19/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 7. januára 1991
o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení zamestnancov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 148a§ 275 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. a zákona č. 3/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí
a)
vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,1)
b)
vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach,2)
ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre ochorenie chorobou z povolania alebo pre pracovný úraz3) alebo ak dosiahli najvyššiu prípustnú expozíciu.4)
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí
a)
vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach,1)
b)
vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach2) a odpracovali v takom zamestnaní najmenej 20 rokov alebo v zamestnaní uvedenom v písmene a) najmenej 15 rokov, prípadne v uránových baniach najmenej desať rokov,
ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre ohrozenie chorobou z povolania alebo pre iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
(3)
Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na pracovníkov, ktorí vykonávajú zamestnanie so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky, ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce pre ochorenie chorobou z povolania alebo ohrozenie touto chorobou, pre pracovný úraz alebo pre iné ochorenie vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
Pracovné uplatnenie
§ 2
(1)
Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 organizácia prevedie na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane alebo na povrchu bane.
(2)
Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 3 organizácia prevedie na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch a na skrývkach alebo mimo uhoľného lomu alebo skrývky.
(3)
Organizácie sú povinné zabezpečiť, aby sa pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí sú prevádzaní na inú vhodnú prácu, umožnila rekvalifikácia. Organizácia s týmito pracovníkmi prerokuje možnosti ich pracovného uplatnenia na inej práci po skončení rekvalifikácie. Spôsob a postup rekvalifikácie sa spravuje osobitnými predpismi.5)
(4)
Ak nedôjde k prevedeniu pracovníka na inú vhodnú prácu, rozviaže s ním organizácia pracovný pomer.
(5)
Organizácia je povinná viesť evidenciu o prevedení pracovníka na inú prácu a v potvrdení o zamestnaní6) uviesť dôvod rozviazania pracovného pomeru.
§ 3
Organizácie sú povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej zdravotníckej správy a po dohode s príslušnými odborovými orgánmi vypracovať zoznamy prác a pracovísk vhodných pre prevádzaných pracovníkov. Pritom zabezpečia, aby tieto zoznamy boli pravidelne, najmenej raz za dva roky, dopĺňané a upravované v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a aby na práce a pracoviská uvedené v zoznamoch boli zaraďovaní prednostne pracovníci prevádzaní podľa tejto vyhlášky.
§ 4
Pokiaľ nároky pracovníka alebo iné plnenia v jeho prospech sú podľa osobitných predpisov7) alebo kolektívnych zmlúv viazané na celkovú dobu zamestnania (praxe) alebo na nepretržité trvanie pracovného pomeru, posudzujú sa tieto skutočnosti ako keby ku zmene alebo skončeniu predchádzajúceho pracovného pomeru podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 nedošlo.
Hmotné zabezpečenie
§ 5
Odstupné
(1)
Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a ods. 2 písm. b) organizácia poskytne odstupné vo výške
a)
desaťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru s organizáciou. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až o štvornásobok priemerného zárobku;
b)
trojnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení z pracoviska pod zemou v hlbinných baniach na prácu na povrchu bane. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až o trojnásobok priemerného zárobku;
c)
priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až na dvojnásobok priemerného zárobku.
(2)
Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 2 písm. a) organizácia poskytne odstupné vo výške
a)
desaťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru, ak odpracovali najmenej desať rokov v zamestnaní I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne v uránových baniach najmenej sedem rokov. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až o štvornásobok priemerného zárobku;
b)
šesťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru, ak odpracovali menej ako desať rokov v zamestnaní I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, prípadne v uránových baniach menej ako sedem rokov. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až o štvornásobok priemerného zárobku;
c)
trojnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení z pracoviska pod zemou v hlbinných baniach na prácu na povrchu bane. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až o trojnásobok priemerného zárobku;
d)
priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane. Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno toto odstupné zvýšiť až na dvojnásobok priemerného zárobku.
(3)
Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 3 organizácia poskytne odstupné vo výške
a)
dvojnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru;
b)
jeden a polnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu mimo uhoľného lomu alebo skrývky;
c)
priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch a na skrývkach.
Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno odstupné zvýšiť až na jeho dvojnásobnú výšku uvedenú pod písmenami a) až c).
(4)
Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok, organizácia poskytne odstupné vo výške
a)
šesťnásobku priemerného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2;
b)
štvornásobku priemerného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.
§ 6
(1)
Odstupné sa poskytuje vo výške príslušného násobku priemerného zárobku, zisteného pred každým prevedením pracovníka alebo rozviazaním pracovného pomeru, pokiaľ nie je pre pracovníka výhodnejší priemerný zárobok zistený pred prvým prevedením, po odpočítaní dane zo mzdy podľa sadzby príslušnej pre pracovníka v tomto mzdovom období.
(2)
Celková výška odstupného podľa tejto vyhlášky a doterajších predpisov môže byť najviac štrnásťnásobok priemerného zárobku podľa predchádzajúceho odseku, a to aj po viacerom prevedení pracovníka až do rozviazania pracovného pomeru z dôvodov uvedených v tejto vyhláške.
(3)
Priemerným zárobkom na účely odstupného sa rozumie priemerný mesačný zárobok pracovníka, zistený podľa pracovnoprávnych predpisov8) a odseku 1.
(4)
Odstupné sa uhrádza z finančných nákladov organizácie.
§ 7
Mzdové vyrovnanie
(1)
Pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer, prislúcha, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, mzdové vyrovnanie vo výške rozdielu medzi priemerným hrubým zárobkom pred prevedením alebo rozviazaním pracovného pomeru a hrubým zárobkom dosahovaným v novej práci alebo na novom pracovisku (ďalej len „nové pracovisko“), a to od nástupu na novom pracovisku po dobu troch mesiacov.
(2)
Mzdové vyrovnanie sa poskytuje aj za dni, za ktoré pracovník poberá po prechode na nové pracovisko náhradu mzdy alebo peňažné dávky nemocenského poistenia nahrádzajúce mzdu; mzdové vyrovnanie za dobu poskytovania peňažných dávok nemocenského poistenia nahrádzajúcich mzdu prislúcha vo výške rozdielu medzi týmito dávkami, ktoré by pracovník poberal na predchádzajúcom pracovisku, a dávkami priznanými na novom pracovisku.
(3)
Mzdové vyrovnanie sa neposkytuje pracovníkovi, ktorému prislúcha mzda podľa § 115 ods. 7 Zákonníka práce alebo náhrada škody podľa § 195 ods. 1 Zákonníka práce, a pracovníkovi, ktorý po dobe ustanovenej na zapracovanie nedosahuje pri práci vlastným zavinením priemerný zárobok dosahovaný pracovníkmi vykonávajúcimi rovnakú prácu.
(4)
Mzdové vyrovnanie poskytuje pracovníkovi zo svojich mzdových prostriedkov v termínoch určených pre výplatu mzdy organizácia, ktorá ho zamestnáva v dobe, po ktorú prislúcha mzdové vyrovnanie. Poskytnutú sumu mzdového vyrovnania uhradí nove organizácii uvoľňujúca organizácia, a to po skončení doby, za ktorú prislúcha mzdové vyrovnanie, pokiaľ sa organizácie nedohodli na inom termíne úhrady.
(5)
Pracovníkovi prislúcha na novom pracovisku mzdové vyrovnanie len, ak nastúpi do pracovného pomeru najneskôr do jedného mesiaca od skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru alebo od skončenia nároku na hmotné zabezpečenie pred nástupom do zamestnania;5) doba pracovnej neschopnosti dlhšia ako šesť pracovných dní sa do tejto doby nezapočítava.
(6)
Pracovníkom, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo ktorí po rozviazaní pracovného pomeru nastúpili do inej organizácie v dôsledku dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície, prislúcha namiesto mzdového vyrovnania najdlhšie po dobu jedného roka od nástupu na novom pracovisku doplatok do priemerného zárobku dosahovaného pred prevedením na inú prácu alebo pred rozviazaním pracovného pomeru.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
Ak pracovník uvedený v § 1 spĺňa súčasne podmienky pre hmotné zabezpečenie podľa osobitných predpisov,9) poskytne sa mu hmotné zabezpečenie podľa predpisu, ktorý je pre neho výhodnejší.
§ 9
Na účely náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa osobitný príspevok baníkom10) pripočítava tak k priemernému zárobku pred vznikom škody, ako aj k zárobku po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania. Ak právne predpisy ustanovujú pre pracovníka výhodnejší výpočet náhrady za stratu na zárobku, nepripočítava sa osobitný príspevok baníkom do priemerného zárobku pred vznikom škody.11)
§ 10
(1)
Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkom, u ktorých k prevedeniu na inú prácu alebo k rozviazaniu pracovného pomeru dôjde po 31. januári 1991.
(2)
Nároky, ktoré vznikli pracovníkom pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
§ 11
Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 102/1987 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.
Minister:

Miller v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 19/1991 Zb.
OCHORENIA vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia na pracoviskách v baníctve a rámcové návody pre ich hodnotenie
1.
Chronická obštruktívna pľúcna choroba
Za podstatné zhoršenie sa považuje objektívne preukázateľné zhoršenie spirometrických funkcií na 75 % náležitej hodnoty a pod túto hranicu. Pri hodnotení sa prihliada aj na zhoršujúci vplyv nadmerného fajčenia.
2.
Pretlaková choroba (primárna esenciálna hypertenzia)
Objektívne preukázateľná zmena štádia hypertenzie, vznik komplikácií.
3.
Rozsiahle kŕčové žily (varixy) dolných končatín
Rozšírenie varixov na celú dolnú končatinu, vznik atrofických zmien, chronický kožný vred pri varikóznom komplexe.
4.
Bolestivé chrbticové syndrómy (bolestivé vertebrogénne syndrómy)
Opakovaný výskyt po dobu najmenej jedného roka so skracovaním intervalu medzi atakami, preukázanie objektívnych známok.
5.
Reumatické zápalové choroby kĺbov a svalov (progresívna polyartritída, spondylartritída ankylopoetica)
Prechod do vyššieho štádia postihnutia, preukázanie aktivity a ochorenia, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.
6.
Deformačné artrózy na veľkých kĺboch
Výrazné anatomické (röntgenové) zmeny a funkčné zhoršovanie, sústavne liečené najmenej jeden rok, práca vo vlhkom a studenom pracovnom prostredí.
7.
Plesňové ochorenia, psoriáza a chronické ekzémy kože
Šírenie chorobného procesu na ďalšie oblasti kože, opakovaný výskyt aj pri sústavnom liečení najmenej jeden rok, ktorý znemožňuje alebo výrazne obmedzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu na pracoviskách hlbinného baníctva.
8.
Zhoršenie funkcie zraku alebo sluchu
Stavy po ochoreniach so zhoršujúcou sa tendenciou, pokles zrakových funkcií alebo oblastí sluchu pod hodnoty určené bezpečnostnými predpismi.
9.
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika
Zvýšený počet recidív, zreteľné skrátenie pokojových intervalov v posledných dvoch rokoch, zhoršujúci sa stav výživy (pokles telesnej hmotnosti), potreba trvalého diétneho stravovania.
10.
Ochorenia srdca s ergonometricky preukázaným znížením srdcovej funkcie
Všetky ochorenia srdca (chyby, zápaly, ischemická choroba srdca, kardiopatia), ktoré majú za následok zádušlivosť v pokoji alebo námahovú zádušlivosť alebo sú spojené s prejavmi bolesti (angína pectoris všetkých typov).
11.
Ischemická choroba končatín objektívne preukázaná arteriograficky alebo inou metódou
Klaudiačné ťažkosti so zhoršujúcou sa tendenciou, práca vo vlhkom a studenom prostredí.
12.
Chronické alebo recidivujúce ochorenia močového ústrojenstva
Všetky chronické ochorenia obličiek, chronické alebo recidivujúce ochorenia močového mechúra, najmä zápaly a novotvary s poruchami močenia, zhoršujúce sa pri práci vo vlhkom a studenom prostredí.
13.
Chronické zápaly stredného ucha (aj jednostranné) s opakovanými recidívami
Opakované exacerbácie v posledných dvoch rokoch s hnisavým výtokom, práce na pracoviskách s významným rizikom hluku (určia orgány hygienickej služby).
14.
Akútne reakcie psychotického charakteru s klinickými prejavmi, ktoré vznikli do troch mesiacov po havarijnej príhode na pracovisku
Anxiózne reakcie, pre ktoré pracovník opakovane žiada o rozviazanie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov; diagnózu možno určiť až po vyšetrení na psychiatrickom oddelení alebo v psychiatrickej liečebni.
15.
Zápal vonkajšieho zvukovodu
Opakovaný ťažší zápal vonkajšieho zvukovodu so zrejmou príčinnou súvislosťou so zvýšenou prašnosťou na pracovisku.
Pre bane s rizikom ionizujúceho žiarenia (uránové bane a ostatné bane s týmto rizikom):
16.
Rakovina hrtana
Pre diagnózu je potrebné histologické preukázanie.
17.
Rakovina kože
Pri opakovanom výskyte v posledných dvoch rokoch. Je potrebné histologické preukázanie.
18.
Trvalé poruchy krvotvorby
Anémie trvajúce dlhšie ako jeden rok, s poklesom červených krviniek pod 3,5 milióna v mm3, ťažko liečiteľné; pokles bielych krviniek pod 3500 a ich trvalý vzostup nad 10 000 mm3.
Poznámky:
a)
Lekárska poradná komisia (LPK)12) pri vydávaní posudku sa spravuje rámcovými návodmi uvedenými pri jednotlivých položkách.
b)
Posudzovanie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania sa spravujú osobitnými predpismi.13)
Príloha č. 2 vyhlášky č. 19/1991 Zb.
Zamestnania so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach
č. Zamestnanie Číselný znak
1. Robotník v banskej koľajovej doprave 11-01-01
2. Robotník v povrchovej ťažbe 11-02-01 až 02
3. Dopravár v banskej koľajovej doprave 11-03-01
4. Baník v povrchovej ťažbe 11-04-01 až 02
5. Vodič banských mechanizmov 11-05-01 až 02
6. Mazač strojov a zariadení 11-06-01
7. Prevádzkový zámočník 11-07-01
8. Prevádzkový elektrikár 11-08-01
9. Strojvedúci 11-10-01
10. Strelmajster 11-11-01
11. Robotník na povrchu baníckych prevádzok 11-12-01
12. Vodič-strojník pracovných strojov 11-13-01
13. Elektromontér 11-14-01
14. Montér potrubár 11-15-01
15. Inštalatér 11-16-01
16. Traťový robotník 11-17-01
17. Traťový montér 11-18-01
18. Robotník v úpravni 11-19-01
19. Vodárenský robotník 11-20-01
20. Kováč 11-21-01
21. Rezač plameňom 11-22-01
22. Zvárač elektrickým oblúkom 11-23-01
23. Zvárač plameňom 11-24-01
24. Tesár 11-25-01
25. Vulkanizér 11-26-01
26. Robotník v sklade 11-27-01
27. Banský úpravár 11-28-01
28. Zabezpečovací, oznamovací elektromechanik 11-29-01
29. Zabezpečovací, oznamovací obvodár 11-30-01
30. Robotník v geologickom prieskume 11-31-01
31. Manipulačný robotník 11-32-01
32. Železničný robotník 11-33-01
33. Vodič cestných motorových vozidiel 11-34-01
34. Vážnik 11-35-01
35. Laboratórny robotník 11-36-01
36. Vrtný robotník 11-37-01
37. Vŕtač 11-38-01
38. Viazač bremien 11-39-01
39. Stavebný robotník 11-40-01
40. Murár 11-41-01
41. Železobetonár 11-42-01
42. Karotážnik 11-43-01
43. Mechanik meracích a regulačných zariadení 11-44-01
44. Revírnik-Majster-Hlavný majster 11-52-01
45. Vedúci úseku 11-53-01
46. Mechanik úseku 11-54-01
Poznámka:
Zamestnania a ich číselné znaky sú uvedené podľa dielu 1, časti 11 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6 zo 7. decembra 1978 (registrovanou v čiastke 4/1979 Zb.). Číselný znak je zložený z označenia časti – prvé dvojčíslo, poradového čísla – druhé dvojčíslo a poradového čísla príkladu – tretie dvojčíslo, tohto rezortného zoznamu.
1)
§ 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 117/1988 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
4)
§ 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.
5)
Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
7)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení vyhlášky č. 120/1988 Zb.
8)
§ 16 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní a používaní priemerného zárobku.
9)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 98/1987 Zb. v znení zákona č. 160/1989 Zb.
11)
§ 24 ods. 2 vyhlášky č. 235/1988 Zb.
12)
§ 26 ods. 3 smerníc č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu.
§ 27 smerníc Ministerstva zdravotníctva SSR z 20. 5. 1970 č. Z-7709/1970-B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu uverejnených pod č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 24/1970 Zb.) v znení smerníc z 15. 12. 1971 č. Z-3401/1972-B/2 uverejnených pod č. 8/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 13/1972 Zb.)
13)
Inštrukcie č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR, Hlásenie a evidencia chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení na zdraví z práce.
Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR zo 17. 5. 1974 č. Z-10949/1973-B/1 o hlásení a evidencii chorôb z povolania a profesionálnych otráv a iných poškodení na zdraví pri práci, uverejnené pod č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR (registrované v čiastke 18/1974 Zb.).