254/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 25.10.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. mája 1991
o Slovenskej televízii
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Slovenská televízia so sídlom v Bratislave.
(2)
V rámci Slovenskej televízie pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.
§ 2
(1)
Slovenská televízia je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.
(2)
Slovenská televízia je právnická osoba.
(3)
Slovenská televízia je obdobne ako príspevková organizácia priamo zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet Slovenskej republiky, v ktorom má samostatnú rozpočtovú kapitolu.
(4)
Slovenská televízia sa zapisuje do podnikového registra.
§ 3
(1)
Poslaním Slovenskej televízie je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.
(2)
Spravodajské a publicistické programy Slovenskej televízie zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na pozdvihnutie a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na rozvoj duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.
(3)
Slovenská televízia zabezpečuje prostredníctvom televízneho vysielania v materinskej reči aj uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.
§ 4
(1)
Slovenská televízia okrem tvorby a šírenia vlastných programov plní úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami.
(2)
Slovenská televízia je povinná dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti.
§ 5
Slovenská televízia je povinná uchovávať a archivovať programové, významné dokumentačné a iné fondy ako národné kultúrne hodnoty. Zásady archivovania televíznych národných kultúrnych hodnôt schvaľuje rada Slovenskej televízie (§ 7) na návrh ústredného riaditeľa Slovenskej televízie (§ 11) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.1)
§ 6
Slovenská televízia plní najmä tieto úlohy:
a)
zriaďuje televízne štúdiá, programové výrobné a výskumno-vývojové útvary; utvára sieť vlastných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí,
b)
utvára vlastné a po dohode s inými televíznymi organizáciami spoločné vysielacie okruhy a primerane sa podieľa na ich programovej skladbe,
c)
spolupracuje so štátnymi, politickými, spoločenskými, cirkevnými, vedeckovýskumnými, hospodárskymi, kultúrnymi, umeleckými, vzdelávacími a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,
d)
uskutočňuje prenosy z verejných štátno-politických a spoločenských udalostí, kultúrnych, umeleckých, náboženských, telovýchovných vystúpení a podujatí,
e)
uskutočňuje prieskum programového trhu, predovšetkým z hľadiska názorov divákov na kvalitu televízneho programu,
f)
zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzatvára dohody so zahraničnými inštitúciami,
g)
získava, utvára, vysiela, spracúva a rozmnožuje zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy na pamäťové médiá a vykonáva obchodnú činnosť v tejto oblasti,
h)
usporadúva verejné predstavenia a produkcie, zriaďuje umelecké súbory pre televíznu programovú tvorbu,
i)
utvára a využíva komplexné banky údajov pre svoju činnosť a pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemské i zahraničné informačné siete,
j)
prispieva televíznym vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov.
DRUHÁ ČASŤ
RIADENIE SLOVENSKEJ TELEVÍZIE
§ 7
Rada Slovenskej televízie
Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) je orgánom Slovenskej televízie, ktorý zabezpečuje jej programovú objektívnosť a nezávislosť.
§ 8
(1)
Členov rady vymenúva a odvoláva
a)
po jednom členovi za každú politickú stranu a politické hnutie zastúpené v Slovenskej národnej rade Predsedníctvo Slovenskej národnej rady,
b)
troch členov vláda Slovenskej republiky,
c)
troch členov konzultačný zbor (§ 12),
d)
štyroch členov ústredný riaditeľ Slovenskej televízie (ďalej len „ústredný riaditeľ“).
(2)
Funkčné obdobie rady je štvorročné.
(3)
Funkčné obdobie rady sa začína prvým riadnym zasadnutím rady v úplnom zložení. Prvé riadne zasadnutie rady zvolá ústredný riaditeľ. Na tomto zasadnutí si rada zvolí svojho predsedu.
§ 9
(1)
Člen rady je pri výkone svojej funkcie viazaný rozhodnutiami rady.
(2)
Funkcia člena rady je čestnou funkciou; člen má nárok na náhradu cestovných2) a iných výdavkov3) súvisiacich s jeho činnosťou v rade.
(3)
Členom rady nemôže byť ten, kto je v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere k inej televíznej organizácii alebo audiovizuálnej organizácii alebo spoločnosti alebo podniká v tejto oblasti; rovnako nemôže byť členom rady ten, kto pracuje v oblasti reklamy.
(4)
Členstvo v rade je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve zákonodarného zboru alebo funkciou ministra a vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy alebo ich námestníkov.
§ 10
Do pôsobnosti rady patrí
a)
schvaľovať dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov a ich realizáciu, vrátane typovej vysielacej štruktúry,
b)
schváliť štatút Slovenskej televízie a štatút programových pracovníkov Slovenskej televízie,
c)
rozhodovať o poskytnutí vysielacieho času politickým stranám, hnutiam a občianskym združeniam, ako aj o obmedzeniach pre vysielanie obchodnej reklamy,
d)
schváliť programový kódex Slovenskej televízie, v ktorom sú formulované všeobecné zásady pre tvorbu, skladbu a koordináciu programov Slovenskej televízie,
e)
prerokúvať návrh rozpočtu Slovenskej televízie.
§ 11
Ústredný riaditeľ
(1)
Ústredného riaditeľa vymenúva a odvoláva na návrh rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(2)
Ústredný riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej televízie; zastupuje Slovenskú televíziu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.
(3)
Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.
§ 12
Konzultačný zbor
(1)
Na ochranu záujmov televíznych divákov sa zriaďuje poradný orgán rady – konzultačný zbor, ktorý sa skladá z delegovaných zástupcov politických strán a politických hnutí, ktoré nemajú zastúpenie v Slovenskej národnej rade, zástupcov cirkví a náboženských spoločností, odborov a občianskych združení.
(2)
Členstvo v konzultačnom zbore vzniká zaevidovaním každého delegovaného zástupcu radou. Konzultačný zbor vyjadruje svoje odporúčania najmä k otázkam prípravy programov a rozvoja televízie. Členovia konzultačného zboru volia zo svojho stredu predsedu.
(3)
Rada vypracuje štatút a rokovací poriadok konzultačného zboru.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Usporiadatelia verejných zhromaždení, predstavení, produkcií a iných podujatí umožnia Slovenskej televízii, ak o to požiada, prenos a záznam na účely spravodajského vysielania. Prenos ani záznam nesmie v podstatnej miere narušiť priebeh podujatia. Práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných predpisov4) nie sú tým dotknuté.
§ 14
Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých televíznych tvorcov pri plnení zverených úloh.
§ 15
(1)
Štatút Slovenskej televízie upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenskej televízie, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku.
(2)
Znaky, symboly, názvy a zvučka nesmú byť bez súhlasu Slovenskej televízie použité inou organizáciou alebo osobou.
(3)
Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia (§ 8 ods. 3) predložiť na schválenie Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrh štatútu rady.
§ 16
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej televízie na Slovensku na Slovenskú televíziu.
(2)
Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej televízie na Slovenskú televíziu sa vykoná podľa osobitných predpisov5) do troch mesiacov od zriadenia Slovenskej televízie.
§ 17
(1)
Do vymenovania ústredného riaditeľa podľa § 11 ods. 1 plní úlohy ústredného riaditeľa podľa tohto zákona doterajší oblastný riaditeľ Oblastného riaditeľstva Česko-slovenskej televízie na Slovensku.
(2)
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, vláda Slovenskej republiky a ústredný riaditeľ vymenujú členov rady do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Zástupcov delegovaných do konzultačného zboru (§ 12) zaeviduje rada zložená z členov vymenovaných podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Konzultačný zbor vymenuje zástupcov do rady do jedného mesiaca po svojom vzniku.
§ 18
Zrušujú sa:
1.
§ 5 ods. 3 prvá veta zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii,
2.
§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenskej televízie na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.).
5)
§ 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.