261/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky
zo 4. mája 1991,
ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom
Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Ústredný orgán štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“), na ktorý bolo prevedené právo hospodárenia s majetkom slúžiacim prevažne strednému odbornému učilišťu (ďalej len „učilište“) alebo stredisku praktického vyučovania (ďalej len „stredisko“) na prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti, prenechá hospodárskou zmluvou o dočasnom užívaní majetku bezplatne1) tento majetok štátnemu podniku, štátnej organizácii alebo ich právnemu nástupcovi (ďalej len „podnik“), ak o prenechanie tohto majetku podnik požiada. K žiadosti o prenechanie majetku do dočasného užívania podnik ústrednému orgánu predloží:
a)
hospodársky program podniku,
b)
program kvalifikačného rozvoja podniku,
c)
návrh zabezpečenia činnosti učilišťa alebo strediska,
d)
vyjadrenie rady školy2) a pracovníkov učilišťa alebo strediska.
(2)
Ústredný orgán v hospodárskej zmluve dohodne s podnikom rozsah majetku slúžiaceho učilišťu alebo stredisku, ktorý mu prenechá na dočasné užívanie, spôsob udržiavania a úpravy majetku a spôsob vysporiadania nákladov na ne vynaložených.3)
§ 2
(1)
Majetok učilišťa alebo strediska, ktorý je predmetom zmluvy podľa § 1 ods. 1 tejto vyhlášky, podnik využíva tak, aby slúžil v celom rozsahu na prípravu žiakov na povolanie a odbornej činnosti žiakov.
(2)
Ak podnik nevyužíva majetok učilišťa alebo strediska prenechaný do dočasného užívania v celom rozsahu na prípravu žiakov na povolanie a odborné činnosti, dohodne s príslušným orgánom štátnej správy v školstve spôsob využitia tohto majetku pre potreby výchovy a vzdelávania.
§ 3
(1)
Právo podniku dočasne užívať majetok slúžiaci učilišťu alebo stredisku zanikne uplynutím určenej doby, výpoveďou alebo dohodou.
(2)
Ak podnik neplní základné povinnosti voči učilišťu alebo stredisku dohodnuté v hospodárskej zmluve o prenechaní majetku slúžiaceho učilišťu alebo stredisku na dočasné užívanie, ústredný orgán zruší zmluvu s týmto podnikom s predchádzajúcou deväťmesačnou výpovednou lehotou tak, aby zmluva bola zrušená ku koncu školského roka.
(3)
Dôvodom pre zrušenie hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní majetku učilišťa alebo strediska výpoveďou zo strany podniku je najmä zánik podniku, zásadná zmena predmetu jeho činnosti, ak v dôsledku nej nemôže plniť záväzky voči učilišťu alebo stredisku, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú.
Záverečné ustanovenia
§ 4
Táto vyhláška sa vzťahuje aj na špeciálne stredné odborné učilištia, odborné učilištia a učilištia.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Minister:

Pišut v. r.
1)
§ 10 ods. 6 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
2)
§ 7 ods. 6 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3)
§ 348 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.