281/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. června 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 4 písm. g) zákona se číslovka „300“ nahrazuje číslovkou „500“.
2.
V příloze zákona ve sloupci „Druh neperiodické publikace“ se pod písmenem A dosavadní označení druhu „Tiskoviny s výjimkou plakátů a kalendářů“ mění takto: „Tiskoviny s výjimkou plakátů, kalendářů, vysokoškolských skript a vysokoškolských učebnic“.
3.
V témže sloupci se před označení druhu „Plakáty a kalendáře“ vkládá nové označení druhu „Vysokoškolská skripta a vysokoškolské učebnice“.
K tomuto označení druhu se ve sloupci „Oprávněný příjemce povinného výtisku“ jako příjemci uvedou:
„Národní knihovna v Praze
Matice slovenská – Slovenská národní knihovna Martin
Základní knihovna – ÚVI ČSAV Praha
Ústřední knihovna SAV Bratislava
Státní vědecká knihovna Olomouc
Státní vědecká knihovna Brno
Státní vědecká knihovna Ostrava
Univerzitní knihovna Bratislava
Státní vědecká knihovna Košice“.
Ve sloupci „Počet kusů“ se u příjemce Národní knihovna v Praze uvede číslice „2“ a u každého z ostatních příjemců číslice „1“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.

Pithart v. r.