222/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 13. mája 1991
o spôsobe náhrady osobám, ktorým boli skrátené nároky z individuálneho dôchodkového pripoistenia podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), ktorou sa vyhlasujú niektoré opatrenia ministra financií o individuálnom dôchodkovom pripoistení
Federálne ministerstvo financií podľa § 33 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Dôchodky z individuálneho pripoistenia uzavretého vo verejno-právnom penzijnom ústave, vyplácané ku dňu účinnosti zákona osobám, ktorým boli nároky skrátené podľa vyhlášky č. 117/1955 Ú. v. (Ú. l.), sa zvýšia o 300 % vyplácaného dôchodku. Toto zvýšenie patrí od najbližšej dôchodkovej splátky splatnej po 31. marci 1991.
(2)
Osobám uvedeným v odseku 1 prislúcha zároveň náhrada za toto skrátenie vo výške 300 % dôchodku z individuálneho pripoistenia, a to od priznania tohto dôchodku, najviac však za dobu od 1. apríla 1988.
§ 2
Úpravu osobám uvedeným v § 1 vykoná platiteľ dôchodku na ich žiadosť.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

v z. Kočárník v. r.

I.námestník