269/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

269
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. júna 1991,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. sa mení takto:
V prílohe č. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. sa vypúšťa v texte prvej odrážky kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky slovo „národných“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.