274/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1991 do 29.10.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 14. júna 1991,
ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce (úplné znenie č. 167/1991 Zb.) ustanovuje:
Čl. I
Ustanovenie § 14 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií znie:
㤠14
Smerný rast miezd pre rozpočtové a príspevkové organizácie na druhý štvrťrok roku 1991 je 22 %.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

v z. Ing. Měchura v. r.

námestník