277/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1991 do 31.12.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 18. júna 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. a)ods. 3 písm. a) zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Celková doba poskytovania hmotného zabezpečenia podľa § 16 zákona3) sa kráti o dobu, po ktorú sa uchádzačovi neposkytuje hmotné zabezpečenie, pretože bez vážnych dôvodov odmietol nastúpiť do vhodného zamestnania alebo na rekvalifikáciu pre nové vhodné zamestnanie alebo neplní po dlhší čas podstatné povinnosti pri rekvalifikácii alebo úmyselne marí súčinnosť s územným orgánom práce pri sprostredkovaní zamestnania.“.
2.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak priemerný mesačný vymeriavací základ je nižší, ako je výška dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) patrí hmotné zabezpečenie vo výške tohto dôchodku. V rovnakej výške sa poskytuje hmotné zabezpečenie aj uchádzačovi, ktorý ako samostatne zárobkovo činná osoba nebol sociálne zabezpečený.“.
3.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Uchádzačovi, ktorý za dobu zamestnania v cudzine nezaplatil poistné alebo ktorého priemerný mesačný vymeriavací základ je nižší, ako je výška dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) poskytuje sa hmotné zabezpečenie vo výške tohto dôchodku.“.
4.
§ 7 ods. 5 znie:
„(5)
Uchádzačovi, ktorý výšku priemerného mesačného zárobku zo svojho posledného zamestnania v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike nepreukáže, poskytuje sa hmotné zabezpečenie ako preddavok vo výške dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení,7) najdlhšie po dobu šiestich mesiacov. Uchádzačovi, ktorý bez vlastného zavinenia nemôže preukázať túto výšku zárobku, poskytuje sa hmotné zabezpečenie vo výške dôchodku, ktorý sa ako jediný zdroj príjmu poskytuje jednotlivcovi podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.7)“.
5.
§ 8 sa vypúšťa.
Čl. II
Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pred dňom jej účinnosti počnúc 1. júnom 1991 aj tým uchádzačom, ktorým sa poskytlo odstupné podľa osobitných predpisov.8)
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.
7)
§ 54 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
§ 3 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.
8)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení zákona č. 162/1990 Zb. a vyhlášky č. 312/1990 Zb.
Zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru.