216/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

216
ZÁKON
z 15. mája 1991
o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „občan“) má právo slobodne vycestovať do zahraničia a právo na slobodný návrat do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 2
(1)
Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným česko-slovenským cestovným dokladom.
(2)
Občanovi sa vydá cestovný doklad, pokiaľ to neodporuje ustanoveniam tohto zákona.
§ 3
Štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno prekračovať len na hraničných priechodoch určených pre medzinárodný cestovný styk, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.
DRUHÁ ČASŤ
CESTOVNÉ DOKLADY
§ 4
(1)
Do cestovného dokladu uvedie orgán príslušný na jeho vydanie údaje potrebné na preukázanie totožnosti držiteľa, údaje o územnej a časovej platnosti, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
(2)
Cestovný doklad sa vyhotovuje v českom alebo slovenskom jazyku a spravidla vo dvoch cudzích jazykoch podľa medzinárodných zvyklostí alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
(3)
Podrobnosti o údajoch, ktoré sa zapisujú do cestovných dokladov, ustanoví vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
§ 5
(1)
Cestovnými dokladmi občanov sú:
a)
cestovný pas,
b)
diplomatický pas,
c)
služobný pas,
d)
cestovný preukaz,
e)
iný cestovný doklad na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
(2)
Cestovné doklady uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa vydávajú s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta a s dobou platnosti na desať rokov; deťom do 15 rokov veku s dobou platnosti na dva roky.
(3)
Cestovným dokladom osoby bez štátnej príslušnosti, ktorá má trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „osoba bez štátnej príslušnosti“), je cestovný preukaz totožnosti.
§ 6
Cestovný pas vydávajú občanovi orgány Federálneho ministerstva vnútra príslušné podľa miesta trvalého, prípadne prechodného pobytu občana.
§ 7
(1)
Diplomatický pas vydáva Federálne ministerstvo zahraničných vecí:
a)
prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
b)
poslancovi Federálneho zhromaždenia, poslancovi Českej národnej rady, poslancovi Slovenskej národnej rady,
c)
predsedovi, podpredsedovi a ministrovi vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
d)
predsedovi, podpredsedovi a ministrovi vlády Českej republiky a Slovenskej republiky,
e)
sudcom ústavných súdov, predsedom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a generálnym prokurátorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky,
f)
vedúcemu Kancelárie prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
g)
diplomatickému pracovníkovi pracujúcemu na česko-slovenskej diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade a diplomatickému pracovníkovi Federálneho ministerstva zahraničných vecí.
(2)
Iným osobám než uvedeným v odseku 1 sa môže diplomatický pas vydať, ak to zodpovedá medzinárodným zvyklostiam.
§ 8
(1)
Služobný pas vydáva Federálne ministerstvo zahraničných vecí:
a)
námestníkovi ministra vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, vedúcemu ústredného orgánu štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a ich zástupcom, podpredsedom Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, námestníkom generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej Republiky, vedúcemu Kancelárie Federálneho zhromaždenia, vedúcemu Kancelárie Českej národnej rady a Kancelárie Slovenskej národnej rady, vedúcemu Úradu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vedúcemu Úradu vlády Českej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky,
b)
pracovníkovi Federálneho ministerstva zahraničných vecí a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu na cesty pri plnení pracovných úloh v zahraničí, ak nie je držiteľom diplomatického pasu,
c)
pracovníkovi česko-slovenskej diplomatickej misie a konzulárneho úradu, pokiaľ nie je držiteľom diplomatického pasu, a jeho manželke, prípadne manželovi a maloletým deťom.
(2)
Iným osobám než uvedeným v odseku 1 sa môže služobný pas vydať, pokiaľ cestujú do zahraničia v záležitostiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky alebo Slovenskej republiky a príslušný ústredný orgán štátnej správy vyjadrí svoj súhlas s vydaním takého pasu.
§ 9
Cestovný preukaz je cestovným dokladom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty; vydáva sa občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, najmä na návrat do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Vydávajú ho orgány Federálneho ministerstva vnútra príslušné podľa miesta trvalého, prípadne prechodného pobytu občana alebo česko-slovenské diplomatické misie a konzulárne úrady, ak ide o cestovný preukaz na cestu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 10
(1)
Iný cestovný doklad na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, vydávajú občanovi orgány Federálneho ministerstva vnútra príslušné podľa miesta trvalého, prípadne prechodného pobytu občana.
(2)
Námornícke a plavecké knižky vydávané Federálnym ministerstvom dopravy podľa osobitného predpisu1) oprávňujú na vycestovanie do zahraničia, ak ich registrujú orgány Federálneho ministerstva vnútra.
§ 11
Cestovný preukaz totožnosti vydávajú osobám bez štátnej príslušnosti orgány Federálneho ministerstva vnútra príslušné podľa miesta trvalého pobytu týchto osôb.
§ 12
Ak do cudziny cestuje maloletý mladší ako 15 rokov spoločne s rodičmi a nemá vlastný cestovný doklad, zapisuje sa do cestovného dokladu rodičov.
§ 13
Cestovný doklad je neplatný, ak
a)
uplynula doba platnosti v ňom uvedená,
b)
bol poškodený tak, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
c)
obsahuje nesprávne údaje alebo neoprávnene vykonané zmeny,
d)
fotografia v cestovnom doklade nezodpovedá skutočnej podobe držiteľa,
e)
zanikne dôvod, pre ktorý sa držiteľovi vydal diplomatický alebo služobný pas,
f)
držiteľ cestovného dokladu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
TRETIA ČASŤ
VYDÁVANIE CESTOVNÝCH DOKLADOV
§ 14
(1)
Cestovný doklad sa vydáva na žiadosť.
(2)
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, predĺženie doby jeho platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade podáva občan starší ako 15 rokov; pokiaľ je maloletý, pripojí k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu s jeho overeným podpisom. Nedostatok súhlasu zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu.2)
(3)
Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.
(4)
Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca.
(5)
Ak ide o diplomatický alebo služobný pas alebo cestovný doklad vydávaný na plnenie pracovných úloh v zahraničí podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, môže podať žiadosť za občana štátny orgán alebo právnická osoba zriadená štátom.
(6)
Overenie podpisu podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak zákonný zástupca vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom príslušným na vydanie cestovného dokladu alebo v zahraničí na česko-slovenskej diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade.
§ 15
(1)
Žiadosť o vydanie cestovného dokladu, o predĺženie doby jeho platnosti alebo o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade sa podáva na úradných tlačivách na orgáne príslušnom na vydanie cestovného dokladu, v zahraničí na česko-slovenskej diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade.
(2)
Žiadosť obsahuje údaje uvádzané v cestovnom doklade a ďalšie údaje, ktoré sú podkladom rozhodnutia.
(3)
K žiadosti o vydanie cestovného dokladu treba pripojiť potrebný počet fotografií požadovaného formátu.
(4)
Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti pravdivo a úplne všetky požadované údaje.
(5)
Podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu ustanoví vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením.
§ 16
Zmeny údajov v cestovných dokladoch a predĺženie doby ich platnosti vykonávajú orgány príslušné na ich vydanie a v zahraničí česko-slovenské diplomatické misie a konzulárne úrady.
§ 17
Vydanie cestovného dokladu sa môže odoprieť alebo vydaný cestovný doklad sa môže odňať občanovi, proti ktorému
a)
je nariadený výkon rozhodnutia pre neplnenie vyživovacej povinnosti alebo finančných záväzkov,
b)
sa vedie trestné stíhanie, alebo ktorý nevykonal trest odňatia slobody uložený súdom, ak mu trest nebol odpustený alebo výkon trestu nebol premlčaný.
§ 18
(1)
O odňatí cestovného dokladu rozhoduje orgán príslušný na jeho vydanie.
(2)
Ak sa rozhodlo alebo ak možno dôvodne očakávať, že sa rozhodne o odňatí cestovného dokladu, môže cestovný doklad zadržať orgán príslušný na vydávanie cestovných dokladov, orgán pasovej kontroly alebo orgán činný v trestnom konaní.
(3)
Orgán, ktorý cestovný doklad zadržal, je povinný vydať o tom jeho držiteľovi potvrdenie a cestovný doklad do 48 hodín odovzdať orgánu príslušnému na jeho vydanie s uvedením dôvodov zadržania cestovného dokladu.
(4)
Orgán príslušný na vydanie cestovného dokladu rozhodne o odňatí zadržaného cestovného dokladu alebo o jeho vrátení do 15 dní po tom, čo dostal oznámenie o zadržaní cestovného dokladu.
§ 19
(1)
Na rozhodnutie, ktorým sa vydávajú cestovné doklady, vykonáva zmena v cestovnom doklade alebo sa predlžuje doba jeho platnosti, sa nevzťahuje § 47 správneho poriadku, ak sa žiadosti vyhovie v plnom rozsahu.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí cestovného dokladu nemá odkladný účinok.
§ 20
Právoplatné rozhodnutia, ktorými sa zamietlo vydanie cestovného dokladu alebo ktorými bol cestovný doklad odňatý, sú preskúmateľné súdom, ak sa v správnom konaní vyčerpali riadne opravné prostriedky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI OBČANOV
§ 21
(1)
Držiteľ cestovného dokladu je povinný:
a)
chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
b)
odovzdať neplatný cestovný doklad alebo cestovný doklad, ktorý je zaplnený záznamami, orgánu príslušnému na jeho vydanie.
(2)
Držiteľ cestovného dokladu je povinný ohlásiť bez meškania stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu príslušnému na jeho vydanie, prípadne najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti alebo Policajného zboru.
(3)
Držiteľ cestovného dokladu je povinný ohlásiť stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí najbližšej česko-slovenskej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu, ak neustanovuje inak medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.
§ 22
Kto získa cudzí cestovný doklad, je povinný ho bez meškania odovzdať orgánu príslušnému na jeho vydanie, prípadne najbližšiemu útvaru Zboru národnej bezpečnosti alebo Policajného zboru. Túto povinnosť má aj ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtveho.
PIATA ČASŤ
PRIESTUPKY
§ 23
(1)
Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto
a)
prekročí štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bez platného cestovného dokladu,
b)
prekročí s platným cestovným dokladom štátne hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky mimo hraničného priechodu určeného pre medzinárodný cestovný styk, ak tento spôsob prekračovania štátnych hraníc neumožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná,
c)
sa neoprávnene zmocní alebo zneužije cudzí cestovný doklad,
d)
uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o vydanie cestovného dokladu, o predĺženie doby jeho platnosti alebo o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade,
e)
vykoná alebo si nechá vykonať neoprávnene zmeny v cestovnom doklade,
f)
marí výkon rozhodnutia o odňatí cestovného dokladu,
g)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, pokiaľ sa takým konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy.
(2)
Konania uvedené v odseku 1 sa posudzujú ako priestupky, ak nejde o trestné činy.
(3)
Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do výšky 10 000 Kčs. Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. c) až f) možno uložiť pokutu do výšky 5000 Kčs a za priestupok uvedený v odseku 1 písm. g) pokutu do výšky 1000 Kčs.
(4)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 24
(1)
Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú orgány Federálneho ministerstva vnútra vydávajúce cestovné doklady, príslušné podľa miesta trvalého pobytu občana.
(2)
Pokuty za priestupky môžu ukladať a vyberať v blokovom konaní, okrem orgánov uvedených v odseku 1, takisto príslušníci Pohraničnej stráže a orgány hraničnej kontroly.
(3)
Pokuty vymáhajú finančné úrady alebo daňové úrady príslušné podľa miesta trvalého pobytu občana.
§ 25
Na priestupky a ich prejednávanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.3)
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26
Tento zákon sa primerane vzťahuje aj na osoby bez štátnej príslušnosti.
§ 27
Cestovné doklady vydané podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch sa považujú za vydané podľa tohto zákona. Ich platnosť je obmedzená na dobu, na ktorú boli vydané.
§ 28
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch,
2.
vládne nariadenie č. 114/1969 Zb., ktorým sa ustanovuje, v ktorých prípadoch sa môže vydanie cestovného dokladu odoprieť,
3.
vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí č. 115/1969 Zb., ktorou sa upravuje platnosť vycestovacích doložiek,
4.
vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestovných dokladoch, v znení vyhlášky č. 142/1971 Zb. a vyhlášky č. 7/1980 Zb.,
5.
nariadenie ministra vnútra ČSSR č. 22 z 28. júna 1971, ktorým sa povoľujú úľavy z ustanovenia § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra ČSSR a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb. (registrované v Zbierke zákonov v čiastke 18/1971),
6.
nariadenie ministra vnútra ČSSR č. 33 zo 14. augusta 1972, ktorým sa povoľuje úľava z ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva vnútra ČSSR a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb. (registrované v Zbierke zákonov v čiastke 22/1972).
§ 29
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 27 zákona č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe.
§ 15 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 65/1967 Zb. o plaveckých a námorníckych knižkách.
3)
Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).