202/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo na základe § 123 ods. 1 písm. e) a § 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. výnos zo 17. apríla 1991 č. 221-2073-5126, ktorým sa mení a dopĺňa úprava zo 16. apríla 1981 č. 31-588/81-7308 o odmieňaní redaktorov-novinárov v znení úpravy z 28. decembra 1984 č. 514-14530-3127.
Tento výnos upravuje niektoré ustanovenia o poskytovaní mzdy redaktorom-novinárom vo federálne riadených organizáciách.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.