187/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

187
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 17. dubna 1991
o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) podle § 13 písm. b) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (dále jen „zákon“), stanoví:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje postup při sestavování konkursních komisí (dále jen „komise“) pro konkursní řízení (dále jen „konkurs“) a pravidla činností komisí při konkursu před jmenováním do funkcí ředitelů škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen „školy“), ústředního školního inspektora, školních inspektorů a ředitelů školských úřadů.
§ 2
Sestavování a složení komisí
(1)
Vyhlašovatel konkursu zřizuje komise pro konání konkursů na funkce:
a)
ředitelů školských úřadů a školních inspektorů složené ze zástupců ministerstva, školské veřejnosti v působnosti školského úřadu, odborové organizace pracovníků školství, České školní inspekce,
b)
ředitelů škol zřizovaných podle § 6 odst. 1 a § 14 odst. 2 zákona složené ze zástupců školského úřadu, školské veřejnosti, obce, v níž je sídlo školy, České školní inspekce a odborníka z oboru podle typu školy jmenovaného školským úřadem,
c)
ředitelů škol zřizovaných podle § 12 odst. 3 písm. a) až f) zákona složené ze zástupců ministerstva, školské veřejnosti, obce, v níž je sídlo školy, České školní inspekce a odborníka z oboru podle typu školy jmenovaného ministerstvem,
d)
ředitelů zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků složené ze zástupců ministerstva, školské veřejnosti, obce, v níž je sídlo zařízení, České školní inspekce a odborníka z oboru vzdělávání pedagogických pracovníků jmenovaného ministerstvem,
e)
ředitelů škol zřizovaných podle § 14 odst. 5 zákona složené ze zástupců obce, školské veřejnosti, školského úřadu nebo ministerstva, České školní inspekce a odborníka z oboru podle typu školy jmenovaného obcí.
(2)
Pro konání konkursu na funkci ústředního školního inspektora jmenuje ministerstvo členem komise svého zástupce a přizve zástupce České národní rady, ministerstva kontroly České republiky a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.
(3)
Vyhlašovatel konkursu může přizvat další odborníky bez práva hlasovat.
(4)
Subjekty uvedené v odstavci 1 vyšlou do konkursní komise jednoho zástupce s právem hlasovat; návrh, popřípadě změny v zastoupení oznámí vyhlašovateli nejpozději den před vyhlášením konkursu.
(5)
Předsedou komise je zástupce vyhlašovatele konkursu.
§ 3
Činnost komisí a průběh konkursů
(1)
Komise zahájí činnost dnem vyhlášení konkursu a plní zejména tyto úkoly:
a)
shromažďuje přihlášky uchazečů o konkurs (dále jen „uchazeči“),
b)
kontroluje došlé přihlášky a v případech, že neobsahují požadované náležitosti je vrátí uchazečům k doplnění ve lhůtě, kterou jim stanoví,
c)
sestavuje seznam účastníků konkursu (dále jen „účastníci“) z uchazečů, kteří splňují podmínky konkursu,
d)
informuje nevyhovující uchazeče o důvodech jejich nezařazení mezi účastníky,
e)
po uzavření seznamu účastníků, nejpozději deset dní před zahájením konkursu, odešle účastníkům do vlastních rukou oznámení s uvedením místa a termínu konání konkursu, včetně informace o konkursu,
f)
nejméně sedm dní před zahájením konkursu, v místě sídla pracoviště, kde se vykonává funkce, pro niž byl konkurs vyhlášen, na místě veřejně přístupném seznámí veřejnost se seznamem účastníků, jmény členů komise, s datem a místem konání konkursu.
(2)
Předseda komise projedná před zahájením konkursu se členy komise kritéria a způsob hodnocení účastníků. Konkurs probíhá zejména formou řízeného rozhovoru s cílem ověřit předpoklady, znalosti a schopnosti účastníků pro výkon předpokládané funkce; řízený rozhovor s jedním účastníkem trvá nejdéle šedesát minut.
(3)
Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň dvoutřetinová většina členů komise včetně předsedy.
(4)
Po ukončení konkursu sestaví každý člen komise vlastní pořadí účastníků. Pořadí účastníků předají všichni členové komise předsedovi komise.
(5)
Předseda komise po obdržení pořadí účastníků, za účasti všech členů komise provede celkové vyhodnocení a určí konečné pořadí účastníků konkursu.
(6)
Prvním v pořadí se stává účastník s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více účastníků se stává prvním v pořadí účastník, který získal mimo nejnižší součet umístění nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více účastníků, je rozhodující umístění účastníka v pořadí předsedy komise.
(7)
O průběhu konkursu pořizuje komise zápis, který obsahuje zejména:
a)
úplné znění vyhlášení konkursu,
b)
datum a způsob vyhlášení konkursu,
c)
seznam členů komise,
d)
seznam účastníků,
e)
kopie dopisů, jimiž bylo oznámeno uchazečům, že nevyhovují stanoveným podmínkám,
f)
pořadí účastníků u jednotlivých členů komise,
g)
doklad o celkovém pořadí účastníků nebo rozhodnutí komise o tom, že komisí nebyl doporučen žádný účastník.
(8)
Po vyhodnocení konkursu oznámí předseda komise za přítomnosti členů komise přítomným účastníkům výsledek konkursu. Rozhodnutí se účastníkům nezdůvodňuje.
(9)
Předseda komise, nejpozději do tří dnů po ukončení konkursu, předá zápis podepsaný všemi členy komise vyhlašovateli.
§ 4
Úhrady nákladů
(1)
Náklady spojené s činností komise hradí vyhlašovatel konkursu.
(2)
Náklady spojené s jeho účastí v konkursu nese každý účastník sám.
§ 5
Zvláštní ustanovení
(1)
Školskou veřejností pro účely § 2 odst. 1 písm. a) a d) se rozumí:
a)
pracovníci předškolních zařízení,
b)
pracovníci základních škol, základních uměleckých škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících,
c)
pracovníci středních škol a školských zařízení [mimo pracovníků zařízení uvedených v odstavci 1 písm. b)].
(2)
Školskou veřejností pro účely § 2 odst. 1 písm. b), c), a e) se rozumí:
a)
pracovníci dané školy,
b)
pracovníci škol příslušného typu územního obvodu školského úřadu.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 6
(1)
Česká školní inspekce má zastoupení v komisi od 1. ledna 1992.
(2)
Do komisí zřízených do 31. prosince 1991 může
a)
podle § 2 odst. 1 písm. a) navrhnout svého zástupce Pedagogická unie, okresní úřad a okresní shromáždění, a to se souhlasem ministerstva,
b)
podle § 2 odst. 1 navrhnout svého zástupce Svaz učitelů postižených z politických důvodů společně s rehabilitační komisí.
(3)
Ministerstvo jmenuje zástupce navržené podle odstavce 2 za členy komise.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vopěnka v. r.