161/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.05.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

161
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. apríla 1980 bol vo Viedni dojednaný Dodatkový protokol k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru.
S Dodatkovým protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a listina o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dodatkovému protokolu bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára Dodatkového protokolu, 5. marca 1990 s vyhlásením, že Česká a Slovenská Federatívna Republika nebude viazaná ustanovením jeho článku I.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku IX ods. 1 dňom 1. augusta 1988. Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom IX ods. 2 dňom 1. septembra 1990.
Český preklad Dodatkového protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)
DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru
Zmluvné strany tohto protokolu
považujúc medzinárodný obchod za dôležitého činiteľa pri rozvíjaní priateľských vzťahov medzi štátmi,
súc presvedčené, že prijatie jednotnej úpravy premlčania pri medzinárodnej kúpe tovaru uľahčí rozvoj medzinárodného obchodu,
majúc na zreteli, že doplnenie Dohovoru o premlčaní pri medzinárodnej kúpe tovaru, uzavretom v New Yorku 14. júna 1974 (Dohovor o premlčaní 1974), tak, aby bol prispôsobený Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol uzavretý vo Viedni 11. apríla 1980 (Dohovor o kúpe 1980), by podporilo prijatie jednotných pravidiel upravujúcich premlčanie, ktoré sú obsiahnuté v Dohovore o premlčaní,
rozhodli sa doplniť Dohovor o premlčaní 1974 takto:
Článok I
1.
Odsek 1 článku 3 sa nahrádza týmito ustanoveniami:
1. Tento Dohovor platí len,
a)
ak v čase uzavretia zmluvy miesta podnikania strán zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru sú v zmluvných štátoch; alebo
b)
ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť na zmluvu o kúpe právo niektorého zmluvného štátu“.
2.
Odsek 2 článku 3 sa vypúšťa.
3.
Odsek 3 článku 3 sa označuje ako odsek 2.
Článok II
1.
Pododsek a) článku 4 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto ustanovením:
„a)
tovaru kupovaného na osobnú potrebu, potrebu rodiny alebo domácnosti, ibaže predávajúci pred uzavretím zmluvy alebo pri jej uzavretí nevedel a ani nemal vedieť, že tovar sa kupuje na taký účel“.
2.
Pododsek e) článku 4 sa vypúšťa a nahrádza sa týmto ustanovením:
„e)
lodí, člnov, vznášadiel alebo lietadiel“.
Článok III
K článku 31 sa pripája nový odsek 4 tohto znenia:
„Ak sa na základe vyhlásenia podľa tohto článku Dohovor vzťahuje na jednu alebo viaceré územné jednoty zmluvného štátu, ale nie na všetky, a miesto podnikania sa nachádza na území tohto štátu, toto miesto podnikania na účely tohto Dohovoru sa nepovažuje za miesto podnikania na území zmluvného štátu, ibaže sa nachádza v územnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor.“.
Článok IV
Ustanovenia článku 34 sa vypúšťajú a nahrádzajú sa týmito ustanoveniami:
1. Dva alebo viaceré štáty, ktoré majú tú istú alebo veľmi podobnú právnu úpravu vecí, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, môžu kedykoľvek vyhlásiť, že sa Dohovor nebude vzťahovať na zmluvy o kúpe medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania na území týchto štátov. Také vyhlásenia môžu urobiť spoločne alebo vzájomnými jednostrannými vyhláseniami.
2.
Zmluvný štát, ktorý má tú istú alebo veľmi podobnú právnu úpravu vecí, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, ako jeden alebo viaceré štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, môže kedykoľvek vyhlásiť, že tento Dohovor sa nebude vzťahovať na zmluvy o kúpe medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania na území týchto štátov.
3.
Ak štát, voči ktorému sa urobilo vyhlásenie podľa odseku 2, sa neskoršie stane zmluvným štátom, bude mať toto vyhlásenie odo dňa, keď voči novému zmluvnému štátu nadobudne Dohovor platnosť, účinky podľa odseku 1, ak nový zmluvný štát sa pripojí k takému vyhláseniu alebo urobí vzájomné jednostranné vyhlásenie.“.
Článok V
Ustanovenia článku 37 sa vypúšťajú a nahrádzajú sa týmito ustanoveniami:
„Tento Dohovor sa nedotýka akejkoľvek medzinárodnej dohody, ktorá už bola alebo bude uzavretá a ktorá obsahuje ustanovenia, týkajúce sa vecí upravených týmto Dohovorom, ak strany majú miesto podnikania na území štátov, ktoré sú zmluvnými stranami takej dohody.“.
Článok VI
Na konci odseku 1 článku 40 sa pripája toto ustanovenie: „Vzájomné jednostranné vyhlásenia urobené podľa článku 34 nadobúdajú účinnosť prvým dňom v mesiaci, ktorý nasleduje po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník Organizácie Spojených národov dostal posledné vyhlásenie.“.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok VII
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov je týmto určený za depozitára tohto protokolu.
Článok VIII
1.
K tomuto protokolu môžu pristúpiť všetky štáty.
2.
Prístupenie k tomuto protokolu ktorýmkoľvek štátom, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohovoru o premlčaní 1974, bude mať účinky prístupu k tomuto Dohovoru doplnenému týmto protokolom za podmienok ustanovených ustanoveniami článku XI.
3.
Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Článok IX
1. Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po uložení druhej listiny o prístupe, ak v tento deň
a)
Dohovor o premlčaní 1974 bude platný,
b)
Dohovor o kúpe 1980 bude taktiež platný.
Ak tieto Dohovory nebudú v tento deň platné, nadobudne tento protokol platnosť prvým dňom, keď oba dohovory budú platné.
2.
Pre každý štát, ktorý pristúpi k tomuto protokolu po uložení druhej listiny o prístupe, nadobudne tento protokol platnosť prvým dňom šiesteho mesiaca nasledujúceho po uložení jeho listiny o prístupe, ak v tento deň bude tento protokol platný. Ak v tento deň tento protokol ešte nebude platný, nadobudne protokol platnosť pre tento štát dňom, keď protokol nadobudne platnosť.
Článok X
Ak štát ratifikuje alebo pristúpi k Dohovoru o premlčaní 1974 po nadobudnutí platnosti tohto protokolu, táto ratifikácia alebo tento prístup bude mať taktiež účinky prístupu k tomuto protokolu, ak to štát oznámi depozitárovi.
Článok XI
Každý štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou Dohovoru o premlčaní 1974 doplneného týmto protokolom na základe článku VIII, IX alebo X tohto protokolu, bude sa súčasne považovať, ibaže oznámi depozitárovi niečo iné, za zmluvnú stranu Dohovoru nedoplneného týmto protokolom vo vzťahu ku ktorejkoľvek zmluvnej strane Dohovoru, ktorá nebude zmluvnou stranou tohto protokolu.
Článok XII
Každý štát môže vyhlásiť v čase uloženia svojej listiny o prístupe alebo oznámenia podľa článku X, že nebude viazaný článkom I tohto protokolu. Vyhlásenie podľa tohto článku musí byť písomné a formálne oznámené depozitárovi.
Článok XIII
1.
Zmluvný štát môže vypovedať tento protokol, ak to oznámi depozitárovi.
2.
Výpoveď bude mať účinok prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov po dôjdení oznámenia depozitárovi.
3.
Každý zmluvný štát, pre ktorý zanikne účinnosť tohto protokolu na základe odsekov 1 a 2 tohto článku, zostane zmluvnou stranou Dohovoru o premlčaní 1974 v nedoplnenom znení, ibaže vypovie nedoplnený Dohovor podľa jeho článku 45.
Článok XIV
1.
Depozitár zašle overené presné odpisy tohto protokolu všetkým štátom.
2.
Len čo tento protokol nadobudne platnosť podľa článku IX, depozitár pripraví znenie Dohovoru o premlčaní 1974 doplnené týmto protokolom a zašle jeho overený presný odpis všetkým štátom, ktoré budú zmluvnými stranami uvedeného Dohovoru doplneného týmto protokolom.
Dané vo Viedni jedenásteho apríla 1980 v jednom pôvodnom vyhotovení, ktorého arabské, anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie má rovnakú platnosť.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.