálezu, ktorý bol predmetom medzinárodnej prihlášky, alebo
(iv)
sa vykonali oba úkony uvedené v pododseku (i) a (iii) alebo oba úkony uvedené v pododseku (ii) a (iii).
(3)
Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že v prípadoch, keď došlo na žiadosť prihlasovateľa k medzinárodnému zverejneniu pred uplynutím 18 mesiacov od dátumu priority, nastanú účinky ustanovené v odseku (1) až po uplynutí lehoty 18 mesiacov od dátumu priority.
(4)
Národné zákonodarstvo každého určeného štátu môže ustanoviť, že účinky uvedené v odseku (1) nastanú až odo dňa, keď vyhotovenie medzinárodnej prihlášky zverejnenej podľa článku 21 došlo národnému úradu alebo úradu činnému pre taký štát. Uvedený úrad zverejní dátum, keď prihláška došla, v čo najkratšom čase vo svojom Vestníku.
Článok 30
Dôverný charakter medzinárodnej prihlášky
(1)
(a)
S výhradou ustanovenia pododseku (b) nedovolí Medzinárodný úrad a orgány pre medzinárodnú rešerš prístup k medzinárodnej prihláške žiadnej osobe ani orgánu pred jej medzinárodným zverejnením, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.
(b)
Ustanovenie pododseku (a) sa nevzťahuje na odovzdanie príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš, na odovzdanie podľa článku 13 a na postúpenie podľa článku 20.
(2)
(a)
Žiadny národný úrad nepovolí tretím osobám prístup k medzinárodnej prihláške, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ, a to pred uplynutím prvého z ďalej uvedených dátumov:
(i)
dátum medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky;
(ii)
dátum, keď došla postúpená medzinárodná prihláška podľa článku 20;
(iii)
dátum, keď došlo vyhotovenie medzinárodnej prihlášky podľa článku 22.
(b)
Ustanovenie pododseku (a) nebráni žiadnemu národnému úradu, aby informoval tretie strany o tom, že bol určený alebo aby túto skutočnosť zverejnil. Také informácie alebo zverejnenie smie však obsahovať iba tieto údaje: názov prijímacieho úradu, meno prihlasovateľa, dátum medzinárodného podania, číslo medzinárodnej prihlášky a názov vynálezu.
(c)
Ustanovenie pododseku (a) nebráni určenému úradu, aby umožnil prístup k medzinárodnej prihláške na účely súdnych orgánov.
(3)
Ustanovenie odseku (2) (a) sa vzťahuje na každý prijímací úrad s výnimkou odovzdania podľa článku 12 (1).
(4)
Na účely tohto článku pod pojem „prístup“ sa zahŕňa každý spôsob získania poznatkov treťou stranou včítane individuálneho oznámenia alebo všeobecného zverejnenia, pričom platí, že žiadny národný úrad zásadne nezverejní medzinárodnú prihlášku alebo jej preklad pred medzinárodným zverejnením alebo pred uplynutím lehoty 20 mesiacov od dátumu priority, pokiaľ v tejto lehote k medzinárodnému zverejneniu nedošlo.
HLAVA II
MEDZINÁRODNÝ PREDBEŽNÝ PRIESKUM
Článok 31
Návrh na medzinárodný predbežný prieskum
(1)
Na návrh prihlasovateľa je jeho medzinárodná prihláška podrobená medzinárodnému predbežnému prieskumu, ako je ustanovené ďalej v uvedených ustanoveniach a vo Vykonávacom predpise.
(2)
(a)
Prihlasovateľ, ktorý je podľa definície obsiahnutej vo Vykonávacom predpise občanom zmluvného štátu viazaného ustanoveniami hlavy II alebo osobou, ktorá tam má pobyt, a ktorého medzinárodná prihláška sa podala na prijímacom úrade takého štátu alebo úradu činného pre tento štát, môže podať návrh na medzinárodný predbežný prieskum.
(b)
Zhromaždenie môže rozhodnúť, že osobám, ktoré sú oprávnené podávať medzinárodné prihlášky, sa povoľuje podávať návrh na medzinárodný predbežný prieskum, aj keď sú občanmi štátu alebo osobami, ktoré majú pobyt v štáte, ktorý nie je zmluvným štátom alebo ktorý nie je viazaný hlavou II Zmluvy.
(3)
Návrh na medzinárodný predbežný prieskum sa podáva oddelene od medzinárodnej prihlášky. Návrh musí obsahovať predpísané údaje v predpísanom jazyku a forme.
(4)
(a)
V návrhu sa uvedie zmluvný štát alebo zmluvné štáty, v ktorých hodlá prihlasovateľ využiť výsledky medzinárodného predbežného prieskumu („zvolené štáty“). Ďalšie zmluvné štáty sa môžu zvoliť neskôr. Voľba sa môže týkať len zmluvných štátov už skôr určených podľa ustanovenia článku 4.
(b)
Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (a) môžu zvoliť každý zmluvný štát viazaný hlavou II. Prihlasovatelia uvedení v odseku (2) (b) môžu zvoliť iba tie zmluvné štáty viazané hlavou II, ktoré vyhlásili, že sú s voľbou urobenou týmito prihlasovateľmi uzrozumení.
(5)
Návrh podlieha predpísaným poplatkom, ktoré sa platia v predpísanej lehote.
(6)
(a)
Návrh sa podáva na príslušnom orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum uvedenom v článku 32.
(b)
Každá neskoršia voľba sa predkladá Medzinárodnému úradu.
(7)
Každý zvolený úrad dostane správu o tom, že bol zvolený.
Článok 32
Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum
(1)
Medzinárodný predbežný prieskum vykonáva orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.
(2)
Pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (a) prijímací úrad a pri návrhoch na medzinárodný predbežný prieskum podľa článku 31 (2) (b) Zhromaždenie určí v súlade s príslušnou dohodou uzavretou medzi orgánom alebo orgánmi pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodným úradom ten orgán alebo orgány pre medzinárodný predbežný prieskum, ktoré budú príslušné na vykonanie predbežného prieskumu.
(3)
Ustanovenia článku 16 (3) sa primerane použijú aj pre orgány pre medzinárodný predbežný prieskum.
Článok 33
Medzinárodný predbežný prieskum
(1)
Cieľom medzinárodného predbežného prieskumu je podať predbežný a nezáväzný názor na otázku, či prihlásený vynález je nový, vyznačuje sa vynálezcovskou činnosťou (nesamozrejmosťou) a je priemyselne využiteľný.
(2)
Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za nový, ak nie je obsiahnutý v známom stave techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise.
(3)
Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za vynález zahŕňajúci vynálezcovskú činnosť, ak nie je s ohľadom na známy stav techniky, ako je definovaný vo Vykonávacom predpise, k predpísanému rozhodnému dátumu naporúdzi pre odborníka.
(4)
Na účely medzinárodného predbežného prieskumu sa prihlásený vynález považuje za priemyselne využiteľný, ak ho možno podľa jeho povahy vyrábať alebo používať (v technickom zmysle) v niektorom odvetví priemyslu. Pojem „priemysel“ sa chápe v najširšom zmysle, a to ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.
(5)
Uvedené zásady slúžia iba na účely medzinárodného predbežného prieskumu. Každý zmluvný štát môže použiť ďalšie alebo odlišné zásady pre rozhodnutie, či je prihlásený vynález v tomto štáte patentovateľný alebo nie.
(6)
Pri medzinárodnom predbežnom prieskume sa vezmú do úvahy všetky podklady uvedené v medzinárodnej rešeršovej správe. Do úvahy možno vziať aj všetky ďalšie podklady, ktoré sa v konkrétnom prípade pokladajú za rozhodné.
Článok 34
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
(1)
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum sa spravuje ustanoveniami Zmluvy, Vykonávacieho predpisu a dohody, ktorú uzavrie Medzinárodný úrad podľa Zmluvy a Vykonávacieho predpisu s uvedeným orgánom.
(2)
(a)
Prihlasovateľ má právo na písomný aj ústny styk s orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.
(b)
Prihlasovateľ má právo upraviť nároky, opis a výkresy, a to predpísaným spôsobom a v predpísanej lehote pred spracovaním správy o medzinárodnom predbežnom prieskume. Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní.
(c)
Prihlasovateľ dostane od orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum aspoň jeden písomný posudok, s výnimkou, keď podľa názoru tohto orgánu sa splnili všetky tieto podmienky:
(i)
vynález vyhovuje predpokladom uvedeným v článku 33 (1);
(ii)
medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky Zmluvy a Vykonávacieho predpisu v rozsahu preskúmavanom týmto orgánom;
(iii)
nie sú žiadne pripomienky podľa článku 35 (2), posledná veta.
(d)
Prihlasovateľ môže na písomný posudok podať odpoveď.
(3)
(a)
Ak podľa názoru orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum medzinárodná prihláška nevyhovuje požiadavke jednotnosti vynálezu ustanovenej vo Vykonávacom predpise, môže orgán vyzvať prihlasovateľa, aby podľa svojej voľby buď obmedzil svoje nároky tak, aby uvedenej požiadavke vyhovovali, alebo zaplatil dodatočné poplatky.
(b)
Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v tých prípadoch, keď sa prihlasovateľ rozhodne obmedziť svoje nároky podľa ustanovenia pododseku (a), budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré v dôsledku obmedzenia nie sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí národnému úradu tohto štátu osobitný poplatok.
(c)
Ak prihlasovateľ nevyhovie výzve uvedenej v pododseku (a) v predpísanej lehote, orgán pre medzinárodný predbežný prieskum spracuje správu o medzinárodnom predbežnom prieskume k tým častiam medzinárodnej prihlášky, ktoré možno považovať za hlavný vynález, a v správe uvedie rozhodné skutočnosti. Národné zákonodarstvo každého zvoleného štátu môže ustanoviť, že v prípade, keď jeho národný úrad uzná výzvu za oprávnenú, budú sa tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sa netýkajú hlavného vynálezu, pokiaľ ide o účinky v tomto štáte, považovať za vzaté späť, ibaže prihlasovateľ zaplatí tomuto úradu osobitný poplatok.
(4)
(a)
Ak sa orgán pre medzinárodný prieskum domnieva:
(i)
že sa medzinárodná prihláška týka predmetu, na ktorý sa prieskumná povinnosť orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum podľa Vykonávacieho predpisu nevzťahuje, pričom orgán v takom konkrétnom prípade rozhodne, že prieskum vykonávať nebude, alebo
(ii)
že opis, nároky alebo výkresy sú tak nejasné alebo nároky sú tak neprimerane vysvetlené opisom, že nemožno vypracovať riadny posudok o novosti, vynálezcovskej činnosti (nesamozrejmosti), alebo priemyselnej využiteľnosti prihláseného vynálezu, nebude sa uvedený orgán zaoberať otázkami spomenutými v článku 33 (1) a upovedomí o tom prihlasovateľa s uvedením dôvodov.
(b)
Ak sa zistí, že niektorý z prípadov uvedených v pododseku (a) nastal len v niektorých nárokoch alebo v súvislosti s niektorými nárokmi, ustanovenia spomenutého pododseku sa použijú iba na uvedené nároky.
Článok 35
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume
(1)
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume sa spracuje v určenej lehote a v predpísanej forme.
(2)
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume neobsahuje žiadnu zmienku o tom, či prihlásený vynález je alebo sa zdá byť patentovateľný, či nepatentovateľný podľa národného zákonodarstva niektorého štátu. Je v nej uvedené, s výhradou ustanovenia odseku (3), pokiaľ ide o každý nárok, či tento nárok ukazuje, že spĺňa požiadavky novosti, vynálezcovskej činnosti (nie naporúdzi existujúceho riešenia) a priemyselnej využiteľnosti, ako sú na účely medzinárodného predbežného prieskumu ustanovené v článku 33 (1) až (4). Správa bude obsahovať citáciu materiálov, o ktorých sa predpokladá, že podporujú v nej uvedený záver, a vysvetlenia podľa okolností prípadu. Správa môže obsahovať aj iné pripomienky ustanovené Vykonávacím predpisom.
(3)
(a)
Ak sa v čase spracovania správy o medzinárodnom predbežnom prieskume orgán pre medzinárodný predbežný prieskum domnieva, že nastala niektorá okolnosť uvedená v článku 34 (4) (a), uvedie to v správe s udaním dôvodov. Správa nebude obsahovať náležitosti podľa odseku (2).
(b)
Ak sa zistí, že nastali okolnosti podľa článku 34 (4) (b), bude mať správa o medzinárodnom predbežnom prieskume obsah podľa pododseku (a), pokiaľ ide o príslušné nároky, zatiaľ čo, pokiaľ ide o ostatné nároky, bude jej obsah zodpovedať odseku (2).
Článok 36
Odovzdanie, preklad a oznámenie správy o medzinárodnom predbežnom prieskume
(1)
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísanými prílohami sa odovzdá prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu.
(2)
(a)
Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume a jej prílohy sa preložia do predpísaných jazykov.
(b)
Preklad uvedenej správy vyhotoví Medzinárodný úrad alebo bude za jeho vyhotovenie zodpovedný, preklad uvedených príloh však vyhotoví prihlasovateľ.
(3)
(a)
Správu o medzinárodnom predbežnom prieskume spolu s predpísaným prekladom a jej prílohy (v pôvodnom jazyku) oznámi Medzinárodný úrad každému zvolenému úradu.
(b)
Predpísaný preklad príloh odovzdá v predpísanej lehote zvoleným úradom prihlasovateľ.
(4)
Ustanovenie článku 20 (3) sa primerane použije aj pri kópiách všetkých materiálov uvedených v správe o medzinárodnom predbežnom prieskume, pokiaľ neboli uvedené už v medzinárodnej rešeršovej správe.
Článok 37
Späťvzatie návrhu alebo voľby
(1)
Prihlasovateľ môže vziať späť každú urobenú voľbu aj všetky voľby.
(2)
Ak vezme späť voľbu všetkých zvolených štátov, predpokladá sa, že sa vzal späť aj návrh na medzinárodný predbežný prieskum.
(3)
(a)
Každé späťvzatie treba oznámiť Medzinárodnému úradu.
(b)
Medzinárodný úrad informuje v tom zmysle príslušné zvolené úrady a príslušný orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.
(4)
(a)
S výhradou ustanovenia pododseku (b) sa späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby zmluvného štátu považuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, pokiaľ ide o tento štát, ibaže národné zákonodarstvo tohto štátu ustanovuje niečo iné.
(b)
Späťvzatie návrhu na medzinárodný predbežný prieskum alebo voľby sa nepovažuje za späťvzatie medzinárodnej prihlášky, ak dôjde k späťvzatiu pred uplynutím príslušnej lehoty podľa článku 22; každý zmluvný štát môže však ustanoviť vo svojom národnom zákonodarstve, že to platí len vtedy, ak dostal jeho národný úrad v uvedenej lehote vyhotovenie medzinárodnej prihlášky spolu s prípadným prekladom a platbou na národný poplatok.
Článok 38
Dôverný charakter medzinárodného predbežného prieskumu
(1)
Ani Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum nepovolí podľa a s výhradou článku 30 (4) prístup k spisu o medzinárodnom predbežnom prieskume žiadnej osobe ani orgánu, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ, s výnimkou zvolených úradov po spracovaní správy o medzinárodnom predbežnom prieskume.
(2)
S výhradou ustanovení odseku (1) a článku 36 (1) a (3) a článku 37 (3) (b) Medzinárodný úrad ani orgán pre medzinárodný predbežný prieskum neposkytuje informácie o tom, či bola alebo nebola vydaná správa o medzinárodnom predbežnom prieskume, či bol alebo nebol vzatý späť návrh na medzinárodný predbežný prieskum alebo niektorá voľba, ibaže o to požiada alebo to povolí prihlasovateľ.
Článok 39
Vyhotovenie, preklad a poplatok pre zvolené úrady
(1)
(a)
Ak došlo k voľbe zmluvného štátu pred uplynutím devätnásteho mesiaca od dátumu priority, nevzťahujú sa na tento štát ustanovenia článku 22 a prihlasovateľ predloží každému zvolenému úradu jedno vyhotovenie medzinárodnej prihlášky (pokiaľ už nedošlo k postúpeniu uvedenému v článku 20) a jej prípadný preklad a uhradí mu prípadný národný poplatok, a to najneskôr pred uplynutím lehoty tridsiatich mesiacov od dátumu priority.
(b)
Národné zákonodarstvo môže na vykonanie úkonov uvedených v pododseku (a) určiť lehoty dlhšie, než je lehota tam uvedená
(2)
Strata účinku ustanoveného v článku 11 (3) nastane vo zvolenom štáte s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie národnej prihlášky v tomto štáte, ak prihlasovateľ nevykoná úkony podľa odseku (1) (a) v príslušnej lehote podľa odseku (1) (a) alebo (b).
(3)
Každý zvolený úrad môže zachovať účinok ustanovený v článku 11 (3) aj vtedy, keď prihlasovateľ nesplní požiadavky ustanovené v odsekoch (1) (a) alebo (b).
Článok 40
Odklad národného prieskumu a ďalšieho konania
(1)
Ak došlo k voľbe niektorého zmluvného štátu pred uplynutím 19 mesiacov od dátumu priority, nevzťahujú sa ustanovenia článku 23 na tento štát a národný úrad tohto štátu alebo úrad činný pre tento štát neprikročí, s výnimkou ustanovenia odseku (2), k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k ďalšiemu konaniu o nej skôr, než uplynie príslušná lehota podľa článku 39.
(2)
Bez ohľadu na ustanovenie (1) môže každý zvolený úrad pristúpiť na výslovnú žiadosť prihlasovateľa k prieskumu medzinárodnej prihlášky a k jej ďalšiemu konaniu kedykoľvek.
Článok 41
Úprava nárokov, opisu a výkresov na zvolených úradoch
(1)
Prihlasovateľ má možnosť upraviť nároky, opis a výkresy na každom zvolenom úrade v predpísanej lehote. Zvolený úrad neudelí patent alebo neodoprie udelenie patentu pred uplynutím tejto lehoty, ibaže na to prihlasovateľ udelí výslovný súhlas.
(2)
Úpravy nesmú presahovať rozsah vynálezu uvedený v medzinárodnej prihláške pri podaní, ibaže národné právo zvoleného štátu dovoľuje, aby úpravy tento rozsah presahovali.
(3)
Úpravy musia byť v súlade s národným zákonodarstvom zvoleného štátu vo všetkom, čo nie je upravené Zmluvou alebo Vykonávacím predpisom.
(4)
Ak zvolený úrad požaduje preklad medzinárodnej prihlášky, musia byť úpravy v jazyku prekladu.
Článok 42
Výsledky národného prieskumu na zvolených úradoch
Žiadny zvolený úrad, ktorý dostane správu o medzinárodnom predbežnom prieskume, nesmie požadovať, aby prihlasovateľ predložil kópie akýchkoľvek dokladov súvisiacich s prieskumom tej istej medzinárodnej prihlášky na niektorom inom zvolenom úrade alebo aby poskytol informácie o ich obsahu.
HLAVA III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 43
Žiadosť o určitý druh ochrany
Prihlasovateľ môže v súlade s Vykonávacím predpisom, pokiaľ ide o každý určený alebo zvolený štát, v ktorom sa určitý druh ochrany pripúšťa, oznámiť, že jeho medzinárodná prihláška smeruje k udeleniu autorského osvedčenia na vynález, osvedčenia na úžitkový vzor alebo úžitkového vzoru a nie k udeleniu patentu; alebo môže oznámiť, že smeruje k udeleniu dodatkového patentu alebo osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, pričom výsledný účinok sa bude riadiť výberom prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).
Článok 44
Žiadosť o dva druhy ochrany
Vo všetkých určených alebo zvolených štátoch, ktorých zákonodarstvo pripúšťa jedinú prihlášku smerujúcu tak k udeleniu patentu alebo iného druhu ochrany uvedeného v článku 43, ako aj k udeleniu ďalšieho spomenutého druhu ochrany, môže prihlasovateľ v súlade s Vykonávacím predpisom oznámiť dva druhy ochrany, ktorých udelenie požaduje, a výsledný účinok sa bude riadiť oznámením prihlasovateľa. Na účely tohto článku a príslušných ustanovení Vykonávacieho predpisu neplatí článok 2 (ii).
Článok 45
Zmluvy o regionálnom patente
(1)
Každá zmluva, podľa ktorej sa predpokladá udeľovanie regionálnych patentov („zmluva o regionálnom patente“) a ktorá dáva všetkým osobám oprávneným podľa článku 9 na podávanie medzinárodných prihlášok právo podávať prihlášky smerujúce k udeleniu takých patentov, môže ustanoviť, že medzinárodné prihlášky s určením alebo voľbou štátu, ktorý je súčasne účastníkom zmluvy o regionálnom patente a Zmluvy, možno podať ako prihlášky smerujúce k udeleniu regionálneho patentu.
(2)
Národné zákonodarstvo takého určeného alebo zvoleného štátu môže ustanoviť, že každé určenie alebo zvolenie tohto štátu v medzinárodnej prihláške sa považuje za oznámenie, že prihlasovateľ chce získať regionálny patent podľa zmluvy o regionálnom patente.
Článok 46
Nesprávny preklad medzinárodnej prihlášky
Ak v dôsledku nesprávneho prekladu medzinárodnej prihlášky presahuje rozsah niektorého patentu udeleného na základe tejto prihlášky rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku, príslušné orgány príslušného zmluvného štátu môžu primerane a so spätnou platnosťou obmedziť rozsah patentu a vyhlásiť ho za neplatný a zrušený v tej miere, v ktorej jeho rozsah prekročil rozsah medzinárodnej prihlášky v jej pôvodnom jazyku.
Článok 47
Lehoty
(1)
Podrobnosti o počítaní lehôt uvedených v Zmluve sa spravujú Vykonávacím predpisom.
(2)
(a)
Všetky lehoty uvedené v hlave I a II tejto Zmluvy môžu byť zmenené rozhodnutím zmluvných štátov, a to bez revízie Zmluvy podľa článku 60.
(b)
Také rozhodnutia sa prijmú v Zhromaždení alebo na základe písomného hlasovania a musia byť jednomyseľné.
(c)
Podrobnosti o tomto konaní ustanovuje Vykonávací predpis.
Článok 48
Nedodržanie niektorých lehôt
(1)
Ak sa niektorá lehota ustanovená v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise nedodržala v dôsledku prerušenia poštového styku alebo neodvrátiteľnej straty alebo oneskorenia v poštovej doprave, bude sa lehota pokladať za dodržanú v prípadoch ustanovených Vykonávacím predpisom, ktorý ustanovuje aj dôkazy a iné podmienky.
(2)
(a)
Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, ospravedlní nedodržanie lehoty z tých dôvodov, ktoré pripúšťa jeho národné zákonodarstvo.
(b)
Každý zmluvný štát, pokiaľ sa jeho týka, môže ospravedlniť nedodržanie lehoty, ku ktorému došlo z iných dôvodov než tých, ktoré sú uvedené v pododseku (a).
Článok 49
Právo vystupovať pred medzinárodnými orgánmi
Každý právny zástupca, patentový zástupca alebo iná osoba oprávnená vystupovať pred národným úradom, kde bola medzinárodná prihláška podaná, je oprávnená vystupovať pred Medzinárodným úradom, príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš aj príslušným orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum, pokiaľ ide o túto prihlášku.
HLAVA IV
TECHNICKÉ SLUŽBY
Článok 50
Patentové informačné služby
(1)
Medzinárodný úrad môže poskytovať služby (nazývané v tomto článku „informačné služby“) dodávaním technických a iných príslušných informácií, ktoré má k dispozícii na základe uverejnených materiálov, najmä patentov a zverejnených prihlášok.
(2)
Medzinárodný úrad môže poskytovať tieto informačné služby buď priamo, alebo prostredníctvom jedného alebo niekoľkých orgánov pre medzinárodnú rešerš alebo iných národných alebo medzinárodných špecializovaných inštitúcií, s ktorými môže uzavrieť zmluvy.
(3)
Informačné služby sa uskutočňujú tak, aby umožňovali najmä tým zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, získanie technických poznatkov a techniky včítane existujúceho zverejneného „know-how“.
(4)
Informačné služby sa poskytujú vládam zmluvných štátov, ich občanom a osobám, ktoré v nich majú pobyt. Zhromaždenie môže rozhodnúť o poskytovaní týchto služieb nad tento rámec.
(5)
(a)
Všetky služby vládam zmluvných štátov sa poskytujú za úhradu hotových výdavkov; pre vlády zmluvných štátov, ktoré patria k rozvojovým krajinám, sa však služby poskytujú za úhradu nižšiu, pokiaľ možno rozdiel kryť ziskom, ktorý vznikne za služby poskytované iným odberateľom než vládam zmluvných štátov, alebo z prostriedkov uvedených v článku 54 (4).
(b)
Hotové výdavky uvedené v pododseku (a) sú výdavky presahujúce obvyklé náklady za služby národného úradu alebo záväzky orgánu pre medzinárodnú rešerš.
(6)
V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutím pracovných skupín, ktoré môže Zhromaždenie na ten účel zriadiť.
(7)
Ak to považuje za potrebné, odporučí Zhromaždenie ďalšie spôsoby získavania prostriedkov okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku (5).
Článok 51
Technická pomoc
(1)
Zhromaždenie vytvorí výbor pre technickú pomoc (nazývaný v tomto článku „výbor“).
(2)
(a)
Členovia výboru sa volia zo zmluvných štátov s patričným ohľadom na zastúpenie rozvojových krajín.
(b)
Generálny riaditeľ pozýva z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov medzivládnych organizácií zaoberajúcich sa technickou pomocou rozvojovým krajinám, aby sa zúčastnili na prácach výboru.
(3)
(a)
Úlohou výboru je organizovať a dohliadať na technickú pomoc zmluvným štátom, ktoré patria k rozvojovým krajinám, za účelom rozvoja ich patentových systémov, a to buď na národnom, alebo na regionálnom základe.
(b)
Technická pomoc zahŕňa najmä výchovu špecialistov, vysielanie expertov a dodávku pomôcok tak za účelom predvedenia, ako aj pre prevádzku.
(4)
Pre financovanie projektov podľa tohto článku sa bude Medzinárodný úrad usilovať o uzavretie zmlúv jednak s medzinárodnými finančnými organizáciami a medzivládnymi organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov, agentúrami Spojených národov a so špecializovanými inštitúciami Spojených národov, ktoré sa zaoberajú technickou pomocou, jednak s vládami štátov, ktoré technickú pomoc dostávajú.
(5)
V podrobnostiach sa ustanovenia tohto článku spravujú rozhodnutím Zhromaždenia a v medziach ním určených rozhodnutiami tých pracovných skupín, ktoré Zhromaždenie na ten účel zriaďuje.
Článok 52
Vzťahy k ostatným ustanoveniam Zmluvy
Ustanovenia tejto hlavy sa nedotýkajú finančných ustanovení obsiahnutých v ostatných hlavách tejto Zmluvy. Tieto ustanovenia nemožno použiť pre túto hlavu ani pre jej vykonanie.
HLAVA V
ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA
Článok 53
Zhromaždenie
(1)
(a)
Zhromaždenie sa skladá, s výhradou článku 57 (8), zo zmluvných štátov.
(b)
Vláda každého zmluvného štátu je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.
(2)
(a)
Zhromaždenie:
(i)
prerokúva všetky záležitosti, ktoré sa týkajú udržiavania a rozvoja Únie a vykonávania Zmluvy;
(ii)
plní tie úlohy, ktoré sú mu menovite uložené inými ustanoveniami Zmluvy;
(iii)
dáva pokyny Medzinárodnému úradu, pokiaľ ide o prípravu revíznych konferencií;
(iv)
reviduje a schvaľuje správy a činnosť generálneho riaditeľa, pokiaľ sa týkajú Únie, a dáva mu všetky potrebné inštrukcie vo veciach, ktoré sú v kompetencii Únie;
(v)
reviduje a schvaľuje správy a činnosť výkonného výboru zriadeného podľa odseku (9) a dáva mu inštrukcie;
(vi)
určuje plán, prijíma dvojročný rozpočet Únie a schvaľuje konečné vyúčtovanie;
(vii)
prijíma finančné opatrenia Únie;
(viii)
vytvára také výbory a pracovné skupiny, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie cieľov Únie;
(ix)
ustanovuje, ktoré iné než zmluvné štáty, a s prihliadnutím na ustanovenie odseku (8), ktoré medzivládne a medzinárodné nevládne organizácie majú právo účasti na jeho schôdzach ako pozorovatelia;
(x)
vykonáva všetku potrebnú činnosť na dosiahnutie cieľov Únie a také ďalšie úlohy, ktoré sú vhodné podľa Zmluvy.
(b)
Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné Únie riadené Organizáciou, zhromaždenie robí svoje rozhodnutia až potom, keď vypočulo odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.
(3)
Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.
(4)
Každý zmluvný štát má jeden zmluvný hlas.
(5)
(a)
Polovica zmluvných štátov tvorí kvórum.
(b)
V prípade nedostatku kvóra, môže Zhromaždenie robiť rozhodnutia, ale tieto rozhodnutia s výnimkou tých, ktoré sa týkajú jeho vlastného konania, nadobudnú účinnosť, len keď sa získa kvórum a požadovaná väčšina hlasov písomným hlasovaním, ako je uvedené vo Vykonávacom predpise.
(6)
(a)
S výhradou ustanovení článkov 47 (2) (b), 58 (2) (b), 58 (3) a 61 (2) (b) sa pre rozhodnutie Zhromaždenia vyžaduje dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov.
(b)
Abstencie sa nepovažujú za hlasy.
(7)
Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa výlučne týkajú štátov viazaných ustanoveniami hlavy II, každá zmienka o zmluvných štátoch urobená v odsekoch (4), (5) a (6) sa vzťahuje len na štáty viazané ustanoveniami hlavy II.
(8)
Každá medzivládna organizácia určená za orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má na schôdzach Zhromaždenia právo účasti ako pozorovateľ.
(9)
Len čo počet zmluvných štátov prekročí štyridsať, Zhromaždenie zriadi výkonný výbor. Každá zmienka o výkonnom výbore v Zmluve alebo vo Vykonávacom predpise sa uplatní, len pokiaľ bol už výbor zriadený.
(10)
Až do zriadenia výkonného výboru Zhromaždenie schvaľuje v medziach plánu a dvojročného rozpočtu ročné plány a ročné rozpočty pripravené generálnym riaditeľom.
(11)
(a)
Zhromaždenie sa schádza každý druhý kalendárny rok na riadnom zasadaní zvolanom generálnym riaditeľom, a ak nedôjde k výnimočným okolnostiam, v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako generálne zhromaždenie Organizácie.
(b)
Zhromaždenie sa schádza na mimoriadnom zasadaní zvolenom generálnym riaditeľom na žiadosť výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny zmluvných štátov.
(12)
Zhromaždenia prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.
Článok 54
Výkonný výbor
(1)
Len čo zhromaždenie zriadi výkonný výbor, riadi sa tento výbor ďalej uvedenými ustanoveniami.
(2)
(a)
Výkonný výbor s výhradou ustanovení článku 57 (8) tvoria štáty zvolené Zhromaždením zo štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia.
(b)
Vláda každého štátu, ktorý je členom výkonného výboru, je zastúpená jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti.
(3)
Počet štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru, zodpovedá štvrtine počtu štátov, ktoré sú členmi Zhromaždenia. Pri určovaní počtu miest sa zvyšok, ktorý zostáva po vydelení štyrmi, neberie do úvahy.
(4)
Pri voľbe členov výkonného výboru prihliada Zhromaždenie na spravodlivé zemepisné rozdelenie.
(5)
(a)
Každý člen výkonného výboru zostáva vo funkcii od skončenia zasadania Zhromaždenia, na ktorom bol zvolený, až do skončenia nasledujúceho riadneho zasadania Zhromaždenia.
(b)
Členovia výkonného výboru môžu byť zvolení znova, ale najviac v počte dvoch tretín takých členov
(c)
Zhromaždenie prijme podrobné pravidlá voľby a prípadného znovuzvolenia člena výkonného výboru.
(6)
(a)
Výkonný výbor:
(i)
pripravuje návrh rokovacieho programu Zhromaždenia;
(ii)
predkladá Zhromaždeniu návrh plánu a dvojročného rozpočtu Únie, pripravených generálnym riaditeľom;
(iii)
(zrušené)
(iv)
predkladá Zhromaždeniu pravidelné správy generálneho riaditeľa a ročné revízne účtovné správy s príslušným komentárom;
(v)
podniká všetky potrebné opatrenia na vykonávanie plánu Únie generálnym riaditeľom v súlade s rozhodnutiami Zhromaždenia a podľa okolností, ktoré vznikli medzi dvoma riadnymi zasadaniami Zhromaždenia;
(vi)
vykonáva všetky ostatné úlohy, ktoré sú mu v rámci tejto Zmluvy zverené.
(b)
Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré zaujímajú takisto iné únie riadené Organizáciou, výkonný výbor robí svoje rozhodnutia až potom, čo vypočul odporúčanie koordinačného výboru Organizácie.
(7)
(a)
Výkonný výbor sa schádza raz za rok na riadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ, pokiaľ možno v rovnakej dobe a na tom istom mieste ako koordinačný výbor Organizácie.
(b)
Výkonný výbor sa schádza na mimoriadnom zasadaní, ktoré zvolá generálny riaditeľ buď zo svojej vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť predsedu výkonného výboru alebo na žiadosť jednej štvrtiny jeho členov.
(8)
(a)
Každý štát, ktorý je členom výkonného výboru, má jeden hlas.
(b)
Polovica štátov, ktoré sú členmi výkonného výboru tvoria kvórum.
(c)
Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou odovzdaných hlasov.
(d)
Abstencie sa nepovažujú za hlasy.
(e)
Delegát môže zastupovať iba jeden štát a hlasovať len v jeho mene.
(9)
Zmluvné štáty, ktoré nie sú členmi výkonného výboru, majú právo účasti na jeho zasadaní ako pozorovatelia, rovnako ako všetky medzivládne organizácie určené za orgán pre medzinárodnú rešerš, alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum.
(10)
Výkonný výbor prijíma svoj vlastný rokovací poriadok.
Článok 55
Medzinárodný úrad
(1)
Administratívne úlohy, ktoré sa týkajú Únie, vykonáva Medzinárodný úrad.
(2)
Medzinárodný úrad zabezpečuje sekretariát pre rôzne orgány Únie.
(3)
Generálny riaditeľ je vedúci funkcionár Únie a zastupuje Úniu navonok.
(4)
Medzinárodný úrad vydáva Vestník a iné publikácie uvedené vo Vykonávacom predpise alebo vyžiadané Zhromaždením.
(5)
Vo Vykonávacom predpise sa ustanovuje, aké služby sú povinné poskytovať národné úrady Medzinárodnému úradu a orgánom pre medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum pri plnení ich úloh podľa Zmluvy.
(6)
Generálny riaditeľ a člen aparátu ním určený sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na všetkých zasadaniach Zhromaždenia, výkonného výboru alebo iného výboru alebo pracovnej skupiny zriadenej podľa Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu. Generálny riaditeľ alebo ním určený člen aparátu je z úradnej povinnosti tajomníkom týchto orgánov.
(7)
(a)
Medzinárodný úrad vykonáva prípravy pre revízne konferencie podľa inštrukcií Zhromaždenia a v spolupráci s výkonným výborom.
(b)
Medzinárodný úrad môže vo veci príprav revíznej konferencie konzultovať medzivládne a medzinárodne nevládne organizácie.
(c)
Generálny riaditeľ a osoby ním určené sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na rokovaniach revíznych konferencií.
(d)
Medzinárodný úrad vykonáva aj ďalšie úlohy, ktoré mu budú pridelené.
Článok 56
Výbor pre technickú spoluprácu
(1)
Zhromaždenie zriadi výbor pre technickú spoluprácu (v tomto článku ďalej len „výbor“).
(2)
(a)
Zhromaždenie určí zloženie výboru a vymenuje jeho členov, pričom prihliada na spravodlivé zastúpenie rozvojových krajín.
(b)
Orgány pre medzinárodnú rešerš a orgány pre medzinárodný predbežný prieskum sú členmi výboru z úradnej povinnosti. Ak je taký orgán národným úradom zmluvného štátu, nemôže mať tento štát vo výbore už žiadneho iného zástupcu.
(c)
Ak to počet zmluvných štátov umožňuje, je celkový počet členov výboru väčší než dvojnásobok počtu členov z úradnej povinnosti.
(d)
Generálny riaditeľ vyzve z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť výboru zástupcov zainteresovaných organizácií, aby sa zúčastnili na rokovaniach, o ktoré majú záujem.
(3)
Cieľom výboru je prispievať radami a odporúčaniami:
(i)
k trvalému zlepšovaniu služieb určených v Zmluve;
(ii)
pokiaľ je niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš a niekoľko orgánov pre medzinárodný predbežný prieskum, k maximálnej jednotnosti ich dokumentácie a pracovných metód a k maximálne jednotnej a vysokej kvalite ich správ;
(iii)
na výzvu Zhromaždenia alebo výkonného výboru k riešeniu technických problémov špecifických pre vytvorenie jediného orgánu pre medzinárodnú rešerš.
(4)
Každý zmluvný štát a každá zainteresovaná medzinárodná organizácia sa môže obrátiť písomne na výbor s otázkami, ktoré prislúchajú do právomoci výboru.
(5)
Výbor sa môže so svojou radou alebo odporúčaním obrátiť na generálneho riaditeľa alebo jeho prostredníctvom na Zhromaždenie, výkonný výbor, na všetky alebo niektoré orgány pre medzinárodnú rešerš a pre medzinárodný predbežný prieskum a na všetky alebo niektoré prijímacie úrady.
(6)
(a)
Generálny riaditeľ odovzdá výkonnému výboru vo všetkých prípadoch texty všetkých rád a odporúčaní výboru. Sám môže k takým textom pripojiť komentár.
(b)
Výkonný výbor sa môže vyjadriť ku každej rade, odporúčaniu alebo k inej činnosti výboru a môže vyzvať výbor, aby preštudoval otázky, ktoré patria do jeho kompetencie, a podal o tom správu. Výkonný výbor môže odovzdať Zhromaždeniu rady, odporúčania a správy výboru s príslušným komentárom.
(7)
Do zriadenia výkonného výboru sa odkaz na výkonný výbor v odseku (6) považuje za odkaz na Zhromaždenie.
(8)
Postup výboru sa v podrobnostiach riadi rozhodnutiami Zhromaždenia.
Článok 57
Financovanie
(1)
(a)
Únia má rozpočet.
(b)
Rozpočet Únie zahŕňa vlastné príjmy a vydania Únie a jej príspevok na rozpočet spoločných výdavkov únií riadených Organizáciou.
(c)
Výdavky, ktoré sa nedotýkajú výlučne Únie, ale tiež jednej alebo viacerých únií riadených Organizáciou, sa považujú za spoločné výdavky únií. Podiel Únie na takých spoločných výdavkoch je úmerný tomu, aký má na nich Únia záujem.
(2)
Rozpočet Únie sa zostavuje so zreteľom na požiadavky koordinácie s rozpočtami ostatných únií riadených Organizáciou.
(3)
S výhradou ustanovenia odseku (5) je rozpočet Únie financovaný z týchto zdrojov:
(i)
z poplatkov a dávok za služby poskytované Medzinárodným úradom vo vzťahu k Únii;
(ii)
z predaja publikácií Medzinárodného úradu vo vzťahu k Únii a z honorárov za ne;
(iii)
z darov, odkazov a subvencií;
(iv)
z nájomného, úrokov a iných rôznych príjmov.
(4)
Výška poplatkov a dávok, ktoré patria Medzinárodnému úradu, a ceny za jeho publikácie sa určia tak, aby za normálnych okolností postačili na krytie všetkých výdavkov Medzinárodného úradu spojených so správou tejto Zmluvy.
(5)
(a)
V prípade, že niektorý finančný rok sa skončí so schodkom, zaplatia zmluvné štáty, s výhradou ustanovení pododsekov (b) a (c), príspevok na jeho krytie.
(b)
O výške príspevku každého zmluvného štátu rozhodne Zhromaždenie, pričom vezme do úvahy počet medzinárodných prihlášok, ktoré vyšli z každého z týchto štátov v príslušnom roku.
(c)
Ak je zabezpečené buď úplné, alebo čiastočné provizórne krytie schodku inými prostriedkami, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že sa schodok prevedie a od zmluvných štátov sa nebude žiadať platenie príspevkov.
(d)
Ak to umožňuje finančná situácia Únie, môže Zhromaždenie rozhodnúť, že príspevky zaplatené podľa ustanovenia pododseku (a) sa vrátia štátom, ktoré ich zaplatili.
(e)
Zmluvný štát, ktorý nezaplatil do dvoch rokov od dátumu splatnosti určeného zhromaždením svoj príspevok podľa pododseku (b), nemôže vykonávať svoje hlasovacie právo v žiadnom orgáne Únie. Napriek tomu však každý orgán Únie môže dovoliť, aby taký štát vykonával svoje hlasovacie právo v tomto orgáne dovtedy potiaľ, pokiaľ uzná, že zdržanie platby bolo spôsobené výnimočnými a neodvrátiteľnými okolnosťami.
(6)
Ak k prijatiu rozpočtu nedôjde pred začiatkom nového finančného obdobia, zostane v tej istej výške ako rozpočet predchádzajúceho roka, ako je ustanovené vo finančných predpisoch.
(7)
(a)
Únia má prevádzkový fond zriadený jednorazovou platbou každého zmluvného štátu. Ak tento fond nebude postačovať, urobí Zhromaždenie opatrenie na jeho zvýšenie. Ak časť tohto fondu nie je ďalej potrebná, vráti sa.
(b)
Výška začiatočnej platby každého zmluvného štátu na uvedený fond alebo jeho podiel na zvýšenie fondu určí Zhromaždenie podľa podobných zásad, aké sú uvedené v odseku (5) (b).
(c)
Platobné podmienky určí Zhromaždenie na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí odporúčania koordinačného výboru Organizácie.
(d)
Každá vrátená suma bude úmerná sumám zaplateným každým zmluvným štátom, pričom sa vezme do úvahy dátum zaplatenia týchto súm.
(8)
(a)
V dohode o ústrednom sídle uzavretej so štátom, na ktorého území má Organizácia svoje ústredie, sa ustanovuje, že tento štát poskytne preddavky, ak nebudú prevádzkové fondy postačovať. Výška týchto preddavkov a podmienky, za ktorých sa poskytujú, budú predmetom osobitných dohôd uzavieraných z prípadu na prípad medzi týmto štátom a Organizáciou. Pokiaľ trvá jeho záväzok poskytovať preddavky, bude tento štát mať z úradnej povinnosti miesto v Zhromaždení a vo výkonnom výbore.
(b)
Štát uvedený v pododseku (a) a Organizácia majú právo písomne vypovedať záväzok poskytovať preddavky. Výpoveď nadobudne účinnosť za tri roky od konca toho roku, v ktorom bola podaná.
(9)
Revíziu účtov vykonáva jeden alebo viac zmluvných štátov alebo externých revízorov, ako je ustanovené vo finančných predpisoch. Určí ich s ich súhlasom Zhromaždenie.
Článok 58
Vykonávací predpis
(1)
Vykonávací predpis pripojený k Zmluve obsahuje pravidlá:
(i)
týkajúce sa záležitostí, v ktorých Zmluva výslovne odkazuje na Vykonávací predpis alebo výslovne ustanovuje, že také pravidlá sú alebo budú predpísané;
(ii)
týkajúce sa administratívnych náležitostí, záležitostí alebo konania;
(iii)
týkajúce sa podrobností pri aplikácii ustanovení Zmluvy.
(2)
(a)
Zhromaždenie môže vykonať zmenu Vykonávacieho predpisu.
(b)
S výhradou ustanovenia odseku (3) sa na vykonanie zmien požaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.
(3)
(a)
Vo Vykonávacom predpise sú uvedené pravidlá, ktoré sa môžu zmeniť:
(i)
iba jednomyseľným súhlasom alebo
(ii)
iba vtedy, keď žiaden zo zmluvných štátov, ktorých národný úrad pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, neprejaví nesúhlas, a pokiaľ taký orgán je medzivládnou organizáciou, ak neprejaví nesúhlas ten zmluvný štát, ktorý je členom tejto medzivládnej organizácie a je na to splnomocnený ostatnými členskými štátmi združenými v príslušnom orgáne tejto organizácie.
(b)
Ak sa má také pravidlo naďalej z uvedeného špeciálneho režimu vylúčiť, musia byť splnené podmienky uvedené v pododseku (a) (i) alebo v pododseku (a) (ii) podľa okolností.
(c)
Ak sa má nejaké pravidlo naďalej do jedného alebo druhého špeciálneho režimu podľa pododseku (a) zahrnúť, musí byť na to jednomyseľný súhlas.
(4)
Vykonávací predpis ustanovuje, že generálny riaditeľ vydá pod dohľadom Zhromaždenia Administratívne smernice.
(5)
V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami Vykonávacieho predpisu má znenie Zmluvy prednosť.
HLAVA VI
SPORY
Článok 59
Spory
S výhradou článku 64 (5) môže každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi, ktorý sa týka výkladu alebo aplikácie Zmluvy alebo Vykonávacieho predpisu a ktorý nebol vybavený zmierom, predložiť jeden z týchto štátov na Medzinárodnom súdnom dvore ako návrh podľa poriadku tohto súdu, ibaže sa tieto štáty dohodnú na inom spôsobe riešenia. Zmluvný štát, ktorý spor predkladá súdu, bude o tom informovať Medzinárodný úrad. Medzinárodný úrad upozorní na túto záležitosť ostatné zmluvné štáty.
HLAVA VII
REVÍZIE A ZMENY
Článok 60
Revízia Zmluvy
(1)
Zmluvu možno periodicky revidovať na osobitnej konferencii zmluvných štátov.
(2)
O zvolení revíznej konferencie rozhodne Zhromaždenie.
(3)
Medzivládna organizácia určená ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum má právo účasti na revíznej konferencii ako pozorovateľ.
(4)
Články 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môže zmeniť buď revízna konferencia, alebo sa môžu zmeniť podľa ustanovení článku 61.
Článok 61
Zmena niektorých ustanovení Zmluvy
(1)
(a)
Návrhy na zmenu článkov 53 (5), (9) a (11), 54, 55 (4) až (8), 56 a 57 môžu vychádzať z iniciatívy každého štátu, ktorý je členom Zhromaždenia, z iniciatívy výkonného výboru alebo generálneho riaditeľa.
(b)
Také návrhy oznámi generálny riaditeľ zmluvným štátom aspoň šesť mesiacov pred ich prerokovaním na Zhromaždení.
(2)
(a)
Zmeny článkov uvedených v odseku (1) musí schváliť Zhromaždenie.
(b)
Na schválenie sa vyžaduje trojštvrtinová väčšina odovzdaných hlasov.
(3)
(a)
Zmena článkov uvedených v odseku (1) nadobúda účinnosť jeden mesiac po tom, čo generálny riaditeľ dostane písomné oznámenia o prijatí zmien v príslušnom ústavnom konaní od troch štvrtín štátov, ktoré boli členmi Zhromaždenia v čase prijatia zmeny.
(b)
Každá takto prijatá zmena v uvedených článkoch je záväzná pre všetky štáty, ktoré sú členmi Zhromaždenia v čase, keď zmena nadobúda účinnosť, s tým, že akákoľvek zmena, ktorá znamená zvýšenie finančných záväzkov zmluvných štátov, zaväzuje iba tie štáty, ktoré podali oznámenie o prijatí takej zmeny.
(b)
Každá zmena prijatá podľa pododseku (a) zaväzuje všetky štáty, ktoré sa stanú členmi Zhromaždenia po dátume, keď zmena nadobudla účinnosť podľa ustanovenia pododseku (a).
HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 62
Členstvo v Zmluve
(1)
Každý štát, ktorý je členom Medzinárodnej Únie na ochranu priemyselného vlastníctva, sa môže stať členom tejto Zmluvy:
(i)
jej podpisom a dodatočným uložením ratifikačnej listiny alebo
(ii)
uložením listiny o prístupy k Zmluve.
(2)
Listiny o ratifikácii alebo o prístupe sa uložia u generálneho riaditeľa.
(3)
Ustanovenia článku 24 Stockholmského znenia Parížskeho Dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva platia aj pre túto Zmluvu.
(4)
Odsek (3) nemožno v žiadnom prípade vykladať tak, že obsahuje uznanie alebo tichý súhlas zmluvného štátu s faktickou situáciou na území, na ktorom Zmluvu aplikuje iný zmluvný štát v dôsledku uvedeného článku.
Článok 63
Účinnosť Zmluvy
(1)
(a)
S výhradou ustanovenia odseku (3) nadobúda táto Zmluva účinnosť tri mesiace po tom, čo osem štátov uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe za predpokladu, že aspoň štyri z týchto štátov spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:
(i)
počet prihlášok podaných v tomto štáte presiahol podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom 40 000;
(ii)
občania tohto štátu alebo osoby, ktoré tam majú pobyt, podľa posledných ročných štatistík zverejnených Medzinárodným úradom podali aspoň 1000 prihlášok v jednej cudzej krajine;
(iii)
národný úrad tohto štátu dostal podľa posledných ročných štatistík uverejnených Medzinárodným úradom aspoň 10 000 prihlášok od občanov cudzích krajín alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt.
(b)
Na účely tohto odseku výraz „prihlášky“ nezahŕňa prihlášky úžitkových vzorov.
(2)
S výhradou odseku (3) je pre každý štát, ktorý sa nestal členom Zmluvy v okamihu, keď nadobudla účinnosť podľa ustanovenia odseku (1), táto Zmluva záväzná tri mesiace po tom, čo uložil svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.
(3)
Ustanovenia hlavy II a zodpovedajúce pravidlá Vykonávacieho predpisu pripojeného k Zmluve sa však použijú až po dátume, keď tri štáty, z ktorých každý spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v odseku (1), sa stanú členmi tejto Zmluvy bez toho, aby podľa ustanovenia článku 64 (1) vyhlásili, že nechcú byť viazané ustanoveniami hlavy II. Tento dátum však nemôže predchádzať prvotné nadobudnutie účinnosti podľa odseku (1).
Článok 64
Výhrady
(1)
(a)
Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný ustanoveniami hlavy II.
(b)
Štáty, ktoré urobia vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nie sú viazané ustanoveniami hlavy II ani zodpovedajúcimi ustanoveniami Vykonávacieho predpisu.
(2)
(a)
Každý štát, ktorý neurobil vyhlásenie podľa odseku (1) (a), môže vyhlásiť, že:
(i)
nie je viazaný ustanoveniami článku 39 (1), pokiaľ ide o predloženie vyhotovenia medzinárodnej prihlášky a jej prípadného prekladu;
(ii)
záväzok týkajúci sa odkladu národného konania, ako je ustanovený v článku 40, nebude na prekážku zverejnenia medzinárodnej prihlášky alebo jej prekladu národným úradom alebo jeho prostredníctvom, pričom sa však rozumie, že tento štát nie je oslobodený od povinností ustanovených v článkoch 30 a 38.
(b)
Štáty, ktoré urobia také vyhlásenie, budú ním viazané.
(3)
(a)
Každý štát môže vyhlásiť, že pokiaľ ide oň, nevyžaduje medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky.
(b)
V prípadoch, keď pri uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority obsahuje medzinárodná prihláška určenia iba takých štátov, ktoré urobili vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), nebude medzinárodná prihláška podľa článku 21 (2) zverejnená.
(c)
Aj v prípadoch, kde platí ustanovenie pododseku (b), zverejní Medzinárodný úrad medzinárodnú prihlášku:
(i)
na žiadosť prihlasovateľa, ako je ustanovené vo Vykonávacom predpise;
(ii)
v prípade, že národnú prihlášku alebo patent založený na medzinárodnej prihláške zverejnil ten národný úrad niektorého určeného štátu alebo v jeho mene, ktorý urobil vyhlásenie podľa ustanovenia pododseku (a), a to ihneď po takom zverejnení, nie však skôr, než po uplynutí 18 mesiacov od dátumu priority.
(4)
(a)
Každý štát, ktorého národné zákonodarstvo priznáva jeho patentom účinok na známy stav techniky od doby pred zverejnením, ale nezrovnoprávňuje na účely známeho stavu techniky dátum priority uplatňovanej podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva s dátumom skutočného podania v tomto štáte, môže vyhlásiť, že podanie medzinárodnej prihlášky, v ktorej je tento štát určený, mimo jeho územia, nie je na účely známeho stavu techniky rovnoprávne s prihláškou skutočne podanou na jeho území.
(b)
Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa pododseku (a), nebude v tomto rozsahu viazaný článkom 11 (3).
(c)
Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie uvedené v pododseku (a), uvedie zároveň písomne dátum a podmienky, od ktorého a podľa ktorých na jeho území nastáva účinok na známy stav techniky tých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol označený. Toto vyhlásenie možno kedykoľvek zmeniť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.
(5)
Každý štát môže vyhlásiť, že nie je viazaný článkom 59. Pokiaľ sa týka sporov medzi zmluvným štátom, ktorý urobil také vyhlásenie, s ostatnými zmluvnými štátmi, neplatia ustanovenia článku 59.
(6)
(a)
Každé vyhlásenie podľa tohto článku musí sa urobiť písomne. Môže sa urobiť pri podpise Zmluvy, pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo, s výnimkou prípadu uvedeného v odseku (5), kedykoľvek neskôr oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. V prípade takého oznámenia nadobúda vyhlásenie účinnosť šesť mesiacov po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej šesťmesačnej lehoty.
(b)
Každé vyhlásenie podľa tohto článku možno kedykoľvek vziať späť oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi. Také späťvzatie nadobúda účinnosť tri mesiace po tom, čo došlo generálnemu riaditeľovi, a v prípade späťvzatia vyhlásenia podľa odseku (3) to nebude mať vplyv na medzinárodné prihlášky podané pred uplynutím uvedenej trojmesačnej lehoty.
(7)
Iné výhrady k Zmluve okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch (1) až (5), sú neprípustné.
Článok 65
Postupné uplatňovanie Zmluvy
(1)
Ak dohoda s orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum ustanovuje prechodné obmedzenie počtu alebo druhu medzinárodných prihlášok, ktoré sa tieto orgány zaväzujú vybaviť, Zhromaždenie prijme potrebné opatrenia na postupné uplatňovanie Zmluvy a Vykonávacieho predpisu, pokiaľ ide o dané kategórie medzinárodných prihlášok. Toto opatrenie platí aj pre žiadosti o rešerš medzinárodného typu podľa článku 15 (5).
(2)
Zhromaždenie určí lehoty, od ktorých s výhradou ustanovenia odseku (1) môže podávať medzinárodné prihlášky a predkladať návrhy na medzinárodný predbežný prieskum. Tieto lehoty nesmú byť dlhšie ako šesť mesiacov od dátumu, keď Zmluva nadobudla účinnosť podľa ustanovení článku 63 (1), prípadne keď hlava II sa začala používať podľa článku 63 (3).
Článok 66
Výpoveď
(1)
Každý zmluvný štát môže vypovedať Zmluvu oznámením zaslaným generálnemu riaditeľovi.
(2)
Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po tom, čo oznámenie došlo generálnemu riaditeľovi. Nebudú tým dotknuté účinky medzinárodnej prihlášky vo vypovedajúcom štáte, pokiaľ sa medzinárodná prihláška podala pred uplynutím tejto šesťmesačnej lehoty alebo pokiaľ sa pred jej uplynutím urobila voľba vypovedajúceho štátu.
Článok 67
Podpisy a úradné jazyky
(1)
(a)
Zmluva sa podpisuje v jednom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.
(b)
Úradné texty vyhotoví generálny riaditeľ po konzultácii s príslušnými vládami v nemeckom, japonskom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku a v ďalších jazykoch, ktoré určí Zhromaždenie.
(2)
Zmluva je prístupná na podpis vo Washingtone do 31. decembra 1970.
Článok 68
Uloženie Zmluvy
(1)
Originál Zmluvy sa uloží u generálneho riaditeľa po tom, čo už nebude prístupná na podpis.
(2)
Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia Zmluvy a k nej pripojeného Vykonávacieho predpisu vládam všetkých štátov, ktoré sú členmi Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, a na požiadanie vládam iných štátov.
(3)
Generálny riaditeľ vykoná registráciu Zmluvy na sekretariáte Spojených národov.
(4)
Generálny riaditeľ odovzdá dve ním overené vyhotovenia každej zmeny Zmluvy a Vykonávacieho predpisu vládam všetkých zmluvných štátov a na požiadanie aj vládam iných štátov.
Článok 69
Oznámenie
Generálny riaditeľ oznámi vládam všetkých členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva:
(i)
podpisy podľa článku 62;
(ii)
uloženie ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 62;
(iii)
dátum, keď Zmluva nadobudla účinnosť, a dátum, od ktorého sa použije hlava II podľa článku 63 (3);
(iv)
vyhlásenia urobené podľa článku 64 (1) až (5);
(v)
späťvzatie vyhlásení urobené podľa článku 64 (6) (b);
(vi)
výpovede, ktoré došli podľa článku 66;
(vii)
vyhlásenia urobené podľa článku 31 (4).
VYKONÁVACÍ PREDPIS
k Zmluve o patentovej spolupráci zmenený naposledy v roku 1984
ČASŤ A
Úvodné pravidlá
PRAVIDLO I
SKRÁTENÉ VÝRAZY
1.1
Zmysel skrátených výrazov
(a)
Vo Vykonávacom predpise slovo „Zmluva“ znamená Zmluvu o patentovej spolupráci.
(b)
Vo Vykonávacom predpise slová „hlava“ a „článok“ sa vzťahujú na príslušnú hlavu a článok Zmluvy.
Pravidlo 2
Výklad niektorých slov
2.1
„Prihlasovateľ“
Ak sa použije slovo „prihlasovateľ“, znamená to tiež zástupcu a iného splnomocnenca prihlasovateľa, a to s výnimkou tých prípadov, keď z textu alebo povahy ustanovení alebo z textovej súvislosti, v ktorých je také slovo použité, jasne vyplýva opak, teda najmä v prípadoch, keď sa predpis odvoláva na pobyt alebo na štátnu príslušnosť prihlasovateľa.
2.2
„Zástupca“
Kedykoľvek sa použije slovo „zástupca“, znamená to zástupcu ustanoveného podľa ustanovenia pravidla 90.1, pokiaľ niečo iné jasne nevyplýva zo znenia alebo z povahy ustanovení, alebo z textovej súvislosti, v ktorých sa slovo použilo.
2.2
bis „Spoločný splnomocnenec“
Kedykoľvek sa použije výraz „spoločný splnomocnenec“, znamená to prihlasovateľa, ktorý je ustanovený ako, alebo považovaný za spoločného splnomocnenca podľa ustanovenia pravidla 90.2.
2.3
„Podpis“
Ak národné zákonodarstvo, používané prijímacím úradom alebo príslušným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo pre medzinárodný predbežný prieskum, vyžaduje použitie pečiatky namiesto podpisu, bude pre tento úrad alebo orgán výraz „podpis“ znamenať „pečiatku“.
2.4
„Prioritné obdobie“
(a)
Kedykoľvek sa použije výraz „prioritné obdobie“ vo vzťahu k uplatneniu priority, znamená to obdobie 12 mesiacov od dátumu podania skoršej prihlášky, ktorej priorita sa uplatňuje. Dátum podania skoršej prihlášky nespadá do tohto obdobia.
(b)
Pravidlo 80.5 sa použije mutatis mutandis k prioritnému obdobiu.
ČASŤ B
Pravidlá, ktoré sa týkajú hlavy I Zmluvy
PRAVIDLO 3
ŽIADOSŤ (FORMA)
3.1.
Formulár žiadosti
Žiadosť sa podáva na tlačenom formulári alebo ako počítačový výtlačok.
3.2
Možnosť získať formuláre
Tlačené formuláre poskytne prihlasovateľovi bezplatne prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad, ak si to prijímací úrad praje.
3.3
Kontrolný zoznam
(a)
Žiadosť obsahuje zoznam, ktorý uvádza:
(i)
celkový počet listov, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, a počet listov každej časti medzinárodnej prihlášky: žiadosť, opis (samostatne sa označuje počet listov každej časti opisu obsahujúcej výpis sekvencií), nároky, výkresy, anotáciu;
(ii)
kde je to potrebné, či k medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, je priložené plnomocenstvo (t. j. doklad ustanovujúci zástupcu alebo spoločného splnomocnenca), odpis všeobecného plnomocenstva, prioritný doklad, výpis sekvencií v elektronickej forme, doklad o zaplatení poplatkov alebo akýkoľvek iný doklad (špecifikovaný v kontrolnom zozname);
(iii)
číslo obrázku výkresov, ktorý by sa podľa návrhu prihlasovateľa mal zverejniť spolu s anotáciou; vo výnimočných prípadoch môže prihlasovateľ navrhnúť viac ako jeden obrázok.
(b)
Zoznam vyplní prihlasovateľ, a ak tak neurobí, uvedie potrebné údaje okrem čísla obrázku podľa odseku (a) (iii) prijímací úrad.
3.4
Podrobnosti
S výhradou ustanovení pravidla 3.3 upravia podrobnosti tlačeného formulára žiadosti a žiadosti podávanej ako počítačový výtlačok Administratívne smernice.
Pravidlo 4
Žiadosť (Obsah)
4.1
Povinný a fakultatívny obsah; podpis
(a)
Žiadosť musí obsahovať
(i)
petit;
(ii)
názov vynálezu;
(iii)
údaje týkajúce sa prihlasovateľa a zástupcu, ak je zástupca ustanovený;
(iv)
údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo aspoň jedného z určených štátov požaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky.
(b)
Žiadosť prípadne obsahuje:
(i)
uplatnenie priority;
(ii)
údaje týkajúce sa skoršej rešerše podľa pravidla 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),
(iii)
odkaz na základnú prihlášku alebo základný patent
(iv)
údaj o prihlasovateľovej voľbe príslušného orgánu pre medzinárodnú rešerš.
(c)
Žiadosť môže obsahovať:
(i)
údaje týkajúce sa vynálezcu, ak národné zákonodarstvo žiadneho z určených štátov nepožaduje, aby sa meno vynálezcu uviedlo pri podaní národnej prihlášky;
(ii)
žiadosť na prijímací úrad, aby pripravil a odoslal Medzinárodnému úradu prioritný doklad, ak prihláška, na ktorú sa nárokuje priorita, bola podaná na národnom úrade alebo medzivládnom orgáne, ktorý je prijímacím úradom.
(iii)
vyhlásenia podľa pravidla 4.17,
(iv)
vyhlásenie podľa pravidla 4.18,
(v)
žiadosť o obnovenie práva na prioritu,
(vi)
vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii).
(d)
Žiadosť musí byť podpísaná.
4.2
Petit
Petit musí mať ďalej uvedený obsah, pričom sa odporúča toto jeho znenie: „Podpísaný žiada, aby táto medzinárodná prihláška bola prerokovaná podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.“.
4.3
Názov vynálezu
Názov vynálezu musí byť krátky (odporúča sa názov s dvoma až siedmimi slovami, pokiaľ je v angličtine alebo v preklade do angličtiny) a presný.
4.4
Mená a adresy
(a)
Mená fyzických osôb sa uvádzajú priezviskom a menom (menami), priezvisko sa uvádza pred menom (menami).
(b)
Názvy právnických osôb sa uvádzajú ich úplným úradným označením.
(c)
Adresy sa uvádzajú tak, aby sa tým splnili obvyklé požiadavky na rýchle poštové doručenie na udanú adresu, a v každom prípade obsahujú všetky dôležité správne jednotky včítane čísla domu, pokiaľ pripadá do úvahy. V tých prípadoch, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nepožaduje uvedenie čísla domu, nebude mať opomenutie uviesť také číslo v tomto štáte žiadny následok. Aby sa umožnilo rýchle spojenie s prihlasovateľom, odporúča sa uviesť adresu ďalekopisu, číslo telefónu a faxu alebo zodpovedajúce údaje iných podobných komunikačných prostriedkov prihlasovateľa alebo prípadne zástupcu alebo spoločného splnomocnenca.
(d)
Pre každého prihlasovateľa, vynálezcu alebo zástupcu sa smie uviesť iba jedna adresa, ak však nebol ustanovený zástupca na zastupovanie prihlasovateľa alebo všetkých prihlasovateľov, pokiaľ je ich viac ako jeden, smie prihlasovateľ, alebo ak je viac prihlasovateľov, spoločný splnomocnenec, uviesť navyše k akejkoľvek inej adrese uvedenej v žiadosti ešte aj adresu, na ktorú sa majú zasielať oznámenia.
4.5
Prihlasovateľ
(a)
Žiadosť musí uvádzať
(i)
meno
(ii)
adresu a
(iii)
štátnu príslušnosť a sídlo prihlasovateľa alebo každého prihlasovateľa, ak ich je viac.
(b)
Štátna príslušnosť prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, ktorého je príslušníkom.
(c)
Sídlo prihlasovateľa sa musí uviesť názvom štátu, na ktorého území má pobyt.
(d)
V žiadosti smú byť uvedení, pre rôzne určené štáty, rôzni prihlasovatelia. V takom prípade sa v žiadosti uvedie prihlasovateľ alebo prihlasovatelia pre každý určený štát alebo skupinu určených štátov.
(e)
Ak je prihlasovateľ registrovaný na národnom úrade, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je prihlasovateľ takto registrovaný.
4.6
Vynálezca
(a)
V prípade uplatnenia pravidla 4.1(a)(iv) alebo (c)(i) musí žiadosť obsahovať meno a adresu vynálezcu alebo každého vynálezcu, ak ich je viac.
(b)
Ak je prihlasovateľ vynálezcom, musí žiadosť obsahovať namiesto údaja uvedeného v odseku (a) oznámenie v tomto smere.
(c)
V žiadosti možno pre rôzne určené štáty uviesť rôzne osoby ako vynálezcov vtedy, ak sú v tomto smere požiadavky obsiahnuté v národnom zákonodarstve určených štátov rôzne. V takom prípade bude žiadosť obsahovať osobitné vyhlásenie pre každý určený štát alebo skupinu štátov, v ktorom sa jedna alebo niekoľko osôb, prípadne tá istá osoba alebo tie isté osoby považujú za vynálezcov.
4.7
Zástupca
(a)
Ak je menovaný zástupca, v žiadosti sa musí uviesť táto skutočnosť a meno a adresa zástupcu.
(b)
Ak je zástupca registrovaný národným úradom, ktorý pôsobí ako prijímací úrad, v žiadosti sa môže uviesť číslo alebo iný údaj, pod ktorým je zástupca takto registrovaný.
4.8
Spoločný zástupca
Ak je menovaný spoločný zástupca, v žiadosti sa musí táto skutočnosť uviesť.
4.9
Určenie štátov. Druhy ochrany. Národné a regionálne patenty
(a)
Podanie žiadosti založí:
(i)
určenie všetkých zmluvných štátov, ktoré sú viazané zmluvou ku dňu medzinárodného podania;
(ii)
údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, ktorý uplatňuje články 43 a 44, je na udelenie každého druhu ochrany, ktorý je dostupný určením tohto štátu;
(iii)
údaj, že medzinárodná prihláška, ak ide o každý určený štát, v ktorom sa uplatňuje článok 45(1), je na udelenie regionálneho patentu, a tiež národného patentu, ak sa neuplatňuje článok 45(2).
(b)
Aj napriek odseku (a)(i), ak 5. októbra 2005 národné zákonodarstvo zmluvného štátu uvádza, že podanie medzinárodnej prihlášky, ktorá obsahuje určenie tohto štátu a uplatňuje prioritu skoršej národnej prihlášky majúcej účinok v tomto štáte, bude mať za následok, že skoršia národná prihláška prestane mať účinok s rovnakými dôsledkami ako späťvzatie skoršej národnej prihlášky, môže žiadosť, v ktorej sa uplatňuje priorita zo skoršej národnej prihlášky podanej v tomto štáte, obsahovať údaj, že sa nevykonalo určenie tohto štátu, za predpokladu, že určený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. januára 2006, že tento odsek platí vo vzťahu k určeniu tohto štátu a toto oznámenie je stále v platnosti v deň medzinárodného podania. Medzinárodný úrad okamžite zverejní prijatú informáciu v medzinárodnom vestníku.
4.10
Uplatnenie priority
(a)
Akékoľvek vyhlásenie uvedené v článku 8(1) („uplatnenie priority“) môže uplatňovať prioritu jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných buď v členskom štáte, alebo v niektorom členskom štáte Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, alebo v členskom štáte, alebo v členskom štáte Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členským štátom tejto zmluvy. Každé uplatnenie priority sa musí uviesť v žiadosti; žiadosť pozostáva z vyhlásenia, že sa uplatňuje priorita zo skoršej prihlášky, a musí obsahovať
(i)
dátum, kedy bola skoršia prihláška podaná, dátum podania je v rámci lehoty 12 mesiacov, ktoré predchádzajú dátumu medzinárodného podania;
(ii)
číslo skoršej prihlášky;
(iii)
ak skoršia prihláška je národnou prihláškou, členská krajina Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo člen Svetovej obchodnej organizácie, ktorý nie je členom tohto dohovoru, v ktorých bola podaná;
(iv)
ak skoršia prihláška je regionálnou prihláškou, orgán poverený udeľovaním regionálnych patentov podľa príslušnej zmluvy o regionálnom patente;
(v)
ak je skoršia prihláška medzinárodnou prihláškou, prijímací úrad, v ktorom bola podaná.
(b)
Navyše k obsahu požadovanému podľa odsekov (a)(iv) alebo (v):
(i)
ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou alebo medzinárodnou prihláškou, uplatnenie priority môže uvádzať jednu alebo viaceré členské krajiny Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, pre ktoré bola skoršia prihláška podaná;
(ii)
ak je skoršia prihláška regionálnou prihláškou a aspoň jedna zo zmluvných strán regionálnej patentovej zmluvy nie je členom Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva a ani členom Svetovej obchodnej organizácie, uplatnenie priority bude indikovať aspoň jednu členskú krajinu tohto dohovoru alebo krajinu, ktorá je členom Svetovej obchodnej organizácie, pre ktorú bola prihláška so skorším právom prednosti podaná.
(c)
Na účely odsekov (a ) a (b) sa článok 2(vi) nepoužije.
(d)
Ak 29. septembra 1999 nie sú zmenené odseky (a) a (b), ktoré nadobudnú platnosť od 1. januára 2000, v súlade s platnou národnou legislatívou určeného úradu budú sa tieto odseky uplatňovať aj po tomto dátume ďalej tak, ako sú v platnosti do 31. decembra 1999, vzhľadom na určený úrad tak dlho, pokiaľ uvedené odseky, tak ako sú zmenené, nebudú v súlade s platnou národnou legislatívou, za predpokladu, že uvedený úrad o tom upovedomí Medzinárodný úrad do 31. októbra 1999. Medzinárodný úrad urýchlene zverejní prijaté informácie vo Vestníku.
4.11
Odkaz na pokračovanie alebo čiastkové pokračovanie, alebo základnú prihlášku, alebo udelenie
(a)
Ak
(i)
prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(a) alebo (b), že si praje, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška dodatkového patentu, dodatkového osvedčenia, dodatkového autorského osvedčenia na vynález alebo dodatkového osvedčenia na úžitkový vzor, alebo
(ii)
prihlasovateľ zamýšľa označiť podľa pravidla 49bis.1(d), že si želá, aby medzinárodná prihláška bola spracovaná v každom určenom štáte ako prihláška, ktorá je pokračovaním alebo čiastkovým pokračovaním skoršej prihlášky,
musí to uviesť v žiadosti a identifikovať relevantnú základnú prihlášku alebo základný patent alebo iné základné udelenie.
(b)
Zahrnutie označenia do žiadosti podľa odseku (a) nemá vplyv na použitie pravidla 4.9.
4.12
Vzatie výsledkov skoršej rešerše do úvahy
Ak si prihlasovateľ želá, aby orgán pre medzinárodnú rešerš pri vykonávaní medzinárodnej rešerše vzal do úvahy výsledky skoršej medzinárodnej rešerše, typ medzinárodnej rešerše alebo národnej rešerše vykonanej tým istým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom („skoršia rešerš“),
(i)
musí to v žiadosti uviesť a špecifikovať príslušný orgán alebo úrad a prihlášku, na ktorú sa skoršia rešerš vykonala,
(ii)
žiadosť môže obsahovať vyhlásenie, ak sa vyžaduje na tento účel, že ide o tú istú prihlášku alebo v podstate o tú istú prihlášku, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku.
4.14
bis Voľba orgánu pre medzinárodnú rešerš
Ak je na medzinárodnú rešerš medzinárodnej prihlášky príslušných viacero orgánov, prihlasovateľ označí v žiadosti ten orgán, ktorý si vybral.
4.15
Podpis
Žiadosť musia podpísať prihlasovateľ alebo, ak je viac ako jeden prihlasovateľ, všetci prihlasovatelia.
(b)
(zrušené)
4.16
Prepis a preklad určitých slov
(a)
Ak meno alebo adresa nie sú napísané latinskou abecedou, musia sa takisto uviesť v latinskej abecede, a to buď v prepise, alebo v anglickom preklade. Prihlasovateľ rozhodne, ktoré slová sa len prepíšu a ktoré preložia.
(b)
Ak meno krajiny nie je napísané latinskou abecedou, musí sa takisto uviesť v anglickom jazyku.
4.17
Vyhlásenia týkajúce sa národných požiadaviek tak, ako ich stanovuje pravidlo 51bis.1(a)(i) až (v)
Žiadosť môže obsahovať pre potreby národného zákonodarstva aplikovaného v jednom alebo vo viacerých určených štátoch jedno alebo viaceré z nasledujúcich vyhlásení tak, ako predpisujú Administratívne smernice:
(i)
vyhlásenie o totožnosti prihlasovateľa, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(i);
(ii)
vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na prihlásenie a udelenie patentu, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(ii);
(iii)
vyhlásenie o prihlasovateľovom práve ako pri dátume medzinárodného podania na nárokovanie priority skoršej prihlášky, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iii);
(iv)
vyhlásenie o pôvodcovstve, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(iv), ktoré musí byť podpísané tak, ako predpisujú Administratívne smernice;
(v)
vyhlásenie o zverejneniach, ktoré nie sú na škodu udelenia patentu, alebo o výnimkách pri nedostatku novosti, ako sa uvádza v pravidle 51bis.1(a)(v).
4.18
Vyhlásenie o včlenení odkazom
Ak si medzinárodná prihláška ku dňu, keď prijímací úrad prijal skôr jeden alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii), uplatňuje prioritu skoršej prihlášky, môže žiadosť obsahovať vyhlásenie, ak prvok medzinárodnej prihlášky uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) alebo časť opisu, nárokov alebo výkresov uvedených v pravidle 20.5(a) nie sú inak obsiahnuté v medzinárodnej prihláške, ale sú úplne obsiahnuté v skoršej prihláške, že prvok alebo časť, s prihliadnutím na potvrdenie podľa pravidla 20.6, sú včlenené vyhlásením do medzinárodnej prihlášky na účely pravidla 20.6. Ak žiadosť neobsahuje takéto vyhlásenie k uvedenému dňu, môže sa doložiť k žiadosti iba vtedy, ak bolo v nej obsiahnuté inak alebo predložené spolu s medzinárodnou prihláškou k uvedenému dňu.
4.19
Dodatkové údaje
(a)
Žiadosť nesmie obsahovať žiadne iné údaje než tie, ktoré sa uvádzajú v pravidlách 4.1 až 4.18, s tým, že administratívne smernice môžu dovoliť, ale nie nariadiť, aby sa do žiadosti zahrnuli ďalšie dodatkové údaje vymedzené v administratívnych smerniciach.
(b)
Ak žiadosť obsahuje iné údaje než tie, ktoré sú uvedené v pravidlách 4.1 až 4.18 alebo povolené podľa odseku (a) administratívnymi smernicami, prijímací úrad z úradnej moci zruší tieto dodatkové údaje.
PRAVIDLO 5
OPIS
5.1
Spôsob opisu
(a)
Opis sa musí začínať názvom vynálezu uvedeného v žiadosti a musí:
(i)
spresnenie technického odboru, ktorého sa vynález týka;
(ii)
uvedenie známeho stavu techniky, ktorý prihlasovateľ pozná a ktorý môže byť užitočný pre porozumenie, rešerš a prieskum vynálezu, a pokiaľ možno uvedenie materiálov, z ktorých tento stav vyplýva;
(iii)
vlastný opis prihláseného vynálezu takými výrazmi, aby bolo možné technickému problému (aj keď nebol výslovne ako taký uvedený) a jeho riešeniu porozumieť, a uvedenie prípadných výhodných účinkov vynálezu v porovnaní so známym stavom techniky;
(iv)
krátky opis prípadných výkresov;
(v)
uvedenie aspoň najlepšieho spôsobu, ktorým by bolo možné podľa názoru prihlasovateľa uskutočniť prihlásený vynález; to sa urobí pomocou príkladov, a keď je to vhodné, odkazom na prípadné výkresy; keď národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje opis najlepšieho spôsobu, ale uspokojí sa s opisom akéhokoľvek príkladu vyhotovenia (bez ohľadu na to, či je považovaný za najlepší alebo nie), nemá opomenutie opísať najlepší spôsob vyhotovenia účinky v tomto štáte;
(vi)
výslovné uvedenie spôsobu, akým sa môže predmet vynálezu vhodne využívať v priemysle, pokiaľ to celkom jasne nevyplýva z opisu alebo z povahy vynálezu, a spôsobu, akým sa môže vyrábať alebo používať, alebo ak sa môže iba používať, spôsob, ktorým sa môže používať. Pojmom „priemysel“ sa rozumie jeho najširší zmysel ako v Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva.
(b)
Spôsob a poradie opisu uvedené v odseku (a) treba dodržať s výnimkou prípadov, keď pre povahu vynálezu by bol iný spôsob alebo iné poradie lepšie pre porozumenie a hospodárnejšie vysvetlenie.
(c)
S výhradou ustanovenia odseku (b) uvedie sa každá časť spomenutá v odseku (a) vhodným nadpisom v súlade s odporúčaním obsiahnutým v Administratívnych smerniciach.
5.2
Opis sekvencie nukleotidov a/alebo aminokyselín
(a)
Ak medzinárodná prihláška obsahuje opis jednej sekvencie alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, opis musí obsahovať výpis sekvencie, ktorý je v súlade so štandardom predpísaným Administratívnou smernicou a musí sa podať ako samostatná časť opisu podľa tohto štandardu.
(b)
Ak časť opisu s výpisom sekvencie opisu obsahuje voľný text, ako sa stanovuje v štandarde uvedenom v Administratívnej smernici, voľný text sa musí uviesť aj v hlavnej časti opisu, a to v rovnakom jazyku, ako je opis.
PRAVIDLO 6
NÁROKY
6.1
Počet a číslovanie nárokov
(a)
Počet nárokov musí byť primeraný povahe prihláseného vynálezu.
(b)
Ak je nárokov niekoľko, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami.
(c)
Spôsob číslovania v tých prípadoch, keď dochádza k úprave nárokov, sa spravuje Administratívnymi smernicami.
6.2
Odkazy na iné časti medzinárodnej prihlášky
(a)
Nároky sa nesmú, s výnimkou prípadov, kde je to nevyhnutne potrebné, opierať, pokiaľ ide o technické znaky vynálezu, o odkazy na opis alebo výkresy. Najmä sa nesmú opierať o také odkazy, ako je napríklad: „ako je opísané v časti ... opisu“ alebo „ako je znázornené na obrázku ... výkresov“.
(b)
V tých prípadoch, keď medzinárodná prihláška obsahuje výkresy, dáva sa prednosť tomu, aby technické znaky v nárokoch sprevádzali vzťahové značky, ktoré sa ich týkajú. Ak sa použijú, dáva sa prednosť tomu, aby boli v zátvorkách. Ak použitie vzťahových značiek nijako zvlášť neuľahčuje rýchlejšie pochopenie nároku, potom sa nepoužijú. Vzťahové značky môže určený úrad na účely zverejnenia týmto úradom vypustiť.
6.3
Spôsob zostavovania nárokov
(a)
Definícia predmetu, o ktorého ochranu sa žiada, pozostáva z technických znakov vynálezu.
(b)
Ak je to vhodné, musia nároky obsahovať:
(i)
úvodnú časť označujúcu tie technické znaky vynálezu, ktoré sú potrebné pre definíciu prihláseného predmetu, ktoré sú však v kombinácii súčasťou známeho stavu techniky;
(ii)
význakovú časť, ktorej predchádzajú napr. slová „vyznačujúce sa“, „vyznačené tým“, „pričom zlepšenie spočíva v tom“ alebo iné slová s rovnakým významom a ktorá stručne uvádza technické znaky, o ktorých ochranu sa v spojení so znakom uvedeným v bode (i) žiada.
(c)
Tam, kde národné zákonodarstvo určeného štátu nevyžaduje, aby boli nároky zostavené spôsobom uvedeným v odseku (b), nebude mať opomenutie uvedeného spôsobu zostavenia nárokov žiadne následky pre tento štát za predpokladu, že skutočne použitý spôsob zostavenia nárokov je v súlade s požiadavkami národného zákonodarstva tohto štátu.
6.4
Závislé nároky
(a)
Každý nárok, ktorý obsahuje všetky znaky jedného alebo viacerých ostatných nárokov (nárok v závislej forme, tu uvádzaný ako „závislý nárok“), musí obsahovať odvolanie, pokiaľ možno na začiatku, na iný nárok alebo na iné nároky a potom musí uviesť ďalšie nárokované znaky. Každý závislý nárok, ktorý sa odvoláva na viac než jeden z ostatných nárokov („viacnásobne závislý nárok“) sa smie odvolávať na tieto nároky iba alternatívne. Viacnásobne závislé nároky nesmú slúžiť ako podklad pre iné viacnásobne závislé nároky. Ak národné zákonodarstvo národného úradu, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, neumožňuje, aby viacnásobne závislé nároky boli zostavené spôsobom odlišným od toho, ktorý je uvedený vo dvoch predchádzajúcich vetách, potom opomenutie zostaviť nároky takým spôsobom môže viesť k ich označeniu v medzinárodnej rešeršovej správe podľa článku 17 (2) (b). Skutočnosť, že nároky nie sú zostavené uvedeným spôsobom, nemá v určenom štáte následky, pokiaľ boli nároky zostavené v súlade s národným zákonodarstvom tohto štátu.
(b)
Každý závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v nároku, na ktorý sa odvoláva. Viacnásobne závislý nárok musí byť formulovaný tak, aby obsahoval všetky obmedzenia obsiahnuté v tom konkrétnom nároku, v súvislosti s ktorým je práve zamýšľaný.
(c)
Všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na jediný predchádzajúci nárok, a všetky závislé nároky, ktoré sa odvolávajú na niekoľko predchádzajúcich nárokov, budú podľa možnosti a čo najvhodnejšie zlúčené do skupín.
6.5
Úžitkové vzory
Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 6.1 až 6.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že sa prihlasovateľovi poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.
PRAVIDLO 7
VÝKRESY
7.1
Technologické schémy a diagramy
Technologické schémy a diagramy sa považujú za výkresy.
7.2
Lehota
Lehota uvedená v článku 7 (2) (ii) musí zodpovedať okolnostiam daného prípadu a nesmie byť kratšia ako 2 mesiace od dátumu písomnej výzvy, v ktorej sa žiada o predloženie výkresov alebo dodatkových výkresov podľa uvedeného ustanovenia.
PRAVIDLO 8
ANOTÁCIA
8.1
Obsah a forma anotácie
(a)
Anotácia musí obsahovať:
(i)
súhrn podstaty vynálezu, ako vyplýva z opisu nákov a prípadných výkresov; v súhrne musí byť uvedený technický odbor, ktorého sa vynález týka, a jeho formulácia musí umožňovať jasné pochopenie technického problému, jadra riešenia tohto problému vynálezom a základné využitie alebo väčší počet základných využití vynálezu;
(ii)
tam, kde to pripadá do úvahy, chemický vzorec, ktorý zo všetkých vzorcov uvedených v medzinárodnej prihláške najlepšie charakterizuje vynález.
(b)
Anotácia musí byť taká stručná, ako to dovoľuje podstata vynálezu (pokiaľ možno 50 až 150 slov, ak je v angličtine alebo preložená do angličtiny).
(c)
Anotácia nesmie obsahovať údaje o tvrdených výhodách alebo hodnote prihláseného vynálezu ani o jeho uvažovanej upotrebiteľnosti.
(d)
Každý podstatný technický znak uvedený v anotácii a zobrazený na výkrese medzinárodnej prihlášky musí byť doplnený vzťahovou značkou umiestnenou v zátvorkách.
8.2
Obrázok
(a)
Ak prihlasovateľ opomenie urobiť návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii) alebo ak orgán pre medzinárodnú rešerš uzná, že vynález by lepšie charakterizoval iný obrázok alebo obrázky než ten alebo tie, ktoré navrhuje prihlasovateľ, potom označí, s výhradou ustanovenia článku (b), ten obrázok alebo tie obrázky, ktoré sa pripoja k anotácii, až ju Medzinárodný úrad zverejní. V takom prípade sa k anotácii pripojí obrázok alebo obrázky označené orgánom povereným medzinárodnou rešeršou. Inak sa k anotácii pripojí len, s výhradou článku (b), obrázok alebo obrázky navrhnuté prihlasovateľom.
(b)
Pokiaľ orgán poverený medzinárodnou rešeršou uzná, že na pochopenie anotácie sa nehodí žiadny obrázok výkresov, oznámi to Medzinárodnému úradu. V takom prípade sa k anotácii pri zverejnení Medzinárodným úradom nepripojí žiadny obrázok, aj keď prihlasovateľ urobil návrh podľa pravidla 3.3 (a) (iii).
8.3
Hlavné zásady formulácie
Anotácia sa formuluje tak, aby mohla účinne slúžiť ako orientačná pomôcka na účely rešerše v príslušnom odvetví techniky, najmä aby napomáhala vedcom, inžinierom alebo výskumným pracovníkom zistiť, či treba študovať celú medzinárodnú prihlášku.
PRAVIDLO 9
VÝRAZY A POD., KTORÉ SA NESMÚ POUŽIŤ
9.1
Vymedzenie
Medzinárodná prihláška nesmie obsahovať:
(i)
výrazy alebo výkresy, ktoré odporujú dobrým mravom;
(ii)
výrazy alebo výkresy, ktoré sa priečia verejnému poriadku;
(iii)
hanlivé údaje o výrobkoch alebo postupoch akejkoľvek inej osoby než prihlasovateľa alebo o výhodách a hodnote prihlášok alebo patentov takej osoby (jednoduché porovnanie so súčasným stavom techniky nie je samo osebe hanlivé);
(iv)
akékoľvek vyhlásenia alebo iné veci, ktoré sú vzhľadom na okolnosti zrejme bezvýznamné alebo nepotrebné.
9.2
Pripomienka rozporu s predpismi
Prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš môžu urobiť pripomienku, že medzinárodná prihláška nie je v súlade s pravidlom 9.1, a môžu navrhnúť prihlasovateľovi, aby dobrovoľne urobil príslušné opravy medzinárodnej prihlášky. Ak pripomienku urobil prijímací úrad, informuje o tom príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš a Medzinárodný úrad; ak ju urobil orgán pre medzinárodnú rešerš, informuje o tom prijímací úrad a Medzinárodný úrad.
9.3
Odkaz na článok 21 (6)
„Hanlivé údaje“ uvedené v článku 21 (6) majú význam vymedzený pravidlom 9.1 (iii).
PRAVIDLO 10
TERMINOLÓGIA A ZNAČKY
10.1
Terminológia a značky
(a)
Jednotky váh a mier musia byť vyjadrené v metrickej sústave, prípadne aj v metrickej sústave, ak sú najprv vyjadrené v inej sústave.
(b)
Teploty musia byť vyjadrené v stupňoch Celzia, prípadne aj v stupňoch Celzia, ak sú najprv vyjadrené inak.
(c)
zrušené
(d)
Pre údaje o teple, energii, svetle, zvuku a magnetizme, ako aj pre matematické vzorce a elektrické jednotky sa musia dodržať zásady medzinárodnej praxe; pre chemické vzorce sa použijú symboly, atómové hmotnosti a molekulárne vzorce používané všeobecne.
(e)
Všeobecne sa používajú iba také technické výrazy, značky a symboly, ktoré sú v odbore všeobecne zavedené.
(f)
Ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v čínštine, v angličtine alebo v japončine, začiatok každého desatinného miesta sa označuje bodkou; ak je medzinárodná prihláška alebo jej preklad v inom jazyku než v čínštine, v angličtine alebo v japončine, označuje sa čiarkou.
10.2
Dôslednosť
V celej medzinárodnej prihláške sa dôsledne používa zvolená terminológia a značky.
Pravidlo 11
Požiadavky na vonkajšiu úpravu
11.1
Počet vyhotovení
(a)
S výhradou ustanovenia odseku (b) sa podávajú medzinárodné prihlášky a každý z dokladov uvedených v kontrolnom zozname (pravidlo 3.3 (a) (ii)) v jednom vyhotovení.
(b)
Každý prijímací úrad môže požadovať, aby medzinárodná prihláška a každý doklad uvedený v kontrolnom zozname (pravidlo 3.3 (a) (ii)), s výnimkou potvrdenia o zaplatení poplatkov alebo šeku na zaplatenie poplatkov, boli podané vo dvoch alebo troch vyhotoveniach. V takom prípade je prijímací úrad zodpovedný za overenie toho, že druhé a tretie vyhotovenie je zhodné s archívnym vyhotovením.
11.2
Vhodnosť na reprodukciu
(a)
Všetky časti medzinárodnej prihlášky (t. j. žiadosť, opis, nároky, výkresy a anotácia) musia byť predložené tak, aby ich bolo možno priamo fotograficky, elektrostaticky, ofsetovou tlačou a mikrofilmom reprodukovať v akomkoľvek počte kópií.
(b)
Všetky listy musia byť bez záhybov a trhlín; nesmú byť preložené.
(c)
Používa sa iba jedna strana každého listu.
(d)
S výhradou pravidla 11.10 (d) a pravidla 11.13 (j) sa každý list použije v zvislej polohe (t. j. kratšie strany hore a dole).
11.3
Použiteľný materiál
Všetky časti medzinárodnej prihlášky musia byť na papieri, ktorý je ohybný, silný, biely, hladký, nelesklý a trvanlivý.
11.4
Oddelené listy a pod.
(a)
Každá časť medzinárodnej prihlášky (žiadosť, opis, nároky, anotácia) sa začína na novom liste.
(b)
Všetky listy medzinárodnej prihlášky sa spoja tak, aby sa pri štúdiu mohli ľahko obracať, aby sa dali ľahko rozpojiť a zase zložiť dohromady v tých prípadoch, keď boli oddelené na reprodukčné účely.
11.5
Rozmery listov
Rozmery listov musia zodpovedať formátu A4 (29,7 cm x 21 cm). Každý prijímací úrad však môže prijať medzinárodné prihlášky na listoch iných rozmerov za predpokladu, že archívne vyhotovenie odovzdávané Medzinárodnému úradu a rešeršové vyhotovenie, ak to žiada príslušný orgán pre medzinárodnú rešerš, budú na formáte A4.
11.6
Okraje
(a)
Minimálne okraje listov obsahujúcich opis, nároky a anotáciu sú tieto:
- horný okraj 2 cm
- ľavý okraj 2,5 cm
- pravý okraj 2 cm
- spodný okraj 2 cm
(b)
Odporúčané maximálne okraje uvedené v odseku (a) sú tieto:
– horný okraj 4 cm
– ľavý okraj 4 cm
– pravý okraj 4 cm
– spodný okraj 3 cm
(c)
Na listoch s výkresmi nesmie byť použiteľná plocha väčšia ako 26,2 cm x 17,00 cm. Listy nesmú mať okolo použiteľnej alebo použitej plochy rámček. Minimálne okraje sú tieto:
– horný okraj 2,5 cm
– ľavý okraj 2,5 cm
– pravý okraj 1,5 cm
– spodný okraj 1,0 cm
(d)
Okraje uvedené v odsekoch (a) až (c) sa týkajú listov formátu A4. Aj keď prijímací úrad prijíma iné formáty, musí archívne vyhotovenie formátu A4 a v danom prípade aj rešeršové vyhotovenie formátu A4 zachovávať uvedené okraje.
(e)
S výhradou odseku (f) a ustanovenia pravidla 11.8 (b) okraje predloženej medzinárodnej prihlášky musia byť úplne prázdne.
(f)
Horný okraj môže obsahovať v ľavom rohu značku prihlasovateľa, s podmienkou, že značka nebude nižšie ako 1,5 cm od horného okraja listu. Počet písmen v značke prihlasovateľa nesmie prekročiť maximum, ktoré sa uvádza v Administratívnych smerniciach.
11.7
Číslovanie listov
(a)
Všetky listy, ktoré obsahuje medzinárodná prihláška, musia byť číslované za sebou arabskými číslicami,
(b)
Čísla musia byť umiestnené v strede horného alebo spodného okraja listu, ale nesmú byť umiestnené v okraji.
11.8
Číslovanie riadkov
(a)
Naliehavo sa odporúča číslovať každý piaty riadok každého listu opisu a každého listu nárokov.
(b)
Čísla by mali byť uvedené v pravej polovici ľavého okraja.
11.9
Spôsob písania textu
(a)
Žiadosť, opis, nároky a anotácia sa píšu strojom alebo sa tlačia.
(b)
V prípade potreby možno napísať rukou alebo nakresliť len grafické symboly a znaky, chemické alebo matematické vzorce a niektoré znaky v čínštine alebo v japončine.
(c)
Strojopis má medziriadkovú medzeru 1 1/2.
(d)
Všetky textové časti musia byť napísané takým písmom, pri ktorom sú veľké písmená vysoké najmenej 0,28 cm, a čiernou nezmazateľnou farbou tak, aby boli splnené požiadavky uvedené v pravidle 11.2, za predpokladu, že každá textová časť v žiadosti môže byť napísaná takými písmenami, ktorých výška nie je menšia ako 0,21 cm.
(e)
Ustanovenia odsekov (c) a (d), pokiaľ ide o medzery a o rozmery znakov, sa nevzťahujú na texty v čínštine alebo v japončine.
11.10
Výkresy, vzorce a tabuľky v textovej časti
(a)
V žiadosti, opise, nárokoch a anotácii nesmú byť výkresy.
(b)
V opise, nárokoch a anotácii smú byť chemické a matematické vzorce.
(c)
V opise a v anotácii smú byť tabuľky; nárok smie obsahovať tabuľky iba vtedy, ak je to vzhľadom na predmet tohto nároku vhodné.
11.11
Texty na výkresoch
(a)
Výkresy nesmú obsahovať texty, iba jednotlivé slovo alebo jednotlivé slová, ak je to úplne nevyhnutné, napr. slovo ako: „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez AB“. Pri elektrických obvodoch, blokových schémach a technologických diagramoch môžu byť len krátke heslá nevyhnutne potrebné pre porozumenie.
(b)
Všetky použité slová musia byť umiestnené tak, aby sa mohli pri preklade prelepiť bez porušenia niektorej čiary výkresov.
11.12
Prepisy a pod.
Na listoch sa nesmie nadmerne mazať, listy nesmú obsahovať prepisy, preklepy alebo vsuvky medzi riadkami. Porušenie tohto pravidla možno prejsť len vtedy, pokiaľ nie je sporná pôvodnosť obsahu a ohrozená požiadavka dobrej reprodukcie.
11.13
Osobitné požiadavky na výkresy
(a)
Výkresy musia byť vyhotovené trvanlivými, čiernymi, dostatočne sýtymi a tmavými, rovnako hrubými a dobre ohraničenými čiarami a ťahmi bez použitia farieb.
(b)
Rezy musia byť opatrené obvyklým šrafovaním, ktoré nesmie brániť ľahkej čitateľnosti vzťahových značiek a vynášacích čiar.
(c)
Mierka výkresov a zreteľnosti ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby sa aj pri fotografickej reprodukcii s lineárnym zmenšením na dve tretiny dali bez ťažkostí rozoznať všetky detaily.
(d)
Ak sa vo výnimočných prípadoch na výkresoch uvedie mierka, musí sa znázorniť graficky.
(e)
Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary obsiahnuté vo výkrese musia byť jednoduché a jasné. V spojení s číslicami a písmenami sa nesmú používať zátvorky, krúžky alebo úvodzovky.
(f)
Všetky čiary výkresov sa musia riadne nakresliť rysovacími pomôckami.
(g)
Každý prvok určitého obrázku musí byť úmerný ostatným prvkom obrázku, ibaže použitie rôznych mierok je nevyhnutné pre jasnosť obrázku.
(h)
Výška číslic a písmen nesmie byť nižšia ako 0,32 cm. Pre legendu výkresov sa použije latinská abeceda, a kde je to obvyklé, grécka abeceda.
(i)
Jeden list výkresu smie obsahovať niekoľko obrázkov. Ak obrázky na dvoch alebo viacerých listoch tvoria v skutočnosti jediný úplný obrázok, musia byť usporiadané tak, aby sa dal kompletný obrázok zostaviť bez zakrytia niektorej časti obrázkov na rôznych listoch.
(j)
Jednotlivé obrázky sa na liste alebo na listoch zostavia tak, aby sa neplytvalo miestom, najlepšie v kolmej polohe a vzájomne zreteľne oddelene. Pokiaľ nie sú obrázky v kolmej polohe, musia byť umiestnené vodorovne tak, aby ich horná časť bola na ľavej strane listu.
(k)
Nezávisle od očíslovania listov musia sa jednotlivé obrázky číslovať za sebou arabskými číslami.
(l)
Vzťahové značky, neuvedené v opise nesmú byť na výkresoch a naopak.
(m)
Vzťahové značky toho istého prvku musia byť zhodné v celej medzinárodnej prihláške.
(n)
Ak výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, dôrazne sa odporúča pripojiť osobitný list so zoznamom všetkých vzťahových značiek a prvkov nimi označených.
11.14
Neskôr predložené doklady
Pravidlá 10 a 11.1 až 11.13 sa takisto vzťahujú na každý dokument – napríklad, opravené stránky, upravené nároky, preklady – predložené po podaní medzinárodnej prihlášky.
Pravidlo 12
Jazyk medzinárodnej prihlášky a preklad na účely medzinárodnej rešerše a medzinárodného zverejnenia
12.1
Prípustné jazyky pri podaní medzinárodnej prihlášky
(a)
Medzinárodná prihláška sa musí podať v niektorom z jazykov, ktorý prijímací úrad pripúšťa na tento účel.
(b)
Každý prijímací úrad pripúšťa pri podaní medzinárodnej prihlášky najmenej jeden jazyk, ktorý je aj:
(i)
jazykom prijateľným pre medzinárodný rešeršný orgán, alebo ak je to možné, najmenej jediným orgánom pre medzinárodnú rešerš, ktorý je príslušný vykonávať medzinárodnú rešerš pre medzinárodné prihlášky podané na tomto prijímacom úrade, a
(ii)
jazykom, v ktorom sa má prihláška zverejniť;
(c)
Napriek odseku (a) sa žiadosť podáva v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa prijímací úrad na účely tohto odseku.
(d)
Bez ohľadu na odsek (a) sa musí každý text obsiahnutý v časti opisu s výpisom sekvencií podľa pravidla 5.2(a) podať v súlade so štandardom uvedeným v Administratívnej smernici.
12.1bis Jazyk prvkov a častí predložených podľa pravidla 20.3, 20.5 alebo 20.6
Prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), ktorý predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.3(b) alebo 20.6(a), a časť opisu, nárokov alebo výkresov, ktoré predložil prihlasovateľ podľa pravidla 20.5(b) alebo 20.6(a), musí byť v jazyku medzinárodnej prihlášky, ako sa podala, alebo ak sa vyžaduje preklad prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), v obidvoch, v jazyku, v akom sa prihláška podala, a v jazyku prekladu.
12.1ter Jazyk údajov predložených podľa pravidla 13bis.4
Každý údaj týkajúci sa uloženého biologického materiálu, predložený podľa pravidla 13bis.4 musí byť v takom jazyku, v akom sa podala medzinárodná prihláška, za predpokladu, že ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), každý údaj sa musí predložiť v obidvoch jazykoch, tak v jazyku prihlášky, ako sa podala, ako aj v jazyku prekladu.
12.2
Jazyk zmien v medzinárodnej prihláške
(a)
Každá úprava medzinárodnej prihlášky musí byť v jazyku, v ktorom bola podaná prihláška, s výnimkou pravidiel 46.3 a 55.3.
b) Každá oprava podľa pravidla 91.1 zjavného omylu v medzinárodnej prihláške musí byť v jazyku, v ktorom sa prihláška podala, za predpokladu, že
(i)
ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), 12.4(a) alebo 55.2(a), opravy podľa pravidla 91.1(b)(ii) a (iii) sa musia podať tak v jazyku prihlášky, ako aj v jazyku prekladu,
(ii)
ak sa vyžaduje preklad žiadosti podľa pravidla 26.3ter(c), opravy podľa pravidla 91.1(b)(i) stačí predložiť iba v jazyku prekladu.
(c)
Každá oprava chyby v medzinárodnej prihláške podľa pravidla 26 musí byť v jazyku, v ktorom sa podala medzinárodná prihláška. Každá oprava chyby podľa pravidla 26 v preklade predloženom podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, každá oprava chyby podľa pravidla 55.2(c) v preklade predloženom podľa pravidla 55.2(a) alebo každá oprava v preklade žiadosti predloženej podľa pravidla 26.3ter(c) musí byť v jazyku prekladu.
12.3
Preklad na účely medzinárodnej rešerše
(a)
Ak jazyk, v ktorom bola medzinárodná prihláška podaná, nie je prípustný pre orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorý má vykonať medzinárodnú rešerš, prihlasovateľ musí do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom predložiť tomuto úradu preklad medzinárodnej prihlášky do jazyka, ktorý je súčasne:
(i)
jazykom prípustným pre tento orgán, a
(ii)
jazykom, v ktorom má byť prihláška zverejnená, a
(iii)
jazykom prípustným pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a), ak nie je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, v ktorom má byť zverejnená.
(b)
Odsek (a) sa nepoužije pre žiadosť ani pre žiadnu časť opisu s výpisom sekvencií.
(c)
Ak prijímací úrad zašle prihlasovateľovi oznámenie podľa pravidla 20.2(c), prihlasovateľ nepredložil preklad vyžadovaný podľa odseku (a), prijímací úrad musí, pokiaľ možno spolu s oznámením, vyzvať prihlasovateľa, aby
(i)
predložil preklad v lehote podľa odseku (a);
(ii)
v prípade, že požadovaný preklad nebol predložený v lehote podľa odseku (a), predložil preklad a prípadne zaplatil poplatok za oneskorené predloženie podľa odseku (e) v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy alebo v lehote do dvoch mesiacov od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom podľa toho, ktorá lehota uplynie neskôr.
(d)
Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (c) a prihlasovateľ nepredložil v lehote stanovenej podľa odseku (c)(ii) požadovaný preklad a nezaplatil žiadny poplatok požadovaný za oneskorené predloženie, medzinárodná prihláška sa bude považovať za späťvzatú a prijímací úrad o tom vydá uznesenie. Každý preklad a každá platba, ktoré prijímací úrad dostane pred vydaním uznesenia v zmysle predchádzajúcej vety a pred uplynutím 15 mesiacov od dátumu priority, budú sa považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.
(e)
Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.
12.4
Preklad na účely medzinárodného zverejnenia
(a)
Ak jazyk, v ktorom je podaná medzinárodná prihláška, nie je jazykom zverejnenia a preklad sa nevyžiadal podľa pravidla 12.3(a), prihlasovateľ musí prijímaciemu úradu zaslať preklad medzinárodnej prihlášky v akomkoľvek jazyku zverejnenia, ktorý pripúšťa na účely tohto odseku, v rámci 14 mesiacov od dátumu prednosti.
(b)
Odsek (a) sa neaplikuje na žiadosť ani na časť výpisu sekvencií opisu.
(c)
Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) požadovaný preklad podľa tohto odseku, prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby zaslal požadovaný preklad a zaplatil, kde sa to vyžaduje, poplatok za neskoré predloženie, ktorý sa vyžaduje podľa odseku (e) v rámci lehoty 16 mesiacov od práva prednosti. Akýkoľvek preklad prijatý prijímacím úradom pred zaslaním výzvy úradu podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatý pred uplynutím lehoty podľa odseku (a).
(d)
Ak prihlasovateľ nepredložil v rámci lehoty podľa odseku (c) požadovaný preklad a nezaplatil požadovaný poplatok, medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú, čo prijímací úrad aj vyhlási. Preklad a poplatok prijaté prijímacím úradom pred vykonaním vyhlásenia úradu podľa predchádzajúcej vety a pred uplynutím 17 mesiacov od dátumu práva prednosti sa považujú za predložené pred uplynutím tejto lehoty.
(e)
Za predloženie prekladu po uplynutí lehoty podľa odseku (a) môže prijímací úrad požadovať vo svoj prospech zaplatenie poplatku za oneskorené predloženie prekladu vo výške 25 % poplatku za medzinárodné podanie, ktorý je uvedený v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.
Pravidlo 12bis
Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky, preklad
12bis.1 Kópia výsledkov skoršej rešerše a skoršej prihlášky; preklad
(a)
Ak prihlasovateľ požiadal podľa pravidla 4.12 orgán pre medzinárodnú rešerš, aby vzal do úvahy výsledky skoršej rešerše vykonanej ním samým alebo iným orgánom pre medzinárodnú rešerš alebo národným úradom, prihlasovateľ musí s výnimkou odsekov (c) až (f) predložiť prijímaciemu úradu spolu s medzinárodnou prihláškou kópiu výsledkov skoršej rešerše v akejkoľvek forme (napríklad vo forme rešeršnej správy, zoznamu citovaného známeho stavu techniky alebo správy o prieskume), ktoré vykonal príslušný orgán alebo úrad.
(b)
Orgán pre medzinárodnú rešerš môže s výnimkou odsekov (c) až (f) vyzvať prihlasovateľa, aby mu v lehote primeranej okolnostiam predložil:
(i)
kópiu príslušnej skoršej prihlášky,
(ii)
ak je skoršia prihláška v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad skoršej prihlášky do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,
(iii)
ak výsledky skoršej rešerše sú v jazyku, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš neakceptuje, preklad týchto výsledkov do jazyka, ktorý tento orgán akceptuje,
(iv)
kópiu každého dokumentu citovaného vo výsledkoch skoršej rešerše.
(c)
Ak skoršiu rešerš vykonal ten istý úrad, ktorý koná ako prijímací úrad, prihlasovateľ môže miesto predloženia kópií uvedených v odsekoch (a) až (b)(i) a (iv) uviesť, že si želá, aby ich prijímací úrad pripravil a zaslal orgánu pre medzinárodnú rešerš. Takáto požiadavka sa musí urobiť v žiadosti a môže byť spoplatnená v prospech prijímacieho úradu.
(d)
Ak skoršiu rešerš vykonal orgán pre medzinárodnú rešerš alebo ten istý úrad, ktorý koná ako orgán pre medzinárodnú rešerš, nevyžaduje sa, aby sa kópie alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) predložili v zmysle uvedených odsekov.
(e)
Ak žiadosť obsahuje vyhlásenie podľa pravidla 4.12(ii), že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška, na ktorú bola vykonaná skoršia rešerš, alebo že medzinárodná prihláška je tá istá alebo v podstate tá istá ako skoršia prihláška s výnimkou, že bola podaná v inom jazyku, nevyžaduje sa, aby sa kópia alebo preklad podľa odsekov (b)(i) a (ii) predložili v zmysle uvedených odsekov.
(f)
Ak je kópia alebo preklad podľa odsekov (a) a (b) k dispozícii orgánu pre medzinárodnú rešerš vo forme a spôsobom pre neho prijateľným, napríklad prostredníctvom digitálnej knižnice alebo vo forme prioritného dokladu a prihlasovateľ to uvedie v žiadosti, nevyžaduje sa predloženie kópie alebo prekladu podľa týchto odsekov.
PRAVIDLO 13
JEDNOTNOSŤ VYNÁLEZU
13.1
Požiadavka
Medzinárodná prihláška smie obsahovať len jeden vynález alebo skupinu vynálezov vzájomne spojených tak, že tvoria jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku („požiadavka jednotnosti vynálezu“).
13.2.
Okolnosti, za ktorých sa požiadavka jednotnosti vynálezu považuje za splnenú
Ak sa v jednej a tej istej medzinárodnej prihláške nárokuje skupina vynálezov, je požiadavka jednotnosti vynálezu, podľa ustanovenia pravidla 13.1, splnená len vtedy, ak existuje technický vzťah medzi týmito vynálezmi spočívajúci na jednom alebo viacerých zhodných alebo zodpovedajúcich osobitných technických znakoch. Výraz „osobitné technické znaky“ znamená také technické znaky, ktoré vymedzujú účinok, ktorým každý z uplatňovaných vynálezov považovaných za celok prekračuje známy stav techniky.
13.3.
Určenie jednotnosti vynálezu neovplyvnené spôsobom zostavenia nárokov
Určenie, či je skupina vynálezov vzájomne spojená tak, že tvorí jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku, sa musí vykonať bez ohľadu na to, či sa vynálezy uplatňujú v oddelených nárokoch, alebo alternatívne v jednom nároku.
13.4
Závislé nároky
S výhradou pravidla 13.1 možno do jedinej medzinárodnej prihlášky zahrnúť rozumný počet závislých nárokov pre ochranu osobitných vyhotovení vynálezu, ktorý je predmetom nezávislého nároku, a to aj vtedy, keď znaky jednotlivého závislého nároku možno považovať samé osebe za vynález.
13.5
Úžitkové vzory
Každý určený štát, v ktorom sa žiada o udelenie úžitkového vzoru na základe medzinárodnej prihlášky, môže namiesto pravidiel 13.1 až 13.4 použiť vo veciach tam upravených ustanovenia svojho národného zákonodarstva o úžitkových vzoroch, pokiaľ sa konanie o medzinárodnej prihláške začalo v tomto štáte, a za predpokladu, že prihlasovateľovi sa poskytnú aspoň dva mesiace od uplynutia lehoty podľa článku 22 na prispôsobenie prihlášky požiadavkám národného zákonodarstva.
Pravidlo 13bis
Vynálezy týkajúce sa biologického materiálu
13bis.1 Definícia
Na účely tohto pravidla sa pod výrazom „odkaz na uložený biologický materiál“ rozumejú údaje medzinárodnej prihlášky o uložení biologických materiálov v depozitárnej inštitúcii alebo o takto uloženom biologickom materiáli.
13bis.2 Odkazy (všeobecne)
Každý odkaz na uložený biologický materiál sa vykoná podľa tohto pravidla, a ak sa takto vykoná, predpokladá sa, že vyhovuje požiadavkám národnej legislatívy každého určeného štátu.
13bis ) Odkazy: obsah; opomenutie odkazu alebo údaja
(a)
Odkaz na uložený biologický materiál musí obsahovať:
(i)
meno a adresu ukladacieho orgánu, na ktorom došlo k uloženiu;
(ii)
dátum uloženia biologického materiálu v tejto inštitúcii;
(iii)
prístupové číslo pridelené týmto orgánom uloženému mikroorganizmu;
(iv)
ďalšie skutočnosti oznámené Medzinárodnému úradu podľa ustanovenia pravidla 13 bis 7 (a) (i), pokiaľ požiadavka na ich oznámenie bola zverejnená vo Vestníku podľa pravidla 13 bis 7 (c) najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky.
(b)
Nezahrnutie odkazu na uložený biologický materiál alebo nezahrnutie niektorého údaja, ktorý sa týka biologického materiálu podľa odseku (a), nemá dôsledok v žiadnom určenom štáte, ktorého národná legislatíva taký odkaz alebo údaj v národnej prihláške nevyžaduje.
13bis.4 Odkazy: lehota na predloženie údajov
(a)
S výnimkou odsekov (b) a (c), ak nie je niektorý z údajov uvedený v pravidle 13bis.3(a) obsiahnutý v odkaze na uložený biologický materiál v medzinárodnej prihláške pri podaní, ale je predložený Medzinárodnému úradu:
(i)
v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, takýto údaj bude každý určený úrad považovať za predložený včas;
(ii)
po uplynutí lehoty 16 mesiacov od dátumu priority, každý určený úrad bude údaj považovať za predložený v posledný deň tejto lehoty, ak bude doručený Medzinárodnému úradu pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.
(b)
Ak to národná legislatíva určeného úradu vyžaduje pri národných prihláškach, úrad môže žiadať predloženie akýchkoľvek údajov podľa pravidla 13bis.3(a) skôr ako 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že táto požiadavka bola podľa pravidla 13bis.7(a)(ii) oznámená Medzinárodnému úradu a Medzinárodný úrad takú požiadavku podľa pravidla 13bis.7(c) zverejnil vo Vestníku najmenej dva mesiace pred podaním medzinárodnej prihlášky.
(c)
Ak prihlasovateľ žiada skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), ktorýkoľvek určený úrad môže každý údaj, ktorý nebol predložený pred skončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie, považovať za údaj, ktorý nebol predložený včas.
(d)
Medzinárodný úrad oznámi prihlasovateľovi dátum prijatia každého údaja predloženého podľa odseku (a), a
(i)
ak bol údaj prijatý pred dokončením technických príprav na zverejnenie, zverejní sa predložený údaj podľa odseku (a) a dátum jeho prijatia spolu s medzinárodnou prihláškou,
(ii)
ak bol údaj prijatý po skončení technických príprav na medzinárodné zverejnenie, oznámi dátum a závažné údaje z odkazu určeným úradom.
13bis.5 Odkazy a údaje na účely jedného štátu alebo viacerých určených štátov; rôzne uloženia pre rôzne určené štáty; uloženie v iných ukladacích orgánoch, ako boli oznámené
(a)
Odkaz na uložený biologický materiál sa považuje za odkaz na účely všetkých určených štátov, ak výslovne nebol urobený na účely len niektorého z určených štátov; to isté platí pre údaje uvedené v odkaze.
(b)
Odkazy na niekoľko rôznych uložení biologického materiálu sa môžu vykonať pre rôzne určené štáty.
(c)
Každý určený úrad môže neuznať uloženie vykonané v inej depozitnej inštitúcii ako v tej, ktorá bola oznámená podľa pravidla 13bis.7(b).
13bis.6 Poskytnutie vzoriek
(b)
Podľa článkov 23 a 40 sa vzorky uloženého biologického materiálu, na ktorý bol urobený odkaz v medzinárodnej prihláške, neposkytnú pred uplynutím príslušných lehôt, po ktorých uplynutí sa môže podľa uvedených článkov začať národné konanie, iba ak by s tým prihlasovateľ súhlasil. Ak však prihlasovateľ vykoná úkony uvedené v článku 22 alebo 39 po medzinárodnom zverejnení, ale pred uplynutím uvedených lehôt, možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť po vykonaní týchto úkonov. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie možno vzorky uloženého biologického materiálu poskytnúť podľa ustanovení národnej legislatívy platnej pre ktorýkoľvek určený úrad, hneď ako nadobudne medzinárodné zverejnenie podľa tohto práva účinky povinného národného zverejnenia národnej prihlášky bez prieskumu.
13bis.7 Národné požiadavky; oznámenie a zverejnenie
(a)
Každý národný úrad môže oznámiť Medzinárodnému úradu požiadavky národnej legislatívy v tom smere, že
(i)
sa požaduje, aby každý údaj uvedený v oznámení okrem tých, ktoré sú uvedené v pravidle 13bis.3(a) (i), (ii) a (iii), bol zahrnutý v národnej prihláške v odkaze na uložený biologický materiál;
(ii)
sa požaduje, aby bol zahrnutý jeden údaj alebo viac údajov uvedených v pravidle 13bis.3(a) v národnej prihláške už pri podaní alebo v lehote kratšej než 16 mesiacov od dátumu priority, pričom túto lehotu treba v oznámení presne uviesť.
(b)
Každý národný úrad oznámi Medzinárodnému úradu depozitárne inštitúcie, v ktorých národná legislatíva povoľuje ukladať biologické materiály na účely patentového konania na tomto úrade, alebo ak národné právo neumožňuje alebo nepovoľuje takéto ukladanie.
(c)
Požiadavky, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (a), a informácie, ktoré sa mu oznámili podľa ustanovenia odseku (b), uverejní Medzinárodný úrad ihneď vo Vestníku.
Pravidlo 13 ter
Výpisy sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín
13ter.1 Konanie pred orgánom pre medzinárodnú rešerš
(a)
Ak medzinárodná prihláška obsahuje informácie o výpise jednej alebo viacerých sekvencií nukleotidov a/alebo aminokyselín, orgán pre medzinárodnú rešerš môže vyzvať prihlasovateľa, aby mu zaslal na účely medzinárodnej rešerše výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu už takýto výpis v elektronickej forme nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, a aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedený v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.
(b)
Ak sa aspoň časť prihlášky podá na papieri a orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(a), môže vyzvať prihlasovateľa, aby na účely medzinárodnej rešerše zaslal výpis sekvencie v papierovej forme, ktorá zodpovedá norme predpísanej administratívnymi smernicami, ak mu takýto výpis v papierovej forme už nie je dostupný formou a spôsobom, ktorý je pre neho akceptovateľný, bez ohľadu, či predložil, alebo nepredložil výpis sekvencií v elektronickej forme, vyzve ho podľa odseku (a), aby prípadne zaplatil poplatok za neskoré predloženie uvedené v odseku (c) v lehote určenej vo výzve.
(c)
Zaslanie výpisu sekvencie v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b) môže orgán pre medzinárodnú rešerš podrobiť poplatku za neskoré predloženie vo svoj prospech, ktorého výšku určuje orgán pre medzinárodnú rešerš, ale nesmie prekročiť 25 % medzinárodného poplatku za podanie uvedeného v bode 1 Sadzobníka poplatkov, nepočítajúc poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán, za predpokladu, že poplatok za neskoré predloženie sa vyžaduje podľa odseku (a) alebo (b), ale nie podľa obidvoch.
(d)
Ak prihlasovateľ v stanovenej lehote vo výzve podľa odseku (a) alebo (b) nepredloží požadovaný výpis sekvencie a nezaplatí požadovaný poplatok za neskoré predloženie, od orgánu pre medzinárodnú rešerš sa vyžaduje, aby vykonal rešerš na medzinárodnú prihlášku iba v zmysluplnom rozsahu bez výpisu sekvencií.
(e)
Výpis sekvencie, ktorý nie je obsiahnutý v medzinárodnej prihláške tak, ako bola podaná, aj keď sa zašle v odpovedi na výzvu podľa odseku (a) alebo (b), alebo inak, nebude časťou medzinárodnej prihlášky, ale tento odsek nebude brániť prihlasovateľovi zmeniť opis, ak sa týka výpisu sekvencie v súlade s článkom 34(2)(b).
(f)
Ak orgán pre medzinárodnú rešerš zistí, že opis nie je v súlade s pravidlom 5.2(b), vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu. Pravidlo 26.4 sa použije primerane na akúkoľvek opravu, ktorú navrhne prihlasovateľ. Orgán pre medzinárodnú rešerš odovzdá opravu prijímaciemu úradu a medzinárodnému úradu.
13ter.2 Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
Pravidlo 13ter.1 sa použije primerane na konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.
13ter.3 Výpis sekvencie pre určený úrad
Žiadny určený úrad nebude žiadať od prihlasovateľa, aby zaslal iný výpis sekvencie ako výpis sekvencie v súlade s normou ustanovenou administratívnymi smernicami.
PRAVIDLO 14
ODOVZDÁVACÍ POPLATOK
14.1
Odovzdávací poplatok
(a)
Každý prijímací úrad môže požadovať, aby prihlasovateľ zaplatil v jeho prospech poplatok za prijatie medzinárodnej prihlášky, odovzdanie vyhotovenia Medzinárodnému úradu a príslušnému orgánu pre medzinárodnú rešerš a výkon všetkých ostatných úloh v súvislosti s medzinárodnou prihláškou vo svojej funkcii prijímacieho úradu („odovzdávací poplatok“).
(b)
Výšku prípadného odovzdávacieho poplatku, ak nejaký je, určí prijímací úrad.
(c)
Odovzdávací poplatok sa musí zaplatiť do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Výška poplatku je suma, ktorá je splatná k dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky.
PRAVIDLO 15
Poplatok za medzinárodné podanie
15.1
Medzinárodný poplatok za podanie
Každá medzinárodná prihláška podlieha poplatku v prospech Medzinárodného úradu („poplatok za medzinárodné podanie“), ktorý vyberá prijímací úrad.
15.2
Výška poplatku
(a)
Výšku poplatku za medzinárodné podanie stanovuje sadzobník poplatkov.
(b)
Poplatok za medzinárodné podanie sa platí v mene alebo v jednej z mien predpísaných prijímacím úradom („predpísaná mena“).
(c)
Ak je predpísaná mena vo švajčiarskych frankoch, prijímací úrad Medzinárodnému úradu ihneď prevedie uvedený poplatok vo švajčiarskych frankoch.
(d)
Ak je predpísaná mena v inej mene než švajčiarsky frank a táto mena
(i)
je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, generálny riaditeľ stanoví ekvivalentnú výšku poplatku v predpísanej mene podľa smerníc Zhromaždenia pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu medzinárodného poplatku a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie Medzinárodnému úradu,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na švajčiarske franky, prijímací úrad zodpovedá za konverziu poplatku za medzinárodné podanie z predpísanej meny na švajčiarske franky a ihneď prevedie poplatok Medzinárodnému úradu v švajčiarskych frankoch v sume stanovenej sadzobníkom poplatkov; alebo, ak si prijímací úrad želá, môže konvertovať poplatok za medzinárodné podanie z predpísanej meny na eurá alebo americké doláre a ihneď previesť ekvivalentnú čiastku tohto poplatku v eurách alebo v amerických dolároch Medzinárodnému úradu, ako ju stanovil generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia, ako sa uvádza v bode (i).
15.3
Lehota splatnosti; splatná výška poplatku
Poplatok za medzinárodné podanie sa musí zaplatiť prijímaciemu úradu do jedného mesiaca od dátumu prijatia medzinárodnej prihlášky. Splatná výška poplatku je suma splatná v deň prijatia.
15.4
Vrátenie poplatku
Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie:
(i)
ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne,
(ii)
ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo
(iii)
ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.
15.5
(zrušené)
15.6
Vrátenie poplatku
Prijímací úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za medzinárodné podanie
(i)
ak je zistenie podľa článku 11(1) negatívne;
(ii)
ak sa pred odovzdaním archívneho vyhotovenia Medzinárodnému úradu medzinárodná prihláška odvolá alebo sa považuje za späťvzatú, alebo
(iii)
ak sa vzhľadom na predpisy o národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.
Pravidlo 16
Rešeršný poplatok
16.1
Právo žiadať poplatok
(a)
Každý orgán pre medzinárodnú rešerš môže požadovať, aby prihlasovateľ v jeho prospech zaplatil poplatok za vykonanie medzinárodnej rešerše a výkon všetkých ďalších úloh, ktorými je orgán pre medzinárodnú rešerš poverený podľa ustanovení Zmluvy a Vykonávacieho predpisu („rešeršový poplatok“).
(b)
Rešeršný poplatok vyberá prijímací úrad. Uvedený poplatok sa platí v mene predpísanej prijímacím úradom („prepísaná mena“).
(c)
Ak predpísaná mena je menou, v ktorej orgán pre medzinárodnú rešerš stanovil uvedený poplatok („fixná mena“), prijímací úrad ihneď prevedie uvedenú sumu v tejto mene tomuto orgánu.
(d)
Ak predpísaná mena nie je fixnou menou a mena
(i)
je voľne konvertibilná na fixnú menu, generálny riaditeľ podľa smerníc Zhromaždenia stanoví ekvivalentnú výšku poplatku pre každý prijímací úrad, ktorý predpisuje takú menu na platbu rešeršného poplatku, a prijímací úrad sumu v tejto mene ihneď prevedie orgánu pre medzinárodnú rešerš,
(ii)
nie je voľne konvertibilná na fixnú menu, prijímací úrad zodpovedá za konverziu rešeršného poplatku z predpísanej meny na fixnú menu a ihneď prevedie tento poplatok vo fixnej mene orgánu pre medzinárodnú rešerš vo výške, ktorú stanovil orgán pre medzinárodnú rešerš.
(e)
Ak ide o platbu rešeršného poplatku v predpísanej mene inej než fixnej mene podľa odseku (d)(i) tohto pravidla, ak suma, ktorú orgán pre medzinárodnú rešerš v skutočnosti prijal v predpísanej mene, je po konverzii na fixnú menu nižšia, než ním predpísaná, Medzinárodný úrad zaplatí rozdiel orgánu pre medzinárodnú rešerš; ak je však skutočne prijatá suma vyššia, rozdiel zostane Medzinárodnému úradu.
(f)
Ak ide o lehotu splatnosti rešeršného poplatku a výšku poplatku, ustanovenie pravidla 15.3 týkajúceho sa poplatku za medzinárodné podanie sa použije primerane.
16.2
Vrátenie poplatku
Prijímací úrad vráti rešeršný poplatok prihlasovateľovi:
(i)
ak je zistenie podľa článku 11 (1) negatívne;
(ii)
ak sa prihláška odvolá alebo ak sa považuje za späťvzatú pred odovzdaním rešeršného vyhotovenia orgánu pre medzinárodnú rešerš, alebo
(iii)
ak sa s prihliadnutím na predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti s medzinárodnou prihláškou nenakladá.
16.3
Čiastočné vrátenie poplatku
Ak orgán pre medzinárodnú rešerš vzal podľa pravidla 41.1 do úvahy výsledky skoršej rešerše pri vykonávaní medzinárodnej rešerše, tento orgán musí vo vzťahu k medzinárodnej prihláške vrátiť zaplatený rešeršný poplatok v takom rozsahu a za podmienok uvedených v dohode podľa článku 16(3)(b).
Pravidlo 16bis
Predĺženie lehoty na zaplatenie poplatkov
16bis.1 Výzva prijímacieho úradu
(a)
Ak v okamihu splatnosti podľa pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f) prijímací úrad zistí, že neboli zaplatené žiadne poplatky alebo zaplatená suma, ktorú tomuto úradu zaplatil prihlasovateľ, je nedostatočná, aby pokryla odovzdávací poplatok, poplatok za medzinárodné podanie a poplatok za rešerš, prijímací úrad s výhradou odseku (d) vyzve prihlasovateľa, aby zaplatil sumu požadovanú na krytie týchto poplatkov spolu s prípadným poplatkom za neskorú platbu podľa pravidla 16bis.2 v lehote jedného mesiaca od dátumu výzvy.
(b)
(zrušené)
(c)
Ak prijímací úrad zaslal prihlasovateľovi výzvu podľa odseku (a) a prihlasovateľ nezaplatil v stanovenej lehote uvedenej v tomto odseku celú splatnú sumu vrátane prípadného poplatku za neskoré platenie podľa pravidla 16bis.2 s výnimkou odseku (e), prijímací úrad:
(i)
vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3) a
(ii)
postupuje, ako je uvedené v pravidle 29.
(d)
Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane pred odoslaním výzvy podľa odseku (a), sa považuje za prijatú pred uplynutím lehoty podľa pravidla 14.1 (c), 15.3 alebo 16.1(f) v závislosti od prípadu.
(e)
Každá platba, ktorú prijímací úrad dostane skôr, než vydá príslušné uznesenie podľa článku 14(3), sa bude považovať za prijatú pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku (a).
16bis.2 Poplatok za oneskorenú platbu
(a)
Platbu poplatkov ako reakciu na výzvu podľa pravidla 16bis.1(a) môže prijímací úrad podrobiť poplatku za oneskorenú platbu vo svoj prospech. Výška poplatku je
(i)
50 % sumy nezaplatených poplatkov určenej vo výzve, alebo
(ii)
ak je suma vypočítaná podľa bodu (i) menšia ako poplatok za podanie, suma rovnajúca sa poplatku za podanie.
(b)
Výška poplatku za oneskorenú platbu však nesmie prekročiť 50 % sumy medzinárodného poplatku za podanie, uvedeného v sadzobníku poplatkov v bode 1, neberúc do úvahy poplatok za každú stranu medzinárodnej prihlášky nad 30 strán.
(c)
(zrušené)
Pravidlo 17
Prioritný doklad
17.1
Povinnosť predložiť kópiu skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky
(a)
Ak sa uplatňuje priorita skoršej národnej alebo medzinárodnej prihlášky podľa článku 8, musí prihlasovateľ predložiť kópiu skoršej prihlášky overenú orgánom, na ktorom bola podaná („prioritný doklad“), ak už nebol prioritný doklad podaný na prijímacom úrade spolu s medzinárodnou prihláškou, ktorej priorita sa uplatňuje, a s výhradou odsekov (b) a (b-bis), Medzinárodnému úradu alebo prijímaciemu úradu najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority za predpokladu, že kópia uvedenej skoršej prihlášky prijatej Medzinárodným úradom po uplynutí tejto lehoty sa bude považovať za prijatú Medzinárodným úradom v posledný deň lehoty, ak je predložená pred dátumom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky.
(b)
Ak prioritný doklad vydáva prijímací úrad, prihlasovateľ môže namiesto jeho predloženia požiadať prijímací úrad, aby pripravil a odovzdal prioritný doklad Medzinárodnému úradu. Taká žiadosť sa musí podať najneskôr do 16 mesiacov od dátumu priority a prijímací úrad ju môže podrobiť poplatku.
(b-bis) Ak je prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, dostupný Medzinárodnému úradu z digitálnej knižnice predo dňom medzinárodného zverejnenia medzinárodnej prihlášky, prihlasovateľ môže namiesto predloženia prioritného dokladu požiadať Medzinárodný úrad predo dňom zverejnenia medzinárodnej prihlášky, aby si zadovážil prioritný doklad z tejto digitálnej knižnice.
(c)
Ak nie sú splnené požiadavky ani jedného z troch predchádzajúcich odsekov, ktorýkoľvek z určených štátov nemusí s výhradou odseku (d) brať do úvahy právo prednosti za predpokladu, že žiadny z určených úradov nesmie prehliadnuť právo prednosti bez toho, aby neumožnil prihlasovateľovi predložiť prioritný doklad v lehote primeranej okolnostiam.
(d)
Žiadny určený úrad nesmie prehliadať uplatnenie priority podľa odseku (c), ak skoršia prihláška v zmysle odseku (a) bola podaná v tomto úrade ako v národnom úrade alebo ak má prioritný doklad, v súlade s Administratívnymi smernicami, k dispozícii z digitálnej knižnice.
17.2
Predkladanie kópie
(a)
Ak prihlasovateľ vyhovie ustanoveniu pravidla 17.1(a), (b) alebo (b-bis), Medzinárodný úrad na osobitnú žiadosť určeného úradu urýchlene, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky, dodá kópiu prioritného dokladu tomuto úradu. Žiadny takýto úrad nebude požadovať predloženie kópie prioritného dokladu od prihlasovateľa. Prihlasovateľ nie je povinný predložiť preklad určenému úradu pred uplynutím lehoty podľa článku 22. Ak prihlasovateľ výslovne požiada určený úrad podľa článku 23(2), pred medzinárodným zverejnením, Medzinárodný úrad dodá na osobitnú žiadosť určeného úradu kópiu prioritného dokladu tomuto úradu ihneď po prijatí tejto žiadosti.
(b)
Medzinárodný úrad nezverejní kópie prioritného dokladu pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky.
(c)
Ak sa medzinárodná prihláška zverejnila podľa článku 21, Medzinárodný úrad poskytne kópiu prioritného dokladu na požiadanie každému za úhradu nákladov, ak pred zverejnením:
(i)
nebola medzinárodná prihláška vzatá späť
(ii)
uplatnenie priority bolo späťvzaté alebo podľa pravidla 26bis.2(b) sa predpokladá, že priorita nebola uplatnená;
PRAVIDLO 18
PRIHLASOVATEĽ
18.1.
Trvalý pobyt (sídlo) a občianstvo
(a)
S výnimkou ustanovení odsekov (b) a (c) je otázka, či prihlasovateľ má trvalý pobyt v príslušnom zmluvnom štáte, v ktorom si uplatňuje nárok, alebo či je občanom takéhoto zmluvného štátu, otázkou národného zákonodarstva a rozhoduje o nej prijímací úrad.
(b)
V každom prípade
(i)
vlastníctvo skutočného a fungujúceho priemyselného alebo obchodného podniku v zmluvnom štáte sa považuje za sídlo v tomto štáte a
(ii)
právnická osoba konštituovaná podľa národného zákonodarstva zmluvného štátu sa považuje za občana tohto štátu.
(c)
Ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade ako na prijímacom úrade, Medzinárodný úrad požiada v prípadoch uvedených v Administratívnej smernici národný úrad zmluvného štátu alebo vykonávací úrad pre tento zmluvný štát, aby rozhodol o otázke uvedenej v odseku (a). Medzinárodný úrad informuje o tejto žiadosti prihlasovateľa. Prihlasovateľ môže predložiť svoje argumenty priamo národnému úradu. Národný úrad rozhodne o tejto otázke bezodkladne.
18.3.
Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia
Ak sú dvaja alebo viacerí prihlasovatelia, možno podať medzinárodnú prihlášku, ak aspoň jeden z nich je oprávnený podať medzinárodnú prihlášku podľa článku 9.
18.4.
Informácie o požiadavkách národného zákonodarstva, pokiaľ ide o prihlasovateľa
(c)
Medzinárodný úrad periodicky uverejňuje informácie o rôznych národných zákonodarstvách, pokiaľ ide o otázku, kto je oprávnený (vynálezca, právny nástupca vynálezcu, majiteľ vynálezu a iní) podať národnú prihlášku, a k informáciám pripojí upozornenie, že účinok medzinárodnej prihlášky v každom určenom štáte môže závisieť od toho, či osoba uvedená v medzinárodnej prihláške ako prihlasovateľ pre tento štát je osobou, ktorá je podľa národného zákonodarstva tohto štátu oprávnená podať národnú prihlášku.
Pravidlo 19
Príslušný prijímací úrad
19.1
Kde sa podávajú prihlášky
(a)
S výnimkou ustanovenia odseku (b) sa medzinárodná prihláška podáva podľa voľby prihlasovateľa
(i)
na národnom úrade zmluvného štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalý pobyt, resp. na úrade činnom pre taký štát,
(ii)
na národnom úrade zmluvného štátu, ktorého je prihlasovateľ občanom, resp. na vykonávacom úrade pre tento štát,
(iii)
na Medzinárodnom úrade bez ohľadu na zmluvný štát, v ktorom má prihlasovateľ pobyt alebo ktorého je občanom.
(b)
Každý Zmluvný štát sa môže dohodnúť s druhým zmluvným štátom alebo ktoroukoľvek medzivládnou organizáciou, že národný úrad druhého štátu alebo medzivládna organizácia bude vo všetkých alebo v niektorých veciach konať na mieste národného úradu prvého štátu ako prijímací úrad pre prihlasovateľov, ktorí sú občanmi prvého štátu alebo v ňom majú pobyt. Bez ohľadu na takú dohodu sa národný úrad prvého štátu považuje za príslušný prijímací úrad na účely článku 15 (5).
(c)
V súvislosti s každým rozhodnutím podľa článku 9 (2) vymenuje Zhromaždenie národný úrad alebo medzivládnu organizáciu, ktorá bude pôsobiť ako prijímací úrad pre prihlášky občanov štátov určených Zhromaždením, alebo osôb, ktoré v nich majú pobyt. Vymenovanie vyžaduje predchádzajúci súhlas tohto národného úradu alebo medzivládnej organizácie.
19.2.
Dvaja alebo viacerí prihlasovatelia
Ak sú dvaja a viacerí prihlasovatelia,
(i)
požiadavky pravidla 19.1. sa považujú za splnené, ak národný úrad, na ktorom sa medzinárodná prihláška podala, je národným úradom zmluvného štátu alebo úradom činným pre taký zmluvný štát, v ktorom má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt alebo ktorého je občanom,
(ii)
medzinárodnú prihlášku možno podať na Medzinárodnom úrade podľa pravidla 19.1. (a) (iii), ak má aspoň jeden z prihlasovateľov trvalý pobyt v zmluvnom štáte alebo je občanom zmluvného štátu.
19.3
Uverejnenie skutočností o postúpení úloh prijímacieho úradu
(a)
Zmluvný štát, ktorý postúpi úlohy prijímacieho úradu národnému úradu iného zmluvného štátu alebo medzivládnej organizácii, oznámi každú dohodu uzavretú podľa pravidla 19.1 (b) bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu.
(b)
Medzinárodný úrad uverejní také oznámenie bez zbytočného odkladu vo Vestníku.
19.4
Odovzdanie Medzinárodnému úradu ako prijímaciemu úradu
(a)
Ak sa medzinárodná prihláška podá na národnom úrade, ktorý koná ako prijímací úrad podľa Zmluvy, ale
(i)
tento prijímací úrad nie je oprávnený podľa pravidla 19.1 alebo 19.2 prijať túto medzinárodnú prihlášku alebo
(ii)
medzinárodná prihláška nie je v jazyku prípustnom podľa pravidla 12.1(a) pre tento národný úrad, ale je v jazyku prípustnom podľa tohto pravidla pre Medzinárodný úrad ako prijímací úrad, alebo
(iii)
tento národný úrad a Medzinárodný úrad súhlasia z iných dôvodov, než sú uvedené v bodoch (i) a (ii) a so súhlasom prihlasovateľa, že sa konanie podľa tohto pravidla môže použiť, táto medzinárodná prihláška sa s výnimkou odseku (b) považuje za prijatú týmto úradom v zastúpení Medzinárodného úradu ako prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1(a)(iii).
(b)
V prípade, keď podľa odseku (a) medzinárodnú prihlášku prijal národný úrad v zastúpení Medzinárodného úradu, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu podľa pravidla 19.1. (a) (iii), odovzdá ju národný úrad bezodkladne, ak tomu nebránia predpisy týkajúce sa národnej bezpečnosti, Medzinárodnému úradu. Národný úrad môže požadovať za toto odovzdanie zaplatenie poplatku vo svoj prospech, ktorý sa rovná odovzdávaciemu poplatku určenému úradom podľa pravidla 14.
(c)
Na účely pravidiel 14.1(c), 15.3 a 16.1(f), keď bola medzinárodná prihláška odovzdaná Medzinárodnému úradu podľa odseku (b), bude sa za dátum prijatia medzinárodnej prihlášky považovať dátum, keď bola medzinárodná prihláška skutočne prijatá Medzinárodným úradom. Na účely tohto odseku sa nepoužije posledná veta odseku (b).
Pravidlo 20
Dátum medzinárodného podania
20.1
Zistenie podľa článku 11(1)
(a)
Len čo dôjdu písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, prikročí prijímací úrad bez zbytočného odkladu k zisteniu, či písomnosti spĺňajú požiadavky článku 11(1).
(b)
Na účely článku 11(1)(iii)(c) stačí uviesť meno prihlasovateľa tak, aby bolo možné určiť jeho totožnosť aj vtedy, keď je jeho priezvisko chybne napísané, dané mená nie sú uvedené v plnom znení, a v prípade právnických osôb, ak je ich názov skrátený alebo neúplný.
(c)
Na účely článku 11(1)(ii) stačí, aby časť, ktorú možno považovať za opis (okrem jeho časti obsahujúcej výpis sekvencií), a časť, ktorú možno považovať za nárok alebo nároky, budú v jazyku, ktorý je prípustný pre prijímací úrad podľa pravidla 12.1(a).
(d)
Ak do 1. októbra 1997 odsek (c) nie je v súlade s platným národným zákonodarstvom prijímacieho úradu, odsek (c) sa nepoužije pre tento prijímací úrad dovtedy, kým bude nezlučiteľnosť s týmto zákonodarstvom pokračovať, a ak to zmienený úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.
20.2
Kladné zistenie podľa článku 11(1)
(a)
Ak prijímací úrad zistí v čase prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, že sú splnené požiadavky podľa článku 11(1), prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania dátum, keď medzinárodnú prihlášku prijal.
(b)
Prijímací úrad opečiatkuje žiadosť medzinárodnej prihlášky, ktorej udelil dátum medzinárodného podania, ako predpisujú administratívne smernice. Kópia, ktorej žiadosť bola takto opečiatkovaná, je archívnou kópiou medzinárodnej prihlášky.
(c)
Prijímací úrad bez odkladu oznámi prihlasovateľovi číslo medzinárodnej prihlášky a dátum medzinárodného podania. Zároveň zašle Medzinárodnému úradu kópiu oznámenia zaslaného prihlasovateľovi, ak ho už nezaslal, alebo ho zasiela zároveň s archívnou kópiou Medzinárodnému úradu podľa pravidla 22.1(a).
20.3
Chyby podľa článku 11(1)
(a)
Ak pri zistení, či písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky spĺňajú požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že nejaká z požiadaviek článku 11(1) nie je splnená alebo sa javí ako nesplnená, ihneď vyzve prihlasovateľa, aby podľa voľby prihlasovateľa
(i)
predložil požadovanú opravu podľa článku 11(2), alebo
(ii)
ak sa uvedené požiadavky týkajú prvku, ktorý je uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že prvok je včlenený odkazom podľa pravidla 4.18,
a prípadne vypracoval stanovisko v lehote podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej prioritu uplatňuje, prijímací úrad musí na to upozorniť prihlasovateľa.
(b)
Ak na základe výzvy podľa odseku (a) alebo inak
(i)
prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu požadovanú opravu podľa článku 11(2) po dátume prijatia písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky, ale s neskorším dátumom podania, ako stanovuje príslušná lehota podľa pravidla 20.7, prijímací úrad udelí neskorší dátum ako dátum medzinárodného podania a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c),
(ii)
je prvok podľa článku 11(1)(iii)(d) alebo (e) považovaný za súčasť medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 20.6(b), v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a bude konať podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(c)
Ak prijímací úrad neskôr odhalí alebo na základe prihlasovateľovej odpovede zistí, že urobil chybu v zaslanej výzve podľa odseku (a), keď požiadavky článku 11(1) boli splnené, bude konať podľa pravidla 20.2.
20.4
Negatívne zistenie podľa článku (11)(1)
Ak prijímací úrad nedostane opravu v lehote podľa pravidla 20.7 alebo potvrdenie podľa pravidla 20.3(a) alebo ak opravu alebo potvrdenie prijal, ale prihláška stále nespĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad
(i)
ihneď oznámi prihlasovateľovi, že prihláška sa nepovažuje a nebude sa považovať za medzinárodnú prihlášku, a tieto dôvody uvedie,
(ii)
oznámi Medzinárodnému úradu, že číslo označené na dokumentoch sa nepoužije ako číslo medzinárodnej prihlášky,
(iii)
ponechá si písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky a celú korešpondenciu podľa pravidla 93.1 a
(iv)
zašle kópiu uvedených dokumentov Medzinárodnému úradu, ak na základe žiadosti prihlasovateľa podľa článku 25(1) Medzinárodný úrad potrebuje túto kópiu a ak zvlášť o ňu požiada.
20.5
Chýbajúce časti
(a)
Ak pri zisťovaní, či písomnosti nasvedčujú, že medzinárodná prihláška spĺňa požiadavky článku 11(1), prijímací úrad zistí, že chýba alebo sa zdá, že chýba časť opisu, nárokov alebo výkresov vrátane prípadu, ak chýbajú, alebo sa zdá, že chýbajú všetky výkresy s výnimkou prípadu, ak chýba alebo sa zdá, že chýba celý prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), úrad ihneď vyzve prihlasovateľa, ktorý podľa svojej voľby
(i)
doplní písomnosti na účel podania medzinárodnej prihlášky tak, že zašle chýbajúce časti, alebo
(ii)
potvrdí v súlade s pravidlom 20.6(a), že táto časť je včlenená odkazom podľa pravidla 4.18,
prípadne vypracuje stanovisko v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7. Ak táto lehota uplynie po 12 mesiacoch od dátumu podania prihlášky, ktorej priorita sa nárokuje, prijímací úrad na túto skutočnosť upozorní prihlasovateľa.
(b)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu v deň alebo pred dňom, keď sa splnili všetky požiadavky uvedené v článku 11(1), ale v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7 chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sa splnili všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(c)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak prihlasovateľ predloží prijímaciemu úradu po dni, keď boli všetky požiadavky uvedené v článku 11(1) splnené v rámci príslušnej lehoty podľa pravidla 20.7, chýbajúcu časť uvedenú v odseku (a) tak, aby doplnil medzinárodnú prihlášku, táto časť sa včlení do prihlášky a prijímací úrad opraví dátum medzinárodného podania na dátum, keď prijímací úrad prijal túto časť, adekvátne to oznámi prihlasovateľovi a koná tak, ako stanovujú administratívne smernice.
(d)
Ak po výzve podľa odseku (a) alebo inak časť uvedená v odseku (a) sa podľa pravidla 20.6(b) považuje za súčasť písomností na účel podania medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) prijímací úrad prijal skôr, prijímací úrad udelí ako dátum medzinárodného podania deň, keď sú splnené všetky požiadavky článku 11(1), a koná podľa pravidla 20.2(b) a (c).
(e)
Ak sa opravil dátum medzinárodného podania podľa odseku (c), prihlasovateľ môže v oznámení zaslanom prijímaciemu úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu oznámenia podľa odseku (c) vyžadovať, aby sa chýbajúca časť považovala za vypustenú, v tomto prípade sa považuje chýbajúca časť za nepredloženú a oprava dátumu medzinárodného podania podľa tohto odseku sa bude považovať za nevykonanú a prijímací úrad bude konať tak, ako stanovujú administratívne smernice.
20.6
Potvrdenie registrácie prvkov a častí odkazom
(a)
Prihlasovateľ môže predložiť prijímaciemu úradu v príslušnej lehote podľa pravidla 20.7 písomné oznámenie, ktoré potvrdzuje, že prvok alebo časť je včlenená odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 4.18, doložené
(i)
listom alebo listami stelesňujúcimi celý prvok, ako je obsiahnutý v skoršej prihláške, alebo príslušnú stelesňujúcu časť,
(ii)
ak prihlasovateľ ešte nevyhovel pravidlu 17.1(a), (b) alebo (b-bis) s ohľadom na prioritný doklad, kópiou skoršej prihlášky, ako sa podala,
(iii)
ak skoršia prihláška nie je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, prekladom skoršej prihlášky do tohto jazyka, alebo ak sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo 12.4(a), prekladom skoršej prihlášky tak do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška podala, ako aj jazyka prekladu, a
(iv)
v prípade častí opisu, nárokov alebo výkresov, údajom, kde je táto časť obsiahnutá v skoršej prihláške, a prípadne v každom preklade uvedenom v bode (iii).
(b)
Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám pravidla 4.18 a odseku (a) sa vyhovelo a že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, tak sa prvok alebo časť považuje za súčasť domnelej medzinárodnej prihlášky v deň, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) už skôr prijal prijímací úrad.
(c)
Ak prijímací úrad zistí, že požiadavkám podľa pravidla 4.18 alebo odseku (a) sa nevyhovelo alebo že prvok alebo časť uvedená v odseku (a) nie je úplne obsiahnutá v príslušnej skoršej prihláške, prijímací úrad bude konať podľa pravidla 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c) podľa toho, čo sa bude vyžadovať.
20.7
Lehota
(a)
Príslušná lehota podľa pravidla 20.3(a) a (b), 20.4, 20.5(a), (b) a (c) a 20.6(a) bude
(i)
dva mesiace od dátumu výzvy, ak sa výzva podľa pravidla 20.3(a) alebo 20.5(a), podľa toho, čo sa vyžaduje, zaslala prihlasovateľovi,
(ii)
dva mesiace od dátumu, keď jeden prvok alebo viac prvkov uvedených v článku 11(1)(iii) skôr prijal prijímací úrad, ak sa takáto výzva nezaslala prihlasovateľovi.
(b)
Ak prijímací úrad pred uplynutím príslušnej lehoty podľa odseku (a) neprijal opravu podľa článku 11(2) ani oznámenie podľa pravidla 20.6(a) potvrdzujúce včlenenie odkazom na prvok uvedený v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), bude sa každá takáto oprava alebo oznámenie prijaté úradom po uplynutí tejto lehoty, ale pred zaslaním oznámenia prihlasovateľovi podľa pravidla 20.4(i) považovať za prijaté v tejto lehote.
20.8
Nezlučiteľnosť s národným zákonodarstvom
(a)
Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa podali v tomto prijímacom úrade, tak dlho, kým pretrváva nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
(a-bis) Ak chýbajúci prvok alebo časť nemôžu byť včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky podľa pravidiel 4.18 a 20.6 pre úkony odseku (a) tohto pravidla, prijímací úrad bude konať primerane podľa toho, ako stanovujú pravidlá 20.3(b)(i), 20.5(b) alebo 20.5(c). Ak prijímací úrad koná, ako stanovuje pravidlo 20.5(c), prihlasovateľ môže konať, ako stanovuje pravidlo 20.5(e).
(b)
Ak 5. októbra 2005 pravidlá 20.3(a)(ii) a (b)(ii), 20.5(a)(ii) a (d) a 20.6 nebudú v súlade s národným zákonodarstvom platným pre prijímací úrad, pravidlá, ktorých sa to týka, sa nebudú vzťahovať na medzinárodné prihlášky, ktoré sa týkajú konania podľa článku 22 na úrade, kým bude trvať nezlučiteľnosť s týmto zákonom za predpokladu, že uvedený úrad bude o tom ihneď informovať Medzinárodný úrad do 5. apríla 2006. Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní vo Vestníku.
(c)
Ak sa prvok alebo časť považujú za včlenené odkazom do medzinárodnej prihlášky na základe zistenia prijímacieho úradu podľa pravidla 20.6(b), ale toto včlenenie odkazom sa neuplatňuje na medzinárodné prihlášky v konaní pred určeným úradom pre účinok odseku (b) tohto pravidla, určený úrad môže konať o prihláške, akoby bol medzinárodný dátum podania udelený podľa pravidla 20.3(b)(i) alebo 20.5(b) alebo opravený podľa pravidla 20.5(c) podľa okolností, za predpokladu, že pravidlo 82ter.1(c) a (d) sa použije mutatis mutandis.
Pravidlo 21
Príprava vyhotovení
21.1
Zodpovednosť prijímacieho úradu
(a)
Ak sa medzinárodná prihláška podáva podľa predpisov len v jednom vyhotovení, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia a rešeršového vyhotovenia podľa článku 12 (1).
(b)
Ak sa podáva medzinárodná prihláška podľa predpisov vo dvoch vyhotoveniach, je prijímací úrad zodpovedný za prípravu prijímacieho vyhotovenia.
(c)
Ak sa medzinárodná prihláška podá v menšom počte vyhotovení, než predpisuje pravidlo 11.1 (b), je prijímací úrad zodpovedný za prípravu potrebného počtu vyhotovení bez zbytočného odkladu a má právo určiť poplatok za tento úkon a vybrať ho od prihlasovateľa.
21.2
Overená kópia pre prihlasovateľa
Prijímací úrad za poplatok zašle prihlasovateľovi na základe žiadosti overenú kópiu medzinárodnej prihlášky, ako bola podaná, a tiež všetky jej opravy.
Pravidlo 22
Odovzdanie archívneho vyhotovenia
22.1
Postup
(a)
Ak je zistenie podľa článku 11 (1) kladné a predpisy o národnej bezpečnosti nevylučujú prerokovanie medzinárodnej prihlášky ako takej, prijímací úrad odovzdá archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu. To sa vykoná ihneď potom, čo medzinárodná prihláška došla, alebo ak je potrebné preskúmanie z hľadiska záujmov národnej bezpečnosti, ihneď po nevyhnutnom objasnení. V každom prípade však musí prijímací úrad odovzdať archívne vyhotovenie tak, aby došlo Medzinárodnému úradu pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority. Ak má k odovzdaniu dôjsť poštou, podá prijímací úrad archívne vyhotovenie na poštovú prepravu najneskôr päť dní pred uplynutím 13 mesiacov od dátumu priority.
(b)
Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 13 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, upozorní prijímací úrad, aby mu okamžite zaslal archívnu kópiu.
(c)
Ak Medzinárodný úrad prijal kópiu oznámenia podľa pravidla 20.2(c), ale ku dňu uplynutia 14 mesiacov od dátumu priority stále nemá archívne vyhotovenie, oznámi to prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu.
(d)
Po uplynutí 14 mesiacov od dátumu priority môže prihlasovateľ požiadať prijímací úrad, aby overil kópiu medzinárodnej prihlášky tak, ako sa podala, a môže túto overenú kópiu zaslať Medzinárodnému úradu.
(e)
Overenie podľa odseku (d) je bezplatné a možno ho odmietnuť len z týchto dôvodov:
(i)
kópia, o ktorej overenie bol prijímací úrad požiadaný, sa nezhoduje s medzinárodnou prihláškou tak, ako sa podala;
(ii)
predpisy o národnej bezpečnosti bránia prerokovaniu medzinárodnej prihlášky ako takej;
(iii)
prijímací úrad už odovzdal archívne vyhotovenie Medzinárodnému úradu a tento úrad ho informoval, že ho dostal.
(f)
Pokiaľ Medzinárodný úrad nedostal archívne vyhotovenie alebo dokiaľ ho nedostane, považuje sa kópia overená podľa odseku (e), ktorá došla Medzinárodnému úradu, za archívne vyhotovenie.
(g)
Ak ku dňu uplynutia príslušnej lehoty podľa článku 22 prihlasovateľ vykoná úkony podľa uvedeného článku, ale určený úrad nedostane od Medzinárodného úradu správu o tom, že došlo archívne vyhotovenie, určený úrad to oznámi Medzinárodnému úradu. Pokiaľ Medzinárodný úrad nemá archívne vyhotovenie, oznámi to bez zbytočného odkladu prihlasovateľovi a prijímaciemu úradu, ibaže tak už urobil podľa odseku (c).
(h)
Ak je medzinárodná prihláška zverejnená v jazyku prekladu predloženého podľa pravidla 12.3 alebo 12.4, prijímací úrad musí zaslať tento preklad Medzinárodnému úradu spolu s archívnou kópiou podľa odseku (a) alebo ihneď po prijatí prekladu, ak prijímací úrad už zaslal archívnu kópiu Medzinárodnému úradu podľa tohto odseku.
22.2
zrušené
22.3
Lehota podľa článku 12 (3)
Lehota podľa článku 12 (3) je tri mesiace od dátumu oznámenia, ktoré Medzinárodný úrad zaslal prihlasovateľovi podľa pravidla 22.1 (c) alebo (g).
Pravidlo 23
Odovzdanie rešeršnej kópie, preklad a výpis sekvencie
23.1
Konanie
(a)
Ak sa nevyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a), prijímací úrad odovzdá rešeršnú kópiu orgánu pre medzinárodnú rešerš najneskôr v ten deň, keď odovzdá archívnu kópiu Medzinárodnému úradu, ak nebol zaplatený rešeršný poplatok. V takom prípade sa rešeršná kópia odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.
(b)
Ak sa predložil preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3, kópiu prekladu a žiadosti, ktoré sa spoločne považujú za rešeršnú kópiu podľa článku 12(1), odovzdá prijímací úrad orgánu pre medzinárodnú rešerš. Ak nebol zaplatený žiadny rešeršný poplatok, v takom prípade kópiu prekladu a žiadosti odovzdá ihneď po zaplatení rešeršného poplatku.
(c)
Každý výpis sekvencie v elektronickej forme, ktorý sa zaslal na účely pravidla 13ter, ale podal sa v prijímacom úrade namiesto orgánu pre medzinárodnú rešerš, úrad okamžite zašle tomuto orgánu.
Pravidlo 24
Príjem archívneho vyhotovenia medzinárodným úradom
24.1
zrušené
24.2
Oznámenie o prijatí archívneho vyhotovenia
(a)
Medzinárodný úrad ihneď oznámi
(i)
prihlasovateľovi,
(ii)
prijímaciemu úradu, a
(iii)
orgánu pre medzinárodnú rešerš (pokiaľ tento neoznámil Medzinárodnému úradu, že si nepraje byť takto informovaný), že prijal archívne vyhotovenie, a dátum tohto prijatia. V oznámení musí byť označená medzinárodná prihláška číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí obsahovať aj dátum podania prvšej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam štátov určených podľa pravidla 4.9 (a) a prípadne tých štátov, ktorých určenia boli potvrdené podľa pravidla 4.9 (c).
túto skutočnosť a dátum prijatia archívneho vyhotovenia. V oznámení musí byť medzinárodná prihláška označená svojím číslom, dátumom medzinárodného podania a menom prihlasovateľa a musí uvádzať dátum podania skoršej prihlášky, z ktorej sa uplatňuje priorita. Oznámenie zasielané prihlasovateľovi musí obsahovať aj zoznam určených úradov, prípadne určenie úradu, ktorý je zodpovedný za udelenie regionálnych patentov, a určenie zmluvných štátov pre takýto regionálny patent.
(c)
Ak sa archívne vyhotovenie prijalo po uplynutí lehoty uvedenej v pravidle 22.3, musí Medzinárodný úrad ihneď informovať prihlasovateľa, prijímací úrad a orgán pre medzinárodnú rešerš.
PRAVIDLO 25
PRÍJEM REŠERŠOVÉHO VYHOTOVENIA ORGÁNOM PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ
25.1
Oznámenie o príjme rešeršového vyhotovenia
Orgán pre medzinárodnú rešerš oznámi bez zbytočného odkladu Medzinárodnému úradu, prihlasovateľovi, a pokiaľ orgán pre medzinárodnú rešerš nie je totožný s prijímacím úradom, tiež prijímaciemu úradu, že rešeršové vyhotovenie došlo, a dátum, keď došlo.
Pravidlo 26
Preskúmanie a oprava niektorých častí medzinárodnej prihlášky prijímacím úradom
26.1
Výzva na opravu podľa článku 14(1)(b)
Prijímací úrad vydá výzvu na opravu podľa článku 14(1)(b) čo najskôr, ak možno do jedného mesiaca od prijatia medzinárodnej prihlášky. Vo výzve prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil požadovanú opravu, a dá prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril v lehote podľa pravidla 26.2.
26.2
Lehota na vykonanie opráv
Lehota uvedená v pravidle 26.1 je dva mesiace od dátumu výzvy na opravu. Prijímací úrad ju kedykoľvek môže predĺžiť pred prijatím rozhodnutia.
26.2bis
Preskúmanie požiadaviek podľa článku 14(1)(a)(i) a (ii)
(a)
Na účely článku 14(1)(a)(i), ak je viac prihlasovateľov, stačí, aby žiadosť podpísal jeden z nich.
(b)
Na účely článku 14(1)(a)(ii) stačí, ak je viac prihlasovateľov, uviesť údaje o jednom z nich, ktoré sa vyžadujú podľa pravidla 4.5(a)(ii) a (iii), ktorý je oprávnený podľa pravidla 19.1 podať medzinárodnú prihlášku v prijímacom úrade.
26.3
Preskúmanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa článku 14(1)(a)(v)
(a)
Ak sa medzinárodná prihláška podala v jazyku zverejnenia, prijímací úrad preskúma:
(i)
medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na požiadavky na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely primerané jednotnosti medzinárodného zverejnenia;
(ii)
každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie.
(b)
Ak je medzinárodná prihláška podaná v jazyku, ktorý nie je jazykom zverejnenia, prijímací úrad preskúma:
(i)
medzinárodnú prihlášku s prihliadnutím na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nevyhnutnom na účely dobrej reprodukcie;
(ii)
každý preklad predložený podľa pravidla 12.3 alebo 12.4 a výkresy v súlade s požiadavkami na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11 iba v rozsahu nutnom na účely primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.
26.3bis Výzva podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11
Prijímací úrad nemusí vydať výzvu podľa článku 14(1)(b) na opravu nedostatkov podľa pravidla 11, ak požiadavky na vonkajšiu úpravu uvedené v tomto pravidle sú splnené v rozsahu požiadaviek uvedených v pravidle 26.3.
26.3ter Výzva na opravu nedostatkov podľa článku 3(4)(i)
(a)
Ak sa anotácia alebo text na výkresoch predložil v inom jazyku, než je jazyk opisu a nárokov, prijímací úrad v prípade, že
(i)
sa vyžaduje preklad medzinárodnej prihlášky podľa pravidla 12.3(a) alebo
(ii)
anotácia alebo text na výkresoch je v jazyku, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní;
vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad anotácie alebo textu na výkresoch do jazyka, v ktorom sa medzinárodná prihláška zverejní. Pravidlá 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.
(b)
Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (a) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (a) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.
(c)
Ak žiadosť nie je v súlade s pravidlom 12.1(c), prijímací úrad vyzve prihlasovateľa, aby predložil preklad, ktorý je v súlade s týmto pravidlom. Pravidlá 3, 26.1, 26.2, 26.5 a 29.1 sa použijú mutatis mutandis.
(d)
Ak k 1. októbru 1997 nie je odsek (c) zlučiteľný s národnou legislatívou prijímacieho úradu, odsek (c) sa pre tento prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s touto legislatívou pokračovať a ak to tento úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 31. decembra 1997. Došlé oznámenie sa ihneď zverejní vo Vestníku.
26.4
Postup
Opravu žiadosti možno navrhnúť prijímaciemu úradu listom adresovaným prijímaciemu úradu, ak je oprava takej povahy, že ju možno z listu preniesť do žiadosti bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvnilo zreteľnosť a možnosť priamej reprodukcie tohto listu, na ktorý sa má oprava preniesť. Inak v prípade opravy každého prvku medzinárodnej prihlášky iného než žiadosť je prihlasovateľ povinný predložiť náhradný list s urobenou opravou a v sprievodnom liste upozorniť na rozdiely medzi náhradným a pôvodným listom.
26.5
Rozhodnutie prijímacieho úradu
Prijímací úrad rozhodne, či prihlasovateľ predložil opravu v stanovenej lehote podľa pravidla 26.2, a ak sa oprava v lehote podala, či sa takto opravená medzinárodná prihláška má považovať za vzatú späť alebo nie, pričom je zrejmé, že žiadna medzinárodná prihláška sa nepovažuje za vzatú späť pre nedodržanie požiadaviek na vonkajšiu úpravu podľa pravidla 11, ak tieto požiadavky spĺňa aspoň potiaľ, pokiaľ je to nutné v záujme primeranej jednotnosti medzinárodného zverejnenia.
(b)
zrušené
26.6
(zrušené)
Pravidlo 26bis
Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority
26bis.1 Oprava alebo dodatočné uplatnenie priority
(a)
Prihlasovateľ môže opraviť alebo dodatočne uplatniť prioritu v žiadosti oznámením predloženým prijímaciemu úradu alebo Medzinárodnému úradu v lehote 16 mesiacov od dátumu priority alebo v prípade, že oprava alebo doplnenie nároku na prioritu by spôsobilo zmenu dátumu priority, 16 mesiacov od takto zmeneného dátumu priority podľa toho, ktorá zo 16-mesačnej lehoty uplynie skôr, za predpokladu, že také oznámenie sa môže predložiť najneskôr do štyroch mesiacov od dátumu medzinárodného podania. Oprava uplatnenia priority môže obsahovať pridanie akéhokoľvek údaja uvedeného v pravidle 4.10.
(b)
Každé oznámenie podľa odseku (a) prijaté prijímacím úradom alebo Medzinárodným úradom po tom, čo prihlasovateľ požiadal o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), bude sa považovať za nepredložené, iba ak by táto žiadosť bola späťvzatá pred skončením technických príprav pred medzinárodným zverejnením.
(c)
Ak oprava alebo dodatočné uplatnenie priority spôsobí zmenu dátumu priority, každá lehota, ktorá sa počíta od skoršie uplatneného dátumu priority a ktorá ešte neuplynula, bude sa počítať od takto zmeneného dátumu priority.
26bis.2 Nedostatky pri uplatňovaní priority
(a)
Tam, kde prijímací úrad zanedbá alebo Medzinárodný úrad zistí vo vzťahu k uplatneniu priority, že
(i)
dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority a že žiadosť o obnovenie práva na prioritu podľa pravidla 26bis.3 sa nepredložila,
(ii)
uplatnenie priority nie je v súlade s požiadavkami pravidla 4.10 alebo
(iii)
údaj v uplatňovaní priority nekorešponduje s údajom, ktorý vyzerá ako prioritný doklad,
prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad v takom prípade vyzve prihlasovateľa, aby opravil uplatnenie priority. V prípade uvedenom v bode (i), ak dátum medzinárodného podania je v lehote dvoch mesiacov od dátumu, keď uplynulo obdobie priority, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad informuje aj prihlasovateľa o možnosti predloženia žiadosti o obnovenie práva na prioritu v súlade s pravidlom 26bis.3, ak prijímací úrad neoznámi Medzinárodnému úradu podľa pravidla 26bis.3(j) nezlučiteľnosť pravidla
(b)
Ak prihlasovateľ nepredložil oznámenie na opravu uplatnenia priority pred uplynutím lehoty podľa pravidla 26bis.1(a), toto uplatnenie priority s výhradou podľa odseku (c) na účely konania podľa Zmluvy sa považuje za nepodané („za neplatné“) a prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad o tom vydá rozhodnutie a oznámi to prihlasovateľovi. Každé oznámenie opravujúce uplatnenie priority, ktoré prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad prijal, ale nie neskôr ako jeden mesiac po uplynutí tejto lehoty, sa bude považovať za prijaté pred uplynutím tejto lehoty.
(c)
Uplatnenie priority sa nebude považovať za neplatné iba pre
(i)
chýbajúci údaj čísla skoršej prihlášky podľa pravidla 4.10(a)(ii),
(ii)
neúplný údaj v uplatnenej priorite so zodpovedajúcim údajom v prioritnom doklade alebo
(iii)
dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia obdobia priority za predpokladu, že dátum medzinárodného podania je v rámci obdobia dvoch mesiacov od tohto dátumu.
(d)
Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad vydal rozhodnutie podľa odseku (b) alebo ak sa uplatnenie priority považuje za neplatné iba pre uplatňovanie odseku (c), Medzinárodný úrad zverejní spolu s medzinárodnou prihláškou informáciu, ktorá sa týka uplatnenia priority podľa administratívnych smerníc, ako aj každú informáciu týkajúcu sa uplatnenia priority, ktorú predložil prihlasovateľ, ktorú Medzinárodný úrad prijme pred ukončením technických príprav na zverejnenie. Táto informácia bude zahrnutá v postúpení podľa článku 20, ak medzinárodná prihláška nie je zverejnená na základe článku 64(3).
(e)
Ak si prihlasovateľ želá opraviť alebo doplniť uplatnenie priority, ale lehota podľa pravidla 26bis.1 uplynula, môže prihlasovateľ pred uplynutím 30 mesiacov od dátumu priority a za zvláštny poplatok, ktorého výšku stanovia administratívne smernice, požiadať Medzinárodný úrad, aby zverejnil informáciu týkajúcu sa tejto skutočnosti, a Medzinárodný úrad túto informáciu ihneď zverejní.
26bis.3 Obnovenie práva na prioritu prijímacím úradom
(a)
Ak má medzinárodná prihláška dátum medzinárodného podania, ktorý je neskorší ako dátum uplynutia prioritného obdobia, ale v lehote dvoch mesiacov od tohto dátumu, prijímací úrad musí na žiadosť prihlasovateľa a s výhradou odsekov (b) až (g) tohto pravidla obnoviť právo priority, ak úrad zistí, že sa vyhovelo kritériu (kritérium na obnovenie práva), ktoré uplatňuje, menovite, že zanedbanie podania medzinárodnej prihlášky v prioritnom období
(i)
sa stalo aj napriek náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami alebo
(ii)
bolo neúmyselné.
Každý prijímací úrad musí uplatňovať aspoň jedno z týchto kritérií a môže uplatňovať aj obidve.
(b)
Žiadosť podľa odseku (a) bude
(i)
podaná v prijímacom úrade v príslušnej lehote podľa odseku (e),
(ii)
obsahovať vysvetlenie dôvodov, pre ktoré medzinárodná prihláška nebola podaná v lehote prioritného obdobia,
(iii)
pokiaľ možno doložená vyhlásením alebo iným dôkazom vyžadovaným podľa odseku (f).
(c)
Ak sa uplatnenie priority vzhľadom ku skoršej prihláške neuplatňuje v medzinárodnej prihláške, prihlasovateľ musí predložiť v príslušnej lehote podľa odseku (e) oznámenie podľa pravidla 26bis.1(a) doplňujúce uplatnenie priority.
(d)
Predloženie žiadosti podľa odseku (a) môže prijímací úrad podriadiť vo svoj prospech poplatku za žiadosť o obnovenie, ktorý je splatný v lehote podľa odseku (e). Výšku poplatku, ak nejaký je, musí stanoviť prijímací úrad. Lehota na zaplatenie poplatku sa môže predĺžiť podľa vôle prijímacieho úradu najviac o dva mesiace od uplynutia lehoty podľa odseku (e).
(e)
Lehota uvedená v odsekoch (b)(i), (c) a (d) bude dva mesiace od dátumu uplynutia obdobia priority za predpokladu, že ak prihlasovateľ požiada o skoršie zverejnenie podľa článku 21(2)(b), každá žiadosť podľa odseku (a) alebo každé predložené oznámenie uvedené v odseku (c), alebo poplatok uvedený v odseku (d) zaplatený po ukončení technických príprav na zverejnenie sa bude považovať za nepredložené alebo poplatok za nezaplatený včas.
(f)
Prijímací úrad môže požadovať, že vyhlásenie alebo iný dôkaz podporujúci dôvody uvedené v odseku (b)(iii) sa mu predloží v lehote primeranej okolnostiam. Prihlasovateľ môže predložiť Medzinárodnému úradu kópiu každého vyhlásenia alebo iného dôkazu predloženému prijímaciemu úradu, v tomto prípade Medzinárodný úrad začlení túto kópiu do svojich spisov.
(g)
Prijímací úrad neodmietne celkom alebo čiastočne žiadosť podľa odseku (a) bez toho, aby dal prihlasovateľovi príležitosť vyjadriť sa k zamýšľanému zamietnutiu v lehote primeranej okolnostiam. Takéto oznámenie zamýšľaného zamietnutia prijímacím úradom sa môže zaslať prihlasovateľovi spolu s výzvou na podanie vyhlásenia alebo iného dôkazu podľa odseku (f).
(h)
Prijímací úrad okamžite
(i)
oznámi Medzinárodnému úradu prijatie žiadosti podľa odseku (a),
(ii)
rozhodne na základe žiadosti,
(iii)
oznámi svoje rozhodnutie prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu a kritérium na obnovenie práva na prioritu, na základe ktorého založil svoje rozhodnutie.
(i)
Každý prijímací úrad musí informovať Medzinárodný úrad, aké kritérium na obnovenie uplatňuje, a o každej následnej zmene, ktorá sa naň vzťahuje.
(j)
Ak 5. októbra 2005 nie sú odseky (a) až (i) zlučiteľné s národným zákonodarstvom, ktoré uplatňuje tento úrad, tieto odseky prijímací úrad nepoužije, ak bude nezlučiteľnosť s týmto zákonom pokračovať za predpokladu, že to úrad oznámi Medzinárodnému úradu do 5. apríla 2006. Došlé oznámenie Medzinárodný úrad ihneď zverejnení vo Vestníku.
Pravidlo 26ter
Oprava alebo doplnenie vyhlásení podľa pravidla 4.17
26ter.1 Oprava alebo doplnenie vyhlásení
Prihlasovateľ môže opraviť alebo doplniť do žiadosti akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, prostredníctvom oznámenia, ktoré podá na Medzinárodný úrad v lehote 16 mesiacov od dátumu priority, pričom akékoľvek oznámenie, ktoré Medzinárodný úrad prijme po uplynutí stanovenej lehoty, sa bude považovať za prijaté v posledný deň uvedenej lehoty za predpokladu, že ho Medzinárodný úrad prijme pred dokončením technických príprav na zverejnenie medzinárodnej prihlášky.
26ter.2 Spracovanie vyhlásení
(a)
Ak prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad zistí, že akékoľvek vyhlásenie, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17, nie je formulované tak, ako sa vyžaduje, alebo v prípade vyhlásenia týkajúceho sa pôvodcovstva, na ktoré sa odkazuje v pravidle 4.17(iv), nie je podpísané tak, ako sa vyžaduje, prijímací úrad alebo Medzinárodný úrad môže prípadne vyzvať prihlasovateľa, aby opravil vyhlásenie v lehote 16 mesiacov od dátumu priority.
(b)
Ak Medzinárodný úrad prijme akúkoľvek opravu alebo doplnenie vyhlásenia podľa pravidla 26ter.1 po uplynutí lehoty tohto pravidla, Medzinárodný úrad podľa toho upovedomí prihlasovateľa a bude ďalej postupovať tak, ako stanovujú Administratívne smernice.
Pravidlo 27
Nezaplatenie poplatkov
27.1
Poplatky
(a)
Na účely článku 14(3)(a) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 3(4)(iv)“ rozumie poplatok za podanie (pravidlo 14), poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), rešeršný poplatok (pravidlo 16), prípadne poplatok za neskorú platbu (pravidlo 16bis.2).
(b)
Na účely článku 14.3(a) a (b) sa pod pojmom „predpísané poplatky podľa článku 4(2)“ rozumie poplatok za medzinárodné podanie (pravidlo 15.1), prípadne poplatok za oneskorenú platbu (pravidlo 16bis.2).
PRAVIDLO 28
NEDOSTATKY ZISTENÉ MEDZINÁRODNÝM ÚRADOM
28.1
Zistenie určitých nedostatkov
(a)
Ak podľa mienky Medzinárodného úradu obsahuje medzinárodná prihláška niektorý z nedostatkov podľa článku 14 (1) (a) (i), (ii) alebo (v), Medzinárodný úrad na ne upozorní prijímací úrad.
(b)
Prijímací úrad postupuje podľa článku 14 (1) (b) a pravidla 26, ibaže s touto mienkou nesúhlasí.
Pravidlo 29
Medzinárodné prihlášky, ktoré sa považujú za späťvzaté
29.1
Zistenie prijímacieho úradu
Ak prijímací úrad vydá uznesenie, podľa článku 14(1)(b) a pravidla 26.5 (opomenutie opravy určitých nedostatkov) alebo podľa článku 14(3)(a) [nezaplatenie poplatkov podľa pravidla 27.1(a)], alebo podľa článku 14(4) [neskoršie zistenie, že neboli splnené požiadavky podľa bodov (i) až (iii) článku 11(1)], alebo podľa pravidla 12.3(d) alebo 12.4(d) (nepredloženie požadovaného prekladu alebo prípadne nezaplatenie poplatku za neskoré predloženie), alebo podľa pravidla 92.4(g)(i) (nepredloženie originálu dokumentu), taká medzinárodná prihláška sa považuje za späťvzatú:
(i)
odovzdá archívne vyhotovenia (pokiaľ sa už neodovzdalo) a každú opravu navrhnutú prihlasovateľom Medzinárodnému úradu;
(ii)
prijímací úrad toto uznesenie ihneď oznámi tak prihlasovateľovi, ako aj Medzinárodnému úradu, a Medzinárodný úrad to oznámi každému určenému štátu, ktorý už bol upovedomený o svojom určení;
(iii)
neodovzdá rešeršové vyhotovenie podľa pravidla 23, a ak toto vyhotovenie už odovzdal, oznámi orgánu pre medzinárodnú rešerš svoje uznesenie;
(iv)
nebude sa od medzinárodného úradu vyžadovať, aby zaslal prihlasovateľovi oznámenie o prijatí archívnej kópie,
(v)
medzinárodné zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa neuskutoční, ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o uvedenom vyhlásení zaslané prijímacím úradom pred ukončením technických príprav na medzinárodné zverejnenie.
29.2
zrušené
29.3
Upozornenie prijímaciemu úradu na určité skutočnosti
Ak sa Medzinárodný úrad alebo orgán pre medzinárodnú rešerš domnieva, že by prijímací úrad mal rozhodnúť podľa článku 14 (4), upozorní prijímací úrad na podstatné skutočnosti.
29.4
Oznámenie o úmysle vydať uznesenie podľa článku 14(4)
(a)
Skôr než prijímací úrad vydá uznesenie podľa článku 14(4), oznámi prihlasovateľovi svoj úmysel vydať takéto uznesenie a uvedie dôvody. Ak prihlasovateľ nesúhlasí s úmyslom prijímacieho úradu, môže proti nemu podať námietky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia.
(b)
Ak prijímací úrad zamýšľa vydať uznesenie podľa článku 14(4), pokiaľ ide o prvky uvedené v článku 11(1)(iii)(d) alebo (e), prijímací úrad musí v oznámení uvedenom v odseku (a) tohto pravidla vyzvať prihlasovateľa, aby potvrdil v súlade s pravidlom 20.6(a), že je prvok včlenený odkazom podľa pravidla 4.18. Na účely pravidla 20.7(a)(i) výzva zaslaná prihlasovateľovi podľa tohto odseku sa bude považovať za výzvu podľa pravidla 20.3(a)(ii).
(c)
Odsek (b) sa nepoužije, ak prijímací úrad informoval Medzinárodný úrad v súlade s pravidlom 20.8(a) o nezlučiteľnosti pravidiel 20.3(a)(ii) a (b)(ii) a 20.6 s národným zákonodarstvom platným pre úrad.
PRAVIDLO 30
LEHOTA PODĽA ČLÁNKU 14 (4)
30.1
Lehota
Lehota uvedená v článku 14 (4) je štyri mesiace od dátumu medzinárodného podania.
PRAVIDLO 31
VYHOTOVENIA POŽADOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13
31.1
Žiadosť o vyhotovenie
(a)
Žiadosti podľa ustanovenia článku 13 (1) sa týkajú buď všetkých medzinárodných prihlášok, alebo určitého druhu medzinárodných prihlášok, alebo jednotlivých medzinárodných prihlášok, v ktorých bol určený ten národný úrad, ktorý žiadosť vznáša. Žiadosti, ktoré sa týkajú všetkých medzinárodných prihlášok alebo určitých jej druhov, sa každoročne obnovujú oznámením, ktoré národný úrad zašle Medzinárodnému úradu pred 30. novembrom predchádzajúceho roka.
(b)
Žiadosti podľa článku 13 (2) (b) podliehajú poplatku, ktorý kryje náklady na obstarávanie a odoslanie vyhotovenia.
31.2
Príprava vyhotovenia
Za prípravu vyhotovení žiadaných podľa článku 13 zodpovedá Medzinárodný úrad.
Pravidlo 32
Rozšírenie účinkov medzinárodnej prihlášky na určité nástupnícke štáty
32.1
Rozšírenie medzinárodnej prihlášky na nástupnícky štát
(a)
Účinky medzinárodnej prihlášky, ktorej dátum medzinárodného podania patrí do obdobia uvedeného v odseku (b), sa rozšíria na štát („nástupnícky štát“), ktorého územie bolo pred vyhlásením nezávislosti časťou územia zmluvného štátu určeného v medzinárodnej prihláške, ktorý následne zanikol („predošlý štát“), za predpokladu, že nástupnícky štát sa stane zmluvným štátom uložením vyhlásenia o pokračovaní u generálneho riaditeľa, na základe ktorého sa Zmluva aplikuje na nástupnícky štát.
(b)
Obdobie uvedené v odseku (a) sa začína dňom nasledujúcim po poslednom dni existencie predošlého štátu a končí sa dva mesiace po dni, keď generálny riaditeľ oznámil vyhlásenie podľa odseku (a) vládam členských štátov Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva. Ak však deň nezávislosti nástupníckeho štátu predchádza dňu nasledujúcemu po poslednom dni existencie predošlého štátu, potom nástupnícky štát smie vyhlásiť, že uvedené obdobie sa začína dňom jeho nezávislosti; také vyhlásenie možno urobiť spolu s vyhlásením uvedeným v odseku (a) a musí sa v ňom presne určiť deň nezávislosti.
(c)
Informácie o každej medzinárodnej prihláške, ktorej dátum podania patrí do príslušného obdobia podľa odseku (b) a ktorej účinok je rozšírený na nástupnícky štát, zverejní Medzinárodný úrad vo vestníku.
32.2
Účinky rozšírenia na nástupnícky štát
(a)
Ak sa účinky medzinárodnej prihlášky rozšíria na nástupnícky štát v súlade s pravidlom 32.1
(i)
nástupnícky štát sa považuje za štát určený v medzinárodnej prihláške a
(ii)
príslušná lehota podľa článku 22 alebo 39(1), ak ide o tento štát, sa predĺži až do uplynutia najmenej šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia informácie podľa pravidla 32.1(c).
(b)
Nástupnícky štát môže stanoviť lehotu, ktorá uplynie neskôr, ako je lehota stanovená v odseku (a)(ii). Medzinárodný výbor zverejní informáciu o týchto lehotách vo vestníku.
PRAVIDLO 33
RELEVANTNÝ ZNÁMY STAV TECHNIKY PRE MEDZINÁRODNÚ REŠERŠ
33.1
Relevantný známy stav techniky pre medzinárodnú rešerš
(a)
Na účely článku 15 (2) je relevantným známym stavom techniky všetko, čo bolo sprístupnené verejnosti kdekoľvek vo svete v písomných materiáloch (včítane výkresov a iných vyobrazení) a čo môže napomáhať zisteniu, či prihlásený vynález je alebo nie je nový a či obsahuje tvorivé riešenie (t. j., či je, alebo nie je naporúdzi), a to za predpokladu, že k sprístupneniu verejnosti došlo pred dátumom medzinárodného podania.
(b)
Ak písomný materiál odkazuje na ústne oznámenie, využitie, predvedenie alebo na iný spôsob, ktorým bol obsah písomného materiálu sprístupnený verejnosti, a ak došlo k takému sprístupneniu pred dátumom medzinárodného podania, uvedie sa táto skutočnosť v správe o medzinárodnej rešerši osobitne a osobitne sa uvedie aj dátum, kedy k tomu došlo, ak k sprístupneniu písomného materiálu došlo k dátumu, ktorý je rovnaký alebo neskorší, ako je dátum medzinárodného podania.
(c)
Každá zverejnená prihláška alebo patent, ktorých dátum zverejnenia je rovnaký alebo neskorší ako dátum podania, alebo prípadne dátum uplatnenej priority je skorší, než je dátum medzinárodného podania medzinárodnej prihlášky, ktorá je predmetom rešerše, a ktoré by patrili k relevantnému známemu stavu techniky na účely ustanovenia článku 15 (2) zverejnením pred dátumom medzinárodného podania, uvedú sa v správe o medzinárodnej rešerši osobitne.
33.2
Odbory, ktoré má medzinárodná rešerš obsiahnuť
(a)
Medzinárodná rešerš obsiahne všetky technické odbory a vykonáva sa na základe všetkých rešeršových spisov, ktoré môžu obsahovať materiály týkajúce sa vynálezu.
(b)
Rešerš sa vykonáva nielen v odbore, do ktorého možno vynález zatriediť, ale aj v analogických odboroch bez ohľadu na ich zatriedenie.
(c)
Otázka, ktoré odbory možno v danom prípade považovať za analogické, sa posúdi z hľadiska predpokladanej podstatnej funkcie vynálezu alebo jeho využitia, a nie iba z hľadiska jeho osobitných funkcií uvedených výslovne v medzinárodnej prihláške.
(d)
Medzinárodná rešerš zahrnie všetko, čo sa všeobecne uznáva za ekvivalent predmetu prihláseného vynálezu, pokiaľ ide o všetky alebo určité jeho znaky, a to aj vtedy, keď špecifika vynálezu opísaného v medzinárodnej prihláške je odlišná.
33.3
Zameranie medzinárodnej rešerše
(a)
Medzinárodná rešerš sa vykonáva na základe nárokov s prihliadnutím na opis a prípadné výkresy a s osobitným dôrazom na vynálezcovskú myšlienku, na ktorú sú zamerané nároky.
(b)
Pokiaľ je to možné a vhodné, medzinárodná rešerš obsiahne celý predmet, na ktorý sú zamerané nároky alebo ku ktorému by podľa rozumného očakávania mohli byť zamerané po úprave.
Pravidlo 34
Minimálna dokumentácia
34.1
Vymedzenie
(a)
Vymedzenie pojmov podľa článku 2 (i) a (ii) neplatí na účely tohto pravidla.
(b)
Dokumentácia uvedená v článku 14 (4) („minimálna dokumentácia“) pozostáva:
(i)
z „národných patentových dokladov“ menovite uvedených v odseku (c);
(ii)
zo zverejnených medzinárodných (PTC) prihlášok, zverejnených regionálnych prihlášok k patentom a autorským osvedčeniam na vynález a zverejnených regionálnych patentov a autorských osvedčení na vynález;
(iii)
z inej zverejnenej nepatentovej literatúry, na ktorej sa orgány pre medzinárodnú rešerš dohodnú a ktorej zoznam uverejní Medzinárodný úrad po prvý raz pri uzavretí dohody a potom pri každej zmene.
(c)
S výhradou odsekov (d) a (e) sa za „národné patentové doklady“ považujú:
(i)
patenty vydané v roku 1920 a po tomto roku Francúzskom, bývalým Reichspatentamtom v Nemecku, Japonskom, bývalým Sovietskym zväzom, Švajčiarskom (iba vo francúzštine a nemčine), Veľkou Britániou a Spojenými štátmi americkými;
(ii)
patenty vydané Nemeckou spolkovou republikou, Čínskou ľudovou republikou, Kórejskou republikou a Ruskou federáciou
(iii)
prípadné patentové prihlášky zverejnené v roku 1920 a po tomto roku v krajinách uvedených v bodoch (i) a (ii);
(iv)
autorské osvedčenia na vynálezy vydané bývalým Sovietskym zväzom;
(v)
osvedčenia o úžitkových vzoroch vydané Francúzskom a zverejnené prihlášky na tieto osvedčenia;
(vi)
patenty vydané všetkými ostatnými krajinami a patentové prihlášky zverejnené v týchto krajinách po roku 1920, pokiaľ sú v angličtine, francúzštine, nemčine alebo španielštine a neuplatňujú sa v nich priorita, ibaže národný úrad príslušnej krajiny vytriedi tieto doklady a dá ich k dispozícii každému orgánu pre medzinárodnú rešerš.
(d)
Ak sa prihláška znovu zverejňuje raz (napríklad „Offenlegungsschrift“ ako „Auslegeschrift“) alebo viackrát, nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať všetky znenia vo svojej dokumentácii; každý taký orgán je teda oprávnený neuchovávať viac ako jedno znenie. Ďalej aj v prípadoch, kde sa schvaľuje prihláška a vydáva vo forme patentu alebo osvedčenia na úžitkový vzor (Francúzsko), nemusí orgán pre medzinárodnú rešerš uchovávať tak prihlášku, ako aj patent, alebo osvedčenie na užitkový vzor (Francúzsko) vo svojej dokumentácii; každý orgán je teda oprávnený uchovávať buď iba prihlášku, alebo iba patent alebo osvedčenie na úžitkový vzor (Francúzsko).
(e)
Orgán pre medzinárodnú rešerš, ktorého úradným jazykom alebo jedným z jeho úradných jazykov nie je čínština, japončina, kórejčina, ruština alebo španielčina, má právo nezahrnúť do svojej dokumentácie tie patentové doklady Čínskej ľudovej republiky, Japonska, Kórejskej republiky, Ruskej federácie a bývalého Sovietskeho zväzu, ako aj tie patentové doklady v španielčine, pre ktoré nie sú všeobecne dostupné anotácie v angličtine. Ak budú anglické anotácie všeobecne dostupné po nadobudnutí tohto Vykonávacieho predpisu, budú tie patentové dokumenty, ktorých sa anotácie týkajú, zahrnuté do dokumentácie najneskôr do šiestich mesiacov potom, čo anotácie nadobudnú všeobecnú dostupnosť. Ak dôjde k prerušeniu anotačných služieb v angličtine v tých technických odboroch, kde boli anglické anotácie všeobecne dostupné, prijme Zhromaždenie vhodné opatrenia na urýchlenú obnovu týchto služieb v uvedených odboroch.
(f)
Na účely tohto pravidla sa prihlášky, ktoré boli iba vyložené na verejné nahliadnutie, nepovažujú za zverejnené prihlášky.
PRAVIDLO 35
Orgán príslušný na medzinárodnú rešerš
35.1
Prípad, keď je príslušný iba jediný orgán pre medzinárodnú rešerš
Každý prijímaci úrad oznámi v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) Medzinárodnému úradu, ktorý orgán pre medzinárodnú rešerš je príslušný pre rešerše medzinárodných prihlášok na ňom podaných; Medzinárodný úrad uverejní túto informáciu bez zbytočného odkladu.
35.2
Prípad, keď je príslušných niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš
(a)
Každý prijímací úrad môže v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody podľa článku 16 (3) (b) ustanoviť niekoľko orgánov pre medzinárodnú rešerš, a to tak: