243/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 21. mája 1991
o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 zákona č. 33/1965 Zb. o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia (o regresných náhradách) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách, v znení vyhlášky č. 86/1966 Zb. a vyhlášky č. 38/1968 Zb. sa mení takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
O regresných náhradách rozhodujú obvodné úrady.1)“.
2.
Poznámka pod čiarou1) znie:
„1)
Položka 160 prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.“.
3.
§ 3 sa vypúšťa.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „a 3“ vypúšťajú.
5.
§ 5, 6 a 7 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.
6.
§ 8 ods. 3 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 8 ods. 3 sa slová „Krajský národný výbor, prípadne Ministerstvo zdravotníctva môžu“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) môže“.
8.
V § 9 ods. 1 sa slová „sú miestne príslušné orgány národného výboru“ nahrádzajú slovami „je miestne príslušný obvodný úrad“.
9.
§ 9 ods. 2 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
10.
V § 9 ods. 2 sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
11.
§ 10 sa vypúšťa.
12.
V § 11 ods. 1 časť vety za zátvorkou sa vypúšťa.
13.
§ 11 ods. 2 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
14.
V § 15 ods. 1 v poslednej vete sa slová „stálych odborných poradcov regresnej komisie a súčinnosť,“ vypúšťajú.
15.
V § 16 ods. 2 sa slová „Aj národné výbory“ nahrádzajú slovami „Orgány príslušné na rozhodovanie o regresných náhradách“.
16.
V § 17 sa slová „Regresné komisie“ nahrádzajú slovami „Okresné ústavy národného zdravia“.
17.
V § 19 tretia veta a v štvrtej vete slová „aj pomoc odborných poradcov podľa § 7 a“ sa vypúšťajú.
18.
§ 20 ods. 2 znie:
„(2)
V ostatných prípadoch po uplynutí lehoty na zaplatenie, prípadne po došetrení veci vzhľadom na oznámené námietky, predloží vec na rozhodnutie.“.
19.
§ 20 ods. 3 sa vypúšťa.
20.
§ 21 ods. 1 znie:
„(1)
V konaní o regresných náhradách je okresný ústav národného zdravia účastníkom.“.
21.
V § 24 ods. 6 sa prvá veta a časť druhej vety za bodkočiarkou vypúšťajú.
22.
§ 28 znie:
㤠28
Rozhodnutie o dôvode
Ak sa právoplatne rozhodlo o niektorej časti regresnej náhrady, je toto rozhodnutie čo do dôvodu záväzné aj pre rozhodovanie o ostatných častiach regresnej náhrady z udalosti, z ktorej sa táto náhrada odvodzuje.“.
23.
V § 30 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Minister:

Rakús v. r.