240/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. května 1991
o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)
Tento zákon se vztahuje na šlechtění a plemenitbu skotu, koní, prasat, ovcí, koz a drůbeže (dále jen „hospodářská zvířata“).
(2)
Účelem zákona je stanovit podmínky pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat tak, aby tato činnost byla za podpory ze státních prostředků nástrojem ke zvyšování plemenné hodnoty, užitkovosti a cílevědomého rozmnožování hospodářských zvířat, aby napomáhala ke zlepšování hospodárnosti a konkurenční schopnosti živočišné výroby a aby získané suroviny a potraviny živočišného původu (dále jen „živočišné produkty“) odpovídaly požadované jakosti.1)
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která chová hospodářská zvířata jako ekonomicky motivovanou činnost,
b)
ostatní osobou občan, který chová hospodářská zvířata nikoliv jako ekonomicky motivovanou činnost,
c)
oprávněnou organizací právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „ministerstvo“) udělilo oprávnění k výkonu činností uvedených v druhé, třetí, čtvrté a šesté části zákona,
d)
pověřenou organizací právnická nebo fyzická osoba, kterou ministerstvo pověřilo výkonem činností uvedených v části čtvrté a šesté zákona,
e)
šlechtěním záměrné využívání a zlepšování genofondu hospodářských zvířat,
f)
plemenitbou cílevědomé rozmnožování hospodářských zvířat přirozenou plemenitbou, inseminací, přenosem embryí a dalšími biotechnickými metodami,
g)
genofondem soubor dědičných znaků a vlastností určité populace hospodářských zvířat,
h)
genovou rezervou samčí a samičí hospodářská zvířata mizejících nebo málo početných plemen, typů, popřípadě linií hospodářských zvířat, které je žádoucí uchovat pro případné budoucí využití při šlechtění nebo pro výzkumné účely, jejich sperma a embrya,
i)
selekcí výběr za účelem zařazení nebo vyřazení jedinců, popřípadě populací v procesu šlechtění,
j)
hybridizací metody plemenitby hospodářských zvířat křížením,
k)
populací větší nebo menší soubor jedinců daného druhu uvnitř kterého dochází k reprodukci,
l)
chovem skupina hospodářských zvířat nebo i jednotlivá hospodářská zvířata, u nichž se provádí chovatelská, popřípadě plemenářská, krmivářská a organizační opatření k výrobě živočišných produktů a zvyšování užitkových vlastností chovaných zvířat.
ČÁST DRUHÁ
ŠLECHTITELSKÁ ČINNOST V CHOVECH A POPULACÍCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
§ 3
Šlechtitelská činnost spočívá
a)
v provádění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví hospodářských zvířat (dále jen „šlechtitelská opatření“),
b)
ve stanovení užitkové hodnoty a odhadu plemenné hodnoty hospodářských zvířat,
c)
v posuzování hospodářských zvířat, jejich selekci a cílevědomém připařování k zajištění trvalého růstu kvality genofondu a realizace programů šlechtění,
d)
v uplatňování metod šlechtění,
e)
v ochraně genofondu a vytváření genových rezerv,
f)
v rozvoji specializovaných chovů k účelům zušlechťování a reprodukce plemen, linií a užitkových typů (dále jen „plemena“) jako celku i k účelům produkce kvalitních živočišných produktů.
§ 4
(1)
Šlechtitelskou činnost v populacích hospodářských zvířat usměrňuje a podporuje ministerstvo podle dlouhodobých programů prostřednictvím oprávněných organizací.
(2)
Podmínkou pro udělení oprávnění je, že právnická nebo fyzická osoba zabezpečí šlechtitelskou činnost uvedenou v § 3 tohoto zákona v rozsahu potřebném pro rozvoj populací hospodářských zvířat. Při splnění podmínek stanovených tímto zákonem ministerstvo udělí oprávnění a stanoví v něm jeho rozsah; může je měnit nebo odejmout, jestliže oprávněná organizace řádně nezajišťuje šlechtitelskou činnost.
(3)
Šlechtitelskou činnost v chovech hospodářských zvířat vykonávají chovatelé a ostatní osoby ve spolupráci se zájmovými sdruženími chovatelů2) a oprávněnými organizacemi podle programů šlechtění a technických norem uvedených v příloze tohoto zákona.
§ 5
(1)
Zřizují se výběrové komise pro skot, koně, prasata, ovce a kozy a uznávací komise pro drůbež. Předsedy a další členy těchto komisí, z nichž nejméně polovinu tvoří chovatelé, jmenuje a odvolává ministr zemědělství České republiky (dále jen „ministr“); návrhy na jejich jmenování a odvolání mohou předkládat ministrovi chovatelé, zájmová sdružení chovatelů a oprávněné organizace.
(2)
Výběrovým komisím přísluší
a)
provádět hodnocení a výběry plemeníků a rozhodovat o jejich zařazení do plemenitby,
b)
uznávat, hodnotit a rušit šlechtitelské chovy hospodářských zvířat v součinnosti se zájmovými sdruženími chovatelů.
(3)
Uznávacím komisím přísluší uznávat, hodnotit a rušit šlechtitelské, prarodičovské, popřípadě rodičovské chovy drůbeže.
(4)
Ministr může na doporučení chovatelů, zájmových sdružení chovatelů nebo oprávněných organizací jmenovat pro činnost uvedenou v odstavci 2 písm. a) též samostatné specialisty – hodnotitele (dále jen „hodnotitele“).
(5)
Výběrové komise a uznávací komise rozhodují o námitkách podaných do 15 dnů proti opatřením oprávněných organizací učiněným podle § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. b) tohoto zákona, a to do 30 dnů od jejich doručení.
(6)
Obecně závazný právní předpis upraví postup a hlediska hodnocení a výběru plemeníků a plemenic, uznávání, hodnocení a rušení šlechtitelských chovů hospodářských zvířat a požadavky na odbornou způsobilost hodnotitelů.
ČÁST TŘETÍ
ŠLECHTITELSKÁ OPATŘENÍ
§ 6
Základními šlechtitelskými opatřeními jsou kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví hospodářských zvířat; jejich výsledky jsou podkladem pro odhad plemenné hodnoty a selekce hospodářských zvířat.
§ 7
Provádění kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví
(1)
Zájmová sdružení chovatelů a oprávněné organizace vybírají chovy hospodářských zvířat a testovací zařízení, ve kterých bude prováděna kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví v rozsahu nezbytném pro účinné šlechtění; přitom dbají, aby byly využity nejlepší chovy hospodářských zvířat a zajištěn trvalý růst kvality genofondu.
(2)
Kontrolu užitkovosti, kontrolu dědičnosti a testování užitkových vlastností hospodářských zvířat provádějí chovatelům a ostatním osobám oprávněné organizace na základě smluv, a to podle podmínek stanovených technickými normami uvedenými v příloze tohoto zákona s výjimkou koní plemen anglický plnokrevník, klusák, arabský kůň a anglický polokrevník, u kterých se kontrola a testování provádí při dostizích a při zkouškách výkonnosti stanovených pro další plemena koní.
(3)
Kontrolu zdraví, kontrolu dědičnosti zdraví a testování hospodářských zvířat pro kontrolu dědičnosti zdraví provádějí příslušné orgány veterinární správy.3)
(4)
Pro potřeby kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti a testování užitkových vlastností jsou oprávněné organizace povinny zejména
a)
zabezpečovat prověřování dostatečného počtu plemeníků,
b)
využívat v chovech k plemenitbě plemeníky a plemenice s vysokou plemennou hodnotou,
c)
dbát o účelné využití potomstva prověřených plemeníků,
d)
vést evidenci o kontrole užitkovosti, kontrole dědičnosti a testování užitkových vlastností stanovenou technickými normami uvedenými v příloze tohoto zákona,
e)
včas zveřejňovat výsledky dosažené v kontrolovaných chovech hospodářských zvířat a v testovacích zařízeních,
f)
provádět poradenskou činnost související s kontrolou užitkovosti, kontrolou dědičnosti a testování užitkových vlastností.
(5)
Chovatelé a ostatní osoby, v jejichž chovech hospodářských zvířat je prováděna kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví, jsou povinni zejména
a)
vytvořit oprávněné organizaci a příslušnému orgánu veterinární správy náležité podmínky pro zjišťování potřebných údajů a poskytovat další informace nezbytné pro šlechtitelskou činnost, kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví,
b)
umožnit za dohodnutých podmínek prověřování mladých plemeníků kontrolou dědičnosti užitkových vlastností a zdraví, provedení přehlídek a posouzení potomstva,
c)
vést záznamy stanovené oprávněnou organizací,
d)
poskytnout za dohodnutých podmínek oprávněné organizaci plemenice, potomstvo a u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, které tato organizace sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování,
e)
oznámit bezodkladně oprávněné organizaci použití stimulačních látek ovlivňujících užitkovost.
(6)
Kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti a testování užitkových vlastností se provádí za úplatu.4)
§ 8
Hodnocení hospodářských zvířat
(1)
Hospodářská zvířata se hodnotí na základě dostupných informací z kontroly užitkovosti, kontroly dědičnosti a testování užitkových vlastností a zdraví a podle přímého posouzení dalších znaků a vlastností. Účelem hodnocení je získat podklady pro selekci, připařování, hybridizaci a šlechtění hospodářských zvířat.
(2)
Hodnocení skotu, koní, prasat, ovcí a koz provádějí
a)
výběrové komise, popřípadě hodnotitelé u
1.
plemeníků při jejich výběru pro zařazení do plemenitby,
2.
plemeníků a plemenic při jejich předvádění na trzích, výstavách a přehlídkách hospodářských zvířat;
b)
oprávněné organizace v součinnosti se zájmovými sdruženími chovatelů
1.
u plemenic zařazených do kontroly užitkovosti a jejich potomstva pro využití k produkci plemeníků a plemenic a jejich zařazení do šlechtitelských nebo rozmnožovacích chovů a při jejich zápisu do plemenných knih,
2.
u plemenic při výběru potencionálních matek plemeníků a mladých plemenic pro účely kontroly dědičnosti,
3.
při zkouškách výkonnosti koní ve stanicích pro testování hřebců a ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech koní u hřebců a klisen,
4.
u hřebců a klisen anglického plnokrevníka, klusáka, arabského koně a anglického polokrevníka po ukončení zkoušek výkonnosti stanovených pro tato plemena.
(3)
Hodnocení plemeníků a plemenic drůbeže provádějí
a)
uznávací komise při uznávání šlechtitelských, prarodičovských, popřípadě rodičovských chovů,
b)
oprávněné organizace při uznávání vlastních rodičovských chovů, popřípadě chovů, které rozmnožují jimi šlechtěnou populaci drůbeže.
(4)
Vybrané plemeníky a plemenice, popřípadě chovy hospodářských zvířat evidují oprávněné organizace v plemenných knihách.
(5)
Bližší podrobnosti o provádění hodnocení stanoví technické normy uvedené v příloze tohoto zákona.
§ 9
Původ hospodářských zvířat
(1)
Původ hospodářských zvířat zjišťují, ověřují a evidují oprávněné organizace na základě údajů o původu, z inseminace, přenosu embryí, přirozené plemenitby, kontroly užitkovosti a krevních skupin, popřípadě podle jiných biologických znaků.
(2)
Zjištěný původ hospodářských zvířat se ověřuje u
a)
plemenných býků, hřebců, kanců a beranů určených k inseminaci,
b)
hřebců z populace anglického plnokrevníka a klusáka a beranů vybraných z jejich populací oprávněnými organizacemi a určených k přirozené plemenitbě,
c)
potomstva testovaných býků a kanců v rozsahu stanoveném oprávněnými organizacemi,
d)
všech narozených hříbat plemena anglického plnokrevníka a klusáka.
(3)
O výsledku ověřování vydávají oprávněné organizace osvědčení.
(4)
Ověřování původu hospodářských zvířat se provádí za úplatu.4)
§ 10
Evidence a označování hospodářských zvířat
(1)
K zajištění řádné evidence hospodářských zvířat se provádí jejich označování podle technických norem uvedených v příloze tohoto zákona.
(2)
Obecně závazný právní předpis určí, které organizace povedou ústřední evidenci jednotlivých druhů a stanoví rozsah a podmínky vedení této evidence.
§ 11
Chovy pro zušlechťování hospodářských zvířat
(1)
Základem pro zušlechťování jednotlivých plemen jsou šlechtitelské chovy, případně jiné šlechtitelské jednotky (dále jen „šlechtitelské chovy“), jejichž účelem je produkce nejlepších plemeníků, plemenic a jejich potomstva, spermatu, samičích buněk a embryí pro zušlechťování celých populací hospodářských zvířat.
(2)
Šlechtitelské chovy uznávají výběrové komise, u drůbeže uznávací komise, z chovů hospodářských zvířat, v nichž většina zvířat na základě výsledků kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti užitkových vlastností prokázala vynikající užitkovou a plemennou hodnotu. Žádosti o uznání těchto chovů podávají výběrovým komisím, u drůbeže uznávacím komisím, chovatelé spolu s oprávněnou organizací a připojují k nim vyjádření příslušného orgánu veterinární správy o zdravotním stavu zvířat v chovu, popřípadě stanovisko zájmových sdružení chovatelů.
(3)
Šlechtitelské chovy mohou být zrušeny, došlo-li ke zhoršení užitkových vlastností nebo zdravotního stavu hospodářských zvířat. Návrhy na zrušení šlechtitelských chovů podávají výběrovým komisím, u drůbeže uznávacím komisím, oprávněné organizace nebo Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat.
(4)
Součástí zušlechťování v chovech koní, prasat a ovcí jsou rozmnožovací chovy, které zajišťují zpravidla produkci plemenic, u koní i plemeníků, pro potřeby užitkových chovů; u drůbeže prarodičovské chovy, které produkují plemeníky a plemenice pro potřeby rodičovských chovů.
(5)
Rozmnožovací chovy na žádost chovatelů uznávají oprávněné organizace v dohodě se zájmovými sdruženími chovatelů. Oprávněné organizace mohou rozmnožovací chovy zrušit, došlo-li k zhoršení užitkových vlastností nebo zdravotního stavu hospodářských zvířat.
(6)
Důvodem pro zrušení chovů uvedených v odstavcích 3 a 5 může být též závažné porušení povinností stanovených tímto zákonem a obecně závaznými předpisy vydanými na jeho základě.
ČÁST ČTVRTÁ
PLEMENITBA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
§ 12
(1)
Ministerstvo podporuje chov a rozmnožování plemen hospodářských zvířat, která byla vyhlášena obecně závazným právním předpisem.
(2)
Ministerstvo usměrňuje plemenitbu v chovech hospodářských zvířat prostřednictvím pověřených organizací. Podmínkou pro udělení pověření je, že právnická nebo fyzická osoba zabezpečí pro potřeby
a)
přirozené plemenitby hospodářských zvířat produkci dostatečného počtu kvalitních plemeníků,
b)
inseminace a dalších biotechnických metod reprodukce hospodářských zvířat
1.
kvalitní plemeníky, případně jejich sperma,
2.
odpovídající provozní zařízení a technické vybavení,
3.
dodržení protinákazových a hygienických opatření,
4.
kvalifikované odborné pracovníky.
(3)
Ministerstvo může udělené pověření měnit nebo odejmout, jestliže pověřená organizace řádně neplní povinnosti při zajišťování plemenitby hospodářských zvířat.
(4)
Inseminace, přenos embryí a přirozená plemenitba se provádějí podle připařovacích plánů, které sestavují chovatelé i za pomoci pověřených organizací; přitom dbají, aby nedocházelo k nežádoucí příbuzenské plemenitbě.
§ 13
(1)
K plemenitbě skotu, koní, prasat, ovcí a koz lze používat jen plemeníků, spermatu, samičích buněk a embryí, která splňují podmínky stanovené předpisy o veterinární péči3) a pro něž vydala oprávněná organizace osvědčení k použití v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě anebo potvrzení o původu získaných samičích buněk a embryí.
(2)
Osvědčení k použití plemeníka v inseminaci nebo v přirozené plemenitbě vydá oprávněná organizace na základě závazného posudku výběrové komise, popřípadě hodnotitele.
(3)
Osvědčení k použití dovezeného spermatu, samičích buněk a embryí vydá oprávněná organizace na základě dokladů předepsaných v České republice v součinnosti s příslušným orgánem veterinární správy.
(4)
Oprávněná organizace vydané osvědčení změní nebo zruší, změní-li se vhodnost a způsobilost spermatu, samičích buněk, embryí nebo plemeníka k plemenitbě.
§ 14
Inseminace a přenos embryí
(1)
Inseminace skotu, koní, prasat, ovcí a koz, dodávky jejich spermatu, získávání samičích buněk a embryí nebo přenosy embryí, popřípadě další biotechnické postupy v reprodukci těchto druhů zvířat, zajišťují chovatelům a ostatním osobám pověřené organizace.
(2)
Chovatelé a jiné způsobilé osoby mohou provádět inseminaci, dodávat sperma, získávat samičí buňky a embrya a provádět jejich přenos u vlastních plemenic a plemenic ostatních chovatelů a ostatních osob, pokud splňují stanovené podmínky [§ 12 odst. 2 písm. b) a § 17 tohoto zákona].
(3)
Inseminace, dodávka spermatu, samičích buněk, embryí a jejich přenos, popřípadě další biotechnické postupy reprodukce se provádějí za úplatu.4)
(4)
Obecně závazný právní předpis stanoví podmínky k provádění inseminace, získávání spermatu a samičích buněk, embryí a jejich přenosu a dalších biotechnických postupů reprodukce.
§ 15
Přirozená plemenitba
(1)
Přirozenou plemenitbu skotu, prasat, ovcí a koz si zajišťují chovatelé na svůj náklad; mohou ji zajišťovat též pro ostatní chovatele a ostatní osoby.
(2)
Přirozenou plemenitbu skotu, prasat, ovcí a koz pro ostatní osoby zajišťují s použitím podpory ze státních prostředků pověřené organizace kromě případů, kdy ostatní osoba používá vlastní plemeníky pro přirozenou plemenitbu vlastních plemenic anebo chová plemena, která nebyla vyhlášena obecně závazným právním předpisem.
(3)
Přirozenou plemenitbu koní zajišťují s použitím podpory ze státních prostředků pověřené organizace svými plemeníky ve vlastních připouštěcích stanicích a u smluvních chovatelů – držitelů nebo chovatelé, pokud vlastní hřebce, kteří byli zařazeni do plemenitby.
(4)
Připouštění plemenic skotu, koní, prasat, ovcí a koz se provádí za úplatu.4)
(5)
Obecně závazný právní předpis stanoví podmínky, za nichž se provádí přirozená plemenitba.
§ 16
Plemenitba drůbeže
(1)
K plemenitbě drůbeže v uznaných chovech (§ 8 odst. 3 a § 11 tohoto zákona) lze používat plemeníky, jejich sperma a plemenice z tuzemských i zahraničních šlechtitelských nebo prarodičovských chovů, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testovacích zařízeních.
(2)
Plemenitbu drůbeže si zajišťují chovatelé a ostatní osoby na svůj náklad.
ČÁST PÁTÁ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ
§ 17
Odborné práce při šlechtitelské činnosti v chovech hospodářských zvířat podle § 3 tohoto zákona a odborné práce při inseminaci hospodářských zvířat nebo při získávání samičích buněk, embryí a jejich přenosu, popřípadě při dalších biotechnických postupech podle § 14 tohoto zákona, mohou vykonávat odborní pracovníci, kterými jsou osoby starší 18 let, které získaly osvědčení o způsobilosti k odborným činnostem po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu určené organizace; tyto organizace určuje a zkušební řády schvaluje ministerstvo.
ČÁST ŠESTÁ
ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PŘI NÁKUPU A PRODEJI
§ 18
(1)
Prodávat a nakupovat plemeníky a plemenice hospodářských zvířat, jejich potomstvo určené k reprodukci, samičí buňky a embrya, sportovní koně, násadová vejce a mláďata drůbeže mohou
a)
chovatelé přímo nebo prostřednictvím svých zájmových sdružení,
b)
oprávněné organizace a pověřené organizace, které mohou prodej a nákup také zprostředkovávat.
(2)
Uskutečněný prodej nebo nákup plemeníků je prodávající i kupující povinen oznámit do jednoho měsíce organizaci, která je ministerstvem určena k vedení ústřední evidence pro příslušný druh hospodářských zvířat.
(3)
Prodávat a nakupovat sperma plemeníků mohou
a)
pověřené organizace,
b)
chovatelé a zájmová sdružení chovatelů prostřednictvím pověřených organizací,
c)
chovatelé přímo s výjimkou spermatu býků.
(4)
Prodávat za účelem reprodukce hospodářská zvířata, sperma plemeníků, samičí buňky, embrya a násadová vejce nesmějí ostatní osoby.
§ 19
(1)
Hospodářská zvířata plemen, která budou vyhlášena obecně závazným právním předpisem jako genová rezerva, lze vyvážet jen se souhlasem ministerstva.
(2)
Dovoz hospodářských zvířat k realizaci šlechtitelských a hybridizačních programů na území České republiky podléhá souhlasu ministerstva, které jej může podmínit testací u oprávněné organizace.
ČÁST SEDMÁ
DOZORČÍ ČINNOST
§ 20
(1)
Zřizuje se Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat (dále jen „inspekce“), která
a)
kontroluje, jak oprávněné organizace, pověřené organizace, chovatelé a ostatní osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, obecně závazné právní předpisy vydané k jeho provedení a technické normy uvedené v příloze tohoto zákona,
b)
rozhoduje podle části osmé tohoto zákona,
c)
ověřuje výsledky testování hospodářských zvířat a zkoušek výkonnosti koní a na žádost chovatele vydává o tom osvědčení,
d)
provádí zvláštní kontroly uložené ministerstvem na úseku šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.
(2)
Inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu. V jejím čele je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr.
(3)
Inspekce je rozpočtovou organizací.
§ 21
Oprávněné organizace, pověřené organizace, chovatelé a ostatní osoby jsou povinny na požádání pracovníkům inspekce
a)
poskytovat informace, doklady, bezplatnou věcnou, osobní a jinou potřebnou pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti,
b)
umožnit při dodržení veterinárně hygienických předpisů vstup do stájí a dalších kontrolovaných objektů a při prověřování technických zařízení přístup k nim,
c)
předvést hospodářská zvířata, která jsou předmětem kontroly.
ČÁST OSMÁ
POKUTY, PŘESTUPKY A UKLÁDÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ
§ 22
Pokuty
(1)
Pokutu až do výše 200 000 Kčs uloží inspekce oprávněné organizaci, pověřené organizaci a chovateli, který
a)
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě,
b)
ztěžuje nebo maří výkon kontroly nad šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat nebo ověření výsledků testování hospodářských zvířat anebo zkoušek výkonnosti koní.
(2)
Pokutu až do výše 400 000 Kčs uloží inspekce oprávněné organizaci, pověřené organizaci a chovateli, který poruší povinnost
a)
vyplývající pro něj ze zvláštních opatření (§ 26 tohoto zákona),
b)
za níž mu byla uložena pokuta podle odstavce 1 opětovně.
(3)
O uložení pokuty rozhoduje inspekce ve správním řízení.5)
(4)
Při stanovení výše pokuty se přihlédne zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(5)
Pokutu lze oprávněné organizaci, pověřené organizaci a chovateli uložit do jednoho roku ode dne, kdy inspekce zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.
(6)
Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.
§ 23
Přestupky
(1)
Pokutu až do výše 3000 Kčs může uložit inspekce ostatní osobě, která se dopustí přestupku tím, že
a)
poruší povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě,
b)
ztěžuje nebo maří výkon kontroly nad šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat nebo ověření výsledků testování hospodářských zvířat anebo zkoušek výkonnosti koní.
(2)
Pokutu až do výše 5000 Kčs může uložit inspekce ostatní osobě, která se dopustí přestupku tím, že opětovně poruší povinnost, za níž jí byla uložena pokuta podle odstavce 1.
§ 24
Ukládání zvláštních opatření
(1)
Inspekce může k zabezpečení šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat ukládat oprávněným organizacím, pověřeným organizacím, chovatelům a ostatním osobám zvláštní opatření.
(2)
Jako zvláštní opatření lze
a)
uložit kastraci, odporažení, nebo zákaz prodeje užitkového zvířete, spermatu, samičích buněk a embryí, sportovních koní, zákaz líhnutí a zákaz prodeje násadových vajec a mláďat drůbeže,
b)
navrhnout výběrové (uznávací) komisi zrušení šlechtitelského chovu a oprávněné organizaci zrušení rozmnožovacího chovu.
(3)
O uložení zvláštního opatření rozhoduje inspekce ve správním řízení.5)
ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 25
Výjimky z tohoto zákona pro vědeckovýzkumnou činnost ve šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat povoluje ministerstvo.
§ 26
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení ustanovení § 5, 10, 12, 14, 15 a 19 tohoto zákona.
§ 27
Osvědčení o způsobilosti k odborným činnostem vydaná podle zákona České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat, se považují za osvědčení o odborné způsobilosti podle § 17 tohoto zákona.
§ 28
Zrušují se
1.
zákon České národní rady č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat,
2.
vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 78/1974 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o plemenitbě hospodářských zvířat.
§ 29
Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. července 1991.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
Příloha k zákonu ČNR č. 240/1991 Sb.
ČSN 46 6113 Kontrola užitkovosti skotu
ČSN 46 6107 Zkoušky dojitelnosti skotu
ČSN 46 6164 Kontrola užitkovosti a dědičnosti užitkových vlastností prasat
ČSN 46 6213 Kontrola užitkovosti ovcí
ČSN 46 6233 Kontrola užitkovosti koz
ČSN 46 6404 Kontrola užitkovosti drůbeže
ČSN 46 6114 Kontrola dědičnosti mléčné užitkovosti
ČSN 46 6115 Kontrola dědičnosti dojitelnosti skotu
ČSN 46 6214 Kontrola dědičnosti ovcí
ČSN 46 6110 Plemenný chovný a zástavový skot
ČSN 46 6150 Plemenná chovná a užitková prasata
ČSN 46 6155 Chovná a užitková prasata
ČSN 46 6310 Plemenní koně
ČSN 46 6210 Plemenné ovce
ČSN 46 6215 Chovné a užitkové ovce
ČSN 46 6230 Plemenné kozy
ČSN 46 6410 Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti
ČSN 46 6440 Chovná drůbež. Krůty
ČSN 46 6510 Chovná drůbež. Husy
ČSN 46 6540 Chovná drůbež. Kachny
ČSN 46 6006 Označování hospodářských zvířat
ČSN 46 7100 Názvosloví v oboru šlechtění hospodářských zvířat
ČSN 46 7106 Plemenářské názvosloví. Kontrola užitkovosti a dědičnosti skotu
ČSN 46 6149 Chov skotu (termíny a definice)
ČSN 46 6105 Chovné cíle a standardy uznaných plemen skotu

1)
ČSN Jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata, jatečné ovce a kozy, jatečná drůbež, konzumní vejce a kravské mléko.
2)
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
3)
Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.
Vyhláška č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat.
4)
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
5)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).