197/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.1992 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

197
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)
Pod čiarou sa dopĺňa poznámka 2), ktorá znie:
„2)
Čl. 28b ods. 2 ústavného zákona č. 556/1990 Zb.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.