174/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

174
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 18. apríla 1991,
ktorým sa vykonáva zákon o mimosúdnych rehabilitáciách
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 24 ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách (ďalej len „zákon“) a podľa čl. 79 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii nariaďuje:
Spôsob zvýšenia zárobku na účely vymerania dôchodku
§ 1
(1)
Priemerný mesačný zárobok na vymeranie dôchodku občanovi uvedenému v § 24 ods. 6 zákona, ktorému vznikol nárok na dôchodok pred 1. januárom 1991, je mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v poslednom kalendárnom roku pred skončením zamestnania, ktoré sa podľa § 21 zákona považuje za neplatné (ďalej len „rozhodný kalendárny rok“), a zvýšených o mzdový nárast. V prípade, že sa u tohto občana považuje za neplatné niekoľkoraké skončenie zamestnania, zisťuje sa priemerný mesačný zárobok pri každom skončení zamestnania osobitne a do úvahy sa berie najvyšší priemerný mesačný zárobok.
(2)
Na účely výpočtu priemerného mesačného zárobku podľa odseku 1 sa za rozhodné obdobie považuje rozhodný kalendárny rok.
(3)
Ak boli v rozhodnom kalendárnom roku doby, ktoré sa podľa predpisov platných v čase priznania dôchodku vylučujú pri výpočte priemerného mesačného zárobku, hrubý zárobok sa najskôr upraví podľa týchto predpisov.
(4)
Hrubé zárobky dosiahnuté v rozhodnom kalendárnom roku sa zvyšujú tak, že sa vynásobia koeficientom mzdového nárastu, ktorý podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia zodpovedá roku vzniku nároku na dôchodok a roku skončenia zamestnania, ktoré sa podľa § 21 zákona považuje za neplatné.
§ 2
Ak ide o občana uvedeného v § 24 ods. 6 zákona, ktorému vznikol alebo vznikne nárok na dôchodok po 31. decembri 1990, považuje sa za mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v jednotlivých celých kalendárnych rokoch1) pred 1. januárom 1990 vždy mesačný priemer hrubých zárobkov v rozhodnom kalendárnom roku ustanovený podľa § 1 a upravených podľa mzdového nárastu do roku 1989.
§ 3
(1)
Zárobky dosiahnuté pred 1. júnom 1953 sa prepočítajú v pomere päť ku jednej.2)
(2)
Ak prevyšuje priemerný mesačný zárobok vypočítaný podľa § 1 a 2 hranicu, nad ktorou sa tento zárobok obmedzuje alebo obmedzoval na účely vymerania dôchodku,3) upraví sa podľa predpisov vzťahujúcich sa na toto obmedzenie.
(3)
Pokiaľ sa dôchodok vymeriaval z priemerného ročného zárobku, zisťuje sa obdobným spôsobom, ako sa zisťuje priemerný mesačný zárobok podľa tohto nariadenia.
(4)
Ak nemožno za obdobie pred 1. januárom 1971 preukázať hrubé zárobky dosiahnuté v rozhodnom kalendárnom roku, považuje sa za hrubý zárobok v tomto roku suma priemernej mzdy v národnom hospodárstve uvedená v prílohe č. 2.
(5)
U umelcov4) sa skončením zamestnania, ktoré sa považuje podľa § 21 zákona za neplatné, rozumie neplatnosť rozhodnutia podľa § 23 zákona.
§ 4
(1)
Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, platia o výpočte priemerného mesačného (ročného) zárobku ustanovenia predpisov dôchodkového zabezpečenia, podľa ktorých bol dôchodok priznaný.
(2)
Ak je skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok zistený podľa predpisov dôchodkového zabezpečenia vyšší než ako priemerný mesačný zárobok zistený podľa tohto nariadenia, použije sa pre výpočet dôchodku alebo úpravu jeho výšky podľa § 24 ods. 1 až 5 zákona skutočne dosiahnutý priemerný mesačný zárobok.
§ 5
Zápočet dôb zamestnania
Pokiaľ sa pre výpočet dôchodku alebo úpravu jeho výšky podľa § 24 zákona hodnotia niektoré doby ako doby zamestnania, postupuje sa pri tomto hodnotení podľa § 10 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
§ 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády ČSFR č. 174/1991 Zb.
Koeficienty mzdového nárastu
Rok vzniku nároku na dôchodok Rok skončenia zamestnania
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
1949 1,072
1950 1,133 1,057
1951 1,234 1,152 1,090
1952 1,313 1,225 1,159 1,063
1953 1,367 1,276 1,207 1,108 1,042
1954 1,428 1,333 1,261 1,157 1,088 1,045
1955 1,525 1,423 1,346 1,235 1,162 1,115 1,067
1956 1,563 1,458 1,379 1,266 1,190 1,143 1,094 1,025
1957 1,622 1,514 1,432 1,314 1,236 1,187 1,136 1,064 1,038
1958 1,652 1,542 1,459 1,339 1,259 1,209 1,157 1,084 1,058 1,018
1959 1,689 1,576 1,491 1,368 1,287 1,235 1,182 1,108 1,081 1,041 1,022
1960 1,724 1,609 1,522 1,397 1,313 1,261 1,207 1,131 1,103 1,063 1,043 1,021
1961 1,777 1,659 1,569 1,440 1,354 1,300 1,244 1,166 1,138 1,096 1,076 1,052 1,031
1962 1,820 1,699 1,607 1,475 1,387 1,331 1,274 1,194 1,165 1,122 1,102 1,078 1,056 1,024
1963 1,832 1,710 1,617 1,484 1,396 1,340 1,283 1,202 1,173 1,129 1,109 1,085 1,063 1,031
1964 1,835 1,712 1,620 1,486 1,398 1,342 1,284 1,203 1,174 1,131 1,110 1,086 1,064 1,032
1965 1,896 1,769 1,674 1,536 1,444 1,387 1,327 1,243 1,213 1,169 1,147 1,123 1,100 1,067
1966 1,944 1,814 1,716 1,575 1,481 1,422 1,361 1,275 1,244 1,198 1,177 1,151 1,128 1,094
1967 1,997 1,864 1,763 1,618 1,522 1,461 1,398 1,310 1,278 1,231 1,209 1,183 1,159 1,124
1968 2,107 1,966 1,860 1,707 1,605 1,541 1,475 1,382 1,348 1,299 1,275 1,247 1,222 1,185
1969 2,279 2,126 2,011 1,846 1,736 1,667 1,595 1,494 1,458 1,404 1,379 1,349 1,322 1,282
1970 2,448 2,284 2,161 1,983 1,865 1,790 1,714 1,605 1,567 1,509 1,481 1,499 1,420 1,377
1971 2,522 2,354 2,226 2,043 1,922 1,845 1,766 1,654 1,614 1,555 1,526 1,493 1,463 1,419
1972 2,616 2,441 2,309 2,119 1,993 1,913 1,831 1,716 1,674 1,612 1,583 1,549 1,517 1,472
1973 2,723 2,541 2,403 2,206 2,074 1,991 1,906 1,786 1,743 1,678 1,648 1,612 1,579 1,532
1974 2,814 2,626 2,484 2,280 2,144 2,058 1,970 1,845 1,801 1,734 1,703 1,666 1,632 1,583
1975 2,906 2,712 2,566 2,354 2,214 2,126 2,035 1,906 1,860 1,791 1,759 1,721 1,686 1,635
1976 3,000 2,800 2,648 2,430 2,286 2,194 2,100 1,968 1,920 1,849 1,816 1,776 1,740 1,688
1977 3,085 2,878 2,723 2,499 2,350 2,256 2,160 2,023 1,974 1,901 1,867 1,827 1,789 1,736
1978 3,182 2,970 2,809 2,578 2,425 2,328 2,228 2,087 2,037 1,961 1,926 1,884 1,846 1,790
1979 3,277 3,058 2,893 2,655 2,497 2,397 2,294 2,149 2,098 2,020 1,983 1,941 1,901 1,844
1980 3,358 3,134 2,964 2,720 2,559 2,456 2,351 2,202 2,149 2,070 2,032 1,988 1,948 1,889
1981 3,434 3,204 3,031 2,782 2,616 2,511 2,404 2,252 2,198 2,116 2,078 2,033 1,992 1,932
1982 3,486 3,253 3,077 2,824 2,656 2,550 2,440 2,286 2,231 2,148 2,110 2,064 2,022 1,961
1983 3,565 3,327 3,147 2,888 2,716 2,608 2,496 2,338 2,282 2,197 2,158 2,111 2,068 2,006
1984 3,632 3,389 3,206 2,942 2,767 2,656 2,542 2,382 2,324 2,238 2,198 2,150 2,106 2,043
1985 3,694 3,447 3,261 2,993 2,814 2,702 2,586 2,423 2,364 2,277 2,236 2,187 2,143 2,078
1986 3,754 3,503 3,314 3,041 2,860 2,746 2,628 2,462 2,403 2,314 2,272 2,223 2,177 2,112
1987 3,811 3,557 3,364 3,088 2,904 2,788 2,668 2,500 2,439 2,349 2,307 2,257 2,211 2,144
1988 3,887 3,627 3,431 3,149 2,961 2,843 2,721 2,549 2,488 2,396 2,352 2,301 2,255 2,187
1989 3,977 3,711 3,510 3,222 3,030 2,909 2,784 2,608 2,545 2,451 2,407 2,355 2,307 2,237
1990 4,066 3,795 3,590 3,294 3,098 2,974 2,847 2,667 2,603 2,506 2,461 2,408 2,359 2,288
a nasledujúce
Rok vzniku nároku na dôchodok Rok skončenia zamestnania
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963 1,006
1964 1,008 1,001
1965 1,041 1,035 1,033
1966 1,068 1,061 1,060 1,025
1967 1,097 1,090 1,089 1,054 1,027
1968 1,157 1,150 1,148 1,111 1,084 1,055
1969 1,252 1,244 1,242 1,202 1,172 1,141 1,082
1970 1,345 1,336 1,334 1,291 1,259 1,226 1,162 1,074
1971 1,386 1,377 1,375 1,330 1,297 1,263 1,197 1,107 1,030
1972 1,437 1,428 1,426 1,380 1,346 1,310 1,242 1,148 1,069 1,037
1973 1,496 1,486 1,484 1,436 1,401 1,363 1,292 1,195 1,112 1,080 1,041
1974 1,546 1,536 1,534 1,484 1,447 1,409 1,336 1,235 1,149 1,116 1,076 1,033
1975 1,597 1,586 1,584 1,533 1,495 1,455 1,379 1,275 1,187 1,152 1,111 1,067 1,033
1976 1,648 1,638 1,635 1,582 1,543 1,502 1,424 1,317 1,226 1,189 1,147 1,102 1,066 1,032
1977 1,695 1,684 1,681 1,627 1,587 1,544 1,464 1,354 1,260 1,223 1,179 1,133 1,096 1,061
1978 1,748 1,737 1,735 1,679 1,637 1,593 1,511 1,397 1,300 1,262 1,217 1,169 1,131 1,095
1979 1,800 1,789 1,786 1,729 1,686 1,641 1,556 1,438 1,339 1,299 1,253 1,204 1,165 1,128
1980 1,845 1,833 1,830 1,771 1,727 1,681 1,594 1,474 1,372 1,331 1,284 1,233 1,193 1,155
1981 1,886 1,874 1,872 1,811 1,766 1,719 1,630 1,507 1,403 1,361 1,313 1,261 1,220 1,181
1982 1,915 1,903 1,900 1,839 1,793 1,745 1,655 1,530 1,424 1,382 1,333 1,280 1,239 1,199
1983 1,959 1,946 1,943 1,880 1,834 1,785 1,692 1,565 1,456 1,414 1,363 1,309 1,267 1,227
1984 1,995 1,982 1,979 1,916 1,868 1,818 1,724 1,594 1,484 1,440 1,388 1,334 1,291 1,250
1985 2,029 2,016 2,013 1,948 1,900 1,849 1,753 1,621 1,509 1,465 1,412 1,357 1,313 1,271
1986 2,062 2,049 2,046 1,980 1,931 1,879 1,782 1,647 1,534 1,488 1,435 1,379 1,334 1,292
1987 2,094 2,080 2,077 2,010 1,960 1,908 1,809 1,673 1,557 1,511 1,457 1,400 1,354 1,311
1988 2,135 2,122 2,119 2,050 1,999 1,946 1,845 1,706 1,588 1,541 1,486 1,428 1,381 1,337
1989 2,185 2,171 2,167 2,098 2,046 1,991 1,888 1,745 1,624 1,577 1,520 1,461 1,413 1,368
1990 2,234 2,220 2,216 2,145 2,092 2,036 1,930 1,785 1,661 1,612 1,555 1,494 1,445 1,399
a nasledujúce
Rok vzniku nároku na dôchodok Rok skončenia zamestnania
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 1,028
1978 1,061 1,032
1979 1,092 1,062 1,030
1980 1,119 1,089 1,055 1,025
1981 1,145 1,113 1,079 1,048 1,022
1982 1,162 1,130 1,095 1,064 1,038 1,015
1983 1,188 1,156 1,120 1,088 1,062 1,038 1,023
1984 1,211 1,177 1,141 1,108 1,081 1,058 1,042 1,019
1985 1,231 1,198 1,161 1,127 1,100 1,076 1,060 1,036 1,017
1986 1,251 1,217 1,180 1,145 1,118 1,093 1,077 1,053 1,034 1,016
1987 1,270 1,236 1,198 1,163 1,135 1,110 1,093 1,069 1,049 1,032 1,015
1988 1,296 1,260 1,221 1,186 1,157 1,132 1,115 1,090 1,070 1,052 1,035 1,020
1989 1,326 1,289 1,250 1,213 1,184 1,158 1,141 1,115 1,095 1,076 1,059 1,043 1,023
1990 1,355 1,318 1,278 1,241 1,211 1,184 1,167 1,141 1,120 1,101 1,083 1,067 1,046 1,023
a nasledujúce
Príloha č. 2 nariadenia vlády ČSFR č. 174/1991 Zb.
Priemerná mzda v národnom hospodárstve
Rok Mesačná výška v Kčs
1947 768
1948 823
1949 870
1950 948
1951 1008
1952 1050
1953 1097
1954 1171
1955 1200
1956 1246
1957 1269
1958 1297
1959 1324
1960 1365
1961 1398
1962 1407
1963 1409
1964 1456
1965 1493
1966 1534
1967 1618
1968 1750
1969 1880
1970 1937

1)
§ 12 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
2)
§ 4 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme.
3)
§ 12 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. a obdobné ustanovenia skôr platných predpisov.
4)
§ 61 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a obdobné ustanovenia skôr platných predpisov.