197/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
strojársky a elektrotechnický priemysel,
b)
priemysel ťažby a spracovania rúd a magnezitu,
c)
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
d)
teplárenstvo a plynárenstvo,
e)
ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
f)
hutníctvo a štátnu službu pre drahé kovy,
g)
diaľničné hospodárstvo, civilné letectvo a pre vodnú dopravu okrem vnútroštátnej riečnej dopravy,
h)
spoje,
i)
verejné práce v rozsahu patriacom do pôsobnosti Slovenskej republiky.1) “.
Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 1), ktorá znie:
„“.
1)
Čl. 9 ústavného zákona č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii.“.
Čl. II
Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)
Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 2), ktorá znie:
„2)
Čl. 28b ods. 2 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.