24/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. decembra 1990
o poisťovníctve
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je upraviť právne postavenie poisťovní a zaisťovní, podnikanie v poisťovníctve, ustanoviť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a dozor nad poisťovníctvom.
§ 2
Subjekty podnikania v poisťovníctve
(1)
Podnikať v poisťovníctve môžu na území Slovenskej republiky len poisťovne a zaisťovne založené ako štátny podnik alebo akciová spoločnosť (ďalej len „poisťovne“) a poisťovacie spolky.
(2)
Sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s poisťovacou činnosťou (§ 7 ods. 1) môžu vykonávať aj iné subjekty, ako sú uvedené v odseku 1, za podmienok ustanovených týmto zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVNE FORMY POISŤOVNÍ A ICH VZNIK
Poisťovne
§ 3
Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne pomery poisťovne založenej ako
a)
štátny podnik sa vzťahujú ustanovenia zákona o štátnom podniku2) s výnimkou § 23 až 26 a § 28 ods. 2;
b)
akciová spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona3).
§ 4
Poisťovacie spolky
(1)
Poisťovací spolok je združenie občanov, ktorý vykonáva poisťovaciu činnosť pre svojich členov na základe zmlúv.
(2)
Vznik, právne pomery a spôsob hospodárenia poisťovacieho spolku je upravený osobitnými predpismi.4)
(3)
Na poisťovacie spolky sa tento zákon vzťahuje, pokiaľ to výslovne ustanovuje.
§ 5
Vznik poisťovne
(1)
Poisťovňu ako štátny podnik so sídlom na území Slovenskej republiky môžu založiť ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky.
(2)
Poisťovňu ako akciovú spoločnosť môžu založiť slovenské právnické osoby alebo fyzické osoby podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Podiel zahraničných akcionárov v poisťovni založenej ako akciová spoločnosť českými a slovenskými právnickými alebo fyzickými osobami nesmie do 28. mája 1992 prevýšiť 45 % základného kapitálu.
(4)
Zahraničné osoby môžu založiť poisťovňu len ako akciovú spoločnosť za podmienok ustanovených osobitným predpisom.5)
TRETIA ČASŤ
PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE
Predmet podnikania
§ 6
Predmetom podnikania v poisťovníctve je poisťovacia a zaisťovacia činnosť a ďalšie činnosti s nimi súvisiace. Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť zameraná na predchádzanie škodám (zábranná činnosť).
§ 7
(1)
Poisťovacia činnosť je dojednávanie poistenia, správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí a sprostredkovateľská činnosť s nimi súvisiaca.
(2)
Zaisťovacia činnosť je činnosť, pri ktorej vstupuje poisťovňa do majetkových vzťahov k iným právnickým osobám vykonávajúcim poistenie, za účelom delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia.
(3)
Činnosť súvisiaca s poistením je činnosť slúžiaca na podporu a rozvoj poisťovníctva, rozširovanie a skvalitňovanie poisťovacích služieb a iná činnosť súvisiaca s uvedenými potrebami v prospech poistených subjektov.
(4)
Činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,6) môže poisťovňa vykonávať len po udelení tohto povolenia.
§ 8
(1)
Poistenie sa vykonáva na základe zmluvy (zmluvné poistenie) alebo ako zmluvné poistenie uložené zákonom (povinné zmluvné poistenie) alebo ako zákonné poistenie povinne vyplývajúce zo zákona (zákonné poistenie).
(2)
Zaistenie sa vykonáva len na základe zmluvy.
(3)
Právne vzťahy vznikajúce z poistenia a zaistenia sa riadia osobitnými predpismi7) a poistnými podmienkami.
Povolenie na podnikanie poisťovne a poisťovacieho spolku
§ 9
(1)
Na podnikanie a na zmenu predmetu podnikania poisťovne alebo poisťovacieho spolku so sídlom na území Slovenskej republiky udeľuje povolenie na základe žiadosti orgán dozoru nad poisťovníctvom pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „dozorný orgán“). O žiadosti sa rozhoduje v správnom konaní8) najneskoršie do troch mesiacov po jej predložení. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže v závislosti od situácie na poistnom trhu určiť minimálnu výšku časti základného imania v peňažnej forme potrebnú na udelenie povolenia, ktorú oznámi v Obchodnom vestníku.
(2)
Na uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu, potrebuje poisťovňa povolenie dozorného orgánu. Ak má byť sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre zahraničné poisťovne, potrebuje povolenie dozorného orgánu aj sprostredkovateľ.
(3)
Povolenie nemožno vydať, ak zo žiadosti alebo jej podkladov, prípadne z ďalších overených informácií dozorný orgán zistí, že žiadateľ nespĺňa dostatočné odborné predpoklady na výkon predmetu podnikania v poisťovníctve, že záujmy poistených nebudú zodpovedajúcim spôsobom zabezpečené alebo že žiadateľ nebude schopný v zodpovedajúcej miere dlhodobe plniť svoje záväzky z poistných vzťahov.
(4)
Poisťovne so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môžu podnikať v poisťovníctve na území Slovenskej republiky v rozsahu povolenia udeleného dozorným orgánom Slovenskej republiky.
§ 10
Kaucia
(1)
Pred podaním žiadosti o povolenie na podnikanie poisťovne podľa § 9 je žiadateľ povinný zložiť na osobitne na tento účel zriadený vinkulovaný účet v peňažnom ústave9) peňažnú sumu vo výške 1 000 000 Sk (ďalej len „kaucia“). Ak z rozhodnutia vydaného podľa odsekov 3 a 5 nevyplynie inak, má žiadateľ alebo poisťovňa právo na vrátenie kaucie do 15 dní odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o odmietnutí povolenia (§ 9 ods. 3) alebo rozhodnutie o zrušení povolenia na podnikanie (§ 21).
(2)
Dozorný orgán môže výšku kaucie uvedenej v odseku 1 zvýšiť žiadateľom, ktorí majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Ak poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti opätovne alebo závažným spôsobom poruší povinnosti ustanovené na vykonávanie takejto činnosti vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v opatrení dozorného orgánu alebo ak poisťovňa opätovne alebo závažným spôsobom poškodí záujmy alebo dobré meno poisťovní v Slovenskej republike, prípadne iných subjektov vyvíjajúcich hospodársku činnosť, dozorný orgán rozhodne, že poisťovňa právo na vrátenie kaucie alebo jej časti stráca.
(4)
Finančné prostriedky, na ktorých vrátenie poisťovňa stratila právo, prevedie dozorný orgán do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
Dozorný orgán môže v súvislosti s ukončením činnosti poisťovne na jej žiadosť rozhodnúť, že kaucia alebo jej časť sa poisťovni vráti ešte pred dňom ukončenia činnosti, a kauciu alebo jej časť vráti.
(6)
Pri strate kaucie alebo jej časti podľa odseku 3 je poisťovňa povinná, ak pokračuje v povolenej činnosti, doplniť kauciu na pôvodnú výšku.
(7)
Peňažná suma zložená ako kaucia podľa ustanovenia odseku 1 sa úrokuje v prospech vkladateľa za rovnakých podmienok ako iné dlhodobé vklady.
§ 11
Žiadosť o udelenie povolenia
(1)
V žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie podnikania podľa § 6 a 7 sa musí uviesť právna forma, názov a sídlo poisťovne alebo poisťovacieho spolku, rozsah a spôsob vytvorenia základného majetku a predmet podnikania a priložia sa stanovy alebo štatút, obchodný plán činnosti a všeobecné poistné podmienky; poisťovne aj potvrdenie o zložení kaucie podľa § 10.
(2)
Z obchodného plánu činnosti musia byť zrejmé predpokladané výsledky hospodárenia v prvých troch rokoch, najmä aké finančné prostriedky bude mať poisťovňa k dispozícii na účely plnení vyplývajúcich z poistných zmlúv a na vytvorenie poistných fondov.
(3)
Súčasťou obchodného plánu činnosti poisťovne, ktorá bude vykonávať poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (životné poistenie), sú tiež údaje o sadzbách poistného vrátane ich kalkulácie, tabuľky pravdepodobnosti, z ktorých vychádza kalkulácia a veľkosť úrokovej sadzby.
§ 12
Poistné podmienky
(1)
Všeobecné poistné podmienky obsahujú najmä vymedzenie udalosti, z ktorej vzniká povinnosť poskytnúť plnenie (poistná udalosť) a kedy táto povinnosť nevzniká, rozsah a splatnosť poistného plnenia, ustanovenie povinnosti platiť poistné a jeho výšku, ako aj poistné obdobie, čas platnosti poistnej zmluvy a princípy, podľa ktorých sa poistení budú podieľať na prebytkoch poistného.
(2)
Osobitné poistné podmienky sú poistné podmienky, ktoré sa odchyľujú od všeobecných poistných podmienok alebo ich dopĺňajú a ktoré sa majú používať pre určité skupiny poistných zmlúv.
ŠTVRTÁ ČASŤ
REZERVY, FONDY A ÚČTOVNÍCTVO POISŤOVNE
Fondy poisťovne
§ 13
Rezervy poisťovne
(1)
Poisťovňa vytvára v súlade s vymedzeným predmetom podnikania tieto rezervy:
a)
rezervu na poistné budúcich období,
b)
rezervu na poistné plnenie,
c)
rezervu na poistné prémie a zľavy,
d)
rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík,
e)
rezervu na životné poistenie,
f)
rezervu na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených.
(2)
Rezervy podľa odseku 1 sa používajú na úhradu záväzkov poisťovne voči poisteným, ak tieto nie sú uspokojené zo zaistenia.
(3)
Poisťovňa môže vytvárať aj ďalšie rezervy, ak záväzky voči poisteným nie je možné uhradiť z niektorej z rezerv uvedených v odseku 1.
(4)
Najmenej 30 % priemerného ročného stavu rezerv vytvorených podľa odseku 1 musí byť uložených na účtoch v banke, ktorá má povolenie na podnikanie na území Slovenskej republiky.14)
§ 13a
Fondy poisťovne
(1)
Poisťovňa vytvára fond zábrany škôd. Výšku tvorby fondu zábrany škôd si určí poisťovňa. Tento sa používa na úhradu nákladov na predchádzanie škodám a ich minimalizáciu, ako aj na propagáciu zábranných opatrení.
(2)
Poisťovňa môže vytvárať zo zisku po zdanení ďalšie fondy.
§ 13b
Poisťovňa zostavuje zoznam, v ktorom sa uvádza umiestnenie a výška prostriedkov rezerv a fondov. Výpis zo zoznamu za uplynulý kalendárny rok je poisťovňa povinná predkladať dozornému orgánu vždy do 31. marca nasledujúceho roka. Dozorný orgán je oprávnený v prípade ohrozenia platobnej schopnosti poisťovne nariadiť zmenu umiestnenia prostriedkov rezerv a fondov.
§ 14
Ustanovením § 13 a § 13a nie je dotknutá povinnosť poisťovní zriaďovať fondy podľa osobitných predpisov.
§ 14a
Platobná schopnosť poisťovne
(1)
Platobnou schopnosťou poisťovne sa na účely tohto zákona rozumie jej schopnosť uhradiť v príslušnom objeme a čase záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv.
(2)
Poisťovňa je povinná preukazovať platobnú schopnosť dozornému orgánu ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
(3)
Dozorný orgán zisťuje platobnú schopnosť jednotlivých poisťovní. Spôsob zisťovania a preukazovania platobnej schopnosti poisťovne upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom. V prípade, že zistí nedostatky, uloží poisťovni opatrenia na ich odstránenie.
Účtovníctvo
§ 15
Poisťovne sú povinné viesť účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch a zisku alebo strate podľa osobitných predpisov.
§ 16
(1)
Ročnú účtovnú závierku poisťovne preskúmava overovateľ (audítor) alebo osoba, prípadne skupina osôb určená dozorným orgánom.
(2)
Poisťovňa je povinná oznámiť dozornému orgánu, kto bol poverený preskúmavaním ročnej účtovnej závierky. V prípade, že má dozorný orgán voči overovateľovi poverenému preskúmavaním ročnej účtovnej závierky výhrady, môže požiadať poisťovňu, aby bol touto povinnosťou poverený iný. Ak v určenej lehote k tomu nedôjde alebo ak dozorný orgán má výhrady aj k ďalšiemu overovateľovi, ktorý bol poverený preskúmaním ročnej účtovnej závierky, dozorný orgán sám určí, kto preskúmanie ročnej účtovnej závierky poisťovne vykoná.
(3)
Poisťovne sú povinné ročne zverejňovať svoje účtovné závierky a správy k nim.
PIATA ČASŤ
DOZOR NAD POISŤOVNÍCTVOM
Výkon dozoru
§ 17
Dozoru podliehajú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v poisťovníctve na území Slovenskej republiky alebo ktoré majú na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo bydlisko. Dozor vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Úlohy vyplývajúce z tohto zákona vykonáva dozorný orgán výhradne vo verejnom záujme.
§ 18
(1)
Výkon dozoru zahŕňa kontrolu dodržiavania
a)
ustanovení tohto zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poistenie a plnenie opatrení vydaných dozorným orgánom,
b)
zásad hospodárenia poisťovní z hľadiska zabezpečenia plnenia ich záväzkov a ich platobnej spôsobilosti a z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ich hospodárenie,
c)
predmetu vykonávanej činnosti v súlade s udeleným povolením a v poisťovacích spolkoch aj charakteru hospodárenia s prostriedkami prijatými na poistenie,
d)
zásad pre tvorbu a použitie rezerv a fondov poisťovne.
(2)
Poisťovne sú povinné predkladať dozornému orgánu
a)
návrh na zmenu predmetu podnikania,
b)
návrh na zmenu poistných podmienok,
c)
účtovné závierky a iné doklady o činnosti,
d)
návrh plánu opatrení na obnovenie platobnej schopnosti,
(3)
Dozorný orgán má právo:
a)
zúčastniť sa na rokovaniach riadiacich orgánov poisťovne pri prerokúvaní ročnej účtovnej závierky a výsledkov výkonu dozoru,
b)
zúčastniť sa na rokovaniach dozorných orgánov v poisťovni založenej ako akciová spoločnosť.
(4)
Predmetom výkonu dozoru nie je poistenie jednotlivých subjektov.
§ 19
Dozorný orgán je oprávnený kedykoľvek vykonať previerku priamo v obchodných a prevádzkových priestoroch jednotlivých poisťovní a poisťovacích spolkov. Štatutárny zástupca poisťovne alebo poisťovacieho spolku, vedúci pracovníci, splnomocnenci a občania, ktorí pre poisťovňu alebo poisťovací spolok pracujú alebo pracovali, majú povinnosť na vyžiadanie predložiť na mieste pracovníkom dozorného orgánu poverených plnením jeho úloh doklady a písomnosti, ktoré môžu byť smerodajné pre posúdenie činnosti poisťovne alebo poisťovacieho spolku a ich majetkovej a finančnej situácie a poskytnúť k tomu všetky potrebné informácie a vysvetlenia.
§ 20
Pozastavenie oprávnenia na výkon činnosti poisťovne alebo poisťovacieho spolku
(1)
Ak dozorný orgán zistí závažné nedostatky v činnosti poisťovne alebo poisťovacieho spolku, vydá opatrenie a určí lehotu na ich odstránenie. V prípade zistenia závažných nedostatkov v činnosti poisťovne dozorný orgán informuje o tom zakladateľa, prípadne právnické osoby, ktoré sa podieľali na jej založení, a pri poisťovni založenej ako akciová spoločnosť jej dozorný orgán.
(2)
Ak zistené nedostatky neboli v určenej lehote odstránené, pozastaví dozorný orgán poisťovni alebo poisťovaciemu spolku oprávnenie na výkon činnosti vyplývajúcej z udeleného povolenia na určitý čas alebo do odstránenia nedostatku vo vymedzenom alebo v celom rozsahu.
(3)
Pri pozastavení oprávnenia na výkon činnosti nadobúda poisťovňa alebo poisťovací spolok opäť toto oprávnenie uplynutím doby, na ktorú bolo rozhodnutie o pozastavení oprávnenia na výkon činnosti obmedzené alebo dňom, keď bolo toto rozhodnutie zrušené.
§ 21
Zrušenia povolenia na podnikanie poisťovne alebo poisťovacieho spolku
(1)
Dozorný orgán môže poisťovni alebo poisťovaciemu spolku zrušiť povolenie na podnikanie, ak
a)
poisťovňa alebo poisťovací spolok porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
b)
v hospodárení poisťovne alebo poisťovacieho spolku sa prejavujú nedostatky natoľko závažné, že ďalšie pokračovanie výkonu činnosti by ohrozovalo záujmy poistených,
c)
poisťovňa alebo poisťovací spolok nevykoná v určenej lehote opatrenia obsiahnuté v pláne obnovenia platobnej schopnosti,
d)
zistí, že poisťovňa alebo poisťovací spolok v žiadosti o povolenie na podnikanie alebo jeho zmenu uviedli vedome nesprávne údaje, ak by pri pravdivých údajoch poisťovňa alebo poisťovací spolok povolenie na podnikanie nedostali.
(2)
V prípade zrušenia povolenia na podnikanie poisťovne vykoná dozorný orgán opatrenia smerujúce na ochranu záujmov poistených. Tento orgán je oprávnený obmedziť alebo zakázať poisťovni najmä voľné disponovanie s rezervami a fondami poisťovne a s inými majetkovými právami, ktoré tvoria jej majetok a poveriť pracovníka dozorného orgánu vedením dražby na odpredaj poistných zmlúv, rezerv a fondov poisťovne a ostatného majetku poisťovne, ak tento odpredaj nevykoná poisťovňa.
§ 22
O pozastavení oprávnenia na výkon činnosti a zrušení povolenia na podnikanie sa rozhoduje v správnom konaní.10) Rozhodnutie o pozastavení oprávnenia na výkon činnosti a rozhodnutie o zrušení povolenia na podnikanie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní, môže byť preskúmané súdom.11)
ŠIESTA ČASŤ
ZÁKONNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
§ 22a
(1)
Prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla je poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
(2)
Päť percent poistného za cudzozemské motorové vozidlá vybraného pohraničnými colnicami je príjmom osobitného účtu Ústrednej colnej správy Slovenskej republiky.
(3)
Osem percent prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za predchádzajúci kalendárny rok slúži na úhradu nákladov spojených so zaobstarávaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave právnickým osobám podieľajúcim sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave. Rozdelenie časti prijatého poistného zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre jednotlivé právnické osoby podieľajúce sa na záchrane ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky do konca januára príslušného roka.
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 23
Na podporu svojho rozvoja sa môžu poisťovne združovať medzi sebou, ako aj s inými slovenskými a zahraničnými právnickými osobami a fyzickými osobami, a to na základe dobrovoľnosti a spoločného záujmu, pričom bez obmedzenia môžu využívať všetky formy združovania prípustné právnym poriadkom Slovenskej republiky.
§ 24
(1)
Poisťovňa je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistení občanov a organizácií. Bez ich súhlasu je oprávnená poskytnúť tieto informácie, len ak to ustanovuje zákon.12)
(2)
Pracovníci poisťovne, ako aj pracovníci dozorného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach aj po skončení pracovného pomeru.
§ 24a
Životné poistenie osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike, poistenie majetku na území Slovenskej republiky a poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z činnosti fyzických a právnických osôb na území Slovenskej republiky, je možné uzatvoriť iba v poisťovni podnikajúcej v súlade s týmto zákonom na území Slovenskej republiky.
§ 25
(1)
Za vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti bez povolenia podľa § 9 ods. 1, alebo vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovne bez povolenia podľa § 9 ods. 2, alebo pokusu oň, alebo za úmyselné uvedenie nesprávnych údajov v žiadosti o povolenie na podnikanie v poisťovníctve alebo jeho zmenu a porušenie povinnosti ustanovenej v § 24 ods. 1, sa uloží pokuta v správnom konaní.10) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď boli zistené uvedené skutočnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k ním došlo.
(2)
Výšku pokuty určí a pokutu uloží dozorný orgán maximálne do výšky 1 000 000 Sk.
(3)
Pokuty podľa odseku 1 vymáha od subjektov so sídlom v Slovenskej republike príslušný daňový orgán13) podľa sídla subjektu, ktorému bola pokuta uložená, a od subjektu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky Daňový úrad Bratislava I.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 26
Dozorný orgán je oprávnený v prípadoch povinného zmluvného poistenia na žiadosť poisteného určiť v správnom konaní poisťovňu, ktorá je povinná s poisteným poistnú zmluvu uzatvoriť. Do 15 dní od vydania takéhoto rozhodnutia sa pozerá na poisteného, ako by nebol v omeškaní s platením poistného.
§ 27
Tento zákon sa nevzťahuje na subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské a sociálne zabezpečenie (poistenie).
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom tvorbu, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv a fondov poisťovne a rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vrátane sadzieb poistného a určí poisťovňu, ktorá ho bude vykonávať.
§ 30
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
s platnosťou pre územie Slovenskej republiky zákon č. 82/1966 Zb. o poisťovníctve v znení zákona č. 162/1968 Zb.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 76/1985 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou.
§ 31
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1991, okrem ustanovení § 2 ods. 3 a § 5 ods. 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. májom 1992.
Čl. II
(1)
Výšku časti poistného a právnickú osobu podľa čl. I bodu 10 v roku 1996 určí ministerstvo do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Zahraničné poisťovne, ktoré majú povolenie na podnikanie v poisťovníctve vydané pred účinnosťou tohto zákona, sú povinné upraviť svoju právnu formu v súlade s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
2)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
3)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
Hospodársky zákonník.
5)
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
Zákon č. 104/1990 Zb.
6)
Napr. zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
7)
Najmä:
Občiansky zákonník.
Hospodársky zákonník.
Vládne nariadenie č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách.
Zákon č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
8)
§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
9)
Zákon č. 158/1989 Zb.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb.
12)
Tretia a štvrtá časť Občianskeho súdneho poriadku.
Zákon č. 20/1970 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.
14)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.