256/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 30.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. mája 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Základné ustanovenie
(1)
Hospodárskymi zvieratami podľa tohto zákona sú: hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce, kozy a hydina.
(2)
Chovateľmi podľa tohto zákona sú fyzické a právnické osoby, ktoré chovajú hospodárske zvieratá za účelom získania príjmov.“.
2.
V § 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „a uplatňovaní“.
3.
V § 3 písm. e) sa na začiatku vkladajú slová „v ochrane genofondu hospodárskych zvierat a“.
4.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Štátnu starostlivosť o rozvoj plemenárstva ústredne riadi Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Určené úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plnia štátny plemenársky ústav zriadený ministerstvom alebo na základe oprávnenia udeleného ministerstvom iné právnické osoby (ďalej len „plemenárske organizácie“) svojimi odbornými pracovníkmi. Za plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plemenárskymi organizáciami sú zodpovední ich vedúci.
(2)
Pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva plemenárske organizácie spolupracujú s chovateľmi, ich zväzmi, obcami a obvodnými a okresnými úradmi, prípadne ďalšími organizáciami.
(3)
V oprávnení podľa odseku 1 sa určí jeho rozsah a podmienky, pričom vydávať osvedčenia a súhlasy na základe tohto zákona, viesť a vystavovať doklady pre hodnotenie hospodárskych zvierat a o ich výsledkoch, smie len štátny plemenársky ústav, ktorý na tento účel môže uznať predpísaným spôsobom získané poznatky iných plemenárskych organizácií alebo iné hodnoverné zistenia.
(4)
Základné šľachtiteľské ciele a smery zlepšovania úžitkových typov a zošľachťovanie plemien hospodárskych zvierat sa schvaľujú v dlhodobom programe, ktorý vychádza zo zámerov dlhodobého rozvoja poľnohospodárstva a výživy; na jeho zabezpečovaní sa podieľa štát. Návrh dlhodobého programu pripravujú plemenárske organizácie v spolupráci s vedeckovýskumnými organizáciami.
(5)
Ministerstvo kontroluje dodržiavanie zákona o plemenitbe hospodárskych zvierat a opatrení vydaných na jeho základe; na tento účel ustanovuje plemenársku inšpekciu. Ministerstvo môže zmeniť rozsah oprávnenia udeleného plemenárskym organizáciám; môže im oprávnenie aj odňať, ak tieto organizácie riadne neplnia úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva.“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za vyšľachtenie nového plemena alebo chovnej línie patrí pôvodcovi odmena; podmienky a spôsob priznávania odmien a ich výšku upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
6.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Spôsob a zabezpečenie plemenitby
(1)
Rozmnožovanie hospodárskych zvierat sa vykonáva umelým osemeňovaním (ďalej len „inseminácia“), prirodzeným párením (ďalej len „párenie“), prenosom embryí, prípadne inou metódou schválenou ministerstvom (ďalej len „prenos embryí“).
(2)
Inseminácia, párenie a prenos embryí sa zabezpečujú podľa pripárovacích plánov. Pripárovacie plány určujú najmä podmienky pripárovania plemenníkov a plemenníc v pripárovacích obdobiach a obvodoch.
(3)
Insemináciu a prenos embryí môže vykonávať iba osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo veterinárny lekár. Osvedčenie o spôsobilosti na inseminovanie a prenos embryí vydáva organizácia poverená ministerstvom.
(4)
Párenie koní zabezpečujú plemenárske organizácie, prípadne s ich súhlasom majitelia žrebcov.
(5)
Postup pri zostavovaní pripárovacích plánov, bližšie podmienky zabezpečovania inseminácie, prenos embryí a párenia, vrátane povinností chovateľov a inseminačných technikov určí ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
7.
§ 10 a 11 sa vypúšťajú.
8.
V § 12 ods. 3 sa slová „so súhlasom ministerstva“ nahrádzajú slovami „za podmienok určených ministerstvom“.
9.
V § 13 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a pred slovo „získané“ sa vkladajú slová „a osvedčenie na použitie embryí“.
10.
§ 15 sa vypúšťa.
11.
V § 17 ods. 1 časť vety pred bodkočiarkou znie: „Plemenárske organizácie dohodnú s chovateľmi, v ktorých chovoch hospodárskych zvierat sa bude vykonávať kontrola úžitkovosti (vrátane jej stupňa) a kontrola dedičnosti úžitkových vlastností“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zverejňovať“.
13.
V § 17 ods. 3 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „môže tiež určiť, ak je to odôvodnené potrebami plemenárstva, kedy a za akých podmienok možno výkon kontroly úžitkovosti a kontroly dedičnosti úžitkových vlastností nariadiť.“.
14.
V § 18 ods. 1 sa za slová „kontroly dedičnosti zdravia“ vkladajú slová „vykonávanej veterinárnymi organizáciami“.
15.
§ 19 sa vypúšťa.
16.
V § 20 ods. 2 v prvej vete sa slová „plemenárske organizácie určujú“ nahrádzajú slovami „ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí“.
17.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Chránené chovy
Na návrh výberovej komisie môže ministerstvo v záujme zachovania genofondu uznať a vyhlásiť chránené chovy. Zároveň určí podmienky a požiadavky na chov a osobitné formy štátnej starostlivosti na dosiahnutie účelu chovu.“.
18.
§ 23 znie:
㤠23
(1)
Predávať a nakupovať plemenníky, spermu plemenníkov, plemennice, embryá, násadové vajcia a športové kone môžu chovatelia medzi sebou alebo prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, spravidla na trhoch plemenných a chovných zvierat.
(2)
Obchodovanie s plemenníkmi, ich spermou a obchodovanie s embryami a poskytovanie služieb s tým spojených môže ministerstvo celkom alebo v určitom rozsahu vyhradiť plemenárskej organizácii, a to na určitý čas.“.
19.
V § 24 sa v prvej vete za slovo „sperma“ vkladá slovo „embryá,“.
20.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku plemenitby hospodárskych zvierat sa dopustí ten, kto
a)
používa na plemenitbu plemenníky, spermu alebo embryá bez potrebného osvedčenia,
b)
porušením iných povinností podľa tohto zákona ohrozuje chovy iných chovateľov,
c)
marí alebo sťažuje kontrolu podľa § 4 ods. 5.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu až do 10 000 Kčs, za priestupok podľa písmena c) až do 5 000 Kčs.“.
21.
Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Pokuty organizáciám
(1)
Organizácii,1) ktorá
a)
používa na plemenitbu plemenníky, spermu alebo embryá bez potrebného osvedčenia,
b)
porušením iných povinností podľa tohto zákona ohrozuje chovy iných chovateľov,
c)
marí alebo sťažuje kontrolu podľa § 4 ods. 5,
sa uloží pokuta do výšky 200 000 Kčs, a ak ide o opakované porušenie, až do výšky 400 000 Kčs.
(2)
Pokuty uvedené v odseku 1 ukladá ministerstvo. Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinností dozvedelo, najdlhšie však do troch rokov, keď k takémuto porušeniu došlo.
(4)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.
22.
V § 26 ods. 1 sa slová „okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „obvodné úrady“ a slová „po prerokovaní s okresnou poľnohospodárskou správou“ sa vypúšťajú.
23.
V § 26 ods. 2 v prvej vete sa za slová „na ďalší chov,“ vkladajú slová „zákaz predaja spermy a embryí,“.
24.
V § 27 ods. 2 znie:
„(2)
Proti opatreniam plemenárskych organizácií urobeným pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva môžu chovatelia, ktorých záujmov sa to týka, podať do 15 dní námietky výberovým alebo uznávacím komisiám, ktoré o nich rozhodnú s konečnou platnosťou do 60 dní.“.
25.
V § 28 sa vypúšťa slovo „plánu“.
26.
Za § 28 sa vkladá nový § 28a, ktorý znie:
㤠28a
Orgány a organizácie, ktoré riadia a vykonávajú úlohy štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva, spolupracujú so záujmovými združeniami, ktoré podľa osobitných predpisov2) vytvárajú chovatelia, prípadne aj s inými právnickými a fyzickými osobami na podporu rozvoja chovu hospodárskych zvierat (chovateľské zväzy). Chovateľské zväzy sú zastúpené vo výberovej komisii a ministerstvo ich môže s ich súhlasom poveriť výkonom niektorých úkonov pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva týkajúcich sa predmetu ich činnosti.“.
Čl. II
Ministerstvo do 3 mesiacov od účinnosti tohto zákona preskúma oprávnenia na plnenie úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva vydané podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 1 Hospodárskeho zákonníka.
2)
Napr. § 360a, 360b Hospodárskeho zákonníka.