286/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 2 písm. b) Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) výnos z 26. júna 1991 č. 22-4783-5148, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Tento výnos upravuje odmeňovanie prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a zrušuje príkaz generálneho prokurátora Československej socialistickej republiky z 1. 11. 1977 č. 2/1977, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Československej socialistickej republiky (reg. v čiastke 28/1977 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a na Generálnej prokuratúre Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.