271/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1991 do 06.02.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. júna 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa slovo „krajské“.
2.
V § 1 ods. 2 v prvej vete sa vypúšťa slovo „riadi“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „krajského“.
3.
§ 1 ods. 3 znie:
„(3)
Sídla inšpektorátov a ich územnú pôsobnosť určí Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú časti viet za bodkočiarkou.
5.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slovo „nadriadené“ nahrádza slovom „príslušné“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „nadriadených orgánov“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „prípadne nadriadených orgánov“.
8.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajských“ a „krajského“.
9.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nadriadené orgány“.
10.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prípadne nadriadených orgánov“.
11.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa slovo „krajského“.
12.
§ 8 sa vypúšťa.
13.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „krajského“ a „pokarhanie alebo“.
14.
V § 9 ods. 2 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „1000 Kčs“.
15.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa slovo „krajského“.
16.
V § 9 ods. 4 a 5 sa vypúšťa slovo „pokarhanie“.
17.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „krajského“.
18.
§ 10 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
závažným spôsobom porušuje predpisy o zdravotnej a hygienickej ochrane poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.1)“.
19.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo „pokarhania“.
20.
§ 12 ods. 1 znie:
„(1)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími príslušnými orgánmi štátnej správy, najmä štátneho skúšobníctva, štátnej zdravotníckej správy, odbornej štátnej kontroly rastlinnej výroby a veterinárnej starostlivosti. Tieto orgány poskytujú Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii potrebné podklady a údaje, a ak to vyžaduje povaha veci, tiež potrebnú odbornú pomoc.“.
21.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
22.
§ 13 znie:
㤠13
Kontrolovanými organizáciami podľa tohto zákona sa rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikateľsky vykonávajú činnosti uvedené v § 2 ods. 1.“.
23.
V § 14 sa vypúšťa slovo „pokarhania“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.