239/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1991 do 31.12.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
ZÁKON
z 23. mája 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 pred slovo „rozvoj“ sa vkladajú slová „výkon a“, pred slovo „zvierat,“ sa vkladajú slová „chovaných aj voľne žijúcich“, za slovo „zvierat,“ sa vkladajú slová „ochrany životného prostredia,“ a slovo „veľkovýroby“ sa nahrádza slovom „výroby“.
2.
V § 1 ods. 2 sa slová „Orgány, organizácie i občania sú povinní“ nahrádzajú slovami „Právnické a fyzické osoby sú povinné“.
3.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „zvierat,“ vkladajú slová „pre ochranu životného prostredia pred škodlivými vplyvmi živočíšnej výroby“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovom „prepravy“ vkladá bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „ako aj“ a na konci sa pripájajú slová „včítane celoštátnych ozdravovacích programov,“.
5.
V § 2 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Odbornou veterinárnou činnosťou sa rozumejú odborné veterinárne úkony spojené s vykonávaním veterinárnej starostlivosti podľa odseku 1, ktoré vyžadujú osobitnú spôsobilosť pracovníkov podľa § 25 tohto zákona.“.
6.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4 a označenie odseku 1.
7.
Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Odborné veterinárne činnosti vykonávajú
a)
orgány veterinárnej starostlivosti za účelom výkonu štátnej správy,
b)
špecializované organizácie štátnej veterinárnej služby,
c)
právnické a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady.“.
8.
V § 4 sa vypúšťa písmeno b) a doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
V písmene b) sa v prvom riadku za slovo „koordinuje“ vkladajú slová „rozvoj vedy a techniky a“ a vypúšťa sa text na konci za slovami „štátneho územia“.
9.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa slovo „najvyššie“ nahrádza slovom „prirodzené“.
10.
V § 5 ods. 1 sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
zabezpečiť zdravotnú kontrolu chovu zvierat podľa druhu a úrovne chovu v lehotách a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom.“.
11.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa slovo „zdravé“.
12.
V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „,pokiaľ v osvedčení podľa odseku 1 nie je uvedené inak.“.
13.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
14.
V § 9 ods. 2 sa slová „Chovateľská organizácia je povinná“ nahrádzajú slovami „Chovateľ je povinný“.
15.
V § 9 ods. 3 písm. b) sa za slovo „nákazy“ vkladajú slová „alebo iného hromadného ochorenia“.
16.
V § 9 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak právnická alebo fyzická osoba uvedená v § 3a písm. c) zistí pri výkone odborných veterinárnych činností alebo ak sa inak dozvie o podozrení z nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat, je povinná bez meškania
a)
oznámiť podozrenie orgánu veterinárnej starostlivosti,
b)
vykonať potrebné predbežné vyšetrenia a opatrenia potrebné na zdolávanie a zamedzenie šírenia nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.“.
17.
V § 10 ods. 1 sa pripája nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
požiadať pred začatím prevádzky príslušný orgán veterinárnej starostlivosti o vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok pre výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov.“.
18.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo na iných miestach určených na tento účel.“.
19.
§ 14 sa vypúšťa.
20.
V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
21.
V § 16 sa vypúšťa odsek 6.
22.
V § 18 ods. 1 sa odkaz 2) dopĺňa takto:
„Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.“.
23.
V § 18 ods. 3 sa slová „Organizácie, ktoré vyrábajú, dovážajú a uvádzajú“ nahrádzajú slovami „Kto vyrába, dováža a uvádza“ a slová „sú povinné“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“.
24.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
25.
V § 19 ods. 1 sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
veterinárnu prosektúru.“.
26.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
27.
§ 20 znie:
㤠20
Kto chová zvieratá, vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje alebo prepravuje živočíšne produkty, je povinný telá zvierat a živočíšne produkty uvedené v § 19 písm. a) (ďalej len „odpady živočíšneho pôvodu“) so zreteľom na ich druh a okolnosti vzniku triediť, ošetrovať a do ich odvozu alebo spracovania bezpečne ukladať vo vhodných priestoroch.“.
28.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Odpady živočíšneho pôvodu musia hospodárne zúžitkovať na vhodný účel alebo neškodne odstrániť, a to
a)
osoba uvedená v § 20 alebo
b)
právnické alebo fyzické osoby na základe povolenia príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti (ďalej len „asanačný podnik“).
(2)
Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti udelí povolenie právnickej alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 písm. b), ak
a)
odborné veterinárne činnosti bude vykonávať osoba odborne spôsobilá (§ 25),
b)
má k dispozícii potrebné zariadenia a prístroje,
c)
má podmienky na dodržiavanie potrebných protinákazových a hygienických opatrení.
Povolenie môže príslušný orgán veterinárnej starostlivosti zmeniť alebo odňať, ak sa zmenili alebo nie sú podmienky nevyhnutné pre jeho udelenie.
(3)
Asanačný podnik je povinný v určenom obvode za odplatu zabezpečovať včasný zvoz odpadov živočíšneho pôvodu tak, aby nedochádzalo k ich škodlivému pôsobeniu na prostredie.
(4)
V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) je osoba uvedená v § 20 povinná bez meškania hlásiť výskyt odpadov živočíšneho pôvodu asanačnému podniku.“.
29.
V § 22 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „a plnením ostatných úloh veterinárnej asanácie,“.
30.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „vyžadujúcich osobitnú starostlivosť“.
31.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú nové písmená h), i) a j), ktoré znejú:
„h)
nad dodržiavaním zákazu týrania zvierat,
i)
nad výkonom odborných veterinárnych činností osôb uvedených v § 3a písm. c),
j)
nad tvorbou a ochranou životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi pochádzajúcimi zo zvierat podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e) a ochranou potravín a surovín živočíšneho pôvodu pred kontamináciou cudzorodými látkami.“.
32.
V § 22 ods. 3 písm. a) a c) sa slová „orgány, organizácie a občania“ nahrádzajú slovami „právnické a fyzické osoby“.
33.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová za čiarkou.
34.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „organizácií“.
35.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3.
36.
V § 26 písm. a) sa slovo „organizácií“ v oboch prípadoch nahrádza slovami „právnických a fyzických osôb“ a za slovo „krmivá“ sa vkladajú slová „a veterinárne liečivá a prípravky“.
37.
V § 26 písm. b) sa slovo „organizácií“ nahrádza slovom „osôb“.
38.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bod 4., ktorý znie:
„4.
pri výrobe, dovoze a uvádzaní do obehu veterinárnych liečiv a prípravkov,“.
39.
V § 27 ods. 1 a 2 sa za slovom „Organizácii“ uvádza odkaz 2a), ktorý znie:
„2a) § 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 27 ods. 1 sa slová „sa môže uložiť pokuta až do výšky 50 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta až do výšky 200 tisíc Kčs.“.
41.
V § 27 ods. 2 sa slová „sa môže uložiť pokuta až do výšky 100 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „sa uloží pokuta až do výšky 400 tisíc Kčs.“.
42.
V § 27 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo Slovenskej republiky.“.
43.
§ 28 ods. 1 znie:
„(1)
Pokutu môže orgán veterinárnej správy uložiť do jedného roka odo dňa, keď zistil porušenie povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
44.
V § 32 sa vypúšťa odsek 3.
45.
§ 33 znie:
㤠33
V odôvodnených prípadoch môže orgán veterinárnej starostlivosti uložiť záväzným pokynom podľa § 22 ods. 3 písm. d) tomu, kto chová zvieratá, vyrába, spracúva, ošetruje, skladuje alebo prepravuje živočíšne produkty, vypracovanie
a)
pohotovostného plánu ochranných a zdolávacích opatrení alebo veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat,
b)
ozdravovacieho plánu na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat,
c)
programu hygienických a sanitačných opatrení.“.
46.
§ 35 znie:
㤠35
(1)
Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
podrobnosti o udelení súhlasu vystavením veterinárneho osvedčenia pri premiestňovaní zvierat so zreteľom na druh zvierat, spôsob a účel ich chovu, ako aj o veterinárnych podmienkach pre konanie zvodu zvierat a povinnostiach usporiadateľa pri ňom,
b)
podrobnosti o všeobecných a osobitných veterinárnych hygienických požiadavkách na živočíšne produkty, o veterinárnom vyšetrení jatočných a ostatných zvierat a živočíšnych produktov a o podmienkach a rozsahu povinného zabezpečenia preventívnych a liečebných úkonov v chovoch zvierat,
c)
podrobnosti o zdravotnej nezávadnosti a používaní krmív,
d)
veterinárne podmienky pre povolenie dovozu, vývozu a prevozu zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,
e)
podrobnosti o
1.
veterinárnych požiadavkách na starostlivosť o zdravie zvierat, najmä na prostredie, ošetrovanie, výživu a ich plemenitbu,
2.
predchádzaní nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat a ich zdolávaní,
3.
tom, ktoré nákazy sa považujú za veľmi nebezpečné a ktoré sú iné hromadné ochorenia zvierat,
4.
veterinárnej asanácii,
5.
veterinárnych podmienkach predaja živočíšnych produktov na trhoviskách, v tržniciach a predaja potravín živočíšneho pôvodu.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom povoľovanie výroby, overovanie, uvádzanie do obehu, používanie a kontrolu veterinárnych liečiv a prípravkov, ako aj veterinárne a zdravotné podmienky pre povoľovanie ich dovozu.
(3)
Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy ďalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov.
(4)
Ministerstvo poľnohospodárstva Českej republiky a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov, ktoré vznikli vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení, ako aj škôd, ktoré vznikli uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.“.
47.
Slová „Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy“ sa v zákone (s výnimkou § 36) nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo hospodárstva“, slová „Československá socialistická republika“, „Česká socialistická republika“ a „Slovenská socialistická republika“ sa nahrádzajú slovami „Česká a Slovenská Federatívna Republika“, „Česká republika“ a „Slovenská republika“, slová „národný výbor“ sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slová „Zbor národnej bezpečnosti“ sa nahrádzajú slovom „polícia“.
Čl. II
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti, ako vyplýva z tohto zákona.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.