255/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. mája 1991
o Slovenskom rozhlase
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKÉHO ROZHLASU
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Slovenský rozhlas so sídlom v Bratislave.
(2)
V rámci Slovenského rozhlasu pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.
§ 2
(1)
Slovenský rozhlas je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.
(2)
Slovenský rozhlas je právnická osoba.
(3)
Slovenský rozhlas je obdobne ako príspevková organizácia priamo zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet Slovenskej republiky, v ktorom má samostatnú rozpočtovú kapitolu.
(4)
Slovenský rozhlas sa zapisuje do podnikového registra.
§ 3
(1)
Poslaním Slovenského rozhlasu je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.
(2)
Spravodajské a publicistické programy Slovenského rozhlasu zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti a utvárajú priestor pre dialóg; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na rozvoj a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na pozdvihnutie duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.
(3)
Slovenský rozhlas, okrem tvorby a šírenia vlastných programov, plní svoje úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami.
§ 4
Slovenský rozhlas je oprávnený
a)
vysielať na republikových a regionálnych vysielacích okruhoch pridelených mu ku dňu účinnosti tohto zákona, prípadne na ďalších okruhoch,
b)
vykonávať podnikateľskú činnosť.
§ 5
(1)
Slovenský rozhlas sa podieľa na zabezpečovaní dôležitých záujmov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v rozhlasovom vysielaní na celoštátnej úrovni, na zabezpečovaní domáceho spravodajstva celoštátneho významu, zahraničného vysielania a zahraničného spravodajstva, ako aj federálneho programového okruhu v rozsahu dohodnutom s inými rozhlasovými organizáciami na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Slovenský rozhlas zabezpečuje prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reči uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.
(3)
Slovenský rozhlas šíri svoje programy cudzími, prípadne vlastnými technickými zariadeniami.
(4)
Slovenský rozhlas je povinný dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti.
§ 6
Slovenský rozhlas plní najmä tieto úlohy:
a)
utvára vlastný rozhlasový program a podieľa sa na federálnom vysielaní v dohodnutom rozsahu (§ 5 ods. 1),
b)
uskutočňuje prenosy a verejné nahrávky zo spoločensky významných udalostí politických, kultúrnych, náboženských, umeleckých, športových, telovýchovných a pod.,
c)
spolupracuje so štátnymi, politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,
d)
prispieva rozhlasovým vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov,
e)
utvára, spracúva, rozmnožuje a vysiela vlastné zvukové záznamy vrátane ich šírenia, požičiavania, predaja a ďalšieho zhodnocovania,
f)
uskutočňuje výmenu, nákup a predaj rozhlasových programov s tuzemskými i zahraničnými organizáciami a producentmi v rozsahu vydaných oprávnení i povolení,
g)
zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzaviera dohody so zahraničnými inštitúciami,
h)
utvára komplexné banky údajov pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemskú i zahraničnú informačnú sieť,
i)
stará sa o zvukové, písomné a obrazové materiály trvalej dokumentárnej hodnoty dokladajúce vývoj rozhlasu a rozhlasovej tvorby,
j)
zriaďuje a riadi regionálne rozhlasové štúdia,
k)
utvára sieť vlastných stálych i osobitných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí a riadi ich činnosť,
l)
zriaďuje a riadi umelecké telesá a súbory, usporadúva ich verejné produkcie,
m)
uskutočňuje rozhlasový výskum, predovšetkým výskum názorov poslucháčov na rozhlasový program.
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE SLOVENSKÉHO ROZHLASU
§ 7
(1)
Orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý zabezpečuje jeho programovú objektívnosť a nezávislosť, je rozhlasová rada (ďalej len „rada“). Rada určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány, programovú štruktúru, určuje koncepciu činnosti rozhlasu v programovej oblasti a navrhuje koncepciu v hospodárskej a technickej oblasti.
(2)
Členov rady vymenúva a odvoláva
a)
po jednom členovi za každú politickú stranu a politické hnutie zastúpené v Slovenskej národnej rade Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,
b)
troch členov vláda Slovenskej republiky,
c)
troch členov konzultačný zbor (§ 9).
d)
štyroch členov ústredný riaditeľ Slovenského rozhlasu (ďalej len „ústredný riaditeľ“).
(3)
Funkčné obdobie rady je štvorročné.
(4)
Funkčné obdobie rady sa začína prvým riadnym zasadnutím rady v úplnom zložení. Prvé riadne zasadnutie rady zvolá ústredný riaditeľ; na tomto zasadnutí si rada zvolí svojho predsedu.
(5)
Funkcia člena rady je čestnou funkciou; člen má nárok na náhradu cestovných1) a iných výdavkov2) súvisiacich s jeho činnosťou v rade.
(6)
Členom rady nemôže byť ten, kto je v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom pomere k inej rozhlasovej organizácii, audiovizuálnej organizácii, alebo ten, kto podniká v tejto oblasti; rovnako nemôže byť členom rady ten, kto pracuje v oblasti reklamy.
(7)
Členstvo v rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve zákonodarného zboru alebo funkciou ministra a vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy alebo ich námestníkov.
§ 8
(1)
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh rady vymenúva a odvoláva ústredného riaditeľa.
(2)
Štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu je ústredný riaditeľ; zastupuje Slovenský rozhlas navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.
(3)
Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.
§ 9
(1)
Na ochranu záujmov rozhlasových poslucháčov sa zriaďuje poradný orgán rady – konzultačný zbor, ktorý sa skladá z delegovaných zástupcov politických strán a politických hnutí, ktoré nie sú zastúpené v Slovenskej národnej rade, zástupcov cirkví a náboženských spoločností, odborov a občianskych združení.
(2)
Členstvo v konzultačnom zbore vzniká zaevidovaním každého delegovaného zástupcu radou. Konzultačný zbor vyjadruje svoje odporúčania najmä k otázkam prípravy programov a rozvoja rozhlasu. Členovia konzultačného zboru volia zo svojho stredu predsedu.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Slovenský rozhlas chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých rozhlasových tvorcov pri plnení zverených úloh.
§ 11
(1)
Štatút Slovenského rozhlasu upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenského rozhlasu, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku; štatút schvaľuje rada.
(2)
Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia (§ 7 ods. 4) predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady.
§ 12
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku na Slovenský rozhlas.
(2)
Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas sa vykoná podľa osobitných predpisov3) do troch mesiacov po zriadení Slovenského rozhlasu.
§ 13
(1)
Do vymenovania ústredného riaditeľa podľa § 8 ods. 1 plní úlohy ústredného riaditeľa podľa tohto zákona doterajší oblastný riaditeľ Oblastného riaditeľstva Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku.
(2)
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ vymenujú členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Zástupcov delegovaných do konzultačného zboru (§ 9) zaeviduje rada zložená z členov vymenovaných podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Konzultačný zbor vymenuje zástupcov do rady do jedného mesiaca po svojom vzniku.
§ 14
Zrušujú sa:
1.
§ 6 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase,
2.
§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.