21/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 7. ledna 1991
o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
§ 1
(1)
Při provádění rekvalifikace1) občanů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání2) (dále jen „uchazeč o zaměstnání“), a zaměstnanců se vedle dosavadní kvalifikace přihlíží zejména k jejich osobním předpokladům, schopnostem a zdravotní způsobilosti pro výkon práce, pro kterou se mají rekvalifikovat.
(2)
K rekvalifikaci se využívají vhodné formy teoretické a praktické přípravy, zejména příprava v učebním nebo studijním oboru s případnou úpravou teoretické a praktické přípravy, specializační kursy, pomaturitní studium,3) kombinace teoretické a praktické přípravy a krátkodobé formy vysokoškolského studia. Rekvalifikace se uskutečňuje se zřetelem na předpoklady a požadavky potřebné pro výkon práce.
§ 2
(1)
Vzdělávací zařízení, například vzdělávací zařízení zaměstnavatelů, státní a soukromé školy a státní rekvalifikační střediska, provádějí rekvalifikaci na základě písemné dohody s úřady práce nebo zaměstnavateli. Dohoda zejména obsahuje pracovní činnosti, na které mají být uchazeči o zaměstnání nebo zaměstnanci rekvalifikováni, základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do rekvalifikace, místo a způsob provedení rekvalifikace, rozsah teoretické a praktické přípravy, dobu zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, kalkulaci nákladů, dobu a způsob jejich úhrady.
(2)
Při splnění podmínek uvedených v § 8 může být vzdělávací zařízení pověřeno k provádění rekvalifikace na vymezené pracovní činnosti a k vydávání dokladů o kvalifikaci.
§ 3
Písemná dohoda o rekvalifikaci uzavřená úřadem práce s uchazečem o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti4) dále obsahuje místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností, pracovní činnost, na kterou má být uchazeč o zaměstnání rekvalifikován, a případně další podmínky podle § 4.
§ 4
(1)
Uchazeči o zaměstnání, který se rekvalifikuje v rozsahu nejméně 36 hodin týdně, zabezpečuje úřad práce bezplatně potřebné ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat:
a)
úhradu výbavy potřebné k provádění rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, až do výše 1000 Kčs,
b)
v rozsahu a za podmínek platných pro pracovní cestu podle zvláštních předpisů5) stravné a nocležné a dále náhradu jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět, při přijímacím řízení, zahájení a ukončení rekvalifikace, případně i náhradu jízdného za cesty k návštěvě rodiny a zpět.
(2)
Při provádění rekvalifikace se přiměřeně postupuje podle ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu a dobu odpočinku, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých.
§ 5
Uchazeč o zaměstnání může z vážných zdravotních, osobních a rodinných důvodů, které nastaly v průběhu rekvalifikace, zanechat rekvalifikace. Za vážné důvody podle věty první se považují zejména nezbytná osobní péče o:
a)
dítě ve věku do tří let,
b)
dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě, které vyžaduje mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti,
c)
blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná a nebyla umístěna v ústavu sociální péče nebo v obdobném zdravotnickém zařízení.
§ 6
Písemná dohoda o rekvalifikaci uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle zákona o zaměstnanosti6) obsahuje zejména způsob a dobu zabezpečení rekvalifikace, její obsah, místo konání rekvalifikace a způsob ověření získaných znalostí a dovedností a pracovní činnost, kterou může po úspěšném ukončení rekvalifikace vykonávat.
§ 7
Písemná dohoda uzavřená úřadem práce se zaměstnavatelem podle zákona České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti7) obsahuje zejména způsob, výši a podmínky úhrady nákladů8) v závislosti na formě a obsahu rekvalifikace a její délce.
§ 8
(1)
Vzdělávací zařízení, které provádí rekvalifikaci, může být pověřeno vydávat občanům o jejím ukončení doklad o kvalifikaci s platností pro Českou republiku; doklad o kvalifikaci vydaný pověřeným vzdělávacím zařízením ve Slovenské republice platí též v České republice. Pro platnost dokladu o kvalifikaci vydaného státním rekvalifikačním střediskem platí ustanovení věty první.
(2)
Pověření podle odstavce 1 může vzdělávací zařízení získat, osvědčí-li, že má způsobilost provádět rekvalifikaci pro vymezené pracovní činnosti. Způsobilost vzdělávacího zařízení podle věty první ověřuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky9) na základě písemné žádosti vzdělávacího zařízení; v žádosti je třeba uvést
a)
pracovní činnosti, pro které má být rekvalifikace prováděna,
b)
informaci o materiálním a personálním zabezpečování rekvalifikace,
c)
prohlášení o odborné a pedagogické kvalifikaci vyučujících.
K žádosti je třeba přiložit doklad o zřízení vzdělávacího zařízení, učební plány a osnovy pro provádění rekvalifikace na příslušné pracovní činnosti.
(3)
Pověření podle odstavce 1 není třeba u středních a vysokých škol, státních rekvalifikačních středisek a v případech, kdy to vyplývá ze zvláštních předpisů, případně ze státních norem. V případech, kdy se vyžaduje k výkonu pracovních činností ověření zvláštní pracovní způsobilosti od jiného orgánu, než uvedeného v odstavci 2, je působnost tohoto orgánu nedotčena.
(4)
Vzdělávacímu zařízení, které splní podmínky podle odstavce 2, vydá ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky9) pověření, které ho opravňuje vydávat doklad o rekvalifikaci.
(5)
Na doklad o rekvalifikaci podle odstavce 1 se uvede jednací číslo a datum pověření vydaného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
§ 9
Jestliže zabezpečuje rekvalifikaci ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,10) postupuje přiměřeně podle této vyhlášky.
§ 10
Tato vyhláška se vztahuje též na rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců, která byla zahájena podle dosavadních předpisů.11)
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Ministr:

Ing. Horálek CSc. v. r.
1)
§ 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
2)
§ 7 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
3)
§ 26 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
4)
§ 10 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.
5)
Např. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 11 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.
7)
§ 6 odst. 3 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
8)
§ 145 hospodářského zákoníku.
9)
§ 12 odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
10)
§ 6 odst. 1 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.
11)
§ 18 až 22 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.