189/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 3. května 1991
o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 10 odst. 7 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb.:
§ 1
Státní podnik, státní organizace nebo jejich právní nástupce (dále jen „podnik“), který požádá ústřední orgán státní správy, na který bylo bezplatně převedeno právo hospodaření s majetkem sloužícím převážně pro přípravu mládeže na povolání a odborné činnosti (dále jen „ústřední orgán“), o uzavření smlouvy o bezplatném užívání majetku středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,1) je povinen k této žádosti předložit zejména
a)
hospodářský program podniku,
b)
program kvalifikačního rozvoje podniku,
c)
návrh ekonomického, materiálního a personálního zabezpečení činnosti středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování,
d)
stanoviska odborových orgánů středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování.
§ 2
(1)
Majetek středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování, který je předmětem smlouvy podle § 1, musí být podnikem využíván tak, aby kapacita středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování sloužila pro přípravu žáků na povolání a odborné činnosti.
(2)
Nevyužívá-li střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování plně svou kapacitu pro přípravu mládeže na povolání, nabídne jeho zřizovatel kapacitu středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování školskému úřadu k využití pro potřeby výchovy a vzdělávání, pokud se spolu nedohodnou jinak.
§ 3
(1)
Právo bezplatně užívat majetek středního odborného učiliště nebo střediska praktického vyučování zaniká dohodou, uplynutím stanovené doby nebo výpovědí.
(2)
Důvodem pro vypovězení smlouvy uzavřené podle § 1 ze strany ústředního orgánu je
a)
neplnění základních úkolů ve výchově a vzdělávání podnikem,
b)
nedodržení podmínek uvedených v § 2 ze strany podniku.
(3)
Důvodem pro vypovězení smlouvy podle § 1 ze strany podniku je zásadní změna předmětu jeho činnosti, v jejímž důsledku nemůže plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
(4)
Výpovědní lhůta se stanoví tak, aby končila ke konci školního roku a činila nejméně 9 měsíců.
Závěrečná ustanovení
§ 4
Tato vyhláška se vztahuje též na speciální střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vopěnka v. r.
1)
§ 10 odst. 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 522/1990 Sb.