223/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva hospodárstva
zo 7. mája 1991
o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach
Federálne ministerstvo hospodárstva podľa § 11 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a čl. IV zákona č. 297/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

v z. Doc. Ing. Vostatek CSc. v. r.

Námestník