208/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
VYHLÁŠKA
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu
zo 7. februára 1991
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe po dohode s príslušnými orgánmi ustanovujú:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Vyhláška určuje povinnosti právnických a fyzických osôb,1) ktoré prevádzkujú, udržiavajú a opravujú vozidlá (ďalej len „prevádzkovateľ“) a ich pracovníkov.
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na prevádzku, údržbu a opravy vozidiel
a)
ozbrojených útvarov Federálneho ministerstva obrany,
b)
ozbrojených útvarov Federálneho ministerstva vnútra a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Vyhláška sa nevzťahuje na prevádzku dráhových vozidiel2) a koľajových vozidiel povrchových a hlbinných baní.
§ 2
Výklad pojmov
Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
diaľkovou dopravou doprava, počas ktorej nepretržitá doba vedenia vozidla v pracovnej smene trvá dlhšie ako 8 hodín a vodič sa v priebehu pracovnej smeny nevracia na miesto, v ktorom začal svoj pracovný výkon, prípadne doprava, ktorú za diaľkovú určí prevádzkovateľ,
b)
pracovníkom vodič z povolania a pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo prevádzkovateľa, a pracovník, ktorý práce v súvislosti s prevádzkou vozidiel riadi, alebo opravár, údržbár vozidiel, alebo pracovník vykonávajúci nakládku alebo vykládku vozidla,
c)
spôsobilou a náležite poučenou osobou osoba, ktorú vodič poučil o požadovanom úkone a ktorá svojím vekom a rozumovou vyspelosťou má dostatočné predpoklady na to, aby v konkrétnej situácii riadne zabezpečila stanovený cieľ,
d)
vozidlom každé motorové vozidlo, príves, polopríves a náves alebo súprava vozidiel.
§ 3
Vedenie vozidla a bezpečnostné prestávky
(1)
Nepretržitá doba vedenia vozidla nesmie trvať dlhšie ako 4 hodiny. Za túto dobu sa považuje doba vlastného vedenia vrátane prerušenia vedenia vozidla na dobu kratšiu ako 10 minút.
(2)
Po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 musí vodič prerušiť vedenie vozidla z dôvodov bezpečnosti práce najmenej na dobu 30 minút (ďalej len „bezpečnostná prestávka“), počas ktorých nesmie vykonávať činnosť vyplývajúcu z jeho pracovných povinností, okrem dozoru na vozidlo a jeho náklad.
(3)
Bezpečnostná prestávka sa môže s výnimkou diaľkovej dopravy rozdeliť na viac prestávok, pričom najkratšia na tento cieľ započítateľná doba je 10 minút. Súčet doby nepretržitého vedenia vozidla a bezpečnostných prestávok tvorí jeden pracovný cyklus.
(4)
Vodičom pravidelnej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy, ktorí pracujú podľa vopred stanoveného rozvrhu pracovného času (turnusy, grafikony), môže prevádzkovateľ určiť bezpečnostné prestávky odchylne tak, aby nebola prekročená maximálna doba vedenia vozidla podľa odseku 1 a bola dodržaná minimálna doba bezpečnostnej prestávky podľa odseku 2.3)
(5)
Ak sú na vozidlo pridelení dvaja vodiči, ktorí sa striedajú najneskoršie po 4 hodinách nepretržitého vedenia vozidla, ustanovenie o bezpečnostných prestávkach sa nepoužije.
(6)
Vodič nesmie viesť vozidlo, ak je jeho schopnosť na vedenie znížená únavou po vykonaní fyzicky namáhavej práce, ktorá mu vyplýva z jeho pracovných povinností (napr. nakladanie a vykladanie, opravy, obsluha mechanizmov), v takomto prípade je prevádzkovateľ povinný pred začiatkom ďalšieho vedenia vozidla poskytnúť vodičovi primeranú prestávku.
(7)
Vodič je povinný viesť evidenciu o dobe vedenia vozidla a bezpečnostných prestávkach. Záznamy môžu byť vedené technickým zariadením.
(8)
Vodič sa môže od ustanovení odseku 1 odchýliť v prípade nebezpečenstva, pri poskytovaní pomoci alebo v dôsledku poruchy vozidla, a to v rozsahu potrebnom na zaistenie bezpečnosti osôb, vozidla alebo jeho nákladu a na dôjdenie na najbližšie vyhovujúce miesto alebo podľa okolností do cieľa svojej cesty, ak nebude ohrozená bezpečnosť práce a technických zariadení. Druh a dôvod odchýlky je vodič povinný zaznamenať v zázname o prevádzke vozidla.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na vodičov, ak vedú vozidlá mimo pozemnej komunikácie pri vykonávaní poľnohospodárskych, lesných a melioračných prác.
(10)
Pri vykonávaní medzinárodnej cestnej dopravy sa osádka vozidla riadi, ak ide o dobu odpočinku, vedenie vozidla a zloženie osádky, osobitnými predpismi.4)
§ 4
Odpočinok osádky vozidla
Doba odpočinku musí byť strávená mimo vozidla. Ak je vozidlo vybavené lôžkami,5) môže ich osádka použiť na odpočinok len výnimočne, pod podmienkou, že vozidlo sa nepohybuje. Na vykurovanie sa môže v čase odpočinku použiť iba nezávislé kúrenie.6)
§ 5
Povinnosti vodiča mimo pozemných komunikácií
(1)
Pri jazde a činnostiach mimo pozemných komunikácií sa vodič musí správať disciplinovane a ohľaduplne, prispôsobiť svoje správanie stavu a povahe terénu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať.
(2)
Vodič ďalej
a)
nesmie zastavovať a stáť na mieste, kde vozidlo prekáža z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení alebo je ohrozené prácou vykonávanou v jeho blízkosti, povahou terénu alebo vedením vysokého alebo veľmi vysokého napätia,7)
b)
nesmie sa s vozidlom otáčať a cúvať, ak nemá dostatočný rozhľad alebo ak tomu nevyhovuje povaha terénu,
c)
musí v prípadoch, ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, zaistiť bezpečné cúvanie a otáčanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak túto osobu stratí z dohľadu, je povinný ihneď zastaviť,
d)
musí začiatok cúvania v prípade, ak nemá dostatočný spätný výhľad z vozidla a cúvanie nie je zabezpečené pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, zdôrazniť zvukovým výstražným signálom,
e)
musí pred opustením vozidla vykonať také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť osôb a technických zariadení,
f)
môže tlačiť vozidlo motorickou silou len pomocou ťažnej tyče, ktorá je na vozidlách riadne zaistená,
g)
musí pri vlečení vozidla dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov.8)
(3)
Vodič smie vchádzať k pieskovým jamám, lomom, skládkam, staveniskám a podobným miestam len vtedy, ak je povrch terénu k nim dostatočne široký, pevný a zjazdný.
§ 6
Pripájanie a odpájanie vozidiel
(1)
Pripájanie a odpájanie vozidiel sa môže vykonávať len podľa návodu výrobcu alebo podľa technologického postupu spracovaného prevádzkovateľom vozidla.
(2)
Ak v návode výrobcu nie je určené inak, nesmú byť pri pripájaní alebo odpájaní pripájaných vozidiel v nich alebo na nich nijaké osoby.
(3)
Pripájané vozidlá musia byť zabrzdené a zabezpečené klinmi. Poloprívesy a návesy musia byť tiež podopreté podperami.
(4)
Pri pripájaní vozidiel musí byť ťažné vozidlo vždy ovládané z miesta obsluhy. Nájazd pripájaného vozidla na vozidlo ťažné (s výnimkou prívesov za osobné vozidlá) je zakázaný.
(5)
Osoba usmerňujúca vodiča nesmie vstúpiť medzi pripájané vozidlá, ak je záves ťažného vozidla vzdialený od oka prívesu viac ako 0,25 m. Vodič môže dokončiť cúvanie na doraz závesného zariadenia len na dohovorené znamenie. Ak vodič nepocíti pri cúvaní náraz, musí ihneď zastaviť.
(6)
Po spojení vozidiel je vodič povinný skontrolovať spojenie a zaistenie závesného zariadenia.
(7)
Pred odpojením vozidiel je vodič povinný vozidlá zabrzdiť a zaistiť proti samovoľnému pohybu.
§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je povinný
a)
vykonať u vodičov pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla, manipulačným zariadením pre nakládku a vykládku a pod.),
b)
zabezpečiť údržbu a čistenie svojich dopravno-prevádzkových priestorov,
c)
označiť účelové komunikácie príslušným dopravným značením podľa osobitných predpisov,9)
d)
určiť priestory pre nakladanie a vykladanie včítane ich bezpečného zaistenia,
e)
vyznačiť výstražnými tabuľkami, dopravnými značkami, prípadne nahrnutím zeminy miesta, kde hrozí nebezpečenstvo zrútenia alebo zasypania vozidla (okraj rezu a pracovnej plošiny lomu, násypu alebo skládky) a za zníženej viditeľnosti ich podľa potreby opatriť červeným svetlom, odrazovými sklami a pod.,
f)
udržiavať hrany plošín ťažobných rezov priamočiare a označiť ich odrazovými sklami alebo iným rovnocenným spôsobom,
g)
podrobne oboznámiť vodiča, ktorý vchádza do dopravno-prevádzkových priestorov, s miestnou situáciou, ak to okolnosti vyžadujú,
h)
vykonať technické alebo organizačné opatrenia na svojich pracoviskách, kde dochádza k opakovanému cúvaniu alebo otáčaniu vozidiel, aby bolo zabránené možnosti vstupu osôb do ohrozeného priestoru,
ch)
spracovať havarijný plán pracoviska pre prípad úniku plynu z plynového zariadenia vozidla.
§ 8
Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla
(1)
Prevádzka, oprava, údržba a kontrola vozidla sa musí vykonávať podľa návodu výrobcu alebo podľa technologického postupu.
(2)
Pri vykonávaní opráv, údržby a kontroly vozidla je pracovník povinný najmä
a)
vozidlo zabezpečiť proti samovoľnému pohybu,
b)
vykonávať kontrolu spodku vozidla len pri vypnutom motore, ak výrobca nestanovil inak,
c)
zabezpečiť zdvihnuté vozidlo alebo jeho časti proti pádu,
d)
použiť pri hustení pneumatík kolies nenamontovaných na vozidle, ktoré sú vybavené obručou so záverným a poistným kruhom alebo delenou obručou, bezpečnostný kryt alebo zariadenie, ktoré plní podobnú funkciu,
e)
uzavrieť všetky ventily tlakových zásobníkov plynu na vozidle a všetky plniace ventily pri opravách vozidiel s plynovým zariadením s výnimkou opráv, ktoré to vylučujú (napr. nastavovanie motora, kontrola funkcie plynového zariadenia),
f)
vypustiť plyn zo zásobníkov a vykonať odplynovanie plynového zariadenia vozidla pred vykonávaním zváračských prác alebo prác, pri ktorých môže dôjsť ku vzniku výbušnej zmesi alebo k jej iniciácii,
g)
pri opravách alebo údržbe vozidiel s plynovým zariadením oboznámiť sa s havarijným plánom pracoviska.
(3)
Je zakázané
a)
opravovať naložené vozidlo, ak nie je zabezpečená jeho stabilita a náklad môže pracovníka ohroziť,
b)
opravovať, kontrolovať a vykonávať údržbu vozidla, ak zdvihnutá sklápacia časť nie je zabezpečená proti pádu,
c)
manipulovať s ovládacím zariadením vozidla bez predchádzajúcich opatrení, ktoré vylúčia nežiadúci pohyb vozidla alebo jeho časti,
d)
uvoľňovať pneumatiku prihusťovaním.
(4)
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať na vozidlách s plynovým zariadením pravidelné vizuálne prehliadky plynového zariadenia a kontroly tesnosti podľa technologického postupu spracovaného na základe technickej dokumentácie dodanej výrobcom zariadenia. Lehota kontroly plynového zariadenia nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. V prípade, ak to vyžaduje technický stav vozidla a na základe skúseností z jeho prevádzky, je prevádzkovateľ povinný určiť lehoty kratšie.
§ 9
Pracovisko na údržbu a opravy vozidiel
(1)
Pracovisko, kde sa spúšťajú spaľovacie motory, sa musí vybaviť účinným zariadením na odvádzanie výfukových plynov z pracovného priestoru.10)
(2)
Pracovisko, kde sa pracuje na spodkoch vozidiel, sa musí vybaviť účinným a bezpečným zdvíhacím zariadením, rampami alebo pracovnými jamami tak, aby pracovníci mohli pri práci stáť.
(3)
V uzavretých priestoroch, v ktorých sa vykonávajú opravy a údržba vozidiel s plynovým zariadením, sa musia inštalovať indikátory s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti a musí sa zabezpečiť účinné vetranie.
§ 10
Rampa
(1)
Rampa musí mať vodiace lišty upravené tak, aby zabránili bočnému zjazdu vozidla.
(2)
Pracovisko vo výške väčšej ako 0,5 m sa musí na voľných okrajoch opatriť zábradlím podľa osobitných predpisov.11)
(3)
Na koncoch neprejazdnej rampy sa musia namontovať zarážky.
§ 11
Pracovná jama
(1)
Okolo pracovnej jamy sa musí na podlahe vyznačiť pásmo, do ktorého okrem vozidiel pristavovaných do opravy alebo na prehliadku (údržbu) a pracovníkov, ktorí tieto práce vykonávajú, sa nesmie vchádzať ani vstupovať. Zákaz vjazdu a vstupu do tohto pásma, zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa v pracovnej jame sa musí vyznačiť zreteľnými a dobre viditeľnými výstražnými tabuľkami.12) Na pracovnej jame pre viac ako dve vozidlá musia byť za každým pristaveným vozidlom umiestnené mostíky na jej bezpečný prechod.
(2)
Nepoužívaná pracovná jama sa musí zabezpečiť krytmi alebo ohradiť sklopným alebo prenosným zábradlím. Kryty musia mať dostatočnú nosnosť a musia byť na úrovni okolitej podlahy.
(3)
Pracovná jama sa musí vybaviť
a)
najmenej jednou elektrickou zásuvkou,13)
b)
pevnými svietidlami vo vyhotovení zodpovedajúcom osobitným predpisom,14)
c)
výklenkami v stenách umiestnenými vo výške umožňujúcej pohodlné odkladanie predmetov,
d)
záchytnou (čistiacou) šachtou umiestnenou v najnižšom bode a zakrytou ochrannou mrežou.
(4)
Do pracovnej jamy môžu vstupovať len pracovníci určení prevádzkovateľom.
(5)
Je zakázané
a)
pracovnú jamu preskakovať a prekračovať,
b)
používať v pracovnej jame alebo vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m všetkými smermi od nej otvorený oheň (okrem zvárania) a fajčiť,
c)
používať na čistenie vozidiel stojacich nad pracovnou jamou horľaviny a látky, ktoré uvoľňujú škodlivé výpary,
d)
umiestňovať v pracovnej jame akumulátorové batérie a nádoby, ktoré obsahujú alebo obsahovali výbušné látky, horľaviny alebo iné látky ohrozujúce zdravie, vrátane tlakových nádob na dopravu plynov,
e)
odkladať v pracovnej jame časti jej krytu, nástroje, súčiastky a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb alebo by mohli sťažiť ich únik z pracovnej jamy v prípade nebezpečenstva,
f)
zotrvávať v pracovnej jame v čase pristavovania a odjazdu vozidiel,
g)
demontovať z vozidiel stojacich nad pracovnou jamou súčiastky alebo dielce, ktoré by svojou hmotnosťou mohli ohroziť bezpečnosť pracovníkov, bez predbežného zabezpečenia proti uvoľneniu a pádu,
h)
vypúšťať do pracovnej jamy akékoľvek prevádzkové kvapaliny.
(6)
Zváranie sa v pracovnej jame povoľuje iba za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.15)
§ 12
Garáže, servisy a opravovne
(1)
Zúžené vjazdy a výjazdy garáží, servisov, opravovní a podobných priestorov, do ktorých vchádzajú vozidlá, sa musia po obidvoch stranách opatriť šikmým šrafovaním.16) Označenie musí byť viditeľné pri otvorených vrátach.
(2)
Odpadky nasýtené olejom alebo horľavinami sa nesmú v garážach ukladať. Pohonné hmoty a horľavé čistiace prostriedky sa môžu ukladať len v plechových, tesne uzavierateľných nádobách.
(3)
Motor vozidla možno v garáži uvádzať do chodu len za účelom bezprostredného výjazdu.
(4)
V garáži je zakázané uvádzať do chodu ohrievacie zariadenie motora, priestoru pre vodiča alebo priestoru pre cestujúcich, ak pri ich prevádzke vznikajú škodlivé splodiny.
(5)
Priestory na garážovanie vozidiel s plynovým zariadením sa musia vybaviť indikátormi s optickou a akustickou signalizáciou výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti. Po prekročení tejto hodnoty sa musí zakázať vstup do tohto priestoru, zabezpečiť, aby ho všetky osoby opustili, a vykonať opatrenia podľa havarijného plánu.
(6)
Ak nemožno zabrániť vzniku nebezpečenstva výbuchu, je prevádzkovateľ povinný vykonať podľa miery ohrozenia opatrenia na zníženie jeho nepriaznivých účinkov (napr. odsun pracovníkov, odvoz nebezpečných látok, inertizácia priestoru, použitie protivýbuchových zariadení).
§ 13
Doprava nákladov a činnosti s tým súvisiace
(1)
Prevádzkovateľ je povinný prideliť na vozidlo potrebný počet spôsobilých a náležite poučených osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky alebo povaha pracovnej činnosti.
(2)
Namiesto pridelenia osôb podľa odseku 1 môže prevádzkovateľ zabezpečiť tieto práce aj iným spôsobom (napr. nakladacími a vykladacími čatami na stálych pracoviskách, technickými prostriedkami).
(3)
Vodič musí pri nakládke a vykládke vozidlo zabezpečiť proti nežiadúcemu pohybu. Návesy, jednonápravové prívesy a poloprívesy musia byť tiež podopreté.
(4)
Pracovník pri otváraní bočníc, klaníc a zadného čela je povinný zabezpečiť, aby nikto nemohol byť nimi alebo uvoľneným nákladom zasiahnutý.
(5)
Ak je z dôvodov bezpečnosti dopravy nákladu nevyhnutné, aby pracovník bol pri jeho preprave na ložnom priestore vozidla, musí sa zaistiť bezpečnosť pracovníka.
(6)
Ak je nevyhnutné vystúpiť na ložný priestor vozidla alebo z neho zostúpiť, musí sa použiť rebrík alebo iné rovnocenné zariadenie.
(7)
Pri doprave osobitne ťažkých alebo rozmerných nákladov je vodič povinný dodržiavať technologický postup dopravy, nakládky a vykládky vypracovaný prevádzkovateľom. Doprava takýchto nákladov špeciálnymi vozidlami sa musí zabezpečiť najmenej dvoma vodičmi.
(8)
V priestore pre akumulátor alebo na jeho povrchu sa nesmú ukladať nijaké predmety.
(9)
V priestore vodiča sa nesmú ukladať predmety tak, aby mohli znížiť ovládateľnosť vozidla alebo ohroziť vodiča.
(10)
Nádoby obsahujúce horľavé kvapaliny, ľahko zápalné alebo výbušné látky, prchavé (toxické) látky a jedy sa musia pri doprave riadne utesniť, zabezpečiť proti prevráteniu, sálavému teplu a samovoľnému pohybu.
§ 14
Záverečné ustanovenie
Od ustanovení tejto vyhlášky sa môžu v nevyhnutnom rozsahu odchýliť:
a)
jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiarov a činnostiach s tým bezprostredne súvisiacich,17)
b)
sanitné vozidlá a vozidlá im na roveň postavené pri poskytovaní pomoci pri hromadných nešťastiach a živelných pohromách.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
1.
vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 71/1980 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel,
2.
úprava Slovenského banského úradu z 1. augusta 1984 č. 40/1984 o bezpečnosti a ochrane zdravia a bezpečnosti prevádzky pri doprave vozidlami v organizáciách, ak vykonávajú práce a činnosti podliehajúce dozoru štátnej banskej správy (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.
Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Smorádek v. r.

Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.
1)
§ 3 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
§ 39 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Napr. zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 14/1991 Zb.
2)
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb.
3)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v znení vyhlášky č. 82/1984 Zb.
5)
§ 31 ods. 12 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.
6)
§ 59 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 41/1984 Zb.
7)
Vládne nariadenie č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v znení neskorších predpisov.
8)
§ 33 vyhlášky č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky).
10)
ČSN 73 60 59 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.
11)
Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, vyhláška Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu, vyhláška Slovenského banského úradu č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov, ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
12)
ČSN 01 80 12 Bezpečnostné značky a tabuľky.
13)
ČSN 33 03 30 Krytie elektrických zariadení. Predpisy a metódy skúšania.
ČSN 34 10 10 Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím.
14)
ČSN 33 23 10 Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.
15)
ČSN 05 06 10 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom.
ČSN 05 06 30 Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie elektrickým oblúkom.
16)
ČSN 01 80 10 Bezpečnostné farby a značky. Všeobecné ustanovenia.
17)
§ 92 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona č. 525/1990 Zb.